2023-2024 Bahar Dönemi Normal-Azami Öğrenim Süresi Dolacak Tezli Öğrenciler İçin Önemli Duyuru


Enstitümüz tezli yüksek lisans programlarında 2023-2024 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı sonu itibarıyla dört yarıyıllık normal öğrenim süresini veya altı yarıyıllık azami öğrenim süresini (Bilimsel Hazırlık, Kayıt Dondurma ve Ek Süre hariç) tamamlayan öğrencilerimizin tez danışmanlarının en geç 10 Mayıs 2024 Cuma günü mesai saati bitimine kadar tezin word halini tez kontrol e-posta adreslerine göndermeleri gerekmektedir. 

Bu tarihten sonra gönderilen tezler kabul edilmeyecektir.

Bahar döneminde mezun olacak tezli öğrencilerinin tez savunma evrakının Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından en geç 31 Mayıs 2024 Cuma gününe kadar Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’ne sevk edilmesi gerekmektedir. Bu durumda öğrencilerin yayın şartını 31 Mayıs 2024 tarihinden önce karşılaması gerekir.

Bahar döneminde mezun olacak tezli öğrencilerinin 05 Temmuz 2024 Cuma gününe kadar tez savunma sınavlarını yapmaları gerekmektedir.

Tez Kontrole Son Gönderim Tarihi

10 Mayıs 2024

Tez Savunma Evraklarının Son Gönderim Tarihi

31 Mayıs 2024

Yayın Şartının Sağlanmasının Son Günü

31 Mayıs 2024

Tez Savunma Sınavlarının Son Günü

05 Temmuz 2024


Yüksek Lisans Tezinin Bitmesi için Gerekli Şartlar

 1. Tezli yüksek lisans öğrencilerinin mezun olabilmesi için en az yedi ders ve bir yüksek lisans seminer dersinden (Toplam 60 AKTS) başarılı olması ve ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2,50 olması gerekmektedir.
 2. İZÜ Senatosunun 18.09.2017 tarih ve 2017/21 sayılı kararı gereğince; Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde yer alan tezli yüksek lisans ve doktora programlarına 2017-2018 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren kayıt yaptıran öğrencilerin yayın şartını yerine getirmeleri gerekmektedir. Yayın şartı ile ilgili bilgi için tıklayınız.
 3. Tezli yüksek lisans programında öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez başlığının Kampüs Bilgi Sisteminde yer alması gerekmektedir.

Yüksek Lisans Tezi Biten Öğrencinin Tezinin İntihal ve Tez Yazım Kurallarına Uygunluğunun Kontrolü

 1. Tezlerin Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu’na uygun olarak hazırlanmasında birincil sorumluluk öğrencinin kendisine ve tez danışmanına aittir. Tez Kontrol Sorumluları bu konuda sadece tezlerin son hallerinin biçimsel kontrolünü sağlamakla yükümlüdür.
 2. Lisansüstü Eğitim Enstitüsü tez yazım kılavuzuna uygun şekilde yazılan tez öğrenci tarafından danışmanına e-posta ile göndermelidir.
 3. Tez danışmanı öğrencinin tezini ilgili Tez Kontrol Sorumlularına e-posta ile göndermelidir. Tez Kontrol Sorumlularının e-posta adresleri için tıklayınız.
 4. Tez Yazım Kılavuzuna uygun olmayan ve/veya intihal-benzerlik raporu %20’nin üzerinde çıkan tezler için düzeltme süresi 5 gündür. Tezin düzeltilmesi için Tez Kontrol Sorumluları üçten fazla kontrol işlemi yapmayacaktır. Bu konuda tüm sorumluluk tez danışmanı ve öğrenciye aittir. İntihal raporlarında tekil benzeşimlerin %1 üzerinde olmamasına dikkat edilmesi gerekmektedir.
 5. Kurum içi tez danışmanlarının mezun olacak tezli yüksek lisans öğrencilerinin evraklarını ÜBYS sistemi üzerinden Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’ne sevk etmesi gerekmektedir.
 6. Kurum dışı tez danışmanlarının mezun olacak tezli yüksek lisans öğrencilerinin evraklarını Anabilim Dalı Başkanlığına sevk etmesi gerekmektedir.

Tez Kontrol Birim onayı sonrası öğrencilerin ve danışmanların yapması gereken işlemler için tıklayınız.

Azami Öğrenim Süresine Kalınması ve Başarısızlık Durumunda

 1. Dört yarıyıllık normal öğrenim süresi içerisinde tezlerini belirtilen tarihe kadar bitiremeyen ve bir sonraki yarıyıla tezini uzatan öğrencilerimizin uzatma dönemi için bir ders ücreti ödemeleri gerekmektedir. (Uzatma alınan dönem için ödenecek ücrete indirim uygulanmayacaktır.) Bu durum ikinci uzatma dönemi olan için de geçerli olacaktır.
 2. Altı yarıyıllık azami öğrenim süresi içerisinde tez çalışmasından başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

İZÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin 9. Maddesinin 1. ve 2. fıkrasına göre;

(1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kaydolduğu programa ilişkin derslerin verildiği yarıyıldan başlamak üzere, her yarıyıl için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır.

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde Üniversitenin öngördüğü başarı şartlarını yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.