izulogo

Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi

İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ
YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM - ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, yabancı bir dilde öğretim gören öğrencilere, o yabancı dilde akademik faaliyet yürütecek düzeyde dinlediğini anlama, konuşma, okuduğunu anlama ve yazma becerileri kazandırmak için, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Programlarında yürütülen yabancı dil eğitim-öğretimi ve sınavlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2- (1) Bu Yönerge, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nde yapılan zorunlu veya isteğe bağlı yabancı dil hazırlık eğitim-öğretiminin standartları, kapsamı, seviyesi, ders içi ve ders dışı çalışmalar, derse devam, sınavlar, başarı şartları ve muafiyet konuları ile ilgili temel hükümleri kapsar.

Dayanak

Madde 3- (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 14’üncü ve 49’uncu maddeleri ile 14/10/1983 tarihli ve 2923 sayılı “Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi ile Türk Vatandaşlarının Farklı Dil ve Lehçelerinin Öğrenilmesi Hakkında Kanunun” 3 üncü maddesine ve 04/12/2008 tarih ve 27074 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğe” dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- (1) Bu Yönergede geçen;

a) CAE: Certificate in Advanced English - İleri Düzey İngilizce Sertifikasını,
b) CEF: Common European Framework - Avrupa Ortak Çerçeve Programını,
c) CPE: Certificate of Proficiency in English -İngilizce Yeterlilik Sertifikasını,
ç) Hazırlık Birim Koordinatörü: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Hazırlık Birim Koordinatörünü,
d) IELTS: International English Language Testing System - Uluslararası İngilizce Dil Sınav Sistemini,
e) Modül: Öğretimi yapılan A1 – C2 dil seviyelerini,
f) Mütevelli Heyeti: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
g) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
ğ) Rektör: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörünü,
h) Senato: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Senatosunu,
ı) TOEFL: Test of English as a Foreign Language -Yabancı Dil Olarak İngilizce Sınavını,
i) Üniversite: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesini,
j) Yabancı Diller Koordinatörü: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yabancı Diller Koordinatörünü,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Yabancı Diller Koordinatörlüğü’nün Yapısı, İşleyişi ve Görevleri 

Yabancı Diller Koordinatörü ve Görevleri

Madde 5- (1) Üniversitede tamamen veya kısmen yabancı dilde eğitim - öğretim yapan bölüm/programların yabancı dil hazırlık sınıflarının oluşturulması ve yabancı dil eğitim - öğretim faaliyetleri, Rektörlüğe bağlı Yabancı Diller Koordinatörlüğü tarafından yürütülür. Rektör, bir öğretim üyesini Yabancı Diller Koordinatörü olarak tayin eder. Yabancı Diller Koordinatörünün görevleri şunlardır;

a) Hazırlık programlarının eğitim - öğretim planlarını oluşturmak,
b) Hazırlık programlarının eğitim - öğretim faaliyetlerinin denetimini yapmak,
c) Hazırlık programlarının birim koordinatörlerini belirleyerek Rektörlüğe teklif etmek,
ç) Hazırlık programlarının akademik takvim taslaklarını oluşturarak Rektörlüğe sunmak,
d) Farklı dillerdeki hazırlık programlarının birbirine paralel ve bütünlük içinde yürütülmesi için Birim Koordinatörleri arasında iş birliğini sağlamak,

Hazırlık Birim Koordinatörü

Madde 6- (1) Rektör, Yabancı Diller Koordinatörünün görüşünü alarak her yabancı dil için bir Hazırlık Birim Koordinatörü tayin eder. Hazırlık Birim Koordinatörü; tayin edildiği yabancı dil hazırlık programında görev alacak öğretim elemanlarının belirlenmesi, öğretim planının hazırlanması, sınıfların oluşturulması, birimdeki öğretim elemanları arasındaki koordinasyonun sağlanması, ders materyallerinin ve sınav sorularının hazırlanması ve değerlendirilmesinden sorumludur.

ÜÇÜNCÜBÖLÜM
Kayıt-Kabul, Muafiyet ve Dil Yeterliliği 

Kayıt

Madde 7- (1) Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı olan lisans programlarına yerleştirilen öğrencilerin kayıtları öncelikle ilgili yabancı dil hazırlık programına yapılır.

(2) Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı olmayan lisans programlarına yerleştirilen öğrenciler talep etmeleri halinde ilgili fakülte yönetim kurulu kararı ile bir yıl süreli isteğe bağlı yabancı dil hazırlık eğitim alabilir. 

(3) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık eğitim almak isteyen öğrencilerin, Üniversiteye kayıt tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde "İsteğe Bağlı Hazırlık Eğitimi Dilekçesi" ile ilgili fakülte sekreterliğine başvurması gerekir. Ara veya son sınıf öğrencileri isteğe bağlı hazırlık eğitimi için talepte bulunamazlar.

Danışmanlık

Madde 8- (1) Yabancı dil hazırlık programında kayıtlı olan her öğrenciye, öğrencinin akademik durumunu izlemek ve öğrenciye akademik konularda rehberlik etmek amacıyla ilgili Hazırlık Birim Koordinatörü tarafından bir öğretim elemanı danışman olarak atanır.

Muafiyet şartları, başvuru usul ve esasları

Madde 9- (1) Üniversitenin zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı olan lisans programlarına ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler, akademik takvimde ilan edilen tarihte yapılan yabancı dil yeterlilik sınavından başarılı olursa, zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfından muaf sayılır ve doğrudan kayıt olduğu lisans programına devam eder.

(2) Öğrencilerden, ulusal veya uluslararası sınavlardan ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan “Avrupa Ortak Dil Çerçevesi Seviyeleri” nde gösterilen “B2” Seviyesine eşdeğer puan alanlar, bu belgelerin orijinallerini kayıt süresi içinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na teslim ederek, zorunlu İngilizce hazırlık sınıfından muaf tutulur ve doğrudan kayıt oldukları lisans programına devam eder.

(3) En az son üç yılında, öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadili olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp, ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamlayanlar, ilgili zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfından muaf tutularak kayıt oldukları lisans programına devam ederler.

(4) İngilizce dışındaki yabancı dillerin zorunlu hazırlık sınıfından muaf olmak için, ilgili Dekanlığa/Müdürlüğe teslim edilen ulusal ve uluslararası sınav belgelerinin muafiyete uygunluğu ilgili Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulu’nun kararı ile belirlenir.

(5) Üniversitede zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı muafiyeti için kabul edilen ulusal/uluslararası sınavlar ile Üniversite tarafından yapılan dil yeterlik sınavlarının geçerlilik süresi iki yıldır.

(6) Üniversiteye ilk defa kayıt olan öğrencinin başka bir yükseköğrenim kurumunun yabancı dil hazırlık sınıfından sınavından almış olduğu başarı sertifikasına/belgesine istinaden, zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı muafiyeti, ilgili Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.

(7) Yabancı Dil Sınavı, “Seviye Belirleme Sınavı” ve “Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı” olmak üzere iki aşamada yürütülür.

Seviye Belirleme Sınavı

Madde 10- (1) Üniversiteye yeni kayıt olan öğrencilerin yabancı dil seviyeleri, Üniversiteye kayıt yaptırdıkları akademik yılın başında Hazırlık Birim Koordinatörü tarafından yapılan Seviye Belirleme Sınavı ile belirlenir.

(2) Seviye Belirleme Sınavında seviyesi B2 ve üzeri çıkan öğrenciler Yabancı Dil Yeterlilik Sınavına girmeye hak kazanırlar.

(3) Öğrencilerin yabancı dil hazırlık programında hangi modüle yerleştirilecekleri, Seviye Belirleme Sınav sonuçlarına göre Hazırlık Birim Koordinatörü tarafından belirlenir.

(4) Seviye Belirleme Sınavına girmek zorunlu değildir. Bu sınava girmeyen öğrenciler yabancı dil hazırlık sınıfında A1 (Breakthrough - Başlangıç) modülüne yerleştirilir. 

(5) Seviye Belirleme Sınavına girmeyen öğrenciler için mazeret sınavı yapılmaz.

Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı

Madde 11- (1) Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı; öğrencilerin, dinlediğini anlama, kelime ve dil bilgisi, okuduğunu anlama, yazılı ifade ve sözlü ifade bakımından dil beceri ve yeterliliğini ölçer. 

(2) Yabancı Dil Yeterlilik Sınavından 100 üzerinden en az 70 puan alan öğrenciler, zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfından muaf tutularak kabul edildikleri lisans programlarına başlamaya hak kazanırlar. Ü

(3) Yabancı Dil Yeterlilik Sınavının tarihleri akademik takvimde belirlenir ve önceden ilan edilir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim-Öğretim Programları, Süreleri ve Derse Devam 

Eğitim öğretim süreleri ve derse devam 

Madde 12- (1) Yabancı dil hazırlık programında, Avrupa Birliği Ortak Çerçeve Programına (Common European Framework - CEF) uyumlu A1: Breakthrough (Başlangıç), A2: Waystage (Temel), B1: Threshold (Orta Öncesi), B1: Threshold Plus (Orta), B2: Vantage (Orta Üstü) olmak üzere beş farklı seviyeden oluşan modüler sistem uygulanır. B2 modülünü yarıyıl içerisinde başarı ile tamamlayan, ancak kayıtlı olduğu diploma programında derslere başlayamayan öğrenciler için ileri seviyede veya özel amaçlı sınıflar açılabilir.
(2) Yabancı dil hazırlık programı, Senato tarafından belirlenen akademik takvime göre bir akademik yılda beş çeyrek olarak uygulanır. Her çeyrek, modül içi ve sonu sınavlarıyla birlikte 190 saatten az olmamak üzere en az 7 hafta olarak programlanır.
(3) Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfının normal öğrenim süresi bir, azami öğrenim süresi ise iki yıldır. İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfının azami öğrenim süresi bir yıldır.
(4) Yabancı dil hazırlık programlarında geçirilen süreler lisans programının öğrenim süresine dahil edilmez.

Derslere devam zorunluluğu

Madde 13- (1) Yabancı dil hazırlık sınıfında derslere devam ve her türlü ders faaliyetlerine (ödev, proje vb.) katılmak zorunludur.

(2) Bir modülde, %85 oranında derse devam zorunluluğu vardır. Sağlık kurumlarından alınan rapor veya diğer benzeri belgelere dayalı devamsızlıklar %15 oranındaki mazeret içinde değerlendirilir.

(3) Herhangi bir modülde %15 oranından fazla derse mazeretli ve/veya mazeretsiz olarak devam etmeyen veya edemeyen öğrenci, “devamsız” sayılarak “başarısız” olur ve ilgili modülü, devam eden çeyrekte tekrar eder. 

BEŞİNCİBÖLÜM
Hazırlık Sınıfı Sınavları ve Başarı Değerlendirme 

Sınav türleri

Madde 14- (1) Öğrencinin akademik yıl içinde dil becerisinin gelişiminin takibi ve ölçülmesine yönelik olarak kısa sınavlar ile bir üst modüle geçme şartını sağlamak ve modül yeterliğini belirlemek için “Modül Sonu Sınavı” yapılır. 

Kısa sınavlar

Madde 15- (1) Kısa sınavlar her modülde toplamda en az 4 (dört) adet olmak üzere, Hazırlık Birim Koordinatörü yönetiminde, dersleri veren öğretim elemanları tarafından hazırlanır, uygulanır ve değerlendirilir.

(2) Kısa sınavların programı önceden ilan edilmez; herhangi bir gün ve herhangi bir ders saati içinde uygulanır. 

(3) Kısa sınava giremeyen öğrenci için telafi sınavı ve/veya mazeret sınavı yapılmaz.

Modül Sonu Sınavı

Madde 16- (1) Modül Sonu Sınavı, her modül için bir kere olmak üzere, akademik takvimde önceden ilan edilen tarihlerde, Hazırlık Birim Koordinatörü başkanlığında o modülde ders veren öğretim elemanlarından oluşan Sınav Komisyonu tarafından yapılır.

(2) Modül Sonu Sınavları, dinlediğini anlama, dilbilgisi ve kelime bilgisi, okuduğunu anlama, yazılı ve/veya sözlü ifade bölümlerinden oluşur.

Başarı ve değerlendirme

Madde 17- (1) Yabancı dil hazırlık sınıfı dil öğretiminde modül sonu değerlendirme esasına göre başarı ölçümü yapılır. Modül sonu değerlendirmeye girebilmesi için öğrencilerin her çeyrek bitiminde yapılan Modül Sonu Sınavı’nda 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan almaları gerekir.  Bu şartı yerine getirerek değerlendirmeye alınan öğrencilerin modül sonu başarı notu; Modül Sonu Sınavının %50’si (yüzde elli) ve Kısa Sınavların ortalamasının   %35’i (yüzde otuz beş) ile   ödev, ders içi etkinlik ve/veya portfolyo çalışması not ortalamasının %15’i (yüzde on beş) toplanmak suretiyle hesaplanır. Modül sonu başarı notu alt sınırı 70’dir (yetmiş). Modül sonu başarı notu 70 (yetmiş) ve üstünde olan öğrenciler o modülü başarıyla tamamlamış olur ve bir üst modüle geçer.

(2) “B2” modülünü başarı ile tamamlayan öğrenciler yabancı dil hazırlık sınıfını başarı ile tamamlamış sayılır ve kayıt yaptırdıkları lisans programına devam etmeye hak kazanırlar.

Başarısızlık durumu

Madde 18- (1) Tamamen veya kısmen yabancı dil ile eğitim - öğretim yapılan bölümlerin zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfında birinci akademik yılın sonunda başarı şartını yerine getiremeyen öğrenci, B2” modülünü başarıyla tamamlayana kadar yabancı dil hazırlık sınıfına devam eder.

(2) Üniversitenin eğitim - öğretim dilinin Türkçe olduğu lisans programlarına kayıt yaptıran ve isteğe bağlı olarak yabancı dil hazırlık sınıfına devam eden öğrenciler, bu yönergede belirlenen başarılı olma şartını yerine getirmeseler dahi, kayıtlı oldukları lisans programlarına devam eden akademik yılda başlarlar.

(3) Tamamen veya kısmen yabancı dil ile eğitim-öğretim yapılan bölümlerin zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfına devam edip, ikinci yıl sonuna kadar B2 modülünü başarı ile tamamlayamayan öğrenci talebi üzerine, ÖSYM tarafından, bu üniversitede ya da başka bir üniversitede öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa yerleştirilir.

Sınavlarda mazeret hali, sınav sonuçlarının ilanı ve sonuçlara itiraz

Madde 19– (1) Haklı ve geçerli sebeplerle Modül Sonu Sınavına giremeyen öğrenciler, mazeretlerini sınav tarihini takip eden 5 (beş) gün içerisinde Yabancı Diller Koordinatörlüğüne yazılı olarak bildirir. Mazeretleri, danışmanı ve Hazırlık Birim Koordinatörü tarafından kabul edilenler, sınav hakkını Hazırlık Programı Birim Koordinatörlüğünce belirlenen mazeret sınav döneminde kullanırlar.

(2) Sınav Komisyonu, mazeret sınav sonuçlarını sınav tarihinden itibaren 5 (beş) gün içerisinde, Yabancı Diller Koordinatörlüğüne teslim eder.

(3) Öğrenciler, sınav sonuçlarına, sınav sonuçlarının ilanından itibaren 5 (beş) gün içinde Hazırlık Programı Birim Koordinatörlüğüne dilekçe vererek maddi hata yönünden itiraz edebilirler. Daha sonra yapılan itirazlar kabul edilmez. İtiraz üzerine sınav kâğıdı Hazırlık Birim Koordinatörü tarafından görevlendirilecek en az 2 öğretim elemanından oluşan bir değerlendirme komisyonu tarafından, en geç 5 (beş) gün içinde incelenir ve sonuç yazılı olarak Hazırlık Programı Birim Koordinatörlüğüne bildirilir.

Sınav kâğıtlarının saklanması

Madde 20- (1) Kısa sınavlara ait sınav kâğıtları, dersin öğretim elemanınca ilgili akademik yılın sonuna kadar saklanır ve bir sonraki akademik yılın başında imha edilir.

(2) Modül Sonu Sınavı kağıtları Hazırlık Birim Koordinatörlüğü tarafından iki yıl süre ile saklanır, iki yılın sonunda Sınav Komisyonu tarafından imha edilir.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler Yaz Öğretimi 

Madde 21- (1) Yabancı dil hazırlık sınıfında yaz öğretimi, yoğunlaştırılmış bir modül programı şeklinde uygulanır.

(2) Yaz öğretimi, yıllık eğitim-öğretim ücreti dışında ayrıca ücrete tabidir. Yaz öğretimi ücreti Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.

(3) Yabancı dil hazırlık sınıfı yaz öğretimi modülü, modül içi ve sonu sınavlarıyla birlikte 190 ders saatinden ve 7 haftadan az olamaz.

Disiplin iş ve işlemleri

Madde 22- (1) Yabancı dil hazırlık programı öğrencilerinin disiplin iş ve işlemlerinde, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan “Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği” hükümleri uygulanır.

Hüküm bulunmayan haller

Madde 23- (1) Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde, 14/10/1983 tarihli ve 2923 sayılı “Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi ile Türk Vatandaşlarının Farklı Dil ve Lehçelerinin Öğrenilmesi Hakkında Kanunun” 3 üncü maddesi ve 2547 sayılı kanun ile 04/12/2008 tarih ve 27074 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği ile Yükseköğretim Kurulu ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

Madde 24- (1) Bu Yönerge 2017-2018 Eğitim öğretim yılı başında yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 25- (1) Bu yönerge hükümleri Rektör tarafından yürütülür.