izulogo

Üniversitemiz Fakülte ve Yüksekokullarına ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrencilerin kayıt tarihleri ve yerleri ÖSYM sonuç belgelerinde yazmaktadır.

Üniversitemize kesin kayıt işlemleri ÖSYM sonuç belgesinde yazan tarihler arasında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Üniversite E-Kayıt Sistemi üzerinden (https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit) yapılmaktadır.Bu hizmetten faydalanmak için e-Devlet Şifresi, Elektronik İmza, Mobil İmza veya İnternet Bankaclığı ile Giriş yöntemlerinden birini kullanarak e-Devlet Kapısı Sistemine giriş yapabiliyor olmalısınız.

Üniversitemizce ÖSYM Kılavuzunda belirtilen kayıt belgeleri dışında belge istenebilir Kayıt için istenilen evraklar ve kayıt bilgilerine www.izu.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
ÖSYM tarafından ilan edilen kayıt tarihleri arasında kesin kayıt işlemlerini yaptırmayan öğrenci, kayıt hakkından vazgeçmiş sayılır.

Öğrencilerin, her yarıyıl başında, akademik takvimde belirtilen süreler içinde, öğrenim ücretlerini ödemeleri, kayıtlarını yenilemeleri ve danışman desteği ile ders kayıt işlemlerini yapmaları gerekir. Öğrenci, ilgili yarıyıl için kampüs bilgi sistemi üzerinden ders seçimini yaparak ve danışmanının onayını alarak kesin ders kaydını yaptırır. 

Öğrenciler kayıtlı bulundukları programların ders programlarında belirlenen sıraya göre derslerine yazılmakla yükümlüdür. Öğrenciler, öncelikle alt yarıyıllardan başarısız oldukları ve daha önce almadıkları derslere kaydolmak zorundadır. Bu derslerin verilmesine alt yarıyıllardan başlanır, öğretim programından çıkartılan ve açılmayan derslerin yerine ise, belirlenen diğer dersler alınır.

Derslerin ekleme-bırakma işlemleri danışman onayıyla her yarıyılın başlangıcından itibaren iki hafta içerisinde yapılır. Öğrenciler bu süre içinde daha önce yazıldıkları derslerin bir kısmını bırakabilir veya yenilerini ekleyebilir. Ekleme işleminde haftalık ders programında çakışmayan derslerin seçilmesi gerekir.

Öğrenciler yedinci hafta sonuna kadar kayıtlı oldukları bir veya daha fazla dersten danışmanlarının onayı ile çekilebilir. Bu durumda yarıyıl öğretim ücretinden herhangi bir iade yapılmaz. Öğrenciler, lisans öğrenimleri süresince en fazla dört dersten çekilebilir.

Öğrenciler;

a) İlk iki yarıyıla ait derslerden,

b) İlgili yarıyılda yazılmış olduğu tek dersten,

c) Daha önceki yarıyıllarda hiç alınmayan veya alınıp başarısız olunan derslerden çekilemezler.

Bir dersten FF, FD, DZ, YZ veya ÇK notları alan öğrenciler ile AGNO’su 2.00’ın altında olan ve başarısız olarak değerlendirilen, DC ve DD notu alan öğrenciler; bu dersleri, verildiği ilk yarıyılda tekrar alırlar.
Öğrenciler öğrenim ücretini ödemek koşuluyla, haklı ve geçerli sebeplerle, ilgili yönetim kurulu kararı ile lisans programlarında bir kerede iki yarıyılı geçmemek üzere en çok dört yarıyıl kayıt dondurma isteğinde bulunabilir.
Üniversitemiz Lisans Eğitim - Öğretim Yönetmeliğimiz uyarınca kayıt dondurmak mümkündür. Öğrencinin Üniversitemiz Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen nedenlerin haklı ve geçerli bulunması ve bunun belgelenmesi durumunda 15 gün içerisinde ilgili Fakülte / Yüksekokul Müdürlüğü'ne müracaat ederek Yönetim Kurulu kararıyla kaydını dondurabilir.

Hayır kesilmez. Üniversitemizde ÖSYM burs ve indirimlerinin süresi; zorunlu hazırlık okuyacak öğrenciler için 6 (altı), diğer öğrenciler için 5 (beş) yıldır, bu sureler öğrencilerin yabancı dil hazırlık eğitimlerini de kapsar. 

Üniversitemizde ÖSYM burs ve indirimler karşılıksız olup, ders geçme veya genel not ortalaması gibi başarı şartları aranmaksızın devam eder.

Yeni kayıt yaptıran öğrencilerden, daha önce Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen herhangi bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görmüş olanlar, o yükseköğretim kurumunda alıp başarılı oldukları dersler için, ilgili fakülteye not belgesinin aslı ve ders içerikleriyle birlikte, üniversiteye kaydını yaptırdığı ilk yarıyılda derslerin başladığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde bir dilekçe ile müracaat ederek muafiyet talep edebilir.
Üniversite’ye ilk defa kayıt olan öğrencinin başka bir üniversitenin yabancı dil hazırlık sınıfından almış olduğu yabancı dil hazırlık sınıfı notları ve başarı durumunu gösteren belgesine istinaden, hazırlık sınıfı muafiyeti, Fakülte Yönetim Kurulu’nun denklik kararı vermesi ile kabul edilir.
Kısmen yabancı dilde eğitim veya yabancı dilde eğitim veren lisans ve lisansüstü programına kayıt yaptıran ve yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmesine rağmen hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir.Hazırlık sınıfında başarısız olan programdan ilişiği kesilen lisans öğrencileri  Üniversitemizde öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt yaptırabilirler.Ancak bu öğrenciler talep etmeleri durumunda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırdığı yıl itibariyle, öğrencinin üniversiteye giriş puanının, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması şartıyla öğretim dili Türkçe olan programlardan birine merkezi olarak yerleştirilebilirler.
Üniversitemizde öğrencilerin tüm derslere, ders kapsamında olan projelere, atölyelere, laboratuvar çalışmalarına, uygulamalara, seminerlere devamı zorunludur. Bir yarıyıl içinde, yabancı dil hazırlık sınıfı derslerine % 85, diğer programların tüm derslerine % 70 devam zorunluluğu vardır. Ders kapsamındaki projeler, atölye, laboratuvar, uygulama, seminer ve benzeri çalışmalara devam zorunluluğu %80 dir.
Üçüncü yarıyıl başından itibaren alt yarıyıllardaki bütün derslerini başaran ve AGNO’ları en az 3.00 ve üzerinde olan öğrenciler akademik danışmanın onayı ile bu şartı sağladığı her yarıyıl için üst yarıyıllardan en fazla iki ders, AGNO'ları 3.50 ve üzeri olan öğrenciler ise üç ders alabilir.
Sınav sonuçlarına itiraz öğrenci tarafından sınav notlarının ilanını takip eden beş gün içinde ilgili dekanlığa/müdürlüğe yapılır.
Mazereti nedeniyle ara veya bütünleme sınavına giremeyen öğrenciler için yapılan sınavdır. Sınavlara mazeretleri nedeni ile giremeyen öğrenciler mazeretlerini belirten belgeyi bir dilekçe ekinde sınav tarihinden itibaren en geç beş gün içinde ilgili dekanlığa/müdürlüğe teslim ederler. Mazeretleri ilgili yönetim kurulunca kabul edilen öğrencilere sınavların bitiminden itibaren on beş gün içerisinde mazeret sınavı yapılır.
Mezuniyet için başarısız iki dersi kalan veya en fazla iki dersin sınavına girerek, mezun olabilecek durumda olan öğrenciye, ilgili dekanlığa/müdürlüğe bir dilekçe ile başvurması halinde, ilgili yönetim kurulu kararı ile bütünleme sınavlarını takip eden, 15 gün içerisinde mezuniyet sınavı yapılır. Öğrencinin mezuniyet sınavına gireceği dersi, daha önce almış ve devam şartını yerine getirmiş olması gerekir. Mezuniyet sınavında başarısız olan öğrenci, takip eden bütünleme sınav dönemlerinde bu haktan tekrar yararlanabilir. Öğrencinin mezuniyet sınavından başarılı sayılması için en az 100 üzerinden 50 puan almış olması gerekir.Sınavda alınan not doğrudan harf notuna dönüştürülür.
Kendi isteği ile kaydını sildirmek isteyen öğrenciler, öğrencinin bölüm/program başkanı, dekanı/müdürü, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından onaylanan "ilişik kesme formu" ve "ilişki kesme dilekçesi" ile ilgili dekanlığa/müdürlüğe başvururlar. Ders yılı başında yeni kayıt yapan veya kayıt yenileyen öğrencilerden, bir süre sonra ayrılmak isteyenler; önceki yıllar dâhil, ayrılmak istedikleri tarihe kadar olan mali taahhütlerini yerine getirmek zorundadır. Kayıt sildirme işlemi posta yoluyla yapılmaz. Öğrencinin bizzat yazılı müracaatı gerekir. Ancak, özel hallerde mali yükümlülüklerin yerine getirilmiş olması koşuluyla öğrencinin belirleyeceği vekil aracılığıyla Üniversiteden kaydı sildirilebilir.
Başarı şartını ve diğer koşulları sağlayan öğrencilerin aynı yükseköğretim kurumunun iki diploma programından eş zamanlı olarak ders alıp, iki ayrı diploma alabilmesini sağlayan programdır.
Öğrenci ikinci anadal diploma programına, anadal diploma programının en erken üçüncü, en geç beşinci yarıyılın başında başvurabilir. Başvuru anında anadal diploma programındaki genel not ortalaması en az 4.00 üzerinden 3.00 olan ve anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst yüzde yirmisinde bulunan öğrenciler ikinci anadal diploma programına başvurabilirler. Çift anadal diploma programına başvurabilmesi için öğrencinin başvurduğu yarıyıla kadar anadal diploma programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlaması gerekir.
Bir diploma programına kayıtlı öğrencinin öngörülen şartları taşıması kaydıyla, aynı yükseköğretim kurumu içinde başka bir diploma programı kapsamında belirli bir konuya yönelik sınırlı sayıda dersi almak suretiyle, diploma yerine geçmeyen bir belge (yandal sertifikası) alabilmelerini sağlayan programdır.
Öğrenci, yandal programına, anadal lisans programının en erken üçüncü, en geç altıncı yarıyılın başında başvurabilir. Yandal programına, başvurduğu yarıyıla kadar aldığı lisans programındaki tüm dersleri başarıyla tamamlamış olan öğrenciler başvurabilir. Öğrencinin başvuru sırasında anadal programındaki genel not ortalamasının en az 4.00 üzerinden 2.5 olması gerekir.
Her akademik yıl sonunda, kayıtlı olduğu programın ilgili yıldaki tüm derslerini alıp başaran, ağırlıklı genel not ortalaması en az 3.40 ve üzeri olan ve sınıfında ilk üçe giren öğrencilere, sonraki akademik yıllarda ödemeleri gereken öğrenim ücreti üzerinden; birinciye %100, ikinciye %75 ve üçüncüye %50 oranında akademik başarı bursu verilir. Akademik başarı bursu öğrencinin normal öğrenim süresince ve ağırlıklı genel not ortalaması 3.00 ve üzerinde olduğu sürece devam eder.
Öğrenimleri süresince disiplin cezası almayan ve öğrenimlerini AGNO’su en az 3.50 ile tamamlayan öğrencilere yüksek onur belgesi, 3.00-3.49 arasında tamamlayan öğrencilere ise onur belgesi verilir. Lisans eğitiminin sonunda AGNO’su ile onur veya yüksek onur belgesi alabilecek durumda olan öğrencilerin diploma ekine onur veya yüksek onur öğrencisi olduğu yazılır ve diplomasıyla beraber belgesi de verilir.
Her öğrenci için ilgili bölüm/program başkanlığı tarafından tam zamanlı bir öğretim üyesi veya öğretim görevlisi danışman olarak görevlendirilir. Danışman; öğrenciyi öğrenimi süresince izler, lisans öğretimi, ilgili mevzuat ve akademik performansı hakkında bilgilendirir ve yönlendirir.
Askerlik sevk tehir işlemleri 1111 Sayılı Askerlik Kanununa http://www.asal.msb.gov.tr göre yapılır. Lisans Programında okuyan öğrencilerin askerlik tecili 29 yaşına kadar yapılmaktadır. 30 ve üzeri yaşta olan öğrenciler için askerlik tecil işlemi yapılmaz. Mezuniyet, kendi isteği ile kayıt sildirme, başarısızlık nedeniyle ilişik kesilme nedenleri ile öğrenciliğin sona ermesi durumunda, sevk tehiri iptal edilir. İkinci Üniversite okuyan öğrencilerin sevk tehir işlemi yapılmaz.
Kayıtlı olduğu lisans programındaki ilk dört yarıyılın bütün dersleri ile Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen ortak zorunlu dersleri başarmış olup, AGNO’sunu en az 2.00’ye çıkarmış olan öğrenci ilgili Fakülte/Yüksekokul Sekreterliğine bir dilekçe ile müracaatı halinde, 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, ilgili yönetim kurulunun kararı ile önlisans diploması verilir.
Öğrencinin izlemekte olduğu Lisans diploma programından mezun olabilmesi için sekiz yarıyıllık ders planındaki tüm dersleri başarı ile tamamlaması ve ağırlıklı genel not ortalaması 4.00 üzerinden en az 2.00 olması koşuluyla mezuniyet şartını yerine getirmiş ve lisans dereceli diploma almaya hak kazanmıştır.
Diğer yükseköğretim kurumlarından Üniversiteye yatay geçişler ve Üniversite içinde fakülte, yüksekokul ve bölümler/programlar arasındaki yatay geçişler, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.