izulogo

Kişisel Verileriniz Hakkında

İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi olarak kişisel verilerinizin korunması konusunda gereken hassasiyeti göstermekte ve “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVK) uyarınca hukuka uygun olarak toplanmış olan kişisel verileriniz aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlenmekte ve muhafaza edilmektedir. Bu konuda Veri Sorumlusu Temsilcisi görevlendirilmiş ve bu bilgilendirme metni tüm paydaşlara ilan edilmiştir.

1- Kişisel Verilerin Toplanması ve İşlenmesi

Kişisel verileriniz, Üniversitemiz ile aranızdaki ilişkiye bağlı olarak Kurum faaliyetlerinin yürütülmesi ve Üniversitemizin sözleşmeler ve yasalardan doğan mesuliyetlerinin eksiksiz ve doğru şekilde yerine getirilmesi amacıyla toplanmaktadır.

Toplanan kişisel verileriniz; Üniversitemizin ve iş ilişkisi içerisinde olduğumuz gerçek ve tüzel kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması, Üniversitemiz insan kaynakları politikalarının yürütülmesi, akademik/idari işlemlerin yapılması, Üniversite stratejilerinin belirlenmesi ve hayata geçirilmesinin temini amacıyla, KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen işlenme şartları dahilinde işlenecektir. Kişisel verileriniz Üniversitemizle ilişkiniz devam ettiği müddetçe güncellenecek; ilgili mevzuatta öngörülen ve/veya Üniversitemizce ilan edilen politikalarda belirtilen sürelerde saklanacaktır.

2- İşlenen Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz gerekli güvenlik tedbirleri ve hukuki önlemler alınarak bilgi işlem veya bulut sistemlerine aktarılabilir, arşivlenebilir.

Toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme amaçları ve şartları çerçevesinde;

 • Üniversitemiz hizmetlerinden yararlanabilmeniz için ilgili birimlere,
 • Kanunen yetkili kurum ve kişilere,
 • Üniversitemizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Üniversitemizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla iş ortaklarımıza,
 • Üniversitemizin ve Üniversitemizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini için ilgili kişilere,
 • Mevzuatın izin verdiği hallerde Üniversitemizin işbirliği yaptığı danışmanlara ve anlaşmalı kuruluşlara,
 • Üniversitemiz öğrenci kulüplerine üye olmanız durumunda, kanunlarda ön görülen kayıtların tutulması ve kulübün bağlantılı olduğu yetkili kamu kurumu ve özel kişilere aktarılabilecektir.

3- Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda elden ya da elektronik ortamda toplanabileceği gibi sözlü, yazılı, sosyal medya mecraları, internet sitesi, mobil uygulamalar aracılığı ile de toplanabilecektir.

Kişisel verileriniz, KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla toplanmakta, işlenmekte ve aktarılabilmektedir.

4- Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVK Kanunu’na ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin KVK Kanunu’na aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi yazılı olarak Rektörlük Yazı İşleri Müdürlüğüne, e-posta olarak bilgi@izu.edu.tr adresine veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Üniversitemize iletebilirsiniz. Başvurularınız, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Üniversitemizce, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan bu maliyetin karşılığı talep edilebilecektir.