İKAM İslam İktisadı Tez Ödülü İZÜ Öğretim Üyesi Ozan Maraşlı’ya Verildi


İslam ekonomisi çalışmalarının daha nitelikli bir şekilde yapılmasına katkı sunmak amacıyla kurulan ve bu doğrultuda “İslam iktisadı” düşüncesinin külli bir şekilde inşası için yetkin fikir ve teorilerin üretilmesini teşvik etmeyi, yeni çalışmalara zemin teşkil etmeyi hedefleyen İslam İktisadı Araştırma Merkezinin (İKAM) düzenlediği 11. İslam İktisadı Atölyesi, 13-15 Ekim 2023 tarihlerinde “İslam İktisadı ve Çevre” başlığı ile İstanbul’da gerçekleştirildi.

Ülkemizden ve dünyanın farklı ülkelerinden akademisyenlerin katkı sağladığı 11. İslam İktisadı Atölyesi’nde Vakıfların fakirlik, gelir adaletsizliği, hanehalkı refahı, üretim, gayrisafi yurtiçi hasıla, vergi yükü ve bütçe açığı gibi makroekonomik değişkenler üzerindeki etkisinin tespit edilmesi yoluyla Türkiye ekonomisindeki rolleri ortaya konulmaya çalışıldı.Elde edilen bulgular İslâm vakıf hukukunun bu minvalde sunduğu temel ilkeler üzerinden değerlendirildi ve Türkiye’deki vakıfların bu açıdan nerede durduğu tartışıldı.

İslam medeniyetinde vakıf kültürünün önemi, ekonomik çerçevede günümüzdeki teorik-pratik çözümler ve sürdürülebilirlik gibi konularının İslami perspektiften değerlendirildiği programda İslam İktisadı Tez Ödülü, "The Economics of Awqaf in Türkiye” başlıklı teziyle İZÜ İslam İktisadı ve Finans Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Ozan Maraşlı'ya verildi.F8VpDF2XkAAuJi6