Merkezi Derslikler Binası Kaba İnşaatı Anahtar Teslimi Götürü Bedel Yapım İşi İhale ilanı


Demir ve Beton İdareden Merkezi Derslikler Binası Kaba İnşaatı Anahtar Teslimi Götürü Bedel Yapım İşi İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İhale Yönetmeliğinin 16‘ncı maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası

:2021/01

1-Üniversitenin

a) Adresi

:Halkalı Mahallesi, Halkalı Caddesi, No:281, 34303Küçükçekmece/İstanbul

b) Telefon ve faks numarası

:444 9 798-0(212) 693 8229

c) Elektronik posta adresi

:satinalma@izu.edu.tr

2-İhale konusu hizmetin

a) İşin Niteliği, türü ve miktarı

: Demir ve Beton İdareden Merkezi Derslikler Binası Kaba İnşaatı Anahtar Teslimi Götürü Bedel Yapım İşi / Ayrıntılı bilgi ihale dokümanında belirtilmiştir.

b) Yapılacağı yer

:İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Halkalı Kampüsü

c) Süresi

: Yer tesliminden itibaren 150 (Yüzelli) takvim günüdür.

3-İhalenin

a) Yapılacağı yer

:Üniversitemiz, Rektörlük Binası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati

: 17.06.2021 Saat: 11:00

4- Konsorsiyum ve iş ortaklığı olarak ihaleye teklif verilemez.

5- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

6- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere ihale tarihinden itibaren en az 60 gün geçerli geçici teminat vereceklerdir.

7 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

7.1. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun Anahtar Teslim Götürü Bedel Teklif Mektubu (Teklif mektubu ekinde, Anahtar Teslim Götürü Bedel Teklif Cetveli, İdari Şartname, Teknik Şartnameler, Sözleşme Tasarısı’nın firma yetkilisi tarafından usulünce imzalanmış suretleri de bulunmalıdır.)

7.2. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun Anahtar Teslim Götürü Bedel Teklif Cetveli (demir ve beton idare tarafından tedarik edileceğinden bu malzemelerin bedelleri teklif bedeline dahil edilmeyecektir.)

7.3. İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ÜNİVERSİTE’nin bu şartnamede belirtilen banka hesabına yatırıldığını gösteren makbuzlar,

7.4.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri,

7.5. Firma tüzel kişiliğin ortakları, yönetim kurulu üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazeteleri, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (Şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen Ortaklık Bilgileri ve Yönetimdeki Görevliler Belgesi)  ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri), Bu belge, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından düzenlenecektir.

7.6. İsteklinin vekaleten ihaleye katılması halinde, vekil adına düzenlenmiş ve vekilin ihaleye katılmaya yetkili olduğunu gösteren noter onaylı vekaletname,

7.7. Vekilin imza beyannamesi (noter tasdikli),

7.8. Ticaret Odası Faaliyet Belgesi (Son 3 aya ait)

7.9.Banka Referans Mektubu; 15.000.000-TL (OnBeşMilyonTürkLirası) tutarında bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur. Banka referans mektubunun ihale ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur. Bu kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

7.10. Bilanço Bilgileri Tablosu; İsteklinin 2018-2019-2020 yıllarına ait YMM veya SMMM onaylı bilanço bilgileri tablosu.

7.10.1. Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın 2020 yılına ait YMM veya SMMM onaylı bilanço verilerine göre (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

7.10.2. Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının 2020 yılına ait YMM veya SMMM onaylı bilanço verilerine göre (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

7.10.3. Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 2020 yılına ait YMM veya SMMM onaylı bilanço verilerine göre 0,50'den küçük olması,

7.10.1., 7.10.2. ve 7.10.3.’de belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. İsteklinin Sunulan mali tablolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile yıllara yaygın inşaat hakediş gelirlerinin gösterilmesi gerekir.

7.10.4. İsteklinin son yıla ait bilançosunda ödenmiş sermayesinin isteklinin teklif etmiş olduğu bedelin en az 1/10 ‘u oranında olması gerekir.

7.10.5. Bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur.

7.10.6. 2019 ve 2020 yıllarına ait “Kurumlar Vergisi Beyannamesi” ibraz edilmesi gerekmektedir.

7.11. Ciro Bilgileri Tablosu: 2017-2020 yılları arasına ait olacaktır.

7.11.1. Taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının hesabında, yurt içinde gerçekleştirilen işlerden elde edilen gelirlerin toplamı dikkate alınır. 2017-2020 yılları arasında herhangi bir yıla ilişkin ihale konusu işle ilgili net satış tutarının, isteklinin teklif edeceği bedelin en az ¾’ü oranında olması gerekir.

7.12. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7.12.1. İsteklinin, mevzuatı gereği ihale konusu işe uygun Müteahhitlik Yetki Belgesi ile teklif vermeye yasal olarak yetkili olduğunu kanıtlayan belgeler,

7.13. İş Deneyim Belgesi: İlk ilan tarihinden geriye doğru son dört yıl içinde geçici veya kesin kabul işlemleri tamamlanan İstekli tarafından teklif edilen bedelin ¾’ünden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

7.13.1. İsteklinin yukarıda belirtilen koşulları sağladığına dair; tamamlanan işler için İş Bitirme Belgesi; devam eden işler için ilgili işe ait Sözleşme ve Faturaları sunması gerekir.

7.13.2. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesindeki B Grubu Üst Yapı Bina İşleri II. Grup bina işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

7.14. İsteklinin yürürlükteki mevzuata göre, ihaleye katılmasına engel teşkil etmediğini gösterir SGK Borç durum yazısı.

7.15. İsteklinin yürürlükteki mevzuata göre, ihaleye katılmasına engel teşkil etmediğini gösterir Vergi Borç durum yazısı.

8- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

9- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

10- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

10.1. İhale dokümanı, Üniversite’nin adresinde İdari İşler Daire Başkanlığın Satınalma ve Destek Müdürlüğünde görülebilir. Doküman bedeli 1.000-TL (BinTürkLirası) olup bu bedel Üniversite’nin KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. IBAN TR51 0020 5000 0083 3555 8000 06 SEFAKÖY 0205- 00206 hesabına isteklinin adı, unvanı, ihale adı ve numarası belirtilerek yatırılır. 

10.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

11- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörlüğü İdari İşler Daire Başkanlığı Satınalma ve Destek Müdürlüğü-Küçükçekmece-İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.