Üniversite Sanayi İşbirliği

Ülkemizde ekonomik katma değerin artırılması ve refah düzeyinin yükseltilmesi için; kaynakların etkin kullanılması, üretkenliğin artması ve özgün ürünlerle rekabet yeteneğinin güçlendirilmesi gerekmektedir. Bu alanda en önemli rol, temel araştırmadan uygulamaya geçişte, üniversite ve sanayi  aktörlerindedir.                                                                               

İZU Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) olarak ülkemiz sınırları dâhilinde sanayi kuruluşlarına yönelik olarak;

  • Türkiye Bilimsel ve Teknoloji Araştırma Kurumu (TÜBİTAK),
  • Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB),
  • Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB),
  • Kalkınma Ajansları,
  • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı,

olmak üzere devlet kurumları tarafından geri ödemesiz (hibe) ve geri ödemeli destekler sunulmaktadır. Bahsi geçen programlar kapsamında AR-GE, inovasyon, yatırım ve kapasite geliştirmek gibi farklı amaçlara hizmet eden proje önerileri değerlendirilmektedir.

Üniversite bünyesinde görev yapan akademisyenlerin 4691 sayılı yasanın getirilerinden faydalanarak sanayi ortaklığında veya desteğinde gerçekleştirilen projeler kapsamında hizmet verebilmesi için temel şart; ilgili projenin AR-GE ve inovasyon temelli olmasıdır.

TTO Üniversite Sanayi İşbirliği Birimi olarak Faaliyetlerimiz;

  1. Projeler kapsamında gerçekleştirilmesi hedeflenen faaliyetlerin akademik temeller üzerine oturtulmasını sağlamak için branşında uzman akademisyen tahsisi,
  2. Üniversite bünyesinde gerçekleştirilen, elde edilen bilgi ve know-how’un sanayiye aktarılarak reel sektörde uygulanmasının sağlanması,
  3. Proje sürecinde çıkan test metodu ve/veya laboratuvar cihazı gereksinimlerinin üniversite laboratuvar altyapıları kullanılarak giderilmesini sağlamaları,
  4. Proje kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde elde edilecek çıktıların, tarafsız ve akredite bir kurumda test edilmesi ve gerekli belgelendirme faaliyetlerinin yürütülmesi konusunda destek çalışmaları yürütülmektedir.