2023-2024 Bahar Dönemi Normal-Azami Öğrenim Süresi Dolacak Doktora Öğrencileri için Önemli Duyuru


Enstitümüz doktora programlarında, 2023-2024 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı sonu itibarıyla sekiz yarıyıllık normal öğrenim süresini veya on iki yarıyıllık azami öğrenim süresini (Bilimsel Hazırlık, Kayıt Dondurma ve Ek Süre hariç) tamamlayan öğrencilerimizin tez danışmanlarının en geç 10 Mayıs 2024 Cuma günü mesai saati bitimine kadar tezin Word halini tez kontrol e-posta adreslerine göndermeleri gerekmektedir. 

Bu tarihten sonra gönderilen tezler kabul edilmeyecektir.

Bahar döneminde mezun olacak doktora öğrencilerinin tez savunma evraklarının Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından en geç 31 Mayıs 2024 Cuma gününe kadar Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’ne sevk edilmesi gerekmektedir. Bu durumda öğrencilerin yayın şartını 31 Mayıs 2024 tarihinden önce karşılaması gerekir.

Bahar döneminde mezun olacak doktora öğrencilerinin 05 Temmuz 2024 Cuma gününe kadar tez savunma sınavlarını yapmaları gerekmektedir.

Tez Kontrole Son Gönderim Tarihi

10 Mayıs 2024

Tez Savunma Evraklarının Son Gönderim Tarihi

31 Mayıs 2024

Yayın Şartının Sağlanmasının Son Günü

31 Mayıs 2024

Tez Savunma Sınavlarının Son Günü

05 Temmuz 2024


Doktora Tezinin Bitmesi için Gerekli Şartlar

 1. Doktora tez savunma sınavına girebilmek için öğrencinin en az yedi adet ders, bir seminer dersi (60 AKTS) ile Yeterlik (30 AKTS), Öneri (30 AKTS) dönemlerinden başarılı olması (Toplam 120 AKTS) ve ağırlıklı genel not ortalamasının en az 3,00 olması,
 2. İZÜ Senatosunun 18.09.2017 tarih ve 2017/21 sayılı kararı gereğince; Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde yer alan tezli yüksek lisans ve doktora programlarına 2017-2018 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren kayıt yaptıran öğrencilerin yayın şartını yerine getirmeleri gerekmektedir. Yayın şartı ile ilgili bilgi için tıklayınız.
 3. Tez önerisini ve tez izleme evraklarını zamanında Lisansüstü Eğitim Enstitüsüne danışmanı vasıtasıyla teslim etmeyen öğrencilerin tezleri bitse bile tez savunma sınavına giremeyeceklerdir.

Doktora Tezi Biten Öğrencinin Tezinin İntihal ve Tez Yazım Kurallarına Uygunluğunun Kontrolü

 1. Tezlerin Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu’na uygun olarak hazırlanmasında birincil sorumluluk öğrencinin kendisine ve tez danışmanına aittir. Tez Kontrol Sorumluları bu konuda sadece tezlerin son hallerinin biçimsel kontrolünü sağlamakla yükümlüdür.
 2. Lisansüstü Eğitim Enstitüsü tez yazım kılavuzuna uygun şekilde yazılan tez öğrenci tarafından danışmanına e-posta ile göndermelidir.
 3. Tez danışmanı öğrencinin tezini ilgili Tez Kontrol Sorumlularına e-posta ile göndermelidir. Tez Kontrol Sorumluları e-posta adresleri için tıklayınız.
 4. Tez Yazım Kılavuzuna uygun olmayan ve/veya intihal-benzerlik raporu %20’nin üzerinde çıkan tezler için düzeltme süresi 5 gündür. Tezin düzeltilmesi için Tez Kontrol Sorumluları üçten fazla kontrol işlemi yapmayacaktır. Bu konuda tüm sorumluluk tez danışmanı ve öğrenciye aittir. (İntihal raporlarında tekil benzeşimlerin %1 üzerinde olmamasına dikkat edilmesi gerekmektedir.)
 5. Kurum içi tez danışmanlarının mezun olacak doktora öğrencilerinin evraklarını ÜBYS sistemi üzerinden Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’ne sevk etmesi gerekmektedir.
 6. Kurum dışı tez danışmanlarının mezun olacak doktora öğrencilerinin evraklarını Anabilim Dalı Başkanlığına sevk etmesi gerekmektedir.

Tez Kontrol Birim onayı sonrası öğrencilerin ve danışmanların yapması gereken işlemler için tıklayınız.

Azami Öğrenim Süresine Kalınması ve Başarısızlık Durumunda

 1. Sekiz yarıyıllık normal öğrenim süresi içerisinde tezlerini belirtilen tarihe kadar bitiremeyen ve bir sonraki yarıyıla tezini uzatan öğrencilerimizin uzatma dönemi için bir ders ücreti ödemeleri gerekmektedir. (Uzatma alınan dönem için ödenecek ücrete indirim uygulanmayacaktır.) Bu durum ikinci, üçüncü ve dördüncü uzatma dönemleri için de geçerli olacaktır.
 1. On iki yarıyıllık azami öğrenim süresi içerisinde tez çalışmasından başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

İZÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’ne göre;

Doktora tezinin sonuçlandırılması

MADDE 24 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları enstitü tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazar ve tezini sınav jürisi önünde sözlü olarak savunur.

 (2) Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman, tezi ve intihal raporunu, tezin savunulabilir olduğuna ve enstitü tez yazım kılavuzuna uygun olarak yazıldığına dair yazılı görüşü ile birlikte enstitüye sunar. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(3) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en fazla altı ay aralıklarla en az her birinden başarılı üç tez izleme komitesi raporu sunulması gerekir. Tez izleme işlemlerinin zamanında yapılmaması durumunda öğrenci o döneme ait tez izleme sonucundan başarısız sayılır.

(4) Doktora tez sınav jürisi, danışman ve anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Sınav jürisi, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın başka bir yükseköğretim kurumundan olması durumunda sınav jürisi Üniversite dışından bir, Üniversite içerisinden dört öğretim üyesinden oluşmak zorundadır. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda enstitü yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda sınav jürisi altı öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın sınav jürisinde yer alabilir.

(5) Sınav jürisi üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en erken on beş gün, en geç bir ayda toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra sınav jürisi dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı sınav jürisi önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlara talep etmeleri halinde 16 ncı maddenin birinci fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.