II. Uluslararası Tasarruf Sempozyumu


 • Tarihler: 30 – 31 Eki, 2020

II. ULUSLARARASI TASARRUF SEMPOZYUMU

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Türkiye

Ekim 30-31, 2020

 

SEMPOZYUM HAKKINDA

Tasarruf; ekonomi, ekonomik büyüme ve kalkınma üzerinde önemli etkisi olan temel bir iktisadi kavramdır. Tarih boyunca, hane halkları, gruplar, topluluklar, firmalar ve hükümetler daha iyi finansal yönetim için tasarrufu uygulamışlardır, bu da emeklilik, yatırım, istihdam, sosyal ve fiziksel altyapı vb. ile ilgili çeşitli kararlar üzerinde ciddi etkilere neden olmuştur.

Tasarruf Temelli Finans Ekonomisi (SBF), dayanışmaya ve ortak ihtiyaçların ortaklaşa yerine getirilmesine dayanan bir faizsiz finans modelidir. Borçluluk, resmi finansmana erişimin zor olması ve faiz oranlarındaki önemli artış nedeniyle, SBF karşılıklı dayanışma ve iş birliğine dayalı olarak, hedeflenen finansman ihtiyaçlarını karşılamak için belirli bir miktar paraya katkıda bulunmayı kabul eden bir grup insan arasında uygulanmaktadır. SBF, özellikle Afrika ve Asya topluluklarında çeşitli gayri resmi finans ve topluluk sektörlerinde önemli bir rol oynamaya devam etmektedir. Bireyler, mikro statülerini iyileştirmek için yurtiçi tasarruflarını kullanırken alternatif dönüşümlü tasarruflara ve kredi ilişkilerine güvenme eğilimindedir.

Alternatif bir faizsiz finansman modeli olarak tasarrufa dayalı finansmanın (SBF) önemini kabul eden büyüyen bir literatür vardır. SBF, Dönüşümlü Kredi ve Tasarruf Derneği’nin (ROSCA) kurumsal hizmetleri için küresel bir fenomen haline gelirken, perakende kredi piyasası ekonomisindeki pazar paylarını artırmıştır. SBF modeli hem perakende hem de kurumsal finansman için uygundur. Bu model ile SBF şirketleri, katılımcı gruplarını platformlarına göre organize ederek ve pozitif ve negatif tasarruflar arasındaki transferleri takas ederek katılımcıların mali gücünü finansal güçlerine dönüştürür. Büyük ölçüde alternatif bir İslami finans kavramı olarak kabul edilen SBF şirketleri, katılımcılara kişisel tasarruf kapasitelerine göre kişiselleştirilmiş tasarruf planları sunar ve sözleşmede önceden kararlaştırılan belirli süreler içinde kararlaştırılan toplam tutarları kendilerine dağıtır. Katılımcılar, dönem boyunca tasarruf planlarına göre yönlendirilir. Türkiye'de, Türkiye ekonomisinde rol oynamaya devam eden tasarrufa dayalı finansman (SBF) şirketlerinde önemli bir büyüme ile birlikte tasarruf temelli finansmanın kayda değer bir varlığı vardır.

Bu Sempozyum ve sonraki serileri, özellikle Türkiye ve yurt dışında sürdürülebilir finansman modellerini teşvik etmek için finansal sürdürülebilirlik ve finansal varlıkların yaratıcı yönetimi hakkında bir farkındalık oluşturmayı amaçlamaktadır. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi olarak 2. Uluslararası Tasarruf Sempozyumu'nu sanal olarak Dünya Tasarruf Günü'nde (31 Ekim 2020) ve bir önceki gün sanal ve yüz yüze tanıtım oturumlarıyla ev sahipliği yapacağımızı duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Sempozyum, çok sayıda değerli konuğu, ulusal ve uluslararası yöneticilerin yanı sıra çok sayıda seçkin akademisyeni gururla ağırlayacaktır.

 

Temalar: Katılımcılar aşağıdakilerden herhangi birine katılabilir:

 • Tasarrufların Ekonomideki Rolü
 • Makroekonomik Açıdan Tasarruf
 • Tasarruf ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri
 • Bireyler ve hükümetler için Emekli Maaşlarının Rolü
 • Demografik Özellikler ve Tasarruflar
 • Finansal ve Sosyal Tabana Yayılma Açısından Tasarruf
 • Finans için SBF / ROSCA Yoluyla Alternatif Vizyonlar
 • Perakende Finansmanında (Konut ve Taşıt) SBF / ROSCA'nın Rolü
 • Finansal Kiralamanın Sosyal Finansta Rolü
 • SBF / ROSCA'nın Girişimcilik ve Kalkınmadaki Rolü
 • SBF / ROSCA, Maneviyat ve Etik
 • İslami Sosyal Finans
 • SBF / ROSCA için Şeriat Perspektifi
 • SBF / ROSCA'nın Sürdürülebilirliği için Tekafül'ün Rolü
 • SBF / ROSCA'da Kullanılan Sözleşmeler
 • Tüketiciler Açısından SBF / ROSCA
 • Dijital İnovasyon, SBF / ROSCA aracılığıyla İslami Finans Teknolojisi
 • Modern Çağda ve Tarihsel Perspektifte Finans Kooperatifleri ve Memleket Fonları
 • SBF / ROSCA için Risk Paylaşımı ve Yönetimi
 • SBF / ROSCA aracılığıyla Alternatif İpotekli Konut Finansmanı (Mortgage) Uygulamaları
 • SBF / ROSCA Düzenlemelerine Dair Küresel Perspektifler
 • Kamu Politikaları ve Dayanışma Ekonomisi
 • Türkiye ve Dünyadaki Mevcut SBF / ROSCA Deneyimi
 • SBF / ROSCA için Zorluklar ve Beklentiler

 

ÖNEMLİ TARİHLER

2 Ekim 2020   | Genişletilmiş Özet için Son Teslim Tarihi

9 Ekim 2020   | Kabul ve Ret Bildirimi

25 Ekim 2020 | Tam Metin Gönderimi için Son Teslim Tarihi


II. ULUSLARARASI TASARRUF SEMPOZYUMU
Program

1. GÜN

30 Ekim Cuma, 2020

15:00-16:00

Açılış Konuşmaları (TR)

16:00-16:30

Davetli Konuşmacı (ING)

Prof. Dr. Jeffrey ASHE (Columbia University)

16:30-16:45

Ara

16:45-18:15

Açılış Oturumu (TR)
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mehmet Bulut

2. GÜN

31 Ekim Cumartesi, 2020

10:30-12:00

I. Oturum: Tasarruf Kavramına Sektörden Bakış (TR)
Oturum Başkanı: Prof. Dr. İbrahim Güran YUMUŞAK

12:00-12:30

Ara

12:30-13:00

Davetli Konuşmacı (ING)

Omar Mustafa ANSARI (Genel Sekreter, AAOIFI)

13:00-14:00

Ara

14:00-15:30

III. Oturum: İslam Hukuku Perspektifinden Tasarrufa Dayalı Finans Sistemi (TR)
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Necmettin KIZILKAYA

15:30-15:45

Ara

15:45-17:15

IV. Oturum: Tebliğ Sunumları (ING)
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mehmet SARAÇ

17:15-17:30

Ara

17:30-19:00

V. Oturum: Tasarrufa Dayalı Finansman Sistemi: Ülke Örnekleri (ING)
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Metin TOPRAK

Sempozyum Programı

Genişletilmiş özetinizi ve kısa özgeçmişinizi iss2020@izu.edu.tr adresine gönderebilirsiniz.

 

İLETİŞİM

 • Ar. Gör. Nurgül Sevinç| nurgul.sevinc@izu.edu.tr| +90 212 692 9593
 • Ar. Gör. Safa Yıldıran | safa.yildiran@izu.edu.tr | +90 212 692 9835

 

GÖNDERİM KURALLARI

• Bildiri tam metinleri Türkçe / İngilizce yazılabilir.

• Genişletilmiş özetler ve kısa özgeçmişler İngilizce yazılmalıdır (Tam metninizi Türkçe olarak göndermeyi planlıyorsanız, lütfen başlığı da Türkçe olarak yazınız)

• Genişletilmiş özetler ve kısa biyografiler tek bir Microsoft Word dosyasına eklenmelidir.

 • Genişletilmiş Özet
  • 1000-1500 kelime arasında olmalıdır.
  • Lütfen 3-5 anahtar kelime kullanın.
  • Yazı tipi Times New Roman olmalıdır.
  • Yazı boyutu 12 olmalıdır.
  • Özetin İngilizce versiyonu da eklenmelidir. (Türkçe gönderenler için)
  • Lütfen özette kelimelerin baş harflerini kullanarak yapılan kısaltmaları, diğer kısaltmaları ve referans kullanımını sınırlayınız.
 • Kısa Biyografi
 • 150 kelimeden az olmalıdır.
 • Makalenin ortak yazarlarının tamamının kısa biyografileri dahil edilmelidir. Ayrıca, makalenin her yazarının bulundukları kurumlar, pozisyonları ve e-postaları eklenmelidir.

 

YAZAR YÖNERGELERİ

Kabul edilen genişletilmiş özetlerin yazarı aşağıdaki yönergelere uymalıdır:

 • Yazılar Microsoft Word formatında gönderilmelidir.
 • Lütfen APA 6 referans ve alıntı formatını kullanın.
 • Tablolar, grafikler, şekiller, haritalar dahil olmak üzere ana metnin yazı tipi Times New Roman olmalıdır.
 • Yazı boyutu 12 ve metin satır aralığı 1.15 olmalıdır.
 • Başlık, içeriği en iyi şekilde ifade edecek uyumlulukta olmalı, boyutu 12 punto olmalı, ve kelimelerin sadece baş harfleri büyük harflerle yazılmalıdır. Bağlaçlar (ve, için vb.) tamamen küçük harfle yazılmalıdır.
 • Yazarların isimleri, kurumları ve e-posta adresleri yazılmalı ve başlığın altına ortalanmalıdır.
 • Tablo, grafik, şekil vb. isimler numaralandırılmalı ve sola dik ve koyu, sonunda nokta (.) İle yazılmalıdır. Tablonun, grafik ve şeklin isimleri sadece ilk kelimenin ilk harfi büyük olacak şekilde küçük yazılmalıdır (Örnek: Tablo 1. Atıf tablosu). Çalışmada kullanılacak şekil ve grafikler siyah beyaz baskıya uygun yüksek çözünürlükte hazırlanmalıdır. Kaynak italik olarak yazılmalı ve tablo, grafik veya şeklin altında ortalanmalıdır. Tablolarda kullanılacak metnin boyutu maksimum 11 punto olarak seçilmelidir.

AKADEMİK KURUL

 • Prof. Dr. Mehmet Bulut, İZÜ
 • Prof. Dr. Servet Bayındır, İstanbul Üniversitesi
 • Prof. Dr. Monzer Kahf, İZÜ
 • Prof. Dr. Tariqullah Khan, İZÜ
 • Prof. Dr. Abdullah Kahraman, Marmara Üniversitesi
 • Prof. Dr. Azhar Saiful Rosly, INCEIF
 • Prof. Dr. Hacı Mehmet Günay, Sakarya Üniversitesi
 • Prof. Dr. Hamdi Döndüren, Karatay Üniversitesi
 • Prof. Dr. Hassanuddeen Abdulaziz, Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi (IIUM)
 • Prof. Dr. Mehmet Saraç, İstanbul Üniversitesi
 • Prof. Dr. Zahid Parvez, Markfield Enstitüsü
 • Doç. Dr. Abdullah Durmuş, İstanbul Üniversitesi
 • Doç. Dr. Abdurahman Yazıcı, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
 • Doç. Dr. Umar Oseni, İZÜ
 • Doç. Dr. Necmettin Kızılkaya, İstanbul Üniversitesi
 • Doç. Dr. Süleyman Kaya, İstanbul Üniversitesi

 

YÜRÜTME KURULU

 • Prof. Dr. Mehmet Bulut, İZÜ
 • Prof. Dr. İbrahim Güran Yumuşak, İZÜ
 • Prof. Dr. Metin Toprak, İZÜ
 • Doç. Dr. Yusuf Dinç, İZÜ
 • Doç. Dr. Benaouda Bensaid, İZÜ
 • Dr. Mustafa Çakır, İZÜ
 • Dr. Cem Korkut, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
 • Ar. Gör. Nurgül Sevinç, İZÜ
 • Ar. Gör. Safa Yıldıran, İZÜ