Diller Okulu

İngilizce Birimi

Amaç: 
Öğretim dili İngilizce olan bölümlerde öğrenim görecek öğrencilerimize, alan derslerini takip edebilecek düzeyde genel İngilizce öğretmektir. 

Hedef:
Öğrencilerimizin İngilizce alan derslerini takip edebilmeleri için, İngilizce dinlediğini anlama, konuşma, okuduğunu anlama ve yazma becerilerini, Avrupa Ortak Dil Çerçevesi Kriterleri ölçeğinde en az B2 seviyesinin üzerine çıkarmaktır. 

KAYIT KABUL

 1. Üniversitenin zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı olan lisans diploma programlarına yerleştirilen öğrencilerin kayıtları öncelikle yabancı dil hazırlık sınıfına yapılır.

 2. Üniversitenin zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı olmayan lisans diploma programlarına kayıt yaptıran öğrencilerden isteyenlere kontenjan dâhilinde bir yıl süreli yabancı dil hazırlık programı uygulanır. Yabancı dil hazırlık programı süresi, normal öğretim süresine dâhil değildir ve ücretlidir.

AKADEMİK DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

 1. Yabancı dil hazırlık programında kayıtlı olan her öğrenciye, öğrencinin akademik durumunu izlemek ve öğrenciye akademik konularda rehberlik etmek amacıyla ilgili Hazırlık Birim Koordinatörü tarafından bir öğretim elemanı danışman olarak atanır.

 2. Her sınıfın Genel İngilizce dersi okutmanı aynı zamanda öğrencinin akademik danışmanlığını yapmaktadır.

MODÜLER SİSTEM

Yabancı dil hazırlık sınıfı eğitim-öğretim programları

 1. Yabancı dil hazırlık programında, Avrupa Birliği Ortak Çerçeve Programına –Common European Framework (CEF) uyumlu;

  A1: Breakthrough (Başlangıç),
  A2: Waystage (Orta Altı), 
  B1: Threshold (Orta Öncesi), 
  B1+: Threshold Plus(Orta),
  B2: Vantage (Orta Üstü) olmak üzere,
  beş farklı seviyeden oluşan modül sistemi uygulanır.

 2. B2 modülünü yarıyıl içerisinde başarı ile tamamlayan, ancak kayıtlı olduğu diploma programında derslere başlayamayan öğrenciler için ileri seviyede (C1 veya özel amaçlı) sınıflar açılabilir.

 3. Yabancı dil hazırlık programı, Senato tarafından belirlenen akademik takvime göre bir akademik yılda beş çeyrek olarak uygulanır. Her çeyrek, modül içi ve sonu sınavlarıyla birlikte 190 saatten az olmamak üzere en az 7 hafta olarak programlanır.

 4. Yabancı dil hazırlık sınıfında her modül için haftada 28 ders saatinden az olmamak üzere eğitim - öğretim yapılan yoğun bir yabancı dil programı uygulanır. Bu program akademik yılın başında ilgili yabancı dil Hazırlık Birim Koordinatörü tarafından belirlenen ve Avrupa Birliği Ortak Çerçeve Programı standartlarını karşılayan bir kaynak kitap serisinin ek materyallerle desteklenmesi suretiyle yürütülür.

 5. Modüllerin haftalık ders programları ve saatleri akademik yıl başlangıcında, Yabancı Diller Koordinatörü ve Hazırlık Programı Birim Koordinatörlerinin ortaklaşa çalışmaları ile belirlenir ve ilan edilir.

HAZIRLIKTAN MUAFİYET

Muafiyet şartları, başvuru usul ve esasları

 1. Üniversitenin zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı olan lisans diploma programlarına ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler, akademik takvimde ilan edilen tarihte yapılan yabancı dil yeterlilik sınavından başarılı olursa, zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfından muaf sayılır ve doğrudan kayıt olduğu lisans diploma programına devam eder.

 2. Öğrencilerden, ulusal veya uluslararası sınavlardan ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan “Avrupa Ortak Dil Çerçevesi Seviyeleri”nde gösterilen “B2” Seviyesine eşdeğer puan alanlar, bu belgelerin orijinallerini kayıt süresi içinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na teslim ederek, zorunlu İngilizce hazırlık sınıfından muaf tutulur ve doğrudan kayıt oldukları lisans diploma programına devam eder.

 3. En az son üç yılında, öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadili olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp, ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamlayanlar, ilgili zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfından muaf tutularak kayıt oldukları lisans diploma programına devam ederler.

 4. İngilizce dışındaki yabancı dillerin zorunlu hazırlık sınıfından muaf olmak için, ilgili Dekanlığa/Müdürlüğe teslim edilen ulusal ve uluslararası sınav belgelerinin muafiyete uygunluğu ilgili Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulu’nun kararı ile belirlenir.

 5. Üniversitede zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı muafiyeti için kabul edilen ulusal ve uluslararası sınavların geçerlilik süresi 2 (iki) yıldır.

 6. Üniversiteye ilk defa kayıt olan öğrencinin başka bir üniversitenin yabancı dil hazırlık sınıfından almış olduğu başarı durumunu gösteren belgesine istinaden, zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı muafiyeti, ilgili Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.

 7. Yabancı Dil Sınavı, “Seviye Belirleme Sınavı” ve “Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı” olmak üzere iki aşamada yürütülür.

Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı Soru Örnekleri

SINAVLAR VE BAŞARI DEĞERLENDİRMESİ

Seviye Belirleme Sınavı

 1. Üniversiteye yeni kayıt olan öğrencilerin yabancı dil seviyeleri, Üniversiteye kayıt yaptırdıkları akademik yılın başında Hazırlık Birim Koordinatörü tarafından yapılan Seviye Belirleme Sınavı ile belirlenir.

 2. Seviye Belirleme Sınavı sonucuna göre seviyesi B2 veya üzerinde çıkanlar, Yabancı Dil Yeterlilik Sınavına girmeye hak kazanırlar.

 3. Öğrencilerin yabancı dil hazırlık programında hangi modüle yerleştirilecekleri, Seviye Belirleme Sınav sonuçlarına göre Hazırlık Birim Koordinatörü tarafından belirlenir.

 4. Seviye Belirleme Sınavına girmeyen öğrenciler yabancı dil hazırlık sınıfında A1 (Breakthrough - Başlangıç) modülüne yerleştirilir.

 5. Seviye Belirleme Sınavına girmeyen öğrenciler için mazeret sınavı yapılmaz.

Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı

 1. Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı; öğrencilerin, dinlediğini anlama, kelime ve dil bilgisi, okuduğunu anlama, yazılı ifade ve sözlü ifade bakımından dil beceri ve yeterliliğini ölçer.

 2. Bu Yönerge hükümlerince belirlenen şartları taşıyan yabancı dil hazırlık sınıfı öğrencileri, Hazırlık Birim Koordinatörü tarafından akademik yılın başında yapılan Yabancı Dil Yeterlilik Sınavına alınırlar.

 3. Yabancı Dil Yeterlilik Sınavından 100 üzerinden en az 70 puan alan öğrenciler, zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfından muaf tutularak kabul edildikleri lisans diploma programlarına başlamaya hak kazanırlar.

 4. Yabancı Dil Yeterlilik Sınav sonuçları, sınavdan sonra en geç üç gün içinde ilan edilir.

 5. Yabancı Dil Yeterlilik Sınavının geçerlik süresi sınavın yapıldığı tarihten itibaren iki yıldır.

 6. Yabancı Dil Yeterlilik Sınavının tarihleri akademik takvimde belirlenir ve önceden ilan edilir.

Sınav Türleri

 1. Öğrencinin akademik yıl içinde dil becerisinin gelişiminin takibi ve ölçülmesine yönelik olarak kısa sınavlar ile bir üst modüle geçme şartını sağlamak ve modül yeterliğini belirlemek için “Modül Sonu Sınavı” yapılır.

 2. Sınavlar, kâğıt üzerinde ve/veya bilgisayar ortamında, yazılı, sözlü veya hem yazılı hem de sözlü olabilir.

 3. Sınavların hazırlanmasını, teminini, uygulanmasını ve değerlendirilmesini Yabancı Diller Koordinatörü ile işbirliği içinde ilgili yabancı dilin Hazırlık Birim Koordinatörü yürütür.

 4. Her türlü sınav ve ölçme uygulamasının seviyesi, Avrupa Dil Portfolyosu (ELP) ve Avrupa Birliği Ortak Çerçeve Programı (CEF) modül sistemi öğrenim çıktılarına uygun olarak belirlenir.

Kısa Sınavlar

 1. Kısa sınavlar her modülde toplamda en az 4 (dört) adet olmak üzere, Hazırlık Birim Koordinatörü yönetiminde, dersleri veren öğretim elemanları tarafından hazırlanır, uygulanır ve değerlendirilir.

 2. Kısa sınavların programı önceden ilan edilmez; herhangi bir gün ve herhangi bir ders saati içinde uygulanır.

 3. Kısa sınavlar; internet tabanlı sınıf üzerinden test olarak, modül içi okuma ödevleri, sınıf içi okuma konuları üzerine yazma vb. şeklinde de yapılabilir.

 4. Kısa sınava giremeyen öğrenci için telafi sınavı ve/veya mazeret sınavı yapılmaz.

Modül Sonu Sınavı

 1. Modül Sonu Sınavı, her modül için bir kere olmak üzere, akademik takvimde önceden ilan edilen tarihlerde, Hazırlık Birim Koordinatörü başkanlığında o modülde ders veren öğretim elemanlarından oluşan Sınav Komisyonu tarafından yapılır.

 2. Modül Sonu Sınavları, dinlediğini anlama, dilbilgisi ve kelime bilgisi, okuduğunu anlama, yazılı ve/veya sözlü ifade bölümlerinden oluşur.

 3. Devam şartını yerine getirmeyen öğrenci, o modülün sonunda yapılan Modül Sonu Sınavına giremez.

 4. Devam şartını yerine getirdiği halde modül sonu değerlendirmede gerekli ortalamayı tutturamayan ve akademik yönden başarısız olan öğrenciler için tekrar etmeleri gereken seviyede sınıf açılmaması halinde; modül sonu sınavlarının yapıldığı tarihlerde bu öğrencilere kendi seviyelerinde Modül Sonu Sınavı verilir ve başarı durumları 17. madde esasları doğrultusunda yeniden değerlendirilir.

 5. Modül Sonu Sınavları, sınavdan sonra en geç 5 (beş) gün içinde ilan panosunda, öğrenci otomasyon sisteminde ve/veya Üniversitenin web sayfasında duyurulur.”

Başarı ve Değerlendirme

 1. Yabancı dil hazırlık sınıfı dil öğretiminde modül sonu değerlendirme esasına göre başarı ölçümü yapılır. Modül sonu değerlendirmeye girebilmesi için öğrencilerin her modül bitiminde yapılan Modül Sonu Sınavı’nda 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan almaları gerekir. Bu şartı yerine getirerek değerlendirmeye alınan öğrencilerin modül sonu başarı notu; Modül Sonu Sınavının %50’si (yüzde elli) ve Kısa Sınavların ortalamasının %35’i (yüzde otuz beş) ile ödev, ders içi etkinlik ve/veya portfolyo çalışması not ortalamasının %15’i (yüzde on beş) toplanmak suretiyle hesaplanır. Modül sonu başarı notu alt sınırı 70’dir (yetmiş). Modül sonu başarı notu 70 (yetmiş) ve üstünde olan öğrenciler o modülü başarıyla tamamlamış olur ve bir üst modüle geçer.

 2. “B2” modülünü başarı ile tamamlayan öğrenciler yabancı dil hazırlık sınıfını başarı ile tamamlamış sayılır ve kayıt yaptırdıkları lisans diploma programına devam etmeye hak kazanırlar.

 3. Üniversitenin yabancı dil hazırlık sınıfına isteğe bağlı olarak devam edip, başarılı olan bir öğrenci daha sonra Üniversitenin yabancı bir dilde eğitim-öğretim yapılan herhangi bir bölümüne YKS/TYT sınavı veya yatay geçiş ile 2 (iki) yıl içerisinde kayıt yaptırdığı takdirde zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfından muaf olur.

Başarısızlık Durumu

 1. Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfına devam edip, ikinci yılın sonunda başarı şartını yerine getiremeyen öğrenciler talep etmeleri durumunda, üniversitede öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt yaptırabilirler. Bu öğrenciler, üniversitede eşdeğer program bulunmaması halinde talep etmeleri durumunda ÖSYM Başkanlığı tarafından bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırıldığı yıl itibariyle, öğrencinin üniversiteye giriş puanının, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puandan düşük olmaması şartıyla öğretim dili Türkçe olan programlardan birine merkezi olarak yerleştirilebilirler.

 2. Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfında ikinci yılın sonunda başarı şartını yerine getiremeyen öğrencinin üniversite ile ilişiği kesilir.

 3. İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler birinci yılın sonunda başarı şartını yerine getirmeseler dahi, devam eden akademik yılda, kayıtlı oldukları lisans diploma programlarında öğrenime başlarlar.

Sınavlarda mazeret hali, sınav sonuçlarının ilanı ve sonuçlara itiraz

 1. Haklı ve geçerli sebeplerle Modül Sonu Sınavına giremeyen öğrenciler, mazeretlerini sınav tarihini takip eden 5 (beş) gün içerisinde Yabancı Diller Koordinatörlüğüne yazılı olarak bildirir. Mazeretleri, danışmanı ve Hazırlık Birim Koordinatörü tarafından kabul edilenler, sınav hakkını Hazırlık Programı Birim Koordinatörlüğünce belirlenen mazeret sınav döneminde kullanırlar.

 2. Sınav Komisyonu, mazeret sınav sonuçlarını sınav tarihinden itibaren 5 (beş) gün içerisinde, Yabancı Diller Koordinatörlüğüne teslim eder.

 3. Öğrenciler, sınav sonuçlarına, sınav sonuçlarının ilanından itibaren 5 (beş) gün içinde Hazırlık Programı Birim Koordinatörlüğüne dilekçe vererek maddi hata yönünden itiraz edebilirler. Daha sonra yapılan itirazlar kabul edilmez. İtiraz üzerine sınav kâğıdı Hazırlık

Birim Koordinatörü tarafından görevlendirilecek en az 2 öğretim elemanından oluşan bir değerlendirme komisyonu tarafından, en geç 5 (beş) gün içinde incelenir ve sonuç yazılı olarak Hazırlık Programı Birim Koordinatörlüğüne bildirilir.

YOKLAMA VE DERSLERE KATILIM

Derslere devam zorunluluğu

 1. Yabancı dil hazırlık sınıfında derslere devam ve her türlü ders faaliyetlerine (ödev, proje vb.) katılmak zorunludur.

 2. Bir modülde, %85 oranında derse devam zorunluluğu vardır. Sağlık kurumlarından alınan rapor veya diğer benzeri belgelere dayalı devamsızlıklar %15 oranındaki mazeret içinde değerlendirilir.

 3. Herhangi bir modülde %15 oranından fazla derse mazeretli ve/veya mazeretsiz olarak devam etmeyen veya edemeyen öğrenci, “devamsız” sayılarak “başarısız” olur ve ilgili modülü, devam eden modülde tekrar eder.

 4. Öğretim elemanları, her derste öğrencilere imza attırmak ve/veya elektronik kayıt suretiyle derslere devamı takip ve kontrol eder. Öğrencilerin derse devam kayıtları haftalık olarak dersin hocası tarafından öğrenci otomasyon programına işlenir.

YAZ ÖĞRETİMİ

 1. Yabancı dil hazırlık sınıfında yaz öğretimi, yoğunlaştırılmış bir modül programı şeklinde uygulanır.

 2. Yaz öğretimi, yıllık eğitim-öğretim ücreti dışında ayrıca ücrete tabidir.

 3. Yabancı dil hazırlık sınıfı yaz öğretimi modülü, modül içi ve sonu sınavlarıyla birlikte 190 ders saatinden ve 7 haftadan az olamaz.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Modüler Sistem Nedir?

Modüler sistem, yedi haftalık beş ayrı seviyeden oluşmakta ve yedi haftalık eğitimin ardından 8. haftada öğrencilerimize modül sonu sınavı uygulanmaktadır.

Yabancı dil hazırlık programında, Avrupa Birliği Ortak Çerçeve Programına–Common European Framework (CEF) uyumlu;

A1: Breakthrough (Başlangıç),
A2: Waystage (Orta Altı), 
B1: Threshold (Orta Öncesi), 
B1+: Threshold Plus(Orta),
B2: Vantage (Orta Üstü) olmak üzere,
beş farklı seviyeden oluşan modül sistemi uygulanır.

B2 modülünü yarıyıl içerisinde başarı ile tamamlayan, ancak kayıtlı olduğu diploma programında derslere başlayamayan öğrenciler için ileri seviyede (C1 veya özel amaçlı) sınıflar açılabilir.

Hazırlık Programına başladığımda İngilizce dil seviyem nasıl ölçülür?

Üniversiteye yeni kaydolan öğrencilerin yabancı dil seviyeleri, üniversiteye kayıt yaptırdıkları akademik yılın başında Hazırlık Birim Koordinatörü tarafından yapılan Seviye Belirleme Sınavı ile belirlenir. Seviye Belirleme Sınavı sonucuna göre seviyesi B2 veya üzerinde çıkanlar, Yabancı Dil Yeterlilik Sınavına girmeye hak kazanırlar. Öğrencilerin yabancı dil hazırlık programında hangi modüle yerleştirilecekleri, Seviye Belirleme Sınav sonuçlarına göre Hazırlık Birim Koordinatörü tarafından belirlenir. Seviye Belirleme Sınavına girmeyen öğrenciler yabancı dil hazırlık sınıfında A1 (Breakthrough Başlangıç) modülüne yerleştirilir. Seviye Belirleme Sınavına girmeyen öğrenciler için mazeret sınavı yapılmaz.

Bölüme geçiş nasıl yapılmaktadır?

İngilizce Hazırlık programından Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi esasları doğrultusunda Yabancı Dil Hazırlık öğreniminde muaf olan veya B2 seviyesinde öğrenimini başarıyla tamamlayan öğrenciler, akademik yıl veya yarı yıl başlangıcında bölümlerine kayıt yaptırabilirler.


Derslere devam zorunluğu var mı?

Yabancı dil hazırlık sınıfında derslere devam ve her türlü ders faaliyetlerine (ödev, proje vb.) katılmak zorunludur. Her modülde, %85 oranında derse devam zorunluluğu vardır. Sağlık kurumlarından alınan rapor veya diğer benzeri belgelere dayalı devamsızlıklar %15 oranındaki mazeret içinde değerlendirilir. Herhangi bir modülde %15 oranından fazla derse mazeretli ve/veya mazeretsiz olarak devam etmeyen veya edemeyen öğrenci, “devamsız” sayılarak “başarısız” olur ve ilgili modülü, devam eden modülde tekrar eder. Öğretim elemanları, her derste öğrencilere imza attırmak ve/veya elektronik kayıt suretiyle derslere devamı takip ve kontrol eder. Öğrencilerin derse devam kayıtları haftalık olarak dersin hocası tarafından öğrenci otomasyon programına işlenir.

Programda sınav sistemi ve aralıkları nasıl olmaktadır?


Öğrencinin akademik yıl içinde dil becerisinin gelişiminin takibi ve ölçülmesine yönelik olarak kısa sınavlar ile bir üst modüle geçme şartını sağlamak ve modül yeterliğini belirlemek için “Modül Sonu Sınavı” yapılır. Modül Sonu Sınavı, her modül için bir kere olmak üzere, akademik takvimde önceden ilan edilen tarihlerde, Hazırlık Birim Koordinatörü başkanlığında o modülde ders veren öğretim elemanlarından oluşan Sınav Komisyonu tarafından yapılır. Modül Sonu Sınavları, dinlediğini anlama, dilbilgisi ve kelime bilgisi, okuduğunu anlama, yazılı ve/veya sözlü ifade bölümlerinden oluşur. Devam şartını yerine getirmeyen öğrenci, o modülün sonunda yapılan Modül Sonu Sınavına giremez.

Ayrıca kısa sınavlar her modülde toplamda en az 4 (dört) adet olmak üzere, Hazırlık Birim Koordinatörü yönetiminde, dersleri veren öğretim elemanları tarafından hazırlanır, uygulanır ve değerlendirilir. Kısa sınavlar; internet tabanlı sınıf üzerinden test olarak, modül içi okuma ödevleri, sınıf içi okuma konuları üzerine yazma vb. şeklinde de yapılabilir. Kısa sınava giremeyen öğrenci için telafi sınavı ve/veya mazeret sınavı yapılmaz.

Sınav sonuçlarına itiraz edebilir miyim?

Öğrenciler, sınav sonuçlarına, sınav sonuçlarının ilanından itibaren 5 (beş) gün içinde Hazırlık Programı Birim Koordinatörlüğüne dilekçe vererek maddi hata yönünden itiraz edebilirler. Daha sonra yapılan itirazlar kabul edilmez.

Sınavlara giremediğim zaman ne yapmam gerekir?


Haklı ve geçerli sebeplerle Modül Sonu Sınavına giremeyen öğrenciler, mazeretlerini sınav tarihini takip eden 5 (beş) gün içerisinde Yabancı Diller Koordinatörlüğüne yazılı olarak bildirir. Mazeretleri, danışmanı ve Hazırlık Birim Koordinatörü tarafından kabul edilenler, sınav hakkını Hazırlık Programı Birim Koordinatörlüğünce belirlenen mazeret sınav döneminde kullanırlar.

Sınav Komisyonu, mazeret sınav sonuçlarını sınav tarihinden itibaren 5 (beş) gün içerisinde, Yabancı Diller Koordinatörlüğüne teslim eder.

Öğrenciler, sınav sonuçlarına, sınav sonuçlarının ilanından itibaren 5 (beş) güniçinde Hazırlık Programı Birim Koordinatörlüğüne dilekçe vererek maddi hata yönünden itiraz edebilirler. Daha sonra yapılan itirazlar kabul edilmez. İtiraz üzerine sınav kâğıdı Hazırlık Birim Koordinatörü tarafından görevlendirilecek en az 2 öğretim elemanından oluşan bir değerlendirme komisyonu tarafından, en geç 5 (beş) gün içinde incelenir ve sonuç yazılı olarak Hazırlık Programı Birim Koordinatörlüğüne bildirilir.

Yaz okulu ücretli mi?

Evet, yaz okulu ücreti her yıl değişen şartlara göre farklılık gösterebilmektedir.

Okumadığım modüllerin para iadesi yapılır mı?

Okunmayan modüllerin ücreti bir sonraki akademik döneme ait eğitim ücreti hesaplanarak düşülür.

Seviye belirleme sınavına girmek zorunlumu?

Zorunlu değil. Seviye belirleme sınavına girmeyen öğrenciler A1 seviyesinde öğrenime başlayacaklardır.

İLETİŞİM

Şeyma SUNAY,
Hazırlık Birim Sekreteri
Telefon: 0 (212) 692 89 91
Faks: 0 (212) 693 82 29
E-posta: seyma.dede@izu.edu.tr

Bilge Ahmet KIRMIZI,
Hazırlık Birim Sekreteri
Telefon: 0 (212) 692 97 39
Faks: 0 (212) 693 82 29
E-posta: ahmet.kirmizi@izu.edu.tr