Personel ve Öğrenci Taşıma Hizmeti Alımı İşi İlanı


Personel ve Öğrenci Taşıma Hizmeti Alımı. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İhale Yönetmeliği çerçevesinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

 

İhale kayıt numarası

:2021/07

1-Üniversitenin

a) Adresi

:Halkalı Mahallesi, Halkalı Caddesi, No:281, 34303Küçükçekmece/İstanbul

b) Telefon ve faks numarası

:444 9 798-0(212) 693 8229

c) Elektronik posta adresi

:satinalma@izu.edu.tr

2-İhale konusu hizmetin

a) İşin Niteliği, türü ve miktarı

: 1. Kısım; 11 Güzergahlı Personel taşıma hizmeti ve 2. Kısım; 25 Güzergahlı Öğrenci taşıma hizmeti alımı işidir. (İhalenin isteklinin üzerinde kısmi olarak bırakılması halinde işin tanımı kısmına sadece isteklinin yükleneceği kısım yazılacaktır.)

b) Yapılacağı yer

:İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Halkalı Kampüsü

c) Süresi

: Personel Taşıma Hizmeti, 03.01.2022-31.08.2023 tarihleri arası “419” gün, Öğrenci Taşıma Hizmeti ise 03.01.2022-30.06.2023 tarihleri arasında “335” gündür.

3-İhalenin

a) Yapılacağı yer

:Üniversitemiz Rektörlük Binası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati

: 10.12.2021 Saat :10:00

 

4- Konsorsiyum ve iş ortaklığı olarak ihaleye teklif verilemez.

5- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

6- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

7.1. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun Birim Fiyat Teklif Mektubu ve Birim Fiyat Teklif Cetveli (Teklif mektubu ekinde Teknik Şartnameler, İdari Şartname, Sözleşme Tasarıları’nın firma yetkilisi tarafından usulünce imzalanmış suretleri de bulunmalıdır.)

7.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri,

7.3. Firma tüzel kişiliğin ortakları, yönetim kurulu üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir şekli ve içeriği bu şartname ekinde belirlenen Ortaklık Bilgileri ve Yönetimdeki Görevliler Belgesi. Bu belge, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından düzenlenecektir.

7.4. İsteklinin vekaleten ihaleye katılması halinde, vekil adına düzenlenmiş ve vekilin ihaleye katılmaya yetkili olduğunu gösteren noter onaylı vekaletname,

7.5. Vekilin imza beyannamesi (noter tasdikli),

7.6. İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun Geçici Teminat Mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ÜNİVERSİTE’nin bu şartnamede belirtilen banka hesabına yatırıldığını gösteren makbuzlar,

7.7.Ticaret Odası Faaliyet Belgesi (Son 3 aya ait)

7.8.İş Bitirme Belgesi,

7.8.1. İsteklinin kamu kurumları, devlet/vakıf üniversiteleri veya kamu/özel eğitim kurumlarında son 10 yıl içerisinde; İhale konusu işle ilgili teklif ettiği bedelin en az %50’si kadar tutarda hizmet sunmuş olması gerekir.

7.8.2. İstekli yukarıda belirtilen koşulları sağladığına dair; tamamlanan işler için İş Bitirme Belgesi; devam eden işler için ilgili işe ait Sözleşme ve Faturaları sunması gerekir.

7.9. İstekli hizmet sunacağı araçların en az %15’inin öz malı olduğunu gösteren araç tescil belgelerini (ruhsat) sunmalıdır.

7.10. İsteklinin yürürlükteki mevzuata göre, ihaleye katılmasına engel teşkil etmediğini gösterir SGK Borç durum yazısı.

7.11. İsteklinin yürürlükteki mevzuata göre, ihaleye katılmasına engel teşkil etmediğini gösterir Vergi Borç durum yazısı.

8- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

9- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

10- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

10.1. İhale dokümanı, Üniversite’nin adresinde İdari İşler Daire Başkanlığın Satınalma ve Destek Müdürlüğünde görülebilir. Doküman bedeli 1.000-TL (BinTürkLirası) olup bu bedel Üniversite’nin KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. IBAN TR51 0020 5000 0083 3555 8000 06 SEFAKÖY 0205- 00206 hesabına isteklinin adı, unvanı, ihale adı ve numarası belirtilerek yatırılır. 

10.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

11- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörlüğü İdari İşler Daire Başkanlığı Satınalma ve Destek Müdürlüğü-Küçükçekmece-İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.