izulogo

Yazı İşleri Müdürlüğü

HAKKIMIZDA

Rektörlük tarafından yapılan yazışmaların evrak sevk ve kontrolünün tek bir merkezden yürütülmesini sağlamak amacıyla Genel Sekreterliğe bağlı olarak Yazı İşleri Müdürlüğü kurulmuştur. Üniversitemiz idari birimlerinden, kurum dışından ve şahıslardan Rektörlüğe ve Genel Sekreterliğe gelen tüm yazıların EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) üzerinden gelen-giden evrak akışlarının ve havalelerinin ilgili birim ve kuruluşlara hızlı ve sağlıklı bir şekilde zamanında gönderilmesini sağlamak ve bunun için gerekli tedbirleri almak, Üniversite ile Rektörlük bünyesinde oluşturulan kurulların toplantı kararlarını yazmak ve kararların ilgili birimlere dağıtımını yapmak, evrakları kodlama sistemine göre dosyalamak ve arşivlemek Yazı İşleri Müdürlüğü’nün sorumluluğundadır. Birimin görev alanı ile ilgili tüm iş ve işlemleri yürütürken benimsediği hedefler; yasal mevzuatı ve teknolojiyi yakından takip ederek yazışma standartlarını oluşturmak, kurumsal kimlik ve kültürünün gelişmesine katkıda bulunmak, verimlilik ilkelerine uygun olarak işlemleri planlamak, yönlendirmek, koordine etmek ve denetlemektir.

MİSYON

Üniversitemizin her türlü yazı işlerini ve evrak işleyişini yasa, tüzük ve yönetmeliklere uygun bir şekilde zamanında yaparak, Üniversitemiz kaynaklarının ekonomik şekilde kullanılmasını ve Üniversite birimleri ile koordinasyonu sağlamak temel misyonumuzdur.

VİZYON

Hizmette verimliliği, devamlılığı ve uyumu esas alan, bilgi ve teknolojiye hâkim, güvenilir ve hesap verilebilir olmak temel vizyonumuzdur.

GÖREVLERİMİZ / FAALİYETLERİMİZ

· Üniversitemize kurum içi ve kurum dışından iletilen tüm evrakların Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) üzerinden iş akışının hızlı, etkin bir biçimde yürütülmesini sağlamak.

· Genel Sekreterin talimatı ile Rektörlük ve Genel Sekreterliğin yazışmalarını yürütmek,

· Genel Sekreterin talimatı ile Üniversite Senatosu, Üniversite Yönetim Kurulu ve Mütevelli Heyeti toplantıları için gündem taslaklarını hazırlamak.

· Genel Sekreterin talimatı ile Üniversite Senatosu, Üniversite Yönetim Kurulu ve Mütevelli Heyeti toplantısında alınan kararların yazılması, arşivlenmesi.

· Üniversitemiz Mütevelli Heyeti, Senato ve Yönetim Kurulu Toplantılarında alınan kararların uygulanması hususunda birimlere Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) üzerinden dağıtım işlemlerinin ivedilikle yürütmesini sağlamak. 

· Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) üzerinden evrak iş akışlarında Üniversitemizin idari ve akademik birimlerinin verimli, düzenli, koordineli ve uyumlu çalışmasına katkıda bulunarak hizmet kalitesini arttırmak.

· Tüm Kamu Kurum ve Kuruluşları ile KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) sistemi üzerinden doküman alışverişinin (resmi yazıların) hızlı, etkin ve güvenli bir biçimde yürütülmesini sağlamak.

· Üniversitemiz idari ve akademik birimlerine Yükseköğretim Kurulu Arşiv Yönetmeliği kapsamında resmi belgelerin arşivlenmesi, muhafazası vb. konularda destek sağlamak. 

. Üniversitemiz adına Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na bağlı Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) sisteminin takibini yapmak.

PERSONELİMİZ

Oktay KAYMAK, Yazı İşleri Müdürü

Yurdagül TAŞ, Yazı İşleri Uzmanı

Çağla KULA, Yazı İşleri Uzman Yrd.

Mustafa KILIÇ
, Arşiv Uzman Yrd.

 

İLETİŞİM

444 9 798

Dahili: 9804-9642-8951-9815

Faks: 0 (212) 693 82 29

E-posta:

yazi_isleri@izu.edu.tr

yaziisleri@izu.edu.tr

Kayıtlı Elektronik Posta Adresi: 

izu@hs01.kep.tr