izulogo

Senato

Kuruluş ve İşleyişi

Senato, Rektörün başkanlığında Rektör Yardımcıları, dekanlar ve her fakülteden fakülte kurulları tarafından üç yıllığına seçilecek birer öğretim üyesi ile Rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden oluşur.

Senato, her eğitim - öğretim yılı başında ve sonunda olmak üzere, yılda en az iki defa toplanır. Rektör, gerekli gördüğü hallerde Senatoyu toplantıya çağırır.

Görevleri

Senato, Üniversitenin akademik organı olup görevleri şunlardır:

Üniversitenin eğitim öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin esasları hakkında karar almak,

Üniversitenin bütününü ilgilendiren kanun ve yönetmelik taslaklarını hazırlamak veya bu konularda görüş bildirmek,

Rektörün onayından sonra Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek olan üniversite veya üniversitenin birimleri ile ilgili yönetmelikleri hazırlamak,

Üniversitenin yıllık eğitim öğretim programını ve takvimini inceleyerek karara bağlamak,

Bir sınava bağlı olmayan fahri akademik unvanlar vermek ve fakülte kurullarının bu konudaki önerilerini karara bağlamak,

Fakülte kurulları ile Rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak,

Üniversite Yönetim Kuruluna üye seçmek,

Kanun ile kendisine verilen diğer görevleri yapmak,

Senato Üyeleri


Prof. Dr. Ahmet Cevat ACAR, Rektör-Başkan

Prof. Dr. İsmail KÜÇÜK, Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. İbrahim GÜNEY, Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Mustafa ATEŞ, Hukuk Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Mehmet Emin KÖKTAŞ, İnsan ve Toplum Bilimleri Dekanı

Prof. Dr. Hasan Kamil YILMAZ, İslami İlimler Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. İbrahim Güran YUMUŞAK, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. İbrahim GÜNEY, Spor Bilimleri Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. İsmail KÜÇÜK, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Ayşe Nefise BAHÇECİK, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan V.

Doç. Dr. Erhan İÇENER, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü

Prof. Dr. İbrahim YILGÖR, Eğitim Fakültesi Temsilci Üyesi

Prof. Dr. Hasan YETİM, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Temsilci Üyesi

Prof. Dr. Recep CİCİ, İslami İlimler Fakültesi Temsilci Üyesi

Prof. Dr. Metin TOPRAK, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Temsilci Üyesi

Prof. Dr. Cemali ÇANKAYA, Spor Bilimleri Fakültesi Temsilci Üyesi

Prof. Dr. Kürşad TÜRKDOĞAN, Sağlık Bilimleri Fakültesi Temsilci Üyesi

Doç. Dr. Erhan İÇENER, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Temsilci Üyesi

Doç. Dr. Ali Emrah BOZBAYINDIR, Hukuk Fakültesi Temsilci Üyesi

Yasin UĞRAŞ, Genel Sekreter-Raportör