International Conference on Knowledge, Economi and Management


  • Dates: 20 – 22 Apr, 2018

April 20, 2018

Friday/15.00-17.00

REGISTRATION AND WELCOME RECEPTION

 

April 21, 2018/ Saturday

09.30-10.00

*OPENING CEREMONY

ISEFAM Main Hall

10.00-10.30

*KEYNOTE SPEECH

"Same Question but Different Answers: Changing Management Paradigms from Industrial Society to Knowledge Society" Tamer Koçel / Istanbul Kültür University

10.30-11.00

COFFEE BREAK

 

I. SESSION

11.00-12.30

*I A SESSION

Knowledge & Development

12.30-14.00

LUNCH

 

14.00-15.30

II. SESSIONS

II A R&D Innovation

Main Hall

*II B Management & Marketing

Hall II

III B Socio-Economic Development & Trade

Hall III

15.30-16.00

COFFEE BREAK

 

16.00-17.30

III. SESSIONS

*III A Industrial Management

Main Hall

III B Innovation & Government

Hall II

III C

Employment & Development

Hall III

19.00-22.00

BOSPHORUS BOAT TRIP & CONFERENCE DINNER

 

April 22, 2018/ Sunday

09.00-09.30

*KEYNOTE SPEECH

“The Method and Scope in Economics An Evaluation of Joseph A. Schumpeters Economic Thought” Turan Yay / Yeditepe University

09.30-11.00

IV. SESSIONS

*IVA Management

Main Hall

IV B Finance & Accounting

Hall II

IV C

Health & E-Learning

Hall III

11.00-11.30

COFFEE BREAK

 

11.30-13.00
V. SESSIONS

*V A Sustainable Finance

Main Hall

V B

Turkey Economy

Hall II

V C

Digital Economy

Hall III

13.00-14.30

LUNCH

VI. SESSIONS 14.30-16.00

VI A

ICT & Income Distribution

Main Hall

*VI B Islamic Finance

Hall II

VI C

Knowledge Management I

Hall III

16.00-16.30

COFFEE BREAK

 

VII. SESSIONS 16.30-18.00

VII A TQM

Main Hall

VII B Management & Marketing

Hall II

VII C

Knowledge Management II

Hall III

18.00-18.30

CLOSING SESSION

*English

Detaylı bilgi için tıklayın.

APRIL 20th 2018 FRIDAY

REGISTRATION AND WELCOME RECEPTION

15.00-17.00

APRIL 21th, 2018 / SATURDAY

REGISTRATION (09.00-18.00)

OPENING CEREMONY: 09.30-10.00

Assoc. Prof. Dr. Ferruh TUZCUOGLU /  UNEC Dean of Business and Management Faculty

Prof. Dr. Ibrahim Guran YUMUSAK /  IZU Dean of Business and Management Faculty

Prof. Dr. Mehmet BULUT / IZU Rector

Prof. Dr. Numan KURTULMUS / Minister of Cultur and Tourism

 

KEYNOTE SPEECH: 10.00-10.30

"Same Question but Different Answers: Changing Management Paradigms from Industrial Society to Knowledge Society "

Prof. Dr. Tamer KOCEL /  Istanbul Kültür University

IA SESSION: 11.00-12.30 Main Hall

KNOWLEDGE & DEVELOPMENT / BİLGİ VE KALKINMA

CHAIR: EKREM ERDEM / ERCIYES UNIVERSITY

* The RelatIonshIp Between Human CapItal And EconomIc Growth In The CountrIes WIth HIgh Human CapItal Index

ZIANE AMINA, DAHMANI AZIZ

* The Relatıonshıp BETWEEN ICT Development Index And ICT Prıce Basket In Developıng Countrıes

Ahmet INCEKARA, Gulden SENGUN, Tugba GUZ

* Sustainable Perspective On Knowledge Economy In Oil Exporting Countries: Opportunities And Challenges

Lilia ADLA, Wahiba KADARI

* The Use Of Knowledge For Sustained Competitive Advantage In Dynamic Markets

Rıfat KAMASAK

IIA SESSION 14.00-15.30 Main Hall

AR-GE VE İNOVASYON / R&D and INNOVATION

CHAIR: AHMET INCEKARA / ISTANBUL UNIVERSITY

* Importance Of R&D And InnovatIon In Renewable Energy: A RevIew On Selected CountrIes / Yenilenebilir Enerjide Ar-Ge Ve İnovasyonun Önemi: Seçilmiş Ülkeler Üzerine Bir İnceleme

Halil İbrahim KAYA, YÜKSEL BAYRAKTAR

*PrıorItIsIng The Usage Of DIfferent ConsIousness Levels  (2.0 And 3.0) For The VIsIons Of Industry 4.0  And SocIety 5.0 / Farklı Bilinç Düzeylerinin (2.0 Ve 3.0 ) Sanayi 4.0 Ve Toplum 5.0 Vizyonları İçin Kullanım Önceliği     

Ogan Erkin ERKAN, TUĞÇE PÜREN ERKAN, CANAN ERKAN, HÜSNÜ ERKAN

* The Role And Importance Of Technoparks In InnovatIon And RegIonal Development / İnovasyon Ve Bölgesel KalkInma Sürecinde TEKNOPARKLARIN ROLÜ VE ÖNEMİ

Levent YÜLEK

* The Role Of Informatıon And Communucatıon Technologıes On Foreıgn Dırect Investments: A Comparatıve Analysıs For Upper Mıddle And Hıgh Income Countrıes/ Bilgi Ve İletişim Teknolojilerinin Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları Üzerindeki Rolü: Üst-Orta Ve Yüksek Gelir Grubu Ülkeler İçin Karşılaştırmalı Bir Analiz

Faruk MİKE

* PRODUCT AND PROCESS INNOVATİON: AN INDUSTRY LEVEL ANALYSİS

C. FARUK DURMAZ (VIRTUAL PRESENTATİON)

II B SESSION 14.00-15.30 Hall II

MANAGEMENT & MARKETING / YÖNETİM VE PAZARLAMA

CHAIR: ZEKİ PARLAK  / ISTANBUL UNIVERSITY

* The Effect Of Merıt-Based Placement On Employees’ Job Attıtudes (cASE STUDY: GOVERNMENT AGENCIES OF BOJNORD CITY) 

Zahra Nıkkhah FARKHANI, VAJIHE HOSHYAR

*Investigating the Effect of Organizational Culture on Financial Performance Based on the Intermediary Function of MarkeT Orientation (CASE STUDY: MASHHAD RESTAURANT INDUSTRY)

Vajıhe HOSHYAR, ZAHRA SALIMI, ZAHRA NIKKHAH FARKHANI

* CreatIon Of InnovatIve TechnologIes As A Mean Of RemovIng MobbIng In AsymmetrIc Management /  Asmmetrik Yönetimde ÇalIşma İndirme AnlayIşI Olarak Yenilikçi Teknolojilerin YaratIlIşI

Aida GULİYEVA, Ulviyya RZAYEVA

* DISTINGUISHING POSITIVE AND NEGATIVE EMPLOYEES’ ATTITUDES

PIOTROWSKI PIOTROWSKI, PAWEL JUREK

* Impact Of Socıal Commerce On Algerıan Purchase Behavıor: Study Of Facebook Usage / Sosyal Ticaretin Cezayirlerin Satın Alma Davranışı Üzerine Etkisi: Facebook Kullanımının Çalışması

Amel GRAA, SOUMIA ABDELHAK (Poster PAPER)

IIC SESSION 14.00-15.30 Hall III

SOSYO-EKONOMİK KALKINMA ve TİCARET / SocIo-EconomIc Development & TRADE

CHAIR: YUSUF TUNA / ISTANBUL TICARET UNIVERSITY

* MechanIsms Of ImplementatIon Of SocIo-EconomIc Development In Our Day / Günümüzde Sosyo-Ekonomik Gelişmenin Gerçekleşme Mekanizmalari

Kamal Akif NADZHAFOVA

* CharacterIstIcs And ImplementatIon Problems of regIonal socIo-economIc development

Mushravan ALİYEV

* AncIent SIlk Road On Steel HIghways / Qədim İpək Yolu Polad Magistrallar Üzərində

Ümüdvar ƏLİYEV

* AgrarIan EntrepreneurshIp Development And PrIcIng MechanIsm / Beynəlxalq Təcrübədə Aqrar Sahibkarlığın İnkişafı Və Qiymət Mexanizmi

EsmIra ABDULLAYEVA

* Compared Analyse Of Influence OIl PrIce To The World And Azerbaijan Economy / Neft Qiymətlərinin Dünya Və Azərbaycan İqtisadiyyatina Təsirinin Müqayisəli Təhlili

Sugra INQILAB HUMBATOVA

* The OIl Industry Is The BasIs Of The AzerbaIjanI Economy / Neft Sənayesi Azərbaycan Iqtisadiyyatinin Əsasidir

Günay QULIYEVA

III A SESSION 16.00-17:30 Main Hall

INDUSTRIAL MANAGEMENT / ENDÜSTRİ YÖNETİMİ

CHAIR: CENGIZ GUNGOR / ISTANBUL S. ZAIM UNIVERSITY

* Industry 4.0 Impact On FranchIsIng Network Governance / Endüstri 4.0’In Franchising Ağ Yönetimine Etkisi

Hüseyin Hayri NUROĞLU

*Taking “Lean” Beyond Engineering: An Interdisciplinary Approach to Lean Thinking

Ömer Faruk ÖZBEK

* VehIcle RoutIng Under Correlated Rewards wIth an ApplIcatIon to FIsh TrawlIng

Fahrettin ÇAKIR

*Rısk Assessment Of Internatıonal Logıstıcs IN TUNNEL PROJECTS – TUNNEL BORING MACHINE (tBM)

Burcu KESİKBAŞ, ERKUT AKKARTAL

III B SESSION 16.00-17.30 Hall II

İNOVASYON VE E-DEVLET / INNOVATION & E-GOVERNMENT

CHAIR: HAMZA ATES / ISTANBUL MEDENIYET UNIVERSITY

* State Transformed WIth The Use Of InformatIon And CommunIcatIon TechnologIes: TransItIon From E-Government To M-Government / Bilgi Ve İletişim Teknolojilerinin KullanImI İle Dönüşen Devlet: E-Devletten M-Devlete Geçiş

Hamza ATEŞ, ÖZNUR YAVUZ

* The RelatIon Between PublIc-PrIvate PartnershIp Investments And EconomIc Growth: Panel Data AnalysIs  /  Kamu Özel İşbirliği Yatırımları Ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Panel Veri Analizi

Ahmet AYSU, DOĞAN BAKIRTAŞ

* Azərbaycanda Reallaşdırılan Regional Siyasətin Xarakterik Cəhətləri

EHMADOV MEhiş Alış oğlu, PENAHOVA GÜNAY MEHİŞ QIZI

* General PrIncIples of Personal Data ProtectIon Law / Kişisel Verilerin Korunması Hukukunun Genel İlkeleri

Sefer OĞUZ

* InnovatIve Publıc Procurement In EnhancIng Energy EffIcIency / Enerji Verimliliğinin Geliştirilmesinde Yenilikçi Kamu Alımları

Ahmet AYSU

* Publıc Admınıstratıon Reform In The Context Of Innovatıon / İnovasyon BağlamInda Kamu Yönetimi Reformu

Fulya AKYILDIZ (VIRTUAL PRESENTATION)

SESSION IIIC: 16.00-17.30 Hall III

İSTİHDAM VE KALKINMA / EMPLOYMEND & DEVELOPMENT

CHAIR: Elif YÜKSEL OKTAY / YALOVA UNIVERSITY

* Küreselleşen Dünyada Kadın İstihdamının Çehresi

Elif YÜKSEL OKTAY, GÜLHAN GÜVEN

* Examınatıon Of The Socıal Securıty Expendıtures Of OECD Member States Wıth The Malmquıst Total Factor Effıcıency Index / OECD Üyesi Ülkelerin Sosyal Güvenlik Harcamalarının Malmquıst Toplam Faktör Verimlilik Endeksi İle İncelenmesi

Mesut TELEŞ, Cuma ÇAKMAK, Haşim ÇAPAR, Murat KONCA

* Endüstri 4.0 ÇağInIn Emek PiyasasIna YansImalarI: Gelişmekte Olan Ülke Perspektifinden Bir Değerlendirme

Yüksel BAYRAKTAR, FATİH ŞAHAN, HALİL İBRAHİM KAYA

 * SUBVANSIYON POLİTİKALARININ ETKİNLİĞİ VE EKONOMİK BÜYÜME: 2006-2017 DÖNEMİNDEN KANITLAR

BEDRİYE TUNÇSİPER, EZGİ ZEYNEP RENÇBER

* EĞİTİM VE İSTİHDAMIN EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: SEÇİLMİŞ AFRİKA ÜLKELERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

AHMED İBRAHİM NAGEYE, EKREM ERDEM

APRIL 22th, 2018 / SUNDAY

REGISTRATION (09.00-18.00)

KEYNOTE SPEECH: 09.00-09.30 Main Hall

“The Method and Scope in Economics An Evaluation of Joseph A. Schumpeters Economic Thought” Prof.Dr. Turan YAY / Yeditepe University

 

IVA SESSION: 09.30-11.00 Main Hall

MANAGEMENT / YÖNETİM

CHAIR: OMAR KHALID BHATTI / ANTALYA BILIM UNIVERSITY

*The Relationship Between Conscientiousness, Social Needs And Work Values / Sorumluluk Sosyal İhtİyaçlar Ve İş Amaçlari Arasindakİ İlİşkİ

Mehmet ÇETİN

*Work Family Conflict And Withdrawal Behaviors: Examining The Buffering Effects Of Family Friendly Policies

Sundus KHALID, OMAR KHALID BHATTI

*The Effects Of Decision-Making Styles Of Leadership On Employees Knowledge Sharing Within The Organization / LİDerlerİn Karar Alma Tarzlarının Çalışanların Örgüt İçİ Bİlgİ Paylaşımına Etkİsİ

Nilüfer RÜZGAR

*Study Of The Impact Of Training In The Emergence Of Organizational Innovation

Amına TOURABI, NOUREDDINE AITERRAYS

IVB SESSION 09.30-11.00 Hall II

MUHASEBE ve FİNANS / FINANCE & ACCOUNTING

CHAIR: Fatma TEKTÜFEKÇİ / DOKUZ EYLUL UNIVERSITY

* An Overall Evaluatıon Of Adjustment Processes Of The InternatIonal AccountIng And FInancIal ReportIng Standards In AzerbaIjan / Azerbaycan’da Uluslararası Muhasebe Ve Finansal Raporlama Standartlarına Uyum Sürecinin Genel Olarak Değerlendirilmesi

Turan AHMADOV, NURHODJA AKBULAYEV

* What UnIversItIes Could Do To EffectIvely Meet The Graduate Employee Needs In The BankIng Sector / Bankacılık Sektöründe Yeni Mezun Çalışan İhtiyacının Etkin Bir Biçimde Karşılanabilmesi İçin Üniversitelerin Yapabilecekleri

Elif ÇİÇEKLİ

* The ReflectIon of DIgItal TransformatIon on ElectronIc AccountIng PractIces In the Extent of Industry 4.0 and FInancIal EngIneerIng as a PragmatIc Approach / Endüstri 4.0 Kapsamında Dijital Dönüşümün Güncel Elektronik Muhasebe Uygulamalarına Yansıması Ve Pragmatik Yaklaşım Olarak Mali Mühendislik

Fatma TEKTÜFEKÇİ

* Investıgatıon Of The Relatıonshıp Between Istanbul Stock Exchange Index Of Technology (Xutek) And The Export-Import Coverage Ratıo In Turkey / Türkiye’de Borsa İstanbul Teknoloji Endeksi (Xutek) İle İhracatın İthalatı Karşılama Oranı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Kerem TOKER, FADİME ÇINAR

* KatIlIm BankacIlIğI Ve Risk Sermayesi

AYDOĞAN OKUMUŞ, ALİ İHSAN ÖZEROĞLU

IVC SESSION 09.30-11.00 Hall III

SAĞLIK ve E – ÖĞRENME / HEALTH and E-LEARNING

CHAIR: SEDAT MURAT / ISTANBUL UNIVERSITY

* Web Based TraInIng UsabIlIty In Health / Web TabanlI Eğitimin SağlIk AlanInda KullanIlabilirliği

Rukiye PINAR BÖLÜKTAŞ, ZÜLFÜNAZ ÖZER, ELİF KOCAAĞALAR, DİLEK YILDIRIM

* E-Health PractIces In Health InformatIon Systems / Sağlık Bilgi Sistemlerinde E-Sağlık Uygulamaları

Elif KOCAAĞALAR, DİLEK YILDIRIM, ZÜLFÜNAZ ÖZER, RUKİYE PINAR BÖLÜKTAŞ

* InnovatIon In EducatIon: SImulatIon In Health EducatIon / Eğitimde İnovasyon: Sağlik Eğitiminde Simülasyon Kullanimi

Dilek YILDIRIM, ELİF KOCAAĞALAR, ZÜLFÜNAZ ÖZER, RUKİYE PINAR BÖLÜKTAŞ

* MobIle Health ApplIcatIon Usage: Istanbul ProvInce Example / Mobil Sağlık Uygulaması Kullanımı: İstanbul İli Örneği

Fadime ÇINAR, HALİL ŞENGÜL, ARZU BULUT

VA SESSION 11.30-13.00 Main Hall

SustaInable FINANCE / SÜRDÜRÜLEBİLİR FİNANS

CHAIR: ERDAL TANAS KARAGOL / ANKARA Y. BEYAZIT UNIVERSITY

* SustaInable FInance And ResponsIble Management: Methods And ApplIcatIons In Carbon FInance / Sürdürülebilir Finans ve Sorumlu Yönetim: Karbon Finansı Yöntem Ve Uygulamalar

AdIl EL AMRI, RACHİD BOUTTI,  FLORENCE RODHAIN, ISABELLE BOUROND, AZIZ HMIOUI, BRAHIM BOUZAHIR

* The Role of FactorIng as a FInancIng Source for PublIcly LIsted FIrms In Turkey / Türkiye’deki Halka Açık Firmalar İçin Bir Finansman Seçeneği Olarak Faktöringin Rolü

Yusuf DINÇ, RUMEYSA BİLGİN

* OIl WIndfall And FInancIal Sector Performance: The Role Of Institutions

Ruslan NAGAYEV, SHAMSHER MOHAMED, MANSUR IBRAHIM, ADAM NG

* Venture CapItalIsts’ Investment DecIsIon CrIterIa For New Ventures: An Exploratory Study In Morocco

BouzahIr BRAHIM, ED-DAFALI SLIMANE

 

* FInancIal LIteracy Among UnIversIty Students / Ünİversİte Öğrencİlerİnİn Finansal Okuryazarliği

Merve Büşra ALTUNDERE

VB SESSION 11.30-13.00 Hall II

TÜRKİYE EKONOMİSİ / TURKEY ECONOMY

CHAIR: SABRI ORMAN / CENTRAL BANK of the REPUBLIC of TURKEY

* Türk Ekonomisinde Cari İşlemler Açığı İle Tüketici Kredileri ve Petrol Fiyatları Arasındaki İlişki Üzerine Bir Uygulama

Yasemin DUMRUL, CÜNEYT DUMRUL

* PartIcIpatIon And MarketIng The Local Economy At The InternatIonal Ottoman Trade Centers (16th And 17th CenturIes) / Osmanlı Uluslararası Ticaret Merkezlerinde Yerli Ekonominin Katılımı  Ve Pazarlaması (16. Ve 17. Yüzyıllar)

Gülgün ÜÇEL

* Effects of GlobalIzatIon on Local and RegIonal Development PolIcIes: Case of Turkey / Küreselleşmenin Yerel Ve Bölgesel Kalkınma Politikaları Üzerine Etkileri: Türkiye Örneği

Suna ŞAHİN, ARMAĞAN TÜRK

* SmugglIng In Turkey: EvIdence From a Structural EquatIon Model / Türkiye'de Kaçakçılığın Belirleyicileri: Yapısal Eşitlik Modelinden Bulgular

Ahmet İNCEKARA, Hande AKSÖZ YILMAZ

* InflatIon AnalysIs And EconometrIc Models / İnflyasiyanin Təhlili Və

Ekonometrik Modellər

Natig GADIM OĞLU HAJIYEV

VC SESSION 11.30-13.00 Hall III

DİJİTAL EKONOMİ / DIGITAL ECONOMY

ChaIR: SEYFETTIN Erdogan / Istanbul medenıyet unıversıty

* Türkiye’nin Sanayide Dijital Dönüşümü: Almanya Yol HaritasIndan AlInacak Dersler
Elif NUROĞLU, HÜSEYİN HAYRİ NUROĞLU

* Kripto Paraların Ekonomik Etkileri: Bitcoin Örneği

İbrahim Güran YUMUŞAK, MUSTAFA KOCAİZMİRLİ

* Strategy Selectıon For Dıgıtal Companıes / Dijital Şirketler İçin Strateji Seçimi

Gülçin BÜYÜKÖZKAN, MERVE GÜLER

*  BİR BAKIM ORGANİZASYONUNDA STOK YÖNETİMİ OPTİMİZASYONU VE BAKIM PLANLAMASI İLE ENTEGRE EDİLMESİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

MUSA ALPTEKİN ERBAŞ, CANSER BİLİR

VI A SESSION 14.30-16:00 Main Hall

TEKNOLOJİ ve GELİR DAĞILIMI / ICT & INCOME DISTRUBUTION

CHAIR: MAHMUT BILEN / SAKARYA UNIVERSITY

* Orta Gelir Tuzağını Aşmada Beşeri Sermaye Ve Ar-Ge Harcamalarının Önemi Üzerine Bir Çalışma

Ekrem ERDEM, CÜNEYT DUMRUL, SAVAŞ SAVAŞ

* Yeni Ekonominin Gelir Dağılımı Üzerine Etkileri

Yüksel BAYRAKTAR, İLHAN ÇİÇEK

* The Impact Of The Knowledge Economy On Income Inequalıty / Bilgi EkonOmisinin Gelir Eşitsizliği Üzerindeki Etkisi

Ahmet KARDAŞLAR

* The Impact Of Knowledge Economy On Growth, Poverty And Income DIstrIbutIon In Developed And DevelopIng CountrIes / Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Bilgi Ekonomisinin Büyüme, Yoksulluk ve Gelir DağIlImIna Etkisi

Reyhan CAFRI

* RegIonal AnalysIs Of The InformatIon And CommunIcatIon Technology Development Level: THE CASE OF TURKEY / Bilgi Ve İletişim Teknolojileri Gelişmişlik Düzeyinin BÖLGESEL ANALİZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Halil TUNALI, TUĞBA GÜZ, GÜLDEN ŞENGÜN

VI B SESSION 14.30-16.00 Hall II

ISLAMIC FINANCE

CHAIR: BUERHAN SAITI / ISTANBUL S. ZAIM UNIVERSITY

* Applying Islamic Wealth Management Concept As An Instrument For Global Economic Development / Küresel Ekonomik Kalkınmanın Enstrümanı Olarak İslami Varlık Yönetimi Konseptinin Uygulanması

Zaımudın Al-Mahdı MOKAN,

* Fıntech Revolutıon And Zakat Instıtutıon: A Crıtıcal Review Of The LIterature

Mohamed CherIf El AMRI, MUSTAFA OMAR MOHAMMED

* Investment Sukuk EngIneerIng and TheIr PerspectIve: "Moroccan Case Study"

Omar ELASRI,

* The IntegratIon between IslamIc and SectorIal IndIces: EvIdence from ChIna based on MultIvarIate-GARCH

Buerhan SAITI, MA MUXING

* LeasIng (Ijara) Contract and Its applIcatIon In the PartIcIpatIon Banks In Turkey

NAGİHAN KILIÇ, MOHAMED CHERIF EL AMRI

 

VI C SPECIAL SESSION 14.30-16.00 Hall III

BİLGİ YÖNETİMİ I / KNOWLEDGE MANAGEMENT

CHAIR: HARUN DEMİRKAYA / KOCAELI UNIVERSITY

 

VII A SESSION 16.30-18.00 Main Hall

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ / TOTAL QUALITY MANAGEMENT

CHAIR: ALI AKDEMIR / ISTANBUL AREL UNIVERSITY

* Actual Problems In TraInIng Of EconomIsts WIth HIgher EducatIon In AzerbaIjan / Azərbaycanda Ali İqtisadçı Kadrların Hazırlanmasının Aktual Problemləri

Damət ABBAS OĞLU BAĞIROV

* Effect To SocIal ServIce InstItutIons Of Total QualIty Management Concept / Toplam Kalite Yönetim Anlayışının Sosyal Hizmet Kurumlarına Etkisi

Orhan KOÇAK, ALİ TAŞCI

* The Effect Of Nepotısm In Companıes On The Level Of Job SatIsfactıon And Burnout Level Of Employees / Şirketlerde Nepotizm Uygulamasının Çalışanların İş Tatmini Ve Tükenmişlik Düzeylerine Etkisi

Özgür KÖKALAN, AYLA AVCI

* Problems FacIng In The Career Management Process; FIeld InvestIgatIon On Bank Workers / Kariyer Yönetim Sürecinde Karşılaşılan Sorunlar: Banka Çalışanları Üzerinde Alan Araştırması

Qasımov RAQİF, Rəsulzadə SEVİL

* KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK FAALİYETLERİNİN KURUMSAL İTİBARA ETKİSİ

Harun DEMİRKAYA, Hülya ATEŞOĞLU

VIIB SESSION 16.30-18.00 Hall III

YÖNETİM ve PAZARLAMA / MANAGEMENT & MARKETING

CHAIR: KENAN AYDIN / YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY

* The Moderatıng Effect Of Organızatıonal Justıce In The Relatıonshıp Between Perceıved Organızatıonal Polıtıcs On Job Satısfactıon, Turnover Intentıon And Organızatıonal Commıtment / Örgütsel Politikanın İş Tatmini, İşten Ayrılma Niyeti Ve Örgütsel Bağlılık İle İlişkisinde Örgütsel Adaletin Düzenleyici Etkisi

Özgür KÖKALAN, ÜMİT ŞEVİK

* The Effect Of PaternalIstIc LeadershIp BehavIor On The Level OrganIzatIonal LearnIng / Babacan Liderlik (Paternalist) DavranIşInIn Örgütsel Öğrenme Düzeyine Etkisi

Kürşad ZORLU,  Suzan SERT

* Influencer Pazarlama Faaliyetlerinin Marka Sadakati ile İlişkisi

Havva ÖZBEK

* Televizyonda Yayınlanan Sağlık Programlarının Kadın İzleyicilerin Sağlığa İlişkin Bilgi, Tutum ve Davranışlarına Etkisi

Rükiye Pınar BÖLÜKBAŞ

* KADINLARIN İŞ YAŞAMINDAKİ YAŞADIKLARI CAM TAVAN SENDROMU

SERPİL YILMAZ

VII C SPECIAL SESSION 16.30-18.00 Hall III

BİLGİ YÖNETİMİ II / KNOWLEDGE MANAGEMENT II

CHAIR: AYFER GEDIKLI / ISTANBUL MEDENIYET UNIVERSTY

CLOSING SESSION 18.00-18.30 Main Hall