izulogo

Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

18 Temmuz 2012 ÇARŞAMBA            Resmî Gazete         Sayı : 28357

İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen:

a) Merkez (İSEM): İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Müdürlük: Merkez Müdürlüğünü,

ç) Mütevelli Heyeti: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

d) Rektör: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörünü,

e) Senato: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Senatosunu,

f) Üniversite: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.


İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 –(1) Merkezin amacı; Üniversitede örgün lisans ve lisansüstü öğretim programları dışında Türkiye’nin altyapısal, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı verecek nitelikli insan kaynağı kazandırmak için kısa ve orta süreli eğitim programları düzenlemek ve bu doğrultuda uzmanlık, danışmanlık ve proje hizmetleri vererek Üniversitenin kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası kuruluşlar ile olan işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlar ile kişilerin ihtiyaç duydukları alanlarda, ulusal ve uluslararası düzeyde, eğitim programları, yeni teknoloji ve bilgi yoğun mesleki eğitim, gelişim ve uzmanlık kursları, çalıştaylar, seminerler, konferanslar ve sertifika programlarına ilişkin faaliyetleri planlamak, düzenlemek, araştırma, geliştirme ve danışmanlık projeleri yürütmek ve yönlendirmek,

b) Gerekli hallerde eğitim programlarının düzenlenmesinde, araştırma ve danışmanlık projeleri geliştirmede kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları, uluslararası kuruluşlar ve toplumla işbirliği ve koordinasyon içerisinde çalışmalar yapmak, Üniversite içi ve Üniversite dışı paydaşlarla sinerji oluşturmak, işbirliğini geliştirerek üniversite imkanlarının tanıtımını yapmak ve etkin bir şekilde kullanmak,

c) Bilimsel ve teknolojik bilgiyi yetişkinlerle ve özel sektör ve kamu kurumlarıyla paylaşarak ve kuramsal bilgiyi uygulama ile bütünleştirerek toplum yararına sunmak ve bu süreçleri geliştirerek bireysel ve toplumsal sorunların çözümüne katkıda bulunmak,

ç) Her yaşa ve çeşitli ilgi gruplarına yönelik elektronik eğitim programları sunmak, kursları, eğitim ve sertifika programlarını gerektiğinde uzaktan eğitim biçiminde vermek, Üniversitede uzaktan eğitimin altyapısının oluşturulmasına ve geliştirilmesine katkıda bulunmak ve bu amaçla benzeri merkezlerle işbirliği yapmak, gerekli koordinasyonu sağlamak,

d) Üniversitenin uygun gördüğü konularda ilgili birimlerin verecekleri kurs ve her türlü eğitim programlarının organizasyonlarını yapmak, araç, gereç ve sunum imkânlarını sağlamak,

e) Engelli bireylerin hayatını kolaylaştıracak ve onları topluma kazandıracak etkinlikler ile engellilerin ihtiyaç duydukları alanlarda engellilere ve bu alanda çalışan uzmanlara veya eğitmenlere yönelik kurslar, seminerler, konferanslar, sertifika programları, mesleki ve uzmanlık eğitim programları düzenlemek ve kamu kurum kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği içinde olmak,

f) Yaşam boyu öğrenim kapsamında Mütevelli Heyeti veya Rektörlük tarafından önerilen ya da Yönetim Kurulunca kararlaştırılan diğer faaliyetleri yürütmek,

g) Konferans, seminer ve kurs programları ile diğer eğitim programları sonunda katılımcılara katılım belgesi ve benzeri belgeler vermek.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, merkezi temsil eder ve Rektöre karşı merkezin bütün faaliyetlerinden sorumludur.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak için, Yönetim Kurulu üyelerinden iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görevi başında bulunmadığı hallerde, müdür yardımcılarından birisi, müdüre vekalet eder. Vekaletin süresi altı ayı geçemez. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçlarına yönelik faaliyetler planlamak ve yürütmek,

b) Merkezi temsil etmek, yönetim kuruluna başkanlık etmek,

c) Yönetim Kurulunun gündemini belirlemek ve alınan kararları uygulamak,

ç) Merkez bünyesindeki birimler arasında koordinasyon ve denetimi sağlamak,

d) Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iletişim kurmak ve çalışmalar yapmak,

e) Yönetim Kurulu tarafından işbirliği yapılması kabul edilen kişi, firma, kurum ve kuruluşlarla Merkezin düzenleyeceği kısa ve uzun süreli programlarının anlaşmalarını yapmak ve çeşitli sözleşmeleri imzalamak,

f) Merkez ve merkeze bağlı birimlerin yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Rektörlüğe sunmak.

Yönetim kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün önerisi ve Rektörün onayı ile Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından, Müdür dahil görevlendirilen en az beş kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye tekrar görevlendirilebilir. Görev süresinin bitiminden önce ayrılan ya da altı aydan daha fazla üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye seçilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki kez olağan olarak toplanır. Müdür gerektiğinde olağanüstü olarak yönetim kurulunu toplantıya çağırabilir.

(3) Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma programını hazırlamak ve yürütmek, ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirmek, Rektörlük tarafından onaylananları yürütmek,

b) Merkez bünyesinde proje ve araştırma gruplarını oluşturmak ve çalışmaları değerlendirmek,

c) Kurs, staj, sertifika ve benzeri programlarda görevlendirilecek, merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili konularda işbirliği yapılacak üniversite birimleri, ulusal ve uluslararası kişi, kurum ve kuruluşlarla işbirliğine yönelik esasları tespit ederek müdürlüğe sunmak,

ç) Merkezin personel ihtiyacını belirlemek.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM


Çeşitli ve Son Hükümler

Mali hükümler

MADDE 12 – (1) Merkezin gelirleri; Üniversite bütçesinden ayrılan paylar, merkeze yapılan bağış ve yardımlar, proje, kurs, rapor hazırlama, yayın ve araştırmalardan sağlanan gelirler ile diğer gelirlerdir.

(2) Merkezin giderleri; merkezde kullanılan her türlü ekipman, bakım onarım, yayın ve araştırma giderleri, personel maaşları, eğiticilere yapılan ödemeler, projelerde görev alan öğrencilere verilen ödüller, bilimsel toplantı, panel, kurs, seminer ve benzeri harcamalarıdır.

Harcama yetkilisi

MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü yürütür.