ProjectName

 

Participants

Project

Duration

Project

Area

TürkiyeKüflüPeynirlerine Has Küflerin Genetik ÖzelliklerininvePenicillium RoquefortiSuşlarininMorfolojik ve Genetik Çeşitliliklerinin Belirlenmesi

 

(Determination ofGeneticCharacteristics ofMolds Specific to TurkishMoldy CheeseandMorphologicaland GeneticDiversity ofPenicilliumRoquefortiStrains)

5

24 months

EC

Arıza KaynaklıIsınmaların ElektrikselEkipmanlar Tespiti için TermalKameraİşaretleme TekniğiGeliştirilmesi (Thermosign)

 

(DevelopmentofThermalCamera Marking Technique for

ElectricalEquipment DetectionofFaulty Heating (Thermosign))

1

20 months

SI/EC/ ED

GüneşSimülatörüHeliodon Cihazı

(Solar Simulator HeliodonDevice)

2

8 months

SI/EC

ÇeşitliProteinİzolatıTozlarininIşılOlmayan Atmosferik Plazma Tekniği ile Etkileşiminin Suda Çözünme Davranışlarına Etkilerinin Araştırılması

Investigationofthe Effectsof InteractionofVarious Protein IsolatePowders with Non-radiative Atmospheric Plasma Technique on WaterDissolution Behaviors

2

12 months

WR/ED

Piyasada Satışa Sunulan İşlenmiş Et Ürünlerinde Nitrit-Nitrat KaynaklıNitrozaminlerinTespitive In Vitro Biyoerişilebilirliğinin İncelenmesi

(Detection ofNitrite-Nitrate-Derived Nitrosamines inProcessed MeatProducts for Sale andInvestigationofInVitro Bioaccessibility)

1

12 months

ED

Tip I DiyabetGelişimindeObezite’nin RolününMoleküler

Düzeyde Araştırılması

(Investigation of the Role of Obesityin the DevelopmentofTypeI DiabetesattheMolecularLevel)

1

12 months

AkıllıSokak Aydınlatması(SmartStreetLighting)

1

12 months

Kitin,KitosanveHidrolizatlarıile Kafeik Asitin Humikve Fulvik Asit İçerikliÜrünle KombinasyonlarınınBuğday BitkisiGelişimi Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması

(Investigation of the Effects ofChitin, Chitosan and Hydrolysates and Combinations ofCaffeic Acid with Humic and Fulvic Acid ContainingProducton WheatPlant Growth)

3

6 months

Türkiye’de TescilEdilmişYerliKenevir Tohumu Çeşitlerinin Fizko-KimyasalveBiyolojikYararlılıkÖzelliklerinin BelirlenerekFonksiyonelGıda ÜretimindeKullanım İmkanlarının Araştırılması

(Investigation ofUseOpportunitiesin FunctionalFood Production by Determiningthe Physico-ChemicalandBiological Usefulness PropertiesofDomestic CannabisSeed Varieties Registeredin Turkey)

3

12 months

Akıllı Piriz(SmartPlug

1

5 months

Description:

The projects developed by our researchers within the university turn into social benefits by being implemented in the areas needed by the society, within the scope of university-industry collaborations and jointly with official institutions and non-profit institutions.

Additional evidence link:

https://www.izu.edu.tr/tto/projeler