izulogo

Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ
L
İSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

(18 Kasım 2015 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanmıştır.)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi lisans programları ile yabancı dil hazırlık programında yürütülen eğitim-öğretim, kayıt ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesinin lisans programlarına öğrenci kabulü, eğitim-öğretim, sınav, başarı değerlendirme, kayıt dondurma, diploma ve kayıt sildirme işlemleri ile yabancı dil hazırlık programına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesi ile 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun Ek 123 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AGNO: Ağırlıklı genel not ortalamasını,
b) AKTS (ECTS): Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
c) ANO: Ağırlıklı not ortalamasını,
ç) Dekan: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesinin ilgili fakülte dekanını,
d) İlgili kurul: Fakültelerde fakülte kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul kurulunu, enstitülerde enstitü kurulunu,
e) İlgili yönetim kurulu: Fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul yönetim kurulunu, enstitülerde enstitü yönetim kurulunu,
f) Lisans: Ortaöğretimden sonra, en az sekiz yarıyıllık veya dört yıllık bir programı kapsayan yükseköğretimi,
g) Müdür: Yüksekokullarda ilgili yüksekokul müdürünü, enstitülerde ilgili enstitü müdürünü,
ğ) Mütevelli Heyeti: Üniversitenin Mütevelli Heyetini,
h) Rektör: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörünü,
ı) Senato: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Senatosunu,
i) Üniversite: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesini,
j) Üniversite Yönetim Kurulu: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Öğrenci Kabul ve Kayıt İşlemleriyle İlgili Esaslar

Öğretim programları ve kontenjanlar
MADDE 5 (1) Üniversiteye bağlı fakülteler ve yüksekokullarda açılacak bölümler ve bu bölümlere alınacak öğrenci sayıları, her yıl için ilgili birimlerin görüşü alınarak Senato tarafından belirlenir ve Mütevelli Heyetinin onayından sonra Yükseköğretim Kuruluna (YÖK) teklif edilir.

Öğrenci kabulü
MADDE 6 (1) Üniversiteye öğrenci kabulünde aşağıdaki şartlar aranır:

a) Açık ve uzaktan öğretim programları hariç, başka bir yükseköğretim kurumunun herhangi bir örgün lisans programında kayıtlı olmamak.

b) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nce düzenlenen sınavda, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesine yerleştirilmiş olmak.

c) ÖSYM tarafından belirlenen özel yetenek sınavına girme şartına haiz olup, Üniversite tarafından yapılan özel yetenek sınavını kazanmış ve yerleştirilmiş olmak.

ç) Dikey geçiş sınavı (DGS) sonucu ÖSYM tarafından İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesine yerleştirilmiş olmak.

d) 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre Üniversiteye kayıt hakkı kazanmış olmak.

e) Üniversitenin yurt dışından öğrenci kabulü için belirlediği kabul şartlarını sağlamış olmak veya yabancı uyruklu öğrenciler için Üniversite tarafından yapılan sınavda başarılı olmak.

Üniversiteye kayıt
MADDE 7 (1) Üniversiteye kayıt yaptırmaya hak kazanan yeni öğrencilerin kayıtları, Yükseköğretim Kurulu veya Üniversite tarafından ilan edilen tarihler arasında, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır.

(2) Yeni öğrencilerin kayıt tarihleri, kayıt için istenen belgeler ve uyulacak esaslar, Üniversite tarafından belirlenerek ilan edilir. İlan edilen tarihlerde kayıt işlemlerini tamamlayanlar, Üniversitenin öğrencisi olur ve öğrencilik haklarından yararlanır.

(3) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın yazılı beyanına dayanılarak işlem yapılır. Ayrıca kayıt yaptıracak öğrencinin başka bir yükseköğretim kurumunun herhangi bir örgün lisans programında kayıtlı olmadığına dair yazılı beyanı alınır.

(4) Mazereti bulunan adaylar kayıt işlemlerini, yukarıdaki hükümlere uymak şartı ile bir yakını vasıtasıyla da yaptırabilirler.

(5 Yanlış bilgi ve beyan, sahte veya eksik belge ile kayıt yaptırmış olanların durumu ortaya çıktığında kayıtları ve bu kayıt nedeniyle kazanmış oldukları tüm hakları iptal edilir ve haklarında yasal işlem başlatılır.”

(6) Yükseköğretim kurumlarından çıkarılma cezası almış olanlar ve belgelerinde tahrifat bulunanlar ile belgelerindeki eksikliği süresi içinde gideremeyenlerin Üniversiteye kayıtları yapılmaz; yapılmış ise iptal edilir.

(7) Yükseköğretim Kurulu veya Üniversite tarafından ilan edilen kayıt süresi içinde, kaydını yaptırmayan öğrenciler, Üniversitenin öğrencisi olma hakkından vazgeçmiş sayılır ve herhangi bir hak iddia edemezler.

Öğrenim ücreti
MADDE 8 (1) Üniversitede eğitim-öğretim ücretlidir ve yıllık olarak tahakkuk ettirilir. Yıllık öğrenim ücretleri ve ders/kredi başına düşen öğrenim ücretleri her yıl Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir ve ödeme şekliyle birlikte ilan edilir.

(2) Üniversite tarafından ilan edilen tarihler arasında kayıt yenilemeyen öğrenciler, öğrenim ücretini ilgili mevzuat hükümlerine göre öder.

(3) Normal öğrenim süresinde mezun olamayan öğrenciler, özel öğrenciler ve yaz okulunda ders alan öğrenciler kayıt oldukları her ders için, ders veya kredi başına ücret öder.

(4) Çift anadal ve yandal programlarına kayıt yaptıran öğrencilerden ek ücret alınmaz.“Ancak, bu öğrencilerden normal öğrenim süresi içinde çift anadal ve yandal programını tamamlayamayanlar kayıtlı olduğu anadal lisans programının normal öğrenim süresi ve ilave bir yılsonunda kayıt yaptırdıkları her ders için, ders veya kredi başına ücret öder.”

(5) Öğrenim ücreti, yaz okulu ücretlerini kapsamaz.

(6) Üniversite tarafından sunulabilecek yurt, yemek, ulaşım ve benzeri ek hizmetlerin bedeli öğrenim ücretine dahil değildir. Bu ücretler Mütevelli Heyeti tarafından ayrıca belirlenir.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 9 (1) Yurt içi ve yurt dışı diğer yükseköğretim kurumlarından Üniversiteye yatay geçişler ile Üniversite içinde fakülte, yüksekokul ve bölümler arasındaki geçişler, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

(2) Üniversiteye yatay geçiş ile öğrenci kabulüne ilgili yönetim kurulu tarafından karar verilir.

(3) Yatay geçiş ile öğretim dili Türkçe olmayan bir bölüme kayıt yaptıran öğrencilere, bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

Dikey geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 10 (1) Meslek yüksekokulu mezunlarının Üniversiteye bağlı lisans programlarına dikey geçişleri; 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümleri ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

(2) Dikey geçiş yapan öğrencilere, ilgili bölümlerin düzenlediği ve ilgili yönetim kurulu tarafından onaylanan intibak programları uygulanır.

(3) Dikey geçiş ile öğretim dili Türkçe olmayan bir bölüme kayıt yaptıran öğrencilere, bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

Öğrenci değişimi
MADDE 11 (1) Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen yurt dışındaki ve yurt içindeki üniversiteler arasında yapılacak anlaşmalara göre, öğrenci değişimi çerçevesinde Üniversite tarafından bir veya iki yarıyıl süreyle yurt içindeki veya dışındaki üniversitelere öğrenci gönderilebilir ve bu üniversitelerden öğrenci kabul edilebilir.

(2) Bu süre içinde yurt içine veya yurt dışına giden öğrencinin Üniversitedeki kaydı devam eder ve bu süre öğrenim süresinden sayılır.

(3) Yurt içindeki veya yurt dışındaki üniversitelerden öğrencinin aldığı dersler ve bu derslerin başarı notlarının yansıtılması için gerekli işlemler, ilgili yönetim kurulu tarafından alınan intibak kararlarına göre Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır.

(4) Öğrenci değişimi programlarına ve üniversiteler arasındaki anlaşmalara göre Üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilere; bu Yönetmelik hükümleri ile 18/2/2009 tarihli ve 27145 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Çift anadal ve yan dal programları
MADDE 12 (1) Üniversitede çift anadal ve yan dal programına ilişkin hususlar; Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Senato tarafından belirlenir.

(2) İkinci anadalı başarı ile tamamlayan öğrencilere o dala ait lisans diploması ve yan dal eğitimini başarı ile tamamlayan öğrencilere o dal ile ilgili bir sertifika verilir.

Özel öğrenci
MADDE 12/A – (1)  Özel öğrenciler, yurt içinde veya yurt dışında bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olup, Üniversitede okutulan bazı dersleri almalarına izin verilen öğrencilerdir.

(2)  Özel öğrencilerin başvuruları, ilgili bölümün görüşü alınarak ilgili yönetim kurulu tarafından incelenir ve karara bağlanır.

(3) Özel öğrenciler, Üniversite öğrencisi sayılmazlar ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(4)  Özel öğrencilere diploma ve unvan verilmez. Ancak, kayıtlı oldukları dersleri ve varsa aldıkları notları gösteren bir belge verilir.

(5)  Özel öğrenciler ilgili yıl için Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen ders/kredi veya öğrenim ücretini öder.

(6)  Özel öğrenci olarak Üniversiteden ders alan öğrencilerden, daha sonra yatay geçişle veya ÖSYM tarafından yapılan merkezi sınavla Üniversiteye kesin kayıt yaptıranlar, özel öğrenci statüsünde aldıkları lisans programının öğretim programında yer alan eşdeğer derslerden ilgili yönetim kurulu kararı ile muaf sayılabilir.”

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim ve Öğretimle İlgili Esaslar

Öğretim dili
MADDE 13 (1) Üniversitede öğretim dili, Türkçe öğretim yapılan bölümlerde Türkçe, yabancı dilde öğretim yapılan bölümlerde ise kısmen veya tamamen Arapça veya İngilizcedir. Öğretim dili kısmen yabancı dilde olan lisans programlarında kayıtlı öğrenciler; lisans öğrenimleri süresince öğrencisi bulundukları lisans programının öğretim programında bulunan derslerin en az % 30’unu ilgili yabancı dilden, öğretim dili tamamen yabancı dilde olan lisans programlarında kayıtlı olan öğrenciler ise Üniversitenin ortak seçmeli ve Türkçe verilmesi zorunlu olan dersleri hariç, lisans öğrenimleri süresince öğrencisi oldukları lisans programının öğretim programında bulunan derslerin tamamını ilgili yabancı dilde verilen derslerden almak zorundadırlar.”

 (2) Senatonun kararı, Mütevelli Heyetin oluru ve Yükseköğretim Kurulunun izni ile bu diller dışında bir dil ile öğretim yapılan programlar da açılabilir.

Öğrenim süresi
MADDE 14  (1) Normal öğrenim süresi; hazırlık sınıfı hariç, lisans programları için dört yıl (sekiz yarıyıl), azami öğrenim süresi ise yedi (on dört yarıyıl) yıldır.

(2) Azami öğrenim süresi, ek sınavlar, öğrencilik haklarından yararlanma ve öğrenim süresiyle ilgili diğer hususlarda 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü maddesi hükümleri uygulanır.”

Eğitim-öğretim yılı
MADDE 15 (1) Eğitim-öğretim yılı, güz ve bahar yarıyılları ile yaz öğretiminden oluşur.

(2) Her yarıyıl en az yetmiş iş gününden oluşur. Ara, final, bütünleme ve mazeret sınavlarının günleri bu sürenin dışındadır.

(3) Üniversitede eğitim-öğretim, Senato tarafından belirlenen akademik takvime göre yapılır. Yaz öğretimi, ilgili mevzuat hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

(4) Resmi tatil günlerinde eğitim-öğretim ve sınav yapılmaz. Ancak, dersi veren birimlerce önerilen ve Üniversite Yönetim Kurulunca uygun görülen ders ve sınavlar cumartesi ve pazar günleri de yapılabilir.

Öğretim programları ve derslerin yürütülmesi
MADDE 16 -  (1) Üniversitede okutulan Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil zorunlu dersleri ile birlikte, ilgili program için tespit edilen asgari eğitim-öğretim çalışmalarını ihtiva eden ve tamamıyla başarıldığında diploma almaya hak kazandıran eğitim-öğretim çalışmalarının tamamı öğretim programlarında gösterilir. Üniversitede eğitim ve öğretim, her yarıyılda okutulacak derslerin; adlarının, haftalık ders saatlerinin ve AKTS kredi değerlerinin gösterildiği bu öğretim programlarına göre yapılır. Bir lisans programının sekiz yarıyıllık öğretim programında yer alan derslerin toplam AKTS kredisi 240’tan az olamaz.

(2) Bir bölümün öğretim programı ile bu programda yapılacak olan değişiklikler, bölüm kurulunun teklifi, ilgili kurulun kararı ve Senatonun onayı ile yürürlüğe girer.

(3) Üniversitede eğitim-öğretim; teorik dersler, seminerler, uygulamalar, projeler, stüdyo, laboratuvar ve atölye çalışmaları, pratik çalışmalar, stajlar, eskizler, arazi üzerinde uygulama, bitirme çalışması ve benzeri çalışmalardan oluşur.

(4) Dersler yarıyıl veya yıl esasına göre yapılır. Bir dersin haftalık ders saati, o dersin haftalık teorik saatleri ile uygulama ve laboratuvar saatlerinin toplamından oluşur.

(5) Senato tarafından kabul edilmiş öğretim programına uygun haftalık ders programları, her eğitim öğretim yarıyılı başında, akademik takvimde belirtilen tarihte ilgili dekanlık/müdürlük tarafından ilan edilir.

(6) Staj, eğitim-öğretim programının özelliklerine göre, öğrencinin edindiği bilgileri uygulama alanına aktarma kabiliyetini geliştirmeyi amaçlayan, Üniversite içi ve dışı çalışmalardır. Staj yapılması zorunlu olan bölümlerde staj uygulama esasları ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenir ve Senatonun onayı ile uygulanır. Stajlar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü maddesi hükümleri doğrultusunda kredilendirilir.

(7) Lisans bitirme çalışması veya projesi; öğrencinin, istenen mesleki bilgi ve beceri düzeyine eriştiğini gösteren ve danışman öğretim üyeleri veya öğretim görevlileri nezaretinde yürütülen kişisel veya grup halinde yapılan çalışmalardır. Lisans bitirme çalışması veya projesi uygulama esasları Senato tarafından belirlenir.”

(8) Bu bent Yürürlükten kaldırılmıştır.

Akademik danışman
MADDE 17 (1) Her öğrenci için ilgili bölüm başkanlığı tarafından tam zamanlı bir öğretim elemanı danışman olarak görevlendirilir. Akademik danışman; öğrenciyi öğrenimi süresince izler, lisans eğitim-öğretimi, ilgili mevzuat ve akademik performansı hakkında bilgilendirir, yönlendirir ve öğrencinin diğer sorunlarıyla ilgilenir.

(2) Öğrencinin derslere kaydolma, ders ekleme, bırakma ve dersten çekilme işlemleri akademik danışman onayı ile yapılır.

(3) Akademik danışmanın görevde bulunmadığı sürede yerine bakacak öğretim elemanı ilgili bölüm başkanlığınca belirlenir.

(4) Akademik danışman; onay verdiği ders seçme, ders ekleme-bırakma gibi işlemlere ait öğrencinin de imzasını taşıyan belgelerin bir nüshasını arşivler.

Dersler
MADDE 18 (1) Dersler zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Zorunlu dersler, öğrencinin almak zorunda olduğu derslerdir. Seçmeli dersler ise öğrencinin önerilen dersler içinden seçerek alabileceği derslerdir.

(2) Seçmeli dersler, ilgili kurulun belirlediği esaslara göre her bölümün öğretim programında tek tek veya grup olarak tanımlanmış seçimlik derslerdir.

(3) Bir dersin alınabilmesi için daha önce alınmış ve başarılmış olması gereken derslere ön şart dersleri denir, ön şart dersleri ve varsa diğer şartlar bölümlerin öğretim programlarında gösterilir.

Ortak zorunlu dersler
MADDE 19 (1) 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan ortak zorunlu derslerden, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil dersleri; zorunlu ve kredili ders olarak, haftada ikişer ders saati olmak üzere, iki yarıyılda okutulur.

Derse devam zorunluluğu
MADDE 20 (1) Üniversitede öğrencilerin; bir yarıyıl içinde, lisans programlarının teorik derslerine %70, uygulamalı derslerine %80 oranında devam etme zorunluluğu vardır. Her öğretim elemanı, derslere devam mecburiyetini bu esaslara göre kontrol eder.

(2) Dersin öğretim elemanı, derse devam mecburiyetini yerine getirememiş öğrencilere ait listeyi, akademik takvimde belirtilen derslerin bitiş tarihinde ilgili dekanlığa/müdürlüğe verir ve ilan eder. Bu öğrenciler, belirtilen dersten devamsız sayılır ve o dersin final sınavı ile bütünleme sınavına giremezler. Başarısız sayılan bu öğrencilere dersin öğretim elemanı tarafından DZ notu verilir. Bir dersten DZ notu alarak başarısız olan öğrencilerin ders tekrarında derse devamları zorunludur.

(3) Milli takım ve üniversitelerarası spor karşılaşmalarında veya kültürel etkinliklerde Üniversite yönetimi tarafından görevlendirilen sporcu ve öğrencilerin, bu etkinliklere ve bunların hazırlık çalışmalarına katılmak zorunda olmaları sebebiyle öğrenime devam edemedikleri süreler, devam süresinin hesabında dikkate alınmaz; öğrenciler bu süreler içinde giremedikleri sınavlara, ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenecek tarihlerde girerler.

(4) Ders tekrarı durumunda, daha önce devam şartı yerine getirilmiş olan teorik derslere devam şartı aranmaz. Ancak; ders tekrarı yapan öğrenci, dersi veren öğretim elemanının belirleyeceği diğer şartlara uymak zorundadır.

Kayıt yenileme ve ders kaydı
MADDE 21 (1) Öğrencilerin, her yarıyıl başında, akademik takvimde belirtilen süreler içinde, öğrenim ücretini ödemeleri, kayıtlarını yenilemeleri ve akademik danışman desteği ile ders kayıt işlemlerini yapmaları gerekir.

(2) Öğrencinin devam edeceği yarıyıla ait öğretim programındaki kredili derslere normal ders yükü, kayıt olduğu kredili derslerin tamamına yarıyıl ders yükü denir. Öğrencinin bir yarıyıldaki normal ders yükü 30 AKTS’dir, yarıyıl ders yükü ise en fazla 45 AKTS olabilir. Ancak, birbirini izleyen iki yarıyıl içinde mezun olabilecek durumda olan öğrencilere yarıyıl ders yüküne ek olarak, ilgili yönetim kurulu kararıyla fazladan üç ders verilebilir. Öğrenci, ilgili yarıyıl için öğretim programındaki derslerden seçimini yaparak ve danışmanının onayını alarak ders kaydını yaptırır. Çift anadal ve yan dal programı öğrencilerinin lisans anadal dersleri ile ortak olmayan dersleri yarıyıl ders yükü toplamına dâhil değildir.”

(3) Öğrenciler, kendi öğretim programına göre derslerine yazılmakla yükümlüdür. Öğrenciler, öncelikle alt yarıyıllardan başarısız oldukları ve daha önce almadıkları derslere kaydolmak zorundadır. Öğretim programından kaldırılan ve yerine eşdeğer yeni bir ders konulmayan herhangi bir dersten başarısız olan veya kaldırılan dersi hiç almayan öğrenci, gerekli AKTS kredi yükünü tamamlamak şartıyla, o dersten muaf sayılır.”

(4) Yarıyıl ders kaydını yaptırmayan öğrenci, o yarıyıl derslere ve sınavlara giremez ve öğrencilik haklarından yararlanamaz. Bu süre, öğrencinin öğrenim süresinden sayılır.

(5) Mazeretleri ilgili yönetim kurulu tarafından kabul edilen öğrencilerin kayıt yenileme ve ders kayıt işlemleri en geç ders ekleme ve bırakma dönemi sonuna kadar yapılabilir.

(6) Mezun olabilmek için bütün derslerini başarı ile tamamlamış, ancak stajını veya lisans bitirme çalışmasını veya projesini tamamlayamamış öğrenciler, staj veya bitirme proje ücreti olarak, belirlenen ders veya kredi ücreti ödeyerek kayıt yeniletmek zorundadır.”

 (7) Üçüncü yarıyıl başından itibaren alt yarıyıllardaki bütün derslerini başaran ve AGNO’ları en az 3.00 ve üzerinde olan öğrenciler; akademik danışmanın onayı ile bu şartı sağladığı her yarıyıl için üst yarıyıllardan en fazla iki ders, AGNO’ları 3.50 ve üzerinde olan öğrenciler ise en fazla üç ders alabilirler.

(8) Kendi öğretim programındaki derslere kayıt kurallarını öncelikli olarak sağlayan ve AGNO’su en az 2.00 olan öğrenci, her yarıyıl öğretim programında bulunmayan en fazla bir derse akademik danışmanın onayı ile kayıt yaptırabilir.

(9) Öğretim programındaki bazı derslerden muaf olmak, önşart derslerini başaramamış olmak, yarıyıl izni kullanmış olmak veya üniversitelerarası değişim programlarına katılacak olmak gibi sebeplerle normal ders yükünü tamamlayamayan öğrencilere akademik danışmanın onayı ile bir üst yıla ait yarıyıldan ders verilebilir.

 (10) Öğrencilere ait ders kayıt formları, her yarıyıl ders ekleme ve bırakma dönemi sonunda akademik danışmanlar tarafından ilgili dekanlığa/müdürlüğe verilir, bu formlar ilgili dekanlıklar/müdürlükler tarafından Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderilir.

Ekleme, bırakma ve dersten çekilme
MADDE 22 (1) Derslerin ekleme-bırakma işlemleri danışman onayıyla her yarıyılın başlangıcından itibaren iki hafta içerisinde yapılır. Öğrenciler bu süre içerisinde kayıtlı oldukları derslerin bir kısmını bırakabilir veya yenilerini ekleyebilir. Ders ekleme işleminde haftalık ders programında çakışmayan derslerin seçilmesi zorunludur.

(2) Öğrenciler yedinci hafta sonuna kadar kayıtlı oldukları bir veya daha fazla dersten akademik danışmanlarının onayı ile çekilebilir. Bu durumda yarıyıl öğrenim ücretinden herhangi bir iade yapılmaz. Öğrenciler, lisans öğrenimleri süresince en fazla dört dersten çekilebilir.

(3) Öğrencilerin bırakamayacakları ve çekilemeyecekleri dersler şunlardır:

a) İlk iki yarıyıla ait dersler.

b) Öğrencinin yazılmış olduğu tek ders.

c) Daha önceki yarıyıllarda hiç alınmayan veya alınıp başarısız olunan dersler.

Ders muafiyeti
MADDE 23 (1) Daha önce Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen herhangi bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görmüş olan öğrenci, o yükseköğretim kurumunda alıp başarılı olduğu dersler için, ilgili dekanlığa/müdürlüğe not belgesinin aslı ve ders içerikleriyle birlikte bir dilekçe ile müracaat ederek muafiyet talep edebilir. Öğrenci, muafiyet talebini üniversiteye kaydını yaptırdığı ilk yarıyılda derslerin başladığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde yapmak zorundadır. Sonraki yarıyıllarda yapılacak muafiyet talepleri ya da yapılan muafiyet/intibak işlemlerinin iptaline yönelik istekler kabul edilmez. Öğrencinin muafiyet talebi dekanlık/müdürlük tarafından oluşturulacak intibak komisyonu tarafından değerlendirilir, ilgili yönetim kurulu tarafından intibakı yapılarak karara bağlanır. Ders muafiyeti ve intibak işlemleri Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

(2) Ders muafiyeti verilen öğrenciler, ders alma kurallarına uygun olarak, muaf oldukları AKTS kredisi kadar, akademik danışmanın onayı ile üst yarıyıllardan ders alabilirler.

(3) Yatay geçişle gelen öğrencilerin önceki lisans programından aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyetinin yapılarak, bu derslere ilişkin daha önce alınan notların transkripte işlenmesi gerekir.

(4) Dikey geçiş ile yerleşen öğrencilerin, lisans programından mezuniyet şartlarını sağlamaları halinde, ağırlıklı genel not ortalamaları muafiyet verilen dersler ile lisans eğitimi sırasında aldığı dersler üzerinden hesaplanır.”

Yabancı dil muafiyeti ve öğretimi
MADDE 24 – (1) Üniversitenin yabancı dilde öğretim yapan programlarına kayıt hakkını kazanmış öğrencilerle, bu programlara yatay veya dikey geçişle kayıt yaptıran öğrenciler, Üniversite tarafından yapılan yabancı dil yeterlik sınavına tabi tutulur. Yabancı dil yeterlik sınavında başarılı olanlar veya uluslararası bir yabancı dil sınavında Üniversitenin yeterli gördüğü düzeyde puan alanlar ile daha önce bir yükseköğretim kurumunun yabancı dil hazırlık eğitimini başarıyla tamamlayanlar ilgili yönetim kurulu kararı ile yabancı dil hazırlık programından muaf tutularak ilgili bölümün birinci sınıfına kayıt olabilirler.

(2) Yabancı dil seviyeleri yeterli bulunmayanlar ile Üniversite tarafından yapılan yabancı dil yeterlik sınavında başarısız olan öğrencilerin, yabancı dil bilgi düzeylerine göre Üniversitenin düzenlediği zorunlu bir veya iki yarıyıl süreli yabancı dil hazırlık programına devam etmeleri gerekir. Birinci yarıyıl sonunda yapılan yabancı dil yeterlik sınavında başarılı olan öğrenciler bahar yarıyılından başlamak üzere ilgili bölümün birinci sınıfına kayıt yaptırabilir. Yabancı dil hazırlık programı, Rektörlük tarafından yapılan düzenlemeler ile Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

(3) Bir yılın sonunda başarısız olan öğrencilerin bir veya iki yarıyıl daha hazırlık programına devam etmeleri gerekir. Yabancı dil hazırlık programının süresi iki yılı aşamaz. Ancak, zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfına bir veya iki yıl devam etmesine rağmen başarı şartını yerine getiremeyen öğrenciler, üniversitede öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir program var ise talep etmeleri durumunda bu programa kayıt yaptırabilirler. Öğrencinin; yabancı dil hazırlık programına devam etmesine rağmen ikinci yarıyıl sonunda yapılan yabancı dil yeterlik sınavında başarılı olamaması halinde, talebi üzerine, ÖSYM tarafından, Üniversitede ya da başka bir üniversitede öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa, eşdeğer programın bulunmaması halinde yakın programlardan birine yerleştirilmesi yapılır. Ancak bunun için, kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin üniversiteye giriş puanının, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması gerekir.

(4) Öğretim dili Türkçe olan programlara kayıt yaptıran öğrenciler zorunlu yabancı dil dersinin muafiyet sınavına girerler. Bu sınavdan başarısız olan öğrenciler ortak zorunlu yabancı dil dersine kayıt yaptırmak zorundadır.

(5) Öğretim dili Türkçe olan programlara kayıt yaptıran öğrenciler istedikleri takdirde ve ilgili yönetim kurulu kararı ile en fazla bir yıl (iki yarıyıl) süreli yabancı dil hazırlık programına kayıt olabilirler. Bu öğrencilere, ilgili yıl için belirlenen yabancı dil hazırlık programının öğrenim ücreti üzerinden bursları oranında indirim yapılır. Yabancı dil hazırlık programında geçen bir yıllık süre, öğrenim süresinden sayılmaz. Söz konusu yabancı dil hazırlık programında başarılı olan öğrenciye başarı sertifikası verilir. Bir yılın sonunda öğrenciler doğrudan kendi bölümlerinin derslerine devam ederler.

(6) Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan lisans programlarının zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin Üniversiteden ilişiği kesilir.”

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Başarının Ölçülmesi, Sınavlar ve Diploma

Ders başarısı ve değerlendirme
MADDE 25 (1) Öğrencilerin derslerdeki başarısının ölçülmesinde; derse devam, yarıyıl içi çalışmalar, kısa, ara, final ve bütünleme sınavları değerlendirmeye katılır. Öğrencinin ders geçme ve ham başarı notuna bu faktörlerin hangi oranda etki edeceği ve ölçme-değerlendirme yöntemi o dersin müfredatında belirtilir ve yarıyıl başında dersin öğretim elemanı tarafından ilan edilir.

Sınavlar ve yarıyıl içi çalışmaları
MADDE 26 (1) Sınavlar; kısa sınav, ara sınav, final sınavı, bütünleme sınavı, mazeret sınavı, mezuniyet ve ek sınavlardan oluşur. Bunlardan;

a) Kısa sınavlar, yarıyıl içinde yapılan kısa süreli sınavlardır.

b) Ara sınavlar, yarıyıl içinde, akademik takvimde belirlenen süre içerisinde en az bir kez yapılan sınavlardır.

c) Final sınavı, yarıyıl sonunda, akademik takvimde belirlenen süre içerisinde yapılan sınavdır.

ç) Bütünleme sınavı, dersin okutulduğu yarıyıl sonunda, final sınavına girmek için bu Yönetmelikte belirtilen şartları yerine getirdiği halde, herhangi bir sebeple final sınavına girmeyen/giremeyen öğrenciler ile final sınavı sonucunda başarısız olmuş öğrenciler için yapılan sınavdır. Final sınavında geçerli olan başarı notu hesaplama usulü bütünleme sınavında da uygulanır ve bütünleme sınavı notu final sınavı notu yerine geçer.

1) Öğrenciler AGNO’larını yükseltmek için DD, DC notu aldıkları dersin bütünleme sınavına girebilir.

2) Yaz okulunda alınan dersler için bütünleme sınavı yapılmaz.

d) Mazeret sınavı, mazereti sebebiyle ara veya bütünleme sınavına giremeyen öğrenciler için yapılan sınavdır. Sınavlara mazeretleri sebebiyle giremeyen öğrenciler mazeretlerini belirten belgeyi bir dilekçe ekinde sınav tarihinden itibaren en geç beş gün içinde ilgili dekanlığa/müdürlüğe verirler. Mazeretleri ilgili yönetim kurulunca kabul edilen öğrencilere sınavların bitiminden itibaren on beş gün içerisinde mazeret sınavı yapılır. Aynı gün ve saatte sınavları çakışan öğrencilere de, ilgili birime bir dilekçeyle başvurmaları halinde, giremedikleri sınavlar için mazeret sınavı hakkı tanınır.

e) Mezuniyet sınavı,  normal öğrenim süresi sonunda mezuniyet için en fazla başarısız iki dersi kalan veya en fazla iki dersin sınavına girerek mezun olabilecek durumda olan öğrenciye, ilgili dekanlığa/müdürlüğe bir dilekçe ile başvurması halinde, ilgili yönetim kurulu kararı ile bütünleme sınavlarını takip eden on beş gün içinde mezuniyet sınavı yapılır. Öğrencinin mezuniyet sınavına gireceği dersleri, daha önce almış ve devam şartını yerine getirmiş olması gerekir. Mezuniyet sınavında başarısız olan öğrenci takip eden bütünleme sınav dönemlerinde bu haktan tekrar yararlanabilir. Öğrencinin mezuniyet sınavından başarılı sayılması için en az 100 üzerinden 50 puan alması gerekir. Sınavda alınan not doğrudan harf notuna dönüştürülür.

f) Yarıyıl içi çalışmaları, yarıyıl içinde yapılan ders, laboratuvar ve atölye uygulaması, arazi çalışması, ödev, proje, seminer, staj ve benzeri çalışmalardır.

g) Ek sınav, azami süreler sonunda kayıtlı olduğu lisans programından mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları ve sınava girme şartını sağladığı bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere bu beş ders için üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl; bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın sınırsız sınav hakkı tanınır. İzledikleri programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları halde başarılı sayılabilmeleri için gerekli not ortalamasını sağlayamamaları sebebiyle ilişikleri kesilme durumuna gelen son dönem öğrencilerine not ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri derslerden sınırsız sınav hakkı tanınır. Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz. Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz. Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler sınava girdiği ders veya kredi başına öğrenim ücretini ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.”

Sınav programları ve yeri
MADDE 27 (1) Öğretim yılı başlamadan önce hazırlanan akademik takvimde tarihleri belirlenmiş olan sınavların yeri, gün ve saatleri, dekanlık/müdürlükler tarafından sınavlardan en az iki hafta önce ilan edilir.

(2) Sınavlar, programda gösterilen yer, gün ve saatte Üniversite binalarında yapılır. Ancak arazi üzerinde yapılan ders ve uygulamaların sınavları, arazi üzerinde ve Üniversite binaları dışında da yapılabilir.

Sınav dönemi
MADDE 28 (1) Her yarıyıl derslerinin bitiminde bir sınav dönemi vardır. Sınav dönemi içinde ilgili yönetim kurulunca kabul edilecek sebeplerle sınav yapılamayan günler kadar o yarıyılda süre uzatımı yapılır.

(2) Bitirme çalışması sınavı, sınav dönemlerini izleyen hafta içinde yapılır. Laboratuvar, uygulama ve arazi üzerinde yapılması gereken derslerle, sınava girme hakkı bu çalışmaların sonucuna bağlı olan derslerin sınavları bu çalışmaların bitiminde yapılabilir.

Sınav şekli
MADDE 29 (1) Sınavlar, yazılı olarak yapılır. Ancak, dersi veren öğretim elemanın talebi ve ilgili yönetim kurulu kararı ile öğretim elemanı tarafından ders bilgi formunda da belirtilmek şartıyla sınav sözlü, proje veya ödev olarak yapılabilir.

(2) Sınavları, o dersi vermekle görevli öğretim elemanları düzenler ve yürütür. Görevli öğretim elemanının sınav günü Üniversitede bulunamaması halinde, sınavı kimin yapacağına öğretim elemanının önerisi üzerine bölüm başkanlığınca karar verilir.

Sınav notlarına itiraz
MADDE 30 (1) Sınav notlarına itiraz, sınav notlarının ilanını takip eden beş gün içinde ilgili dekanlığa/müdürlüğe bir dilekçe ile yapılır. İtiraz, maddi hata yönünden ilgili öğretim elemanı tarafından incelenir, herhangi bir maddi hatanın yapılmış olması halinde, düzeltme talebi, öğretim elemanının başvurusu üzerine ilgili yönetim kurulu tarafından sonuçlandırılarak Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir.

Başarı notunun hesaplanması
MADDE 31 (1) Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur.  Not ortalaması hesaplarına katılan puanlar ile bu puanların harf notu karşılıkları, katsayıları ve başarı durumları aşağıda gösterilmiştir:

Puan

Başarı Notu

Katsayısı

Başarı Durumu

90-100

AA

4,0

Mükemmel

85-89

BA

3,5

Çok İyi

80-84

BB

3,0

İyi

75-79

CB

2,5

Orta

70-74

CC

2,0

Yeterli

60-69

DC

1,5

Koşullu Başarılı

50-59

DD

1,0

Koşullu Başarılı

40-49

FD

0,5

Başarısız

00-39

FF

0,0

Başarısız

(2) Ortalamalara katılmayan notlar şunlardır:

a) EK (eksik) notu, yarıyıl içinde başarılı olduğu halde hastalık veya geçerli başka bir sebeple ders için gerekli şartları tamamlayamayan öğrencilere öğretim elemanınca takdir olunur. Öğrenci, herhangi bir dersten EK notu aldığı takdirde, notun ilan tarihinden itibaren on beş gün içinde eksiklerini tamamlayarak bir not almak zorundadır. Aksi halde EK notu kendiliğinden FF haline gelir. Ancak, uzayan bir hastalık ve benzeri hallerde, bölüm başkanlığının önerisi ve ilgili yönetim kurulunun onayıyla EK notunun süresi bir sonraki kayıt döneminin başlangıcına kadar uzatılabilir.

b) YT (yeterli) notu, öğretim programlarında bulunan haftalık teorik, uygulama veya laboratuvar saati olmayan; seminer, bitirme çalışması veya projesi gibi derslerden başarılı olan öğrencilere verilir.

c) YZ (yetersiz) notu, öğretim programlarında bulunan haftalık teorik, uygulama veya laboratuvar saati olmayan; seminer, bitirme çalışması veya projesi gibi derslerden başarısız olan öğrencilere verilir.

ç) DV (devam ediyor) notu, haftalık teorik, uygulama veya laboratuvar saati olmayan, seminer, bitirme tezi veya projesi gibi dersleri bitirmemiş, ancak başarılı olarak sürdürmekte olan öğrencilere verilir.

d) DZ (devamsız) notu, derse devam veya ders uygulamalarına ilişkin yükümlülüklerini yerine getiremediği için başarısız olan öğrencilere verilir. DZ notu, not ortalaması hesabında FF notu işlemi görür.

e)  MU (muaf) notu, Senatoca belirlenen derslerden ilgili bölümce uygulanan muafiyet sınavı sonucunda başarılı olan öğrencilere verilir. MU notu ortalamaya katılmaz.

f) TR (transfer) notu, daha önce bir başka yükseköğretim kurumunda öğrenim gören öğrencilerin o yükseköğretim kurumunda aldıkları ve denkliği Üniversitenin ilgili yönetim kurulu tarafından kabul edilen derslere verilir. Transfer notu ANO ve AGNO hesabına katılmaz.

g) ÇK (çekildi) notu, öğrencinin her yarıyılın başlangıcından itibaren yedinci hafta sonuna kadar danışmanın onayı ile çekilmesine izin verilen bir ders için kullanılır.

ğ) GM (girmedi) notu, öğrencinin girmediği sınavlara verilir. Sınavlarda GM notu alan öğrenci mazeret veya bütünleme sınavlarına girerse, GM notu sayısal nota dönüştürülür. Mazeret sınavlarına girmezse GM notu sıfıra dönüştürülür.          

Başarı durumu
MADDE 32 (1) Bir dersten YT, MU, TR, DD ve daha yukarı not alan öğrenciler, o dersten başarılı sayılır.

(2) Bir dersten FF, FD, YZ ve DZ notu alan öğrenciler o dersten başarısız sayılır.

(3) AGNO’su 2.00 ve daha yukarı olan ve öğretim programı dahilinde başarısız dersi bulunmayan öğrenciler başarılı sayılır.

(4) Lisans programındaki öğreniminin dördüncü yarıyılı sonunda AGNO’su 2.00’ın altında kalan öğrenci sınamalı statüye geçirilir. Bu öğrenci, sınamalı statüden çıkmak için öncelikle FF, FD, DZ, YZ veya ÇK notu aldığı dersleri tekrar etmek zorundadır. Ders yükünün dolmaması durumunda ise daha önce DD veya DC notu aldığı dersleri tekrar edebilir. Sınamalı statüdeki öğrenci, sınamalı statüden çıkana kadar beşinci ve daha sonraki yarıyıllara ait dersleri danışmanın onayı olmadan alamaz.

(5) Bölüm, fakülte, yüksekokul veya Üniversite birincilerinin belirlenmesinde; yatay veya dikey geçişle gelen öğrenciler dahil başarı ortalamasının eşit olması durumunda, bütün yarıyılları değerlendirmeye katılan öğrencilere öncelik verilir.

(6) MU notu hariç, bir dersin başarı notu; o derse ait yarıyıl içi sınavları, kısa sınavlar, arazi çalışması, uygulama, ödev, proje, atölye, seminer, devam, laboratuvar, staj ve benzeri yarıyıl içi çalışmalarından ve yarıyıl sonu sınavından alınan notlar ile o dersin başarı değerlendirme sistemine göre belirlenir. Açılacak derslere ait başarı değerlendirme sistemi, her yarıyılın başlangıcından itibaren bir hafta içinde ilgili öğretim elemanı tarafından ders bilgi formu doldurularak öğrenci bilgi sistemi üzerinden öğrencilere ilan edilir.

(7) Öğretim elemanı dersin başarı notunu, her yarıyıl sonunda akademik takvimde belirtilen süre içinde ilan ederek, sınav kağıtları ve diğer dokümanlarla birlikte ilgili dekanlığa/müdürlüğe teslim eder.

Ders tekrarı ile ilgili esaslar
MADDE 33 (1) Bir dersten FF, FD, DZ, YZ veya ÇK notu alan öğrenciler; bu dersi, verildiği ilk yarıyılda tekrar alırlar.

(2) Daha önce alınan bir seçmeli dersin tekrarında, aynı dersin alınması zorunlu değildir, bunun yerine bölüm tarafından uygun görülen aynı seçmeli gruptan olmak üzere başka bir seçmeli ders alınabilir.

(3) Öğrenciler, AGNO’sunu yükseltmek amacı ile daha önce almış ve başarmış olduğu dersleri, danışman onayı ile tekrar alabilir. Öğrencinin not belgesinde almış olduğu son not geçerli sayılır ve ders tekrarı yapılan yarıyılın ANO ve AGNO’sunu etkiler.

(4) Normal öğrenim süresini tamamladığı halde ders tekrarı yapması gereken öğrenciler, akademik takvime uygun olarak ders kaydı yaptırmakla yükümlüdür.

Ağırlıklı not ortalaması ve ağırlıklı genel not ortalaması
MADDE 34 (1) Ağırlıklı not ortalaması (ANO) ve ağırlıklı genel not ortalamasının (AGNO) hesaplanması aşağıdaki şekildedir:

a) Ağırlıklı not ortalaması hesabında, öğrencinin her yarıyıl aldığı derslerin başarı notu ağırlık katsayıları ile bu derslere ait AKTS kredileri çarpılarak elde edilen çarpımlar toplanır ve AKTS kredilerinin toplamına bölünür.

b) Ağırlıklı genel not ortalaması hesabında, ilk yarıyıldan itibaren öğrencinin aldığı bütün derslerin başarı notu ağırlık katsayıları ile bu derslere ait AKTS kredileri çarpılarak elde edilen çarpımlar toplanır ve bu toplam, AKTS kredileri toplamına bölünür.

c) Bölme sonucu, virgülden sonra iki hane yürütülüp yuvarlatılarak verilir.

Ön lisans diploması
MADDE 35 (1) Kayıtlı olduğu öğretim programındaki ilk dört yarıyılın bütün dersleri ile Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen ortak zorunlu dersleri başarmış olup, AGNO’sunu en az 2.00’ye çıkarmış olan bir öğrenciye müracaatı halinde, 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, ilgili yönetim kurulunun kararı ile ön lisans diploması verilir.

Diploma verilme şartları, diplomalar, diploma eki
MADDE 36 (1) Bu Yönetmelikte belirlenen sınav ve değerlendirme esasları çerçevesinde, kayıtlı olunan lisans programının öğretim programında gösterilen zorunlu ve seçmeli derslerden en az  240 AKTS  kredilik dersi başarı ile tamamlayan ve ağırlıklı genel not ortalaması 4.00 üzerinden en az 2.00 olan öğrencilere lisans diploması verilir.

(2) Mezuniyet tarihi, ilgili yönetim kurulunun mezuniyete karar verdiği tarihtir.

(3) Diploma tarihi; diploma ve eklerinin düzenlendiği tarihtir.

(4) Diplomalar ilgili dekan/müdür ile Rektör tarafından imzalanır.

(5) Diploma eki; diploma alan her öğrenciye, Yükseköğretim Kurulunca belirlenen esaslara göre düzenlenir ve verilir.

(6) Diploma hazırlanıncaya kadar öğrencinin isteği üzerine geçici mezuniyet belgesi verilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Kayıt Dondurma, Kayıt Sildirme ve İlişik Kesilmesi

Kayıt dondurma
MADDE 37 (1) Öğrencinin kaydı; varsa önceki yıllara ve kayıt dondurulan yıla ait öğrenim ücretini ödemek şartıyla ve haklı ve geçerli sebeplerle, ilgili yönetim kurulu kararı ile lisans programlarında bir kerede iki yarıyılı geçmemek üzere en çok dört yarıyıl dondurulabilir. Kayıt dondurmaya ilişkin esaslar şunlardır:

a) Öğrencinin; hastalık, tabii afet, yurt dışında öğrenim görme, askerlik tecilinin iptali, gözaltına alınma ya da tutuklanma ve benzeri haklı ve geçerli mazeretinin bulunması ve bunu belgelendirmesi halinde kendisinin veya vekilinin başvurusu üzerine ilgili yönetim kurulu kararı ile kaydı dondurulabilir. Ekonomik sebeplerle kayıt dondurmak isteyen öğrencinin de, bu durumunu belgelendirmesi halinde ilgili yönetim kurulu kararı ile en çok iki yarıyıl için kaydı dondurulabilir.

b) Öğrenci kayıt dondurma talebini bir dilekçe ile doğrudan ilgili dekanlığa/müdürlüğe yapar. Öğrenci dilekçesine kayıt dondurma sebebine göre; sağlık raporunu, askerlik belgesini, mülki amirden alınacak afet belgesini, yurt dışında öğrenim göreceğine dair belgeyi veya benzeri belgeleri ekler.

c) İlgili yönetim kurulu kararında öğrencinin kayıt dondurma süresi belirtilir. Kayıt donduran öğrenci, kayıt dondurduğu süre içinde öğrenim faaliyetlerine katılamaz ve sınavlara giremez. Bu süre, öğrencinin normal öğrenim süresinden sayılmaz.

ç) Kayıt dondurmayı gerekli kılan zorlayıcı bir sebebin yarıyıl ortasında meydana gelmesi halinde, öğrenci o yarıyılın başından itibaren kaydını dondurmuş sayılır.

(2) Öğrencinin, ilgili yönetim kurulunca kabul edilen bir sebeple izinli sayılması durumunda kaydı dondurulur.

Kayıt sildirme
MADDE 38 (1) Kayıt sildirmeye ilişkin usul ve esaslar şunlardır:

a) Kendi isteği ile Üniversiteden kaydını sildirmek isteyen öğrenci, bir dilekçe ve "İlişik Kesme Formu" ile birlikte ilgili dekanlığa/müdürlüğe müracaat eder. Öğrencinin kaydı ilgili dekanlık tarafından silinerek,  ilgili birimlere bildirilir.

b) Yeni kayıt yaptıran veya kayıt yenileten öğrenci, Üniversiteden ayrılmak isterse; önceki yılların ve ayrılmak istedikleri tarihe kadar olan mali taahhütlerini yerine getirmek zorundadır.

c) Kayıt sildirme işlemi posta yoluyla yapılamaz. Öğrencinin bizzat yazılı müracaatı gerekir. Ancak, özel hallerde ve mali yükümlülüklerin yerine getirilmiş olması şartıyla, öğrencinin noter kanalı ile belirlediği bir vekil Üniversiteden kaydını sildirebilir. Kaydı silinen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir ve dosyasındaki diploma kendisine iade edilir.

ç) Kayıt sildirme işlemlerine ilişkin diğer usul ve esaslar Üniversitenin yetkili organlarınca düzenlenir.

d) Bu Yönetmelikte yer almayan diğer sebeplerle kaydı silinme durumuna gelmiş öğrencilere de yukarıdaki hükümler uygulanır.

İlişik kesilmesi
MADDE 39 (1) Aşağıda durumu belirtilen öğrencilerin ilgili yönetim kurulu tarafından Üniversite ile ilişiği kesilir:

a) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre Üniversiteden çıkarılma cezası alan öğrencilerin.

b) Ölüm sebebiyle veya sağlık raporu ile belgelenen ruhsal hastalıkları sebebiyle öğrenimine devam edemeyeceği anlaşılan öğrencilerin.

c) Herhangi bir sebeple başka bir yükseköğretim kurumuna geçiş yapan öğrencilerin.

ç) Dört yıl üst üste öğrenim ücreti ödemeyen ve/veya kayıt yenilemeyen öğrencilerin Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile ilişikleri kesilebilir.”

d) Bu durumdaki öğrencilerin ilişik kesme işlemleri ilgili yönetim kurulu tarafından silinerek, ilgili birimlere bildirilir.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yüksek onur ve onur öğrencileri
MADDE 40 (1) Öğrenimleri süresince disiplin cezası almayan ve öğrenimlerini AGNO’su en az 3.50 ile tamamlayan öğrencilere yüksek onur belgesi, 3.00-3.49 arasında tamamlayan öğrencilere ise onur belgesi verilir.

(2) Lisans öğreniminin sonunda onur veya yüksek onur belgesi alabilecek durumda olan öğrencilerin diploma ekine onur veya yüksek onur öğrencisi olduğu yazılır ve diplomasıyla beraber belgesi de verilir.

Disiplin
MADDE 41 (1) Üniversitede öğrenim gören öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri; Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Burslar
MADDE 42 (1) Üniversitenin burslu programlarına yerleştirilen öğrencilere sağlanan burs, sadece öğrenim ücretini kapsar. Karşılıksız olarak verilen burs, öğrencinin herhangi bir disiplin cezası almamış olması şartı ile normal öğrenimi süresince devam eder ve zorunlu yabancı dil hazırlık programında geçirilecek süreyi de kapsar. Burslu öğrenciler, Üniversite içinde bir başka bölüme geçiş şartlarını sağladıkları takdirde burslu olarak geçebilir.

(2) Burslar ile ilgili esaslar Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

Tebligat ve adres bildirme
MADDE 43 (1) Her türlü tebligat, öğrencinin Üniversiteye kayıt esnasında bildirdiği daimi adrese posta aracılığı ile iadeli taahhütlü olarak yapılmak suretiyle tamamlanmış sayılır. Tebligata elverişli bir elektronik adres vererek, bu adrese tebligat yapılmasını isteyen öğrenciye elektronik yolla da tebligat yapılabilir.

(2) Üniversiteye kayıt olurken bildirdikleri adresi yanlış veya eksik olarak bildirmiş olan veya adreslerini değiştirdikleri halde bunu Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bir dilekçe ile bildirmemiş olan öğrencilerin, bildirdikleri adrese yapılacak tebligatlar geçerlidir.

Kimlik kartı
MADDE 44 (1) Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrenciye, öğrenci kimlik kartı verilir.

(2) Üniversiteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya mezun olan öğrencilerden öğrenci kimlik kartları geri alınır.

(3) Kimlik kartının kaybedilmesi halinde yenisinin verilebilmesi için, kaybın yerel bir gazetede ilan edilmesi ve bu ilanın Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslimi gerekir. Bedeli karşılığında öğrenciye yeni kimlik kartı verilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 45 (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Senato ve ilgili birimlerin yetkili kurullarının kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 46 (1) 27/6/2011 tarihli ve 27977 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 47 (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 48 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü yürütür.