izulogo

Burs Yönergesi

Üniversitemiz Senato kararı: 13.06.2023 tarih ve 2023/14.
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ
BURS YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

Amaç

Madde 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi öğrencilerini daha fazla çalışmaya ve başarılı olmaya özendirmek, sosyal alanlarda da üstünlük sağlamaları için spor, müzik, sanat gibi dallardaki başarılarını ödüllendirmek, ihtiyaç sahibi öğrencileri desteklemek amacı ile verilecek burs ve indirimleri düzenlemektir.       

Kapsam

Madde 2 - (1) Bu Yönerge, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nin lisans ve lisansüstü programlardaki öğrencilerine vereceği burs ve indirimlerin verilme ve devam şartlarına ilişkin hükümleri ve sürelerini kapsar. 

Dayanak

Madde 3 - (1) Bu Yönerge 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmenliği ve İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir.          

Tanımlar

Madde 4 - (1) Bu Yönergede geçen;

a) Akademisyen Yetiştirme Bursu: İlim Yayma Vakfı tarafından başarılı lisansüstü öğrencileri        desteklemek amacıyla verilen aynı ve nakdi bursları,
b) Burs: Öğrenim ücretleri için yapılan ayni veya nakdi yardımı,
c) Burs Komisyonu: Üniversite Burs Komisyonunu,
ç) İlim Yayma Cemiyeti: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesinin kuruluşuna destek veren derneği,
d) İndirim: Öğrencinin ödemeleri gereken öğrenim ücretinden yapılacak indirimi,
e) Kurucu Vakıf: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesinin Kurucu Vakfı olan İlim Yayma Vakfını,
f) Mütevelli Heyeti: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
g) ÖSYM: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
ğ) Rektör: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörünü,
h) Üniversite: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesini,
ı) YKS: Yükseköğretim Kurumları Sınavını,
ifade eder.       

Burslardan/İndirimlerden Yararlanma

Madde 5 - (1) Bu Yönergede yer alan ve aksine cevaz veren hükümler saklı kalmak kaydıyla öğrenciler ilke olarak yalnızca bir burstan/indirimden yararlanabilir.

(2) Kardeş, eş, personel vb. ilave olarak verilen burslar ile nakdi veya ayni olarak verilen burslar hariç olmak üzere; birden fazla burs veya indirim almaya hak kazanan öğrenci, yalnızca miktar olarak en yüksek olanından yararlanır.

(3) Üniversitenin burs veya indirimlerinden yararlanacak öğrencilerin belirlenmesinde herhangi bir fakülte veya bölüme/programa öncelik verilmez.

İKİNCİ BÖLÜM
Üniversiteye Giriş, Başarı ve Derece Bursları

ÖSYM Burs ve İndirimleri

Madde 6 - (1) ÖSYM tarafından yapılan merkezi yerleştirme veya özel yetenek sınav sonuçlarına göre YKS Kılavuzu’nda yer alan kontenjanlara yerleştirilen öğrencilere verilen burs ve indirimlerdir. Özel yetenek sınavı ile lisans programlarına öğrenci kabulünde sıralama ve yerleştirme işlemleri ile öğrencilerin burs/indirim oranlarının belirlenmesi Üniversite tarafından yapılan özel yetenek sınavlarındaki genel başarı notları dikkate alınarak yapılır. Bu Yönergede geçen;

a) Burs: Öğrenim ücretinin tamamını,
b) %50 İndirim: Öğrenim ücretinin yarısını,
c) %25 İndirim: Öğrenim ücretinin dörtte birini,
ifade eder.

(2) Üniversitede ÖSYM burs ve indirimleri isteğe bağlı yabancı dil hazırlık öğretimi için bir yıl, zorunlu yabancı dil hazırlık öğretimi için iki yıl, lisans öğretimi için ise dört yıl boyunca, programların normal öğrenim süresince verilir.

(3) ÖSYM burs ve indirimleri karşılıksız olup lisans programının normal öğrenim süresince ders geçme veya ağırlıklı genel not ortalaması gibi başarı şartları aranmaksızın devam eder.

(4) Üniversite lisans programlarında okumakta iken ÖSYM tarafından yapılan merkezi yerleştirme sınavına girip Üniversiteyi yeniden kazanan burslu/indirimli öğrenciler, Üniversite lisans programlarına yeniden kayıt yaptırdıkları takdirde önceki burs/indirim haklarını kaybeder.

(5) Daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumunun örgün lisans programından mezun olan ve YKS sonuçlarına göre İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesinin burslu veya indirimli lisans programlarına yerleşen öğrenciler ÖSYM burs ve indirimlerinden yararlanamazlar. Bu öğrencilerin kayıtları ücretli programa yapılır.

YKS Derece Bursları

Madde 7 - (1) Ek yerleştirme ve ek puanla yerleştirilenler hariç olmak üzere; ÖSYM tarafından yapılan merkezi yerleştirme sınavı sonucuna göre bu maddenin ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında belirlenen başarı dilimleri içinde yer alan ve Üniversitenin ilgili puan türündeki lisans programlarına yerleştirilen ve kayıt yaptıran öğrencilere yılda dokuz ay süreyle verilen burstur. YKS Derece Bursları zorunlu yabancı dil hazırlık öğretimi için bir yıl, lisans öğretimi için dört yıl boyunca, programının normal öğrenim süresince verilir. Bu burslar isteğe bağlı yabancı dil hazırlık öğretimini kapsamaz.

(2) YKS Derece Bursu için öğrencinin yazılı başvurusuna gerek yoktur. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Derece Burusu almaya hak kazanan öğrencileri merkezi yerleştirme sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren beş işgünü içinde belirleyerek Rektörlüğe bildirir.

(3) SÖZEL puan türlerinde; ilk 100’e girenlere 6.000 TL, 101-500’e girenlere 5.000 TL, 501-1000’e girenlere 4.000 TL, 1001-2500’e girenlere 3.500 TL, 2501-5000’e girenlere 3.000 TL, 5001-7.500 arasına girenlere 2.500 TL, 7.501-10.000’e girenlere ise 2.000 TL nakit burs verilir.

(4) SAYISAL puan türlerinde; ilk 1.000’e girenlere 6.000 TL, 1.001-5.000’e girenlere 5.000 TL, 5.001-10.000’e girenlere 4.000 TL, 10.001-15.000’e girenlere 3.500 TL, 15.001-20.000’e girenlere 3.000 TL, 20.001-30.000’e girenlere 2.500 TL, 30.001-40.000’e girenlere ise 2.000 TL nakit burs verilir.

(5) EŞİT AĞIRLIK puan türlerinde; ilk 1.000’e girenlere 6.000 TL, 1.001-2.500’e girenlere 5.000 TL, 2.501-5.000’e girenlere 4.000 TL, 5.001-7.500’e girenlere 3.500 TL, 7.501-10.000’e girenlere 3.000 TL, 10.001-20.000’e girenlere 2.500 TL, 20.001-30.000’e girenlere ise 2.000 TL nakit burs verilir.

(6) DİL puan türünde; ilk 50’ye girenlere 6.000 TL, 51-100’e girenlere 5.000 TL, 101-200’e girenlere 4.000 TL, 201-400’e girenlere 3.500 TL, 401-600’e girenlere 3.000 TL, 601-800’e girenlere 2.500 TL, 801-1.000’e girenlere ise 2.000 TL nakit burs verilir.

(7) YKS Derece Bursları öğrencinin;

a) Akademik yılsonunda ağırlıklı genel not ortalamasının 2.00’nin altına düşmesi,
b) Yasal mazereti bulunmadan bir dönem kayıt yenilememesi,
c) Disiplin cezası almış olması,
ç) Üniversiteden ilişiğinin kesilmesi,
halinde kesilir ve yeniden verilmez.

(8) Kaydını donduran öğrenci, kaydını dondurduğu süre içinde bu burstan yararlanamaz.

(9) Bu burstan, Üniversitenin herhangi bir lisans programında okumakta iken yeniden sınava girerek ÖSYM tarafından lisans programlarından birine yerleştirilen öğrenciler ile daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumundan lisans derecesi ile mezun olan öğrenciler yararlanamaz.

(10) Üniversitenin lisans programlarına kurum içi yatay geçiş yapan öğrencinin merkezi yerleştirme sınav sonucu almaya hak kazandığı YKS Derece Bursu kesilir. Ancak; bu öğrenciye kurum içi geçiş yaptığı lisans programında ilgili yıl ve puan türünde YKS puanına karşılık gelen YKS Derece Bursu verilir. Öğrencinin önceki programında YKS Derece Bursu aldığı süreler yeni programın YKS Derece Bursunun süresine dahil edilir.     

ÜCÜNCÜ BÖLÜM
Akademik Başarı Bursu ve Burs Verme Şartları 

Akademik Başarı Bursu

Madde 8 - (1) Öğrencilere, Üniversitede kayıtlı oldukları programın normal öğrenim süresi içinde akademik başarı durumlarına göre bir sonraki akademik yıl için verilen burstur.

(2) Akademik başarı bursu için öğrencinin yazılı başvurusuna gerek yoktur. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı burs almaya hak kazanan öğrencileri her akademik yılın bahar yarıyılı sonu sınavlarının not ilanlarını takip eden bir hafta içinde belirler ve yazılı olarak Rektörlüğe bildirir.

(3) Her akademik yıl sonunda, akademik başarı notu hesaplanan yıla kadar kayıtlı olduğu programın öğretim planında gösterilen tüm zorunlu ve seçmeli dersleri alıp başaran, ağırlıklı genel not ortalaması en az 3.00 olan ve sınıfında ilk üçe giren öğrencilere (Tam burslu öğrenciler dahil), sadece izleyen akademik yılda ödemeleri gereken öğrenim ücreti üzerinden; birinciye %100, ikinciye %75 ve üçüncüye %50 indirim yapılır.

Akademik Başarı Bursu Verme Şartları

Madde 9 - (1) Akademik başarı bursu verme şartları şunlardır;

a) Akademik başarı bursu yalnızca kayıtlı olunan programın normal öğrenim süresi içinde verilir,
b) Akademik başarı bursu ilgili programın normal öğrenim süresi dışında kalan azami süreler ile yabancı dil hazırlık sınıflarında verilmez,
c) Akademik başarı notu hesaplanan yılda muafiyet dersi olan öğrenciler bu burstan yararlanamaz, ancak başarı sıralamasına dahil edilir. (Üniversite tarafından muafiyet sınavı yapılan dersler ile ulusal veya uluslararası değişim programlarında alınan dersler hariç),
ç) Akademik başarı bursu almaya hak kazanan öğrencilerden izleyen yılda kayıt donduran veya izinli sayılanlar bu haktan bir sonraki akademik yılda yararlanırlar.
d) İlgili akademik yılın yaz okulunda alınan notlar akademik başarı notu hesaplamasında dikkate alınmaz,
e) Disiplin cezası alan öğrenciler bu burstan yararlanamaz,
f) Not ortalamasının eşit olması halinde öğrencilerden başarılan AKTS kredisi fazla olana öncelik verilir, eşitliğin bozulmaması halinde ÖSYM yerleştirme sınav puanı yüksek olan öğrenciye, bu öğrencilerin Üniversiteye kayıt yıllarının veya kayıt türlerinin farklı olması durumunda ise yaşı küçük olana öncelik verilir.
g) Kurum içinde farklı bir lisans programına yatay geçiş yapan öğrencilerin akademik başarı bursu kesilir.
ğ) Daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumundan lisans derecesi ile mezun olan öğrenciler bu burstan yararlanamaz, ancak bu öğrenciler başarı sırlamasına dahil edilir.
h) Düzensiz öğrenciler, düzenli öğrenci oldukları akademik yıla kadar bu burstan yararlanamaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Lisansüstü Bursları 

Üniversitenin mezunlarına lisansüstü Programlarında verilen burs ve indirimler

Madde 10 - (1) Üniversitenin lisans programlarından mezun olan ve Üniversite lisansüstü programlarına kabul edilen öğrencilere mezuniyet derecelerine bakılmaksızın ödemeleri gereken öğrenim ücreti üzerinden %30 oranında indirim yapılır. Öğrenci bu indirimden her öğretim türü için yalnızca bir kez yararlanabilir.

(2) Üniversitenin lisans programlarından mezun olan ve Üniversitenin tezli yüksek lisans programlarına kabul edilen öğrencilerden; lisans mezuniyet not ortalamaları en az 3.00 olan ve programından birincilikle mezun olanlara %100, ikincilikle mezun olanlara %75 ve üçüncülükle mezun olanlara ise %50 indirim yapılır. Bir öğrenci bu burs veya indirimden yalnızca bir kez yararlanabilir.

(3) Bu burs ve indirimler kaydolunan programın normal öğrenim süresince geçerli olup, programın normal öğrenim süreleri dışında kalan azami öğrenim süreleri için uygulanamaz.            

Doktora Bursu

Madde 11 - (1) Üniversitenin doktora programlarına başvuran ve kabul edilen öğrencilerden, bu maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarında belirtilen başarı şartlarını sağlayan ve herhangi bir işte çalışmadığını belgeleyenlere, her bir yarıyıl için ayrı ayrı olmak üzere ilgili programın normal öğrenim süresince;

a) İlgili programa en az 5, en fazla 9 öğrencinin kayıt yaptırması halinde 1. ye tam öğrenim bursu ve ilgili yıl için Üniversite tarafından belirlenen tutarda nakit burs,
b) İlgili programa en az 10 ve üzerinde öğrencinin kayıt yaptırması halinde 1. ye tam öğrenim bursu ve ilgili yıl için Üniversite tarafından belirlenen tutarda nakit burs, 2. ye ise tam öğrenim bursu,
verilir.

Bu burslardan yararlanacak öğrenciler, ilgili program ve yarıyıl için ilan edilen genel başarı notu değerlendirme kriterleri esas alınmak suretiyle Anabilim Dalı Bilim Değerlendirme Kurulu tarafından tespit edilerek ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Yönetim Kurulunun kararı ile belirlenir.

(2) Adayın Doktora Bursuna hak kazanabilmesi için;

a) ALES’ten en az 80 ve üzeri ya da GRE’den 156 veya GMAT’tan 590 ve üzeri puana sahip olması gerekir.
b) Lisans mezuniyet not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.00, yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının ise 4.00 üzerinden en az 3.50 olması gerekir.
c) Programın öğretim dili Türkçe ise, adayın ilgili yabancı dilden YDS/YÖKDİL en az 70 puan ve üzerinde puana veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil puanına sahip olması gerekir. Programın öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dilde ise, adayın ilgili yabancı dilden YDS/YÖKDİL en az 80 puan ve üzerinde puana veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil puanına sahip olması gerekir.
ç) Doktora Bursu için yabancı uyruklu öğrencilerden ALES, GRE veya GMAT sınav puanı şartı aranmaz, ancak varsa GRE veya GMAT sınav puanı olanların bu puanları ALES puanına dönüştürülerek uygulanır. GRE veya GMAT sınav puanı olmayanların ALES puanı ise 80 olarak kabul edilir. Yabancı uyruklu öğrencilerin genel başarı puanı hesaplanırken lisans mezuniyet notunun %20’si, tezli yüksek lisans mezuniyet notunun %15’i, ALES puanının %10’u, ilgili yabancı dil puanının %10’u ve bilim sınav notunun %45’i alınır. Arapça veya İngilizcenin anadil ya da resmi dil olduğu ülkelerde eğitim dili kaydolunacak programın öğretim dili ile aynı olan lisans veya yüksek lisans programlarından mezun olan adaylardan yabancı dil puanı olmayanların dil puanı ise 70 olarak kabul edilir.
d) Farklı bir not sisteminde alınan notların 4’lük sisteme dönüşümü Yükseköğretim Kurulunun “4’lük Sistemindeki Notların 100’lük Sistemindeki Karşılıkları” tablosu esas alınarak yapılır.

(3) Bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen başarı şartlarını sağlamayan öğrencilere ise; ilgili yarıyılda programa en az 5, en fazla 9 öğrencinin kayıt yaptırması halinde, genel başarı puanı sıralaması itibariyle ilk üçe girenlere, 10 ve üzerinde öğrencinin kayıt yaptırması halinde ise ilk beşe girenlere, ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Yönetim Kurulu kararı ile ödemeleri gereken öğrenim ücreti üzerinden %30’a kadar indirim yapılabilir.

(4) Akademisyen Yetiştirme Bursu kapsamında Üniversitenin doktora programlarına kayıt yaptıran ve herhangi bir işte çalışmadığını belgeleyen öğrencilerden öğrenim ücreti ile yemek ücreti alınmaz. Bu öğrencilerin zorunlu genel sağlık sigortaları Üniversite tarafından ödenir. Bu öğrencilerin Üniversitenin Konukevlerinde veya Kurucu Vakfa bağlı yurtlarda kalmaları halinde yurt/konukevi ve yemek ücreti alınmaz. Bu burs kapsamındaki öğrencilerin Üniversitenin eğitim öğretim ve araştırma faaliyetlerine tam zamanlı olarak katılmaları gerekir.           

Tezli Yüksek Lisans Bursu

Madde 12 - (1) Üniversitenin tezli yüksek lisans programlarına başvuran ve kabul edilen öğrencilerden bu maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarında belirtilen başarı şartlarını sağlayanlara her bir yarıyıl için ayrı ayrı olmak üzere ilgili programın normal öğrenim süresince;

a) İlgili programa en az 5, en fazla 9 öğrencinin kayıt yaptırması halinde 1. ye tam öğrenim bursu ve ilgili yıl için Üniversite tarafından belirlenen tutarda nakit burs,
b) İlgili programa en az 10 ve üzerinde öğrencinin kayıt yaptırması halinde 1. ye tam öğrenim bursu ve ilgili yıl için Üniversite tarafından belirlenen tutarda nakit burs, 2. ye ise tam öğrenim bursu,
verilir.

Bu burslardan yararlanacak öğrenciler, ilgili program ve yarıyıl için ilan edilen genel başarı notu değerlendirme kriterleri esas alınmak suretiyle Anabilim Dalı Bilim Değerlendirme Kurulu tarafından tespit edilerek ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Yönetim Kurulunun kararı ile belirlenir.

(2) Adayın Tezli Yüksek Lisans Bursu başvurusu yapabilmesi için;

a) ALES’ten en az 80 ve üzeri ya da GRE’den 156 veya GMAT’tan 590 ve üzeri puana sahip olması gerekir.
b) Lisans mezuniyet not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.00 olması gerekir.
c) Programın öğretim dili Türkçe ise; adayın ilgili yabancı dilden YDS/YÖKDİL en az 70 puan ve üzerinde puana veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil puanına sahip olması; programın öğretim dili kısmen veya tamamen yabancı dilde ise, adayın ilgili yabancı dilden YDS/YÖKDİL en az 80 puan ve üzerinde puana veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil puanına sahip olması gerekir.
ç) Tezli Yüksek Lisans Bursu için yabancı uyruklu öğrencilerden ALES, GRE veya GMAT sınav puanı şartı aranmaz, ancak varsa GRE veya GMAT sınav puanı olanların bu puanları ALES puanına dönüştürülerek uygulanır. GRE veya GMAT sınav puanı olmayanların ALES puanı ise 80 olarak kabul edilir. Yabancı uyruklu öğrencilerin genel başarı puanı hesaplanırken lisans mezuniyet notunun %25’i, ALES puanının %15’i, ilgili yabancı dil puanının %10’u ve bilim sınav notunun %50’si alınır. Arapça veya İngilizcenin anadil ya da resmi dil olduğu ülkelerde eğitim dili, kaydolunacak programın öğretim dili ile aynı olan lisans programlarından mezun olan adaylardan yabancı dil puanı olmayanların dil puanı 70 olarak kabul edilir.
d) Farklı bir not sisteminde alınan notların 4’lük sisteme dönüşümü Yükseköğretim Kurulunun “4’lük Sistemindeki Notların 100’lük Sistemindeki Karşılıkları” tablosu esas alınarak yapılır.

(3) Bu maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarında belirtilen başarı şartlarını sağlamayan öğrencilere ise; ilgili yarıyılda programa en az beş 5, en fazla 9 öğrencinin kayıt yaptırması halinde, genel başarı puanı sıralaması itibariyle ilk üçe girenlere, 10 ve üzerinde öğrencinin kayıt yaptırması halinde ise ilk beşe girenlere, ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Yönetim Kurulunun kararı ile ödemeleri gereken öğrenim ücreti üzerinden %30’a kadar indirim yapılabilir.

Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Nakit Burslarının Devam Şartları

Madde 13 - (1) Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Burslarının devamı için öğrencilerin sağlaması gereken asgari şartlar aşağıda belirtilmiştir:

a) Yasal mazereti bulunmadan bir dönem kayıt yenilememesi, kayıtlı olduğu derslerin asgari devam şartını yerine getirmemesi veya derslerini ilk 2 (iki) yarıyıl içinde başarı ile tamamlayamaması.
b) İkinci yarıyıl sonundaki ağırlıklı genel not ortalamasının 3.00’ün altında olması.
c) Yüksek lisans tezini en geç 4. (dördüncü) yarıyıl sonuna kadar başarı ile tamamlayamaması.
ç) Doktora yeterlik sınavına 3. (üçüncü) yarıyılda girmemesi veya doktora yeterlik sınavından başarısız olması.
d) Doktora yeterlik sınavını takip eden altı ay içinde tez önerisi savunması yapmaması veya öğrencinin tez önerisinin Tez İzleme Komitesi tarafından reddedilmesi.
e) Doktora Tez İzleme Komitesine rapor sunmaması, tez izleme toplantısına katılmaması veya tez izleme raporunun başarısız olarak değerlendirilmesi.
f) Doktora tezini en geç 8. (sekizinci) yarıyıl sonuna kadar başarı ile tamamlayamaması.

(2) Nakit bursu alan öğrencinin kayıt dondurması/izinli sayılması halinde ilgili yarıyıl/yıl için nakit bursu ödemesi yapılmaz.

(3) Nakit Burslar Yabancı Dil Hazırlık ve Bilimsel Hazırlık Programında verilmez.

(4) Doktora ve Tezli Yüksek Lisans Bursları yalnızca ilgili programın normal öğrenim süresi içinde ve yılda dokuz ay süreyle verilir.

(5) Lisansüstü nakit burs tutarları ve artış oranları Rektörün önerisi ve Mütevelli Heyeti onayı ile belirlenir.

(6) Disiplin cezası almak, kayıt sildirmek veya mezuniyet vb. nedenlerle Üniversiteden ilişiğinin kesilmesi halinde Doktora ve Tezli Yüksek Lisans Bursları sona erer. 

Anlaşmalı Kurum Çalışanlarına Uygulanan İndirimler

Madde 14 - (1) Anlaşmalı kamu veya özel kurum veya kuruluşlarda çalışan ve lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilere ilgili kurum veya kuruluşlarla Üniversite Rektörlüğü arasında yapılan protokoller kapsamında %30’a kadar indirim yapılabilir.         

(2) Öğrenci, birden fazla anlaşmalı kamu veya özel kurum veya kuruluş indiriminden yararlanamaz. Bu durumda öğrenci yüksek olan kurum veya kuruluş indiriminden yararlanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Özel Yetenek, Sanat, Spor, Destek Bursları 

Burs Komisyonu

Madde 15 - (1) Burs Komisyonu; Rektörün görevlendireceği bir Rektör Yardımcısı başkanlığında, Rektör tarafından görevlendirilecek biri Spor Bilimleri Fakültesinden olmak üzere en az üç öğretim üyesi ile Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı, Mali İşler Daire Başkanı, Öğrenci İşleri Daire Başkanı ve Uluslararası Ofis Koordinatöründen oluşur. Komisyon Başkanının ve üyelerin görev süresi üç yıldır. Komisyonun raportörlüğünü Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı yapar.

Spor Bursları ve İndirimleri

Madde 16 - (1) Spor Bursu, aşağıda belirtilen şartlardan en az birini sağlayan Üniversite öğrencilerine, bu durumlarını belgelendirmeleri ve varsa ilgili branşlarda Üniversiteyi temsil etmeleri şartıyla, kayıtlı oldukları lisans programının normal öğrenim süresince verilir. Spor Bursu; Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri için özel yetenek sınav sonucu ve ilgili belgeler değerlendirilerek Özel Yetenek Sınavı Komisyonunun önerisi ve Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla, diğer fakülte öğrencileri için ise Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının önerisi üzerine Üniversite Burs Komisyonu tarafından belirlenir.

(2) Spor Bilimleri Fakültesi lisans programlarına başvuran adaylar bursluluğa ilişkin belgelerini Üniversiteye başvuru esnasında fakülte sekreterliğine ibraz etmeleri gerekir. Spor Bilimleri Fakültesinin herhangi bir lisans programında okumakta iken spor dallarında başarı elde eden veya derecelerini güncelleyen öğrencilerin burs/indirim başvurularını en geç bir sonraki akademik yılın güz yarıyılı ders kayıtları haftasına kadar ıslak imzalı bir dilekçe ve ilgili belgelerle birlikte fakülte sekreterliğine başvurmaları gerekir.

(3) Diğer fakülte öğrencilerinden Üniversiteye yeni kayıt yaptıranların kayıt tarihten itibaren en geç beş işgünü içinde; okumakta iken spor dallarında başarı elde eden veya derecelerini güncelleyen öğrencilerin ise burs/indirim başvurularını en geç bir sonraki akademik yılın güz yarıyılı ders kayıtları haftasına kadar ıslak imzalı bir dilekçe ve ilgili belgelerle birlikte Rektörlüğe başvuru yapmaları gerekir.

(4) Üniversite lisans öğrencilerine Spor Bursu verme şartları şunlardır;

a) Olimpiyat oyunlarında, Paralimpik Oyunları ve Gençlik Olimpiyatlarına katılan sporculara, ilgili dalda aktif lisanslı sporculuğu devam ettiği sürece ödemeleri gereken öğrenim ücreti üzerinden %100 indirim yapılır.
b) Olimpik ve Paralimpik spor dallarının büyükler, ümitler, gençler ve yıldızlar kategorilerinde düzenlenen Avrupa ve Dünya Şampiyonası finalleri ile Avrupa ve Dünya Şampiyonası yapılmayan spor dallarının büyükler, ümitler, gençler ve yıldızlar kategorilerindeki Avrupa ve Dünya Kupası finallerine katılan sporculara, ilgili dalda aktif lisanslı sporculuğu devam ettiği sürece ödemeleri gereken öğrenim ücreti üzerinden % 100 indirim yapılır.
c) FISU (Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu) ve EUSA (Avrupa Üniversite Sporları Birliği) tarafından organize edilen Üniversite Yaz Oyunlarında (Universiade), Dünya Kış Oyunlarında (Universiade), Dünya Şampiyonalarında ve Avrupa Üniversite Oyunlarında veya ISF (Uluslararası Okul Sporları Federasyonu) tarafından organize edilen Şampiyonalarda madalya alan sporculara, ödemeleri gereken öğrenim ücreti üzerinden %100 indirim yapılır.
ç) Akdeniz Oyunları, İslam Dayanışma Oyunları, Balkan Şampiyonaları, ferdi spor dallarında en az 15 ülke sporcusunun, takım sporlarında en az 8 ülke takımının katıldığı uluslararası yarışma ve turnuvalarda madalya alan sporculara, ödemeleri gereken öğrenim ücreti üzerinden % 100 indirim yapılır.
d) Son üç yıl içinde milli takım kadrosunda yer alıp, resmi müsabakalara katılmış olan ve ilgili dalda aktif lisanslı sporculuğu devam edenlere, milli oldukları dalda Üniversitenin takımında yer aldıkları sürece ödemeleri gereken öğrenim ücreti üzerinden A Sınıfı ve B Sınıfı Millilik belgesine sahip sporculara %100’e kadar, C Sınıfı Millilik belgesine sahip sporculara %90’a kadar indirim yapılır.
e) Süper lig, 1. veya 2. lig takımlarının A takım veya Paf/Genç takımlarında en az bir yıl aktif lisanslı olduğunu belgeleyen ve resmi müsabakalarda yer alan sporculara, ilgili dalda Üniversitenin okul takımında yer aldıkları sürece ödemeleri gereken öğrenim ücreti üzerinden; Süper lig sporcularına %70’e kadar, 1. veya 2. lig klasmanı sporcularına %60’a kadar, 3. lig veya alt klasman sporcularına ise %30’a kadar indirim yapılabilir.
f) Lig statülerini içermeyen olimpik spor dallarında mücadele eden sporcular ilgili branşın en üst kademesinde (Büyükler veya A Kategorisi) en az bir yıl aktif lisanslı olduğunu belgeleyen ve resmi müsabakalarda yer alan sporculara, ilgili dalda Üniversitenin okul takımında yer aldıkları sürece ödemeleri gereken öğrenim ücreti üzerinden %50’ye kadar, ilgili branşın bir alt kademesinde (Gençler veya B Kategorisi) en az bir yıl aktif lisanslı olduğunu belgeleyen ve resmi müsabakalarda yer alan sporculara, ilgili dalda Üniversitenin okul takımında yer aldıkları sürece ödemeleri gereken öğrenim ücreti üzerinden %40’a kadar indirim yapılabilir.
g) Türkiye Kulüplerarası Şampiyonalarda ve Türkiye Liselerarası Şampiyonalarda, ferdi ve takım olarak son üç yıl içinde ülke çapında ilk üçte yer alanlara, ilgili dalda Üniversitenin okul takımında yer aldıkları sürece ödemeleri gereken öğrenim ücreti üzerinden;
indirim yapılır.

a. Birincilik almış sporculara %50,
b. İkincilik almış sporculara %40,
c. Üçüncülük almış sporculara %30,

ğ) Üniversitenin okul takımlarında yer alıp Üniversitelerarası Spor Federasyonu tarafından koordine edilen Üniversitelerarası şampiyonaların en üst kategorisinde ferdi veya takım olarak şampiyon olanlara, ödemeleri gereken öğrenim ücreti üzerinden;

a. Birincilik almış sporculara %50,
b. İkincilik almış sporculara %40,
c. Üçüncülük almış sporculara %30,

indirim yapılır.

(5) Spor Bursu, aşağıda belirtilen hallerde Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri için Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla, diğer fakülte öğrencileri için ise Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının önerisi üzerine Üniversite Burs Komisyonu kararıyla sona erdirilir ve yeniden verilmez:

a) Akademik yılsonunda ağırlıklı genel not ortalamasının 2.00’nin altına düşmesi.
b) Disiplin cezası almış olması.
c) Öğrencinin kendi isteği ile Üniversite takımından ayrılması veya Üniversite takımının teknik direktörü ya da antrenörü tarafından disiplinsizlik veya performans yetersizliği nedenlerinden takımdan çıkarılması.   

Güzel Sanatlar Bursları ve İndirimleri

Madde 17 - (1) Güzel Sanatlar Bursu, aşağıda belirtilen şartlardan en az birini sağlayan ve Üniversitenin Müzik Öğretmenliği lisans programına kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrencilere, durumlarını belgelendirmeleri ve varsa ilgili branşlarda Üniversiteyi temsil etmeleri şartıyla, özel yetenek sınav sonucu ve ilgili belgeler değerlendirilerek, Özel Yetenek Sınavı Komisyonunun önerisi ve ilgili Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla verilir.

(2) Bursluluğa ilişkin belgelerin Üniversiteye başvuru esnasında ibraz edilmesi gerekir. Bu burs öğrencinin kayıtlı olduğu lisans programının normal öğrenim süresince verilir.

(3) Güzel Sanatlar Liseleri’nin müzik ile ilgili alanlarından birincilikle mezun olan ve Üniversitenin Müzik Öğretmenliği lisans programına kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrencilere ödemeleri gereken öğrenim ücreti üzerinden %50; yine aynı liselerin müzik ile ilgili alanlarından mezun olan diğer öğrencilere ise %25 indirim yapılır.

(4) Üniversitenin Müzik Öğretmenliği lisans programına kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylardan, başvuru dosyaları uygun bulunanlara Özel Yetenek Sınavı Komisyonunun önerisi ve Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla ödemeleri gereken öğrenim ücreti üzerinden %50’ye kadar indirim yapılır.

(5) Sanat Bursu, aşağıda belirtilen hallerde Müzik Öğretmenliği lisans programına kayıtlı öğrencileri için Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla, sona erdirilir ve yeniden verilmez.

a) Akademik yılsonunda ağırlıklı genel not ortalamasının 2.00’nin altına düşmesi.
b) Disiplin cezası almış olması.

Destek Bursu

Madde 18 - (1) Destek Bursları öğrencilerin ihtiyaç ve başarı durumları değerlendirilerek Üniversite Burs Komisyonu tarafından belirlenir.

(2) Destek Bursu nakdi olup, yalnızca bir akademik yıl için geçerlidir ve dokuz ay süreyle verilir.

(3) Destek Bursu başvuruları her akademik yıl güz yarıyılının ilk haftası içinde yenilenir.

(4) Destek Bursu başvuru ve değerlendirme şartları Üniversite Burs Komisyonu tarafından belirlenir.

(5) İlgili akademik yılda kayıt donduran, kayıt yenilemeyen, uzaklaştırma cezası alan veya Üniversiteden ilişiği kesilen öğrencinin Destek Bursu kesilir.

Özel Bağış Bursları

Madde 19 - (1) Üniversite öğrencilerini desteklemek amacıyla gerçek veya tüzel kişiler tarafından yapılan bağışlar, öğrencilerin ödemeleri gereken öğrenim ücreti üzerinden indirim yapılarak veya öğrenciye nakit ödenerek kullandırılır. Bu bursların verileceği öğrenciler, indirim oranları ve ödenecek nakit tutarları Üniversite Burs Komisyonu kararı ile belirlenir. Bu burs ve indirimlerin toplam miktarı, bu amaçla yapılan bağış tutarından fazla olamaz.

ALTINCI BÖLÜM
Diğer Burslar 

Tercih Bursu

Madde 20 - (1) Üniversitemizin Arapça Öğretmenliği, Gıda Mühendisliği, İslam İktisadı ve Finans, İslami İlimler, Sağlık Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Sosyal Hizmet, Sosyoloji, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı lisans programlarının Ücretli, %25 İndirimli veya %50 İndirimli programlarını ilk beş (5) tercihi arasında yapan ve ÖSYM tarafından bu tercihlerinden birine yerleştirilen öğrencilere Üniversiteye ödemeleri gereken öğrenim ücreti üzerinden %25 oranında indirim yapılır, bu oran birinci sıradaki tercihine yerleşenlere %30 olarak uygulanır. Üniversitemizin diğer lisans programlarının (yukarıda isimleri belirtilen programlar haricindeki programların) Ücretli, %25 İndirimli veya %50 İndirimli programlarını ilk beş (5) tercihi arasında yapan ve ÖSYM tarafından bu tercihlerinden birine yerleştirilen öğrencilere ise Üniversiteye ödemeleri gereken öğrenim ücreti üzerinden %15 oranında indirim yapılır, bu oran birinci sıradaki tercihine yerleşenlere %20 olarak uygulanır. Tercih bursları öğrencinin kayıtlı olduğu programın normal öğrenim süresince devam eder.

(2) Tercih bursundan, Üniversitenin herhangi bir lisans programında okumakta iken yeniden sınava girerek ÖSYM tarafından lisans programlarımızdan birine yerleştirilen öğrenciler ile daha önce herhangi bir örgün yükseköğretim kurumundan lisans derecesi ile mezun olan öğrenciler yararlanamaz.   

Yatay Geçiş Bursu

Madde 21 - (1) Üniversite lisans programlarına kurumlar arası veya kurum içi yatay geçiş yapmak isteyen öğrencinin önceki lisans programına kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı, Üniversitede geçiş yapmak istediği lisans programının aynı yıldaki burslu veya indirimli programının taban puanına eşit veya yüksek ise; öğrenci “Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri ile “Yükseköğretim Yürütme Kurulu Tarafından Tespit Edilen Usul ve Esaslar” çerçevesinde, Üniversitede geçiş yapmak istediği lisans programının ilgili yıldaki ÖSYM puanının karşılık geldiği burslu veya indirimli programa ilgili burs/indirim oranıyla yerleştirilir.

a) Yatay geçiş yapan öğrenciye verilen burs ve indirimler kayıtlı olunan lisans programının normal öğrenim süresince geçerlidir.
b) Eşdeğer bir programa kurumlar arası veya kurum içi yatay geçiş yapan öğrencinin öğrenim ve bursluluk süreleri hesaplanırken, öğrencinin önceki programında geçirmiş olduğu süreler bu hesaplamalara dahil edilir.
c) Farklı bir programa kurumlar arası veya kurum içi yatay geçiş yapan öğrencinin öğrenim ve bursluluk süreleri, öğrencinin kabul edildiği yeni programın azami öğrenim süresinden intibakının yapıldığı sınıf çıkartılarak yeniden hesaplanır.

(2) Üniversitede kurum içi yatay geçiş yapan öğrenciler, destek bursu, kardeş, eş ve personel bursları haricindeki önceki programına özgü diğer burs ve indirimlerden (Akademik Başarı Bursu, Tercih Bursu vb.) yararlanamaz.

Çift Anadal ve Yandal Bursları

Madde 22 - (1) Öğrenciler kayıtlı oldukları çift anadal programının normal öğrenim süresince tam burslu olarak öğrenim görürler. Çift anadal programından normal öğrenim süresi sonunda mezun olamayan öğrenciler sonraki yarıyıllarda kaydolacakları çift anadal derslerinin AKTS kredi ücretini öderler.

(2) Öğrenciler anadal programının normal öğrenim süresince kayıtlı oldukları yandal programında tam burslu olarak öğrenim görürler. Anadal programının normal öğrenim süresi sonunda yandal programını başarı ile tamamlayamayan öğrenciler sonraki yarıyıllarda kaydolacakları yandal derslerinin AKTS kredi ücretini öderler. 

Hafızlık Bursu

Madde 23 - (1) Hafızlık Bursu, ÖSYM tarafından yapılan merkezi yerleştirme sınav sonucu Üniversitenin İslami İlimler lisans programlarına burslu, indirimli veya ücretli olarak yerleşen (YKS Ek Yerleştirme ve Ek Puanla yerleşenler ile DGS, DGS Ek Yerleştirme, YÖS veya yatay geçiş kayıt türü ile kayıt yaptıranlar hariç) ve kayıt yaptıran öğrencilerden ilgili puan türünün başarı sıralaması itibariyle ilk 250.000’e giren ve Diyanet İşleri Başkanlığınca verilen Hafızlık Belgesine sahip olan öğrencilere programın normal öğrenim süresince verilen burstur.

(2) İslami İlimler lisans programlarına indirimli veya ücretli olarak kayıt yaptıran ve Hafızlık Bursu almaya hak kazanan öğrencilerden programın normal öğrenim süresince öğrenim ücreti alınmaz.

(3) İslami İlimler lisans programlarına tam burslu olarak kayıt yaptıran ve Hafızlık Bursu almaya hak kazanan öğrencilere programın normal öğrenim süresince Destek Bursu verilir.

(4) Hafızlık Burs başvurusunun ilgili yılın YKS ilk yerleştirme sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren en geç 3 iş günü içinde YKS Yerleştirme Sonuç Belgesi ve e-Devletten alınacak Hafızlık Belgesi ile birlikte Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yapılması gerekir.

(5) Üniversitenin herhangi bir lisans programında okumakta iken, Üniversite tarafından düzenlenen sertifika programları veya benzeri projeler kapsamında hafızlığını tamamlayan ve Diyanet İşleri Başkanlığınca verilen Hafızlık Belgesini alıp Üniversiteye ibraz eden öğrencilere talep etmeleri halinde Destek Bursu verilir.

(6) Hafızlık Bursunun devamı için öğrencinin;

a) Arapça Hazırlık Sınıfını bir akademik yıl içerisinde başarıyla tamamlaması,
b) Her akademik yıl kayıtlı olduğu programın öğretim planında gösterilen tüm zorunlu ve seçmeli dersleri alıp başarması,
c) Her akademik yıl sonunda ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2.00 olması,

gerekir.

(7) Bu burs öğrencinin;

a) Akademik yılsonunda ağırlıklı genel not 2.00’nin altına düşmesi,
b) Yasal mazereti bulunmadan bir dönem kayıt yenilememesi,
c) Disiplin cezası almış olması,
ç) Kurum içi veya kurum dışı yatay geçiş yapması,
d) Üniversiteden ilişiğinin kesilmesi, halinde kesilir ve yeniden verilmez.

(8) Bu burstan, Üniversitenin herhangi bir lisans programında okumakta iken yeniden sınava girerek yerleşen öğrenciler ile daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumundan lisans derecesi ile mezun olan öğrenciler yararlanamaz.

(9) Bu madde kapsamındaki burslar, Kurucu Vakıf tarafından finanse edilir.

Kardeş ve Eş Bursları

Madde 24 - (1) Üniversitede aynı düzey anadal diploma programlarında öğrenim görmekte olan her bir kardeşe ve eşe ödemeleri gereken öğrenim ücreti üzerinden %10 oranında indirim yapılır. Bu indirim öğrencilerin aynı anda aktif öğrenci olarak öğrenim gördüğü yıl/yarıyıl için uygulanır.

(2) Aynı anda hem kardeş hem de eş bursu almaya hak kazanan öğrenciler, bu bursların yalnızca birinden yararlanabilir.

(3) Bu burstan yararlanılabilmesi için; Üniversiteye yeni kayıt yaptıracak öğrencilerin ilan edilen kayıt tarihlerinde, mevcut öğrencilerin ise kayıt yenileme tarihlerinde öğrenim ücretlerini ödemeden önce ıslak imzalı bir dilekçe Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvuru yapmaları gerekir. Belirtilen tarihlerde başvuru yapmayan öğrencilerin bursları bir sonraki akademik yarıyıl/yıldan itibaren uygulanır.

Şehit ve Gazi Bursları

Madde 25 - (1) Üniversite lisans programlarına merkezi yerleştirme sınav sonucu yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilerden; şehit eşi ve çocuklarına %100 öğrenim bursu verilir, gazinin kendisi eşi ve çocuklarına ise ödemeleri gereken öğrenim ücreti üzerinden %50 oranında indirim yapılır.

(2) Bu burstan yararlanılabilmesi için; Üniversiteye yeni kayıt yaptıracak öğrencilerin ilan edilen kayıt tarihlerinde, mevcut öğrencilerin ise kayıt yenileme tarihlerinde öğrenim ücretlerini ödemeden önce ıslak imzalı bir dilekçe ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvuru yapmaları gerekir. Belirtilen tarihlerde başvuru yapmayan öğrencilerin bursları bir sonraki akademik yarıyıl/yıldan itibaren uygulanır.

(3) Öğrencinin anne/babasının şehit/gazi olduğunu ya da kendisinin gazi olduğunu gösterir belgenin, şehit ya da gazinin mensubu olduğu Kuvvet Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı veya E-Devlet Sisteminden alınmış olması gerekir.

(4) Bu burslar öğrencilerin normal öğrenimi süresince devam eder.

(5) Bu burslar; öğrencinin,

a) Akademik yılsonunda ağırlıklı genel not 2.00’nin altına düşmesi,
b) Yasal mazereti bulunmadan bir dönem kayıt yenilememesi,
c) Disiplin cezası almış olması,
ç) Kurum içi veya kurum dışı yatay geçiş yapması,
d) Üniversiteden ilişiğinin kesilmesi,
halinde kesilir ve yeniden verilmez.     

Personel Bursları

Madde 26 - (1) Üniversitede kadrolu çalışan (en az bir yılını doldurmuş) personele, Üniversitenin lisansüstü programına kayıt yaptırmaları halinde kaydolunan programın normal öğrenim süresi içerisinde ödemeleri gereken öğrenim ücreti üzerinden %45 indirim yapılır. Bu indirim azami süreler için uygulanmaz.

(2) Üniversitede kadrolu çalışan personelin eş ve çocuklarına, Üniversitenin lisans veya lisansüstü programlarına kayıt yaptırmaları halinde ödemeleri gereken öğrenim ücreti üzerinden %50 indirim yapılır.

(3) Bu burslar ilgili personel Üniversitede çalışmaya devam ettiği sürece uygulanır.

(4) Üniversitenin kadrolu araştırma görevlileri tezli yüksek lisans programlarında kaydolunan programın normal öğrenim süresine ilave bir yarıyıl, doktora programlarında ise kaydolunan programın normal öğrenim süresine ilave iki yarıyıl süreyle tam burslu olarak öğrenim görürler. Bu süreler dışında ilgili yarıyıllar için Üniversite tarafından belirlenen bir (1) ders ücretini ödeyerek teze kayıt yaptırır.

(5) Bu burstan yararlanılabilmesi için; Üniversiteye yeni kayıt yaptıracak öğrencilerin ilan edilen kayıt tarihlerinde, mevcut öğrencilerin ise kayıt yenileme tarihlerinde öğrenim ücretlerini ödemeden önce ıslak imzalı bir dilekçe ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurmaları gerekir. Belirtilen tarihlerde başvuru yapmayan öğrencilerin bursları bir sonraki akademik yarıyıl/yıldan itibaren uygulanır.

(6) Bir personel ve yakınları bu burstan ayrı ayrı olmak üzere yalnızca bir kez yararlanabilirler.

Kurucu Vakıf ve İlim Yayma Cemiyeti Bursları

Madde 27 - (1) İlim Yayma Vakfı ve İlim Yayma Cemiyeti idari kadrolarında çalışan (en az bir yılını doldurmuş) personele, Üniversite lisansüstü programlarına kayıt yaptırmaları halinde, ilgili Kurumun Genel Merkezinden/Müdürlüğünden alınan çalışma belgesi ile E-Devlet sisteminden alınan SGK hizmet dökümü ibraz etmeleri şartıyla ödemeleri gereken öğrenim ücreti üzerinden %35, eş ve çocuklarına ise %45 indirim yapılır. Eş ve çocuklar için en az bir yıl çalışma şartı aranmaz.

(2) İlim Yayma Vakfı ve İlim Yayma Cemiyeti idari kadrolarında çalışan personelin eş ve çocuklarına Üniversite lisans programlarına kayıt yaptırmaları halinde, ilgili Kurumun Genel Merkezinden/Müdürlüğünden alınan çalışma belgesi ve E-Devlet sisteminden alınan SGK hizmet dökümü ibraz etmeleri şartıyla ödemeleri gereken öğrenim ücreti üzerinden %45 indirim yapılır.

(3) İlim Yayma Vakfı ve İlim Yayma Cemiyeti’nin ortaöğretim veya üniversiteye hazırlık yurtlarında en az 1 tam akademik yıl barınanlara Üniversite öğrencileri olmaları halinde, ilgili Kurumun Genel Merkezi/Genel Müdürlüğünden alınan üst yazıyla belgelendirmeleri durumunda ödemeleri gereken öğrenim ücreti üzerinden %10 indirim yapılır.

(4) Bu burslar öğrencinin kayıtlı olduğu programın normal öğrenim süresince devam eder.

(5) Bu burs öğrencinin;

a) Akademik yılsonunda ağırlıklı genel not 2.00’nin altına düşmesi,
b) Yasal mazereti bulunmadan bir dönem kayıt yenilememesi,
c) Disiplin cezası almış olması,
ç) Kurum içi veya kurum dışı yatay geçiş yapması,
d) Üniversiteden ilişiğinin kesilmesi,
e) Burs almasına hak kazandıran personelin ilgili kurumdan ayrılması,

halinde kesilir ve yeniden verilmez.

(6) Bu burstan yararlanılabilmesi için; Üniversiteye yeni kayıt yaptıracak öğrencilerin ilan edilen kayıt tarihlerinde, mevcut öğrencilerin ise kayıt yenileme tarihlerinde öğrenim ücretlerini ödemeden önce ıslak imzalı bir dilekçe ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvuru yapmaları gerekir. Belirtilen tarihlerde başvuru yapmayan öğrencilerin bursları bir sonraki akademik yarıyıl/yıldan itibaren uygulanır.

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

Madde 28 - (1) Bu Yönergede düzenlenmeyen hususlar, Mütevelli Heyeti tarafından karara bağlanır.

Yürürlük

Madde 29 - (1) Bu Yönerge, Üniversite Senatosu kararı ve Mütevelli Heyeti onayından sonra, 2023-2024 eğitim öğretim yılından itibaren yürürlüğe girer ve Üniversiteye yeni kayıt yaptıracak öğrenciler için uygulanır.

Yürütme

Madde 30- (1) Bu Yönerge hükümleri Rektör tarafından yürütülür.

Geçici Madde - (1) 2023-2024 eğitim öğretim yılından önce kayıt yaptıranlar için Üniversite Senatosunun 17.12.2019 tarih ve 2019/23 sayılı karar ile yürürlüğe girmiş olan Burs Yönergesinin burs ve indirime ilişkin hükümleri uygulanmaya devam eder.