Zaim Teknopark A.Ş. Teknopark T1 ve T3 Blok İkmal İnşaatı Anahtar Teslim Götürü Bedel Yapım İhalesi


 

İHALE DÜZELTME İLANI

 

 

İhale Zeyilname No: 2023/02

İhale Kayıt Numarası: 2023/01

 

Teknopark T1 ve T3 Blok İkmal İnşaatı Anahtar Teslim Götürü Bedel Yapım İşi 2023/01 ihale kayıt numarası ile 27.02.2023 tarihinde aday firmalara e-posta usulü ve Zaim Teknopark internet sitesi ile İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi internet sitesinde ilan edilmiştir. Bir kısım zorunlu teknik sebeplerle hazırlanan 1 nolu ZEYİLNAME dosyası 24.03.2023 tarihinde ihale dokümanı alanlarla paylaşılmış ve ihale dokümanına eklenmiştir. Zeyilname düzenlenmesi sebebiyle İhale İdari Şartnamesinin 13.3. maddesi gereği tekliflerin hazırlanabilmesi açısından ihale tarihinin 13.04.2023 Saat 11:00 olarak değiştirilmesi gerekmiştir. Dolayısıyla buna bağlı olarak İdari şartnamenin 3.1.e maddesindeki ihale tarihi 13.04.2023 olarak değiştirilmiş, 3.1.f maddesindeki ihale saati aynen muhafaza edilmiştir. İş bu düzeltme ilanının isteklilere bildirilmesine ve ayrıca yayınlanmasına karar verilmiştir.

Zaim Teknopark A.Ş. Teknopark T1 ve T3 Blok İkmal İnşaatı Anahtar Teslim Götürü Bedel Yapım İşi pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

 

İhale kayıt numarası

: 2023/01

1-İdarenin

a) Adresi

: Halkalı Merkez Mah. Halkalı Cad. 281/23 İç Kapı No: 34 Küçükçekmece/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası

: 0212 692 96 00-0212 693 8229

c) Elektronik posta adresi

: engin.ozkan@zaimteknopark.com.tr

2-İhale konusu hizmetin

a) İşin Niteliği, türü ve miktarı

: Kaba inşaatı tamamlanan Teknopark T1 ve T3 Blok İkmal İnşaatı Anahtar Teslim Götürü Bedel Yapım İşi. (Ayrıntılı bilgi ihale dokümanında belirtilmiştir)

b) Yapılacağı yer

: Zaim Teknopark Anonim Şirketi

c) Süresi

: Yer tesliminden itibaren 210 (İkiYüzOn) takvim günüdür.

3-İhalenin

a) Yapılacağı yer

: Teknopark Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati

: 30.03.2023 Saat: 11:00

4- Konsorsiyum ve iş ortaklığı olarak ihaleye teklif verilemez.

5- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

6- İstekliler teklif ettikleri bedelin %1'inden az olmamak üzere ihale tarihinden itibaren en az 60 gün geçerli geçici teminat vereceklerdir.

7 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

7.1. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun Anahtar Teslim Götürü Bedel Teklif Mektubu (Teklif mektubu ekinde, Anahtar Teslim Götürü Bedel Teklif Cetveli, İdari Şartname, Teknik Şartnameler, Projeler ve Sözleşme Tasarısı’nın firma yetkilisi tarafından usulünce imzalanmış suretleri de bulunmalıdır. Teknik Şartname ve Projeler ihale dokümanı içerisinde yer alan CD/DVD imzalanmak suretiyle de İdaremize sunulabilir.)

7.2. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun Anahtar Teslim Götürü Bedel Teklif Cetveli (Sözleşme tasarısının ekinde yer alan “İdare Tarafından Tedarik Edilecek Malzeme Listesi” nde belirtilen miktar ve özelliklerde malzemeler idare tarafından tedarik edileceğinden bu malzemelerin bedelleri teklif bedeline dahil edilmeyecektir.)

7.3.  İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya nakit teminatın İDARE’nin banka hesabına yatırıldığını gösteren makbuzlar,

7.4.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri,

7.5. Firma tüzel kişiliğin ortakları, yönetim kurulu üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir şekli ve içeriği bu şartname ekinde belirlenen Ortaklık Bilgileri ve Yönetimdeki Görevliler Belgesi. Bu belge, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından düzenlenecektir.

7.6. İsteklinin vekaleten ihaleye katılması halinde, vekil adına düzenlenmiş ve vekilin ihaleye katılmaya yetkili olduğunu gösteren noter onaylı vekaletname,

7.7. Vekilin imza beyannamesi (noter tasdikli),

7.8. Ticaret Odası Faaliyet Belgesi (Son 3 aya ait)

7.9. Bilanço Bilgileri Tablosu; İsteklinin 2021 yılına ait YMM veya SMMM onaylı bilanço bilgileri tablosu.

7.9.1. Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın 2021 yılına ait YMM veya SMMM onaylı bilanço verilerine göre (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

7.9.2. Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının 2021 yılına ait YMM veya SMMM onaylı bilanço verilerine göre (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

7.9.3. Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 2021 yılına ait YMM veya SMMM onaylı bilanço verilerine göre 0,50'den küçük olmalıdır. İsteklinin sunulan mali tablolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile yıllara yaygın inşaat hakediş gelirlerinin gösterilmesi gerekir.

7.9.4. Bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur.

7.9.5. İstekli tarafından 2021 yılına ait “Kurumlar Vergisi Beyannamesi”nin ibraz edilmesi gerekmektedir.

7.10. İsteklinin, mevzuatı gereği ihale konusu işe uygun Müteahhitlik Yetki Belgesi Numarasını gösteren belge.

7.11. İş Deneyim Belgesi: İstekli ilk ilan tarihinden geriye doğru iş bitirme tarihi son 10 (on) yıl içindeki tutarı güncellenmiş geçici veya kesin kabul işlemleri tamamlanan ve istekli tarafından teklif edilen bedelin %50’sinden az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek seferde bitirmiş olduğu sözleşmelere ilişkin iş deneyimini gösterir belgeleri sunacaktır.

7.11.1. İsteklinin yukarıda belirtilen koşulları sağladığına dair; tamamlanan işler için İş Bitirme Belgesi; devam eden işler için ilgili işe ait Sözleşme ve Faturaları sunması gerekir.

7.11.2. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

ZAİM TEKNOPARK A.Ş. 17 Ocak 2021 tarihinde 31367 nolu Resmi Gazete’de yayınlanan İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İhale Yönetmeliğine tabidir. Benzer iş olarak Kamu İhale Kurumu tarafından yayımlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği Ek-1’de yer alan “Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesi”ndeki BII Grubu işler benzer iş olarak kabul edilecek; yeterlilik değerlendirmesinde benzer iş grupları listesinde belirtilen metrajlar dikkate alınmaksızın bu işlerle ilgili Madde 7.13.’te belirtilen teklif edilen bedelin %50’si oranı tutarındaki iş deneyim belgeleri yeterli sayılacaktır.

8- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

9- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

10- İhale dokümanının görülmesi ve satınalınması:

10.1. İhale dokümanı ZAİM TEKNOPARK A.Ş. de bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, idare tarafından onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.

a) İhale dokümanının görülebileceği ve satın alınabileceği yer: ZAİM TEKNOPARK A.Ş.

b) İhale dokümanı satış bedeli: 1.000-TL (BinTürklirası)

10.2. İhale dokümanını satın almak isteyenler, ihale dokümanını oluşturan belgeleri, ihale doküman satış bedelini ödediğine dair dekontu idareye ulaştırdıktan sonra dijital ortamda temin edebilecektir. İhale dokümanı, ZAİM TEKNOPARK A.Ş. de bedelsiz görülebilir. Doküman bedeli 1.000-TL (BinTürkLirası) olup bu bedel ZAİM TEKNOPARK A.Ş. ‘nin Ziraat Katılım Bankası A. Ş. IBAN TR12 0020 9000 0146 1494 0000 01 hesabına isteklinin adı, unvanı, ihale adı ve numarası belirtilerek yatırılır.