İZÜ Yemekhane İşletme İşi Alımı İhale İlanı


İHALE İLANI

T.C.

İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Yemekhane İşletme işi alımı İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İhale Yönetmeliği çerçevesinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası

:2024/01

1-Üniversitenin

a) Adresi

: Halkalı Mahallesi, Halkalı Caddesi, No:281, 34303Küçükçekmece/İstanbul

b) Telefon ve faks numarası

: 444 9 798-0(212) 693 8229

c) Elektronik posta adresi

: satinalma@izu.edu.tr

2-İhale konusu hizmetin

a) İşin Niteliği, türü ve miktarı

: Ciro Paylı Yemek Hizmeti işi.

İhale konusu iş için aylık KDV Hariç ciro toplamından %7+KDV oranında aylık ciro payı ödemek şartıyla yemek fiyatı teklifi verilecektir. (Ayrıntılı bilgi ihale dokümanında belirtilmiştir.)

b) Yapılacağı yer

: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Halkalı Kampüsü

c) Süresi

: 3 (üç) yıldır.

3-İhalenin

a) Yapılacağı yer

: Üniversitemiz Rektörlük Binası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati

: 10.07.2024 Saat :10:00

 

4- Konsorsiyum ve iş ortaklığı olarak ihaleye teklif verilemez.

5- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

6- İstekliler 750.000-TL (YediYüzElliBinTürklirası) tutarında geçici teminat vereceklerdir.

7 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri

7.1. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun Teklif Mektubu (Teklif Mektubu Ekinde yer alan, Teklif Cetveli, İdari Şartname, Sözleşme Tasarısı ve Teknik Şartname’nin firma yetkilisi tarafından usulünce imzalanmış suretleri de bulunmalıdır.)

7.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri, şahıslarda noter onaylı imza beyannamesi,

7.3. İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun Geçici Teminat Mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların idarenin bu şartnamede belirtilen banka hesabına yatırıldığını gösteren makbuzlar,

7.4. Firma tüzel kişiliğin ortakları, yönetim kurulu üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir şekli ve içeriği bu şartname ekinde belirlenen Ortaklık Bilgileri ve Yönetimdeki Görevliler Belgesi. Bu belge, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından düzenlenecektir. Şahıs firması olması durumunda vergi dairesinden alınmış Mükellefiyet Belgesi veya Vergi Levhası sunulacaktır.

7.5. İsteklinin vekaleten ihaleye katılması halinde, vekil adına düzenlenmiş ve vekilin ihaleye katılmaya yetkili olduğunu gösteren noter onaylı vekaletname,

7.6. Vekilin imza beyannamesi (noter tasdikli),  

7.7. Ticaret Odası Faaliyet Belgesi.

7.8. İş Bitirme Belgesi:

7.8.1. İsteklinin kamu kurumları, devlet/vakıf üniversiteleri veya kamu/özel eğitim kurumlarında 2016 yılı ve sonrasında 3 (üç) yıl süreden az olmayan bir sözleşme kapsamında tutarı güncellenmiş geçici veya kesin kabul işlemleri tamamlanan 45.000.000,-TL (KırkBeşMilyonTürkLirası) ihale konusu iş veya benzer işlere ait bitirmiş olduğu işlere ilişkin iş deneyimini gösterir belgeleri sunacaktır.

7.8.2. İsteklinin yukarıda belirtilen koşulları sağladığına dair; tamamlanan işler için İş Bitirme Belgesi; devam eden işler için ilgili işe ait Sözleşme ve Faturaları sunması gerekir.

7.9. İsteklinin yürürlükteki mevzuata göre, ihaleye katılmasına engel teşkil etmediğini gösterir ihale ilan tarihinden sonra SGK’dan alınmış “İhalelere Katılmak İçin e-Borcu Yoktur Belgesi” veya yazısı.

7.10. İsteklinin yürürlükteki mevzuata göre, ihaleye katılmasına engel teşkil etmediğini gösterir ihale ilan tarihinden sonra İnternet Vergi Dairesi/Vergi Dairesinden alınmış “Vadesi Geçmiş Borç Durumunu Gösterir Belge” veya yazısı.

8- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

9- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

10- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

10.1. İhale dokümanı, Üniversite’nin adresinde İdari İşler Daire Başkanlığın Satınalma ve Destek Müdürlüğünde görülebilir. Doküman bedeli 3.000-TL (ÜçBinTürkLirası) olup bu bedel Üniversite’nin KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. IBAN TR51 0020 5000 0083 3555 8000 06 SEFAKÖY 0205- 00206 hesabına isteklinin adı, unvanı, ihale adı ve numarası belirtilerek yatırılır. 

10.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

11- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörlüğü İdari İşler Daire Başkanlığı Satınalma ve Destek Müdürlüğü-Küçükçekmece-İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

YUKARIDAKİ BİLGİLERİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.