T.C.
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ
KÜTÜPHANE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ
(Senato Tarihi: 17 Ocak 2012; Senato Sayısı: 2012/1)

Amaç

Madde 1 (1) Bu yönerge, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’nın tanımını, örgütlenmesini, çalışanların görev, yetki ve sorumluluk esaslarını belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

Tanımlar

Madde 2 (1)Yönergede geçen terimlerden:

a) Üniversite: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'ni,

b) Daire Başkanlığı: Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı'nı,

c) Kütüphane: Üniversite Kütüphanesi’ni,

c) Öğrenci: Üniversitenin kayıtlı öğrencilerini,

d) Personel: Üniversitede tam veya kısmi zamanlı çalışan akademik ve idari personeli,

e) Kullanıcı: Üniversite öğrencisi, personeli ve üniversite dışından kütüphaneyi kullanmasına izin verilen kişileri,

d) Materyal: Kütüphanede bilgi amaçlı kullanılabilir kitap, süreli yayın, elektronik veri tabanları, DVD vs. her türlü bilgi kaynağını ifade eder.

Kuruluş Amaçları

Madde 3 (1) Kütüphane, üniversitenin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini desteklemek amacıyla gerekli bilgi kaynaklarını sağlamak, düzenlemek, geliştirmek ve çağımıza yakışan yöntemlerle üniversitemiz öğretim elemanı, öğrencileri ve diğer araştırmacıların hizmetine sunmaktır.

Organlar

Madde 4 (1) Kütüphanenin koordinasyon ve yönetim hizmetleri aşağıdaki organlarca yürütülür:

a) Daire Başkanlığı,

b) Servis Sorumluları.

Görevler

Madde 5 (1) Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı kütüphanecilik eğitimi görmüşkişiler arasından atanacak bir başkanın yönetiminde yapılacak çalışmalar aşağıdaki şekilde belirlenmiştir;

1.    Kütüphane ve Dokümantasyon hizmetlerinin aksamadan yürütülebilmesi için gerekli kadroyu oluşturmak, iş bölümü yapmak, yönerge, plan ve programlar hazırlamak,

2.    Kütüphanecilik alanındaki gelişmeleri izlemek suretiyle yeni teknolojilerin kütüphaneye kazandırılması için çalışmalar yapmak,

3.    Bilimsel araştırmaları kolaylaştırmak amacıyla bibliyografya, katalog vs. hazırlama çalışmaları yapmak,

4.    Her akademik yılsonunda kütüphane ve dokümantasyon faaliyetleri ile ilgili olarak yıllık çalışma raporu hazırlamak,

5.    Eğitim-Öğretim ve araştırmalar için gerekli bilgi ve belge ihtiyaçlarını karşılamak için yurt içinden ve dışından kitap, süreli yayın, tez, elektronik veri tabanı, DVD vb. her türlü materyali sağlamak, düzenlemek ve kullanıcıların hizmetine sunmak,

6.    Yayın dünyasını takip ederek ve Kütüphaneye doğrudan yapılan istekleri de dikkate alarak her yıl yurt içinden ve yurt dışından sağlanacak kitap, süreli yayın, araç-gereç ve benzeri materyal için gerekli bütçe taslağını hazırlayıp Rektörlüğe sunmak,

7.    İstek gelmesi halinde kütüphanecilik eğitimi gören öğrencilere staj ve uygulama çalışmaları yaptırmak,

8.    Bu yönerge uyarınca, görev alanına giren diğer kütüphane ve dokümantasyon hizmetlerinin gerektirdiği çalışmaları yapmak.

Kütüphane koleksiyonunun oluşturulması

Madde 6 (1) Kütüphane koleksiyonu kitap, süreli yayın, tez, elektronik veri tabanı, CD, DVD vb. materyallerden oluşur. Koleksiyonun oluşturulması için satın alma, bağış ve değişim yöntemlerinden yararlanılır.

a) Kütüphane koleksiyonunda yer alacak materyallerin seçimi akademik personel ile kütüphanecilerin ortak çalışması ile yapılır.

b) Akademik birimler, kendi ilgi alanlarına yönelik yayın isteklerini, yetkili kurul kararlarıyla birlikte Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’na bildirirler. Bu istekler öncelikli olarak değerlendirmeye alınır.

c) Personel ve öğrenciler kişisel isteklerini yazılı veya web sayfası aracılığı ile Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’na iletebilirler. Bu istekler, mali durum elverdiği ölçüde karşılanır.

d) İlgili kişi veya kurumlar kütüphaneye bağışyapabilirler. Bu bağışların koleksiyona alınıp alınmamasına Rektörlük karar verir.

e)Gerekli görülen kurumlarla yayın değişimi yapılabilir. Talep ettiğimiz yayınların karşılığında üniversitenin yayınları ya da kütüphanede bulunan fazlalık materyaller kullanılır.

Sorumluluk

Madde 7 (1) Üniversite öğrencileri ve personeli ile diğer üniversitelerin öğretim elemanları, öğrencileri ve dışardan gelen tüm araştırmacılar aşağıdaki kurallar çerçevesinde kütüphane hizmetlerinden yararlanabilirler.

a) Kütüphane materyalleri izinsiz dışarıya çıkarılamaz.İzinsiz olarak kütüphane materyallerini dışarıya çıkarmaya teşebbüs edenler için yasal yollara başvurulur.

b) Üniversite öğrencisi ve personel kütüphaneden ödünç kitap alabilir.

c) Üniversitelerarası işbirliğinin gereği olarak kütüphane, diğer üniversitelerin öğretim elemanlarının ve öğrencilerinin yararlanmasına açıktır. Ancak, bu elemanların ödünç materyal alabilmesi kendi üniversitelerinin kütüphanesinin aracılığı ile mümkündür.

d) Kütüphaneden ödünç materyal almak isteyenlerin Rektörlükçe uygun görülen veya Daire Başkanlığı’nca onaylanan Kütüphane Kartına sahip olmaları gerekmektedir. Bu kart Üniversite’nin öğrenci ve personeline verilir.

e) Akademik personel 2 aylık süre ile 10 kitap ödünç alabilir. Öğrenci ve idari personel ise 15 gün süre ile 3 adet kitap alabilir. Ödünç kitap verme süresi, kitabın kütüphaneye gösterilmesi ve bir başka kullanıcı tarafından istenmemesi şartıyla 2 defa uzatılabilir. Gerektiğinde Daire Başkanlığı, ödünç verme süreleri ve verilebilecek materyal sayılarınıyeniden belirleyebilir. Ayrıca, bu konularda, taleplere göre özel uygulamalar yapabilir.

f) Aşağıdaki kitaplar ödünç verilmez.

· Ansiklopedi, sözlük, atlas vb. danışma kaynakları

· Süreli Yayınlar,

· Basılı olmayan tezler,

· El yazmaları ve nadir basma eserler,

· Harita ve slayt ve müzik notaları,

· Öğretim elemanları tarafından tespit edilerek ödünç verilmemesi istenilen materyaller.

g) Öğrenciler mezun olduklarında veya kayıtlarının silinmesi durumunda kütüphaneden ilişik kesme belgesi almak zorundadır. Kütüphaneye borçlu olan öğrencilere ilişik kesme belgesi verilmez.

h) Üniversiteden emekli, nakil veya istifa nedeniyle ayrılan ya da görevlendirme veya askerlik sebebi ile bir süre üniversiteden uzaklaşan personel, ödünç aldığı kitapları iade ederek kütüphaneden ilişik kesme belgesi almak zorundadırlar. Kütüphaneye borçlu olan personele ilişik kesme belgesi verilmez.

i) Ödünç aldığı materyalleri, ödünç verme süresi geçtiği halde iade etmeyen kullanıcıya başka materyal ödünç verilmez.

Cezai Hükümler

Madde 8 (1) Tamiri mümkün olmayacak ölçüde yıpratılan veya kaybedilen kütüphane materyali için, ödünç alandan materyalin aynı ya da daha yeni baskısı talep edilir. Aynısı ya da daha yenisini bulmak mümkün olmaz ise, materyalin rayiç bedelinin %50 fazlası ödünç alandan tahsil edilir.

(2) Personel ödünç aldığı materyalleri 2. hatırlatma ihtarından sonra da iade etmez ise kaybolduğu varsayılır. Bu durumda, materyalin rayiç bedeli %50 fazlasıyla ilgilinin maaşından kesilmek üzere Bütçe Daire Başkanlığına bildirilir.

(3) Gerek geç getirilen, gerekse kaybolan materyaller için tahsil edilen paralar, Üniversiteye gelir kaydedilir. Bu gelirler öncelikle Kütüphanenin ihtiyaçları için kullanır.

(4) Ödünç aldığı materyalleri zamanında iade etmeyen kullanıcılara uygulanacak günlük para cezası Rektörlük makamınca tespit edilir. Para cezasını ödemeyenlere ödünç kitap verilmez.

Değer Takdir Komisyonu

Madde 9 (1) Değer Takdir Komisyonu, kütüphaneden ödünç alınarak kaybedilen veya tamiri mümkün olmayacak derecede yıpratılan bir materyalin değeri konusunda Kütüphane ile ödünç alan arasında anlaşmazlık çıkmasıhalinde oluşturulur. Komisyon, Rektör’ün atayacağı 2 öğretim üyesi ile Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı’ndan oluşur.

(2) Değer Takdir Komisyonu, gerekli piyasa araştırmasını yaparak kaybolan materyalin gerçek değerini tespit eder.

Yürürlük

Madde 10 (1) Bu yönerge yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 11 (1) Bu yönerge hükümleri Rektör tarafından yürütülür.