izulogo

Yerel ve Bölgesel Politikalar AUM

Hakkında

Merkezin amacı; yerel ve bölgesel düzeyde ekonomik ve sosyal gelişmeleri, bölgesel sorunları bilimsel olarak inceleyip yorumlamak ve bu alanda disiplinler arası bir yaklaşımla yeni bilgiler üretmek, bu amaçla uygulama modelleri geliştirmek, Üniversitenin eğitim verdiği ve araştırma yaptığı akademik programlar dışındaki tüm alanlarda sürekli olarak verilecek programlar düzenleyerek, bu programlar aracılığıyla Üniversitenin kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmaktır.

Merkez aşağıda belirtilen alanlarda çalışmalar yapar

a) Bilimsel yayınlardan elde edilen bilgilerin analiz ve değerlendirmesini yapmak, üretilen bilgileri, ulusal ve uluslararası bilimsel toplantı ve yayınları ilgililere ve kamuoyuna aktarmak, ders materyallerini güncelleştirmek ve benzeri amaçlar için kullanıma açmak, metropoliten araştırmalar arşivinin geliştirilmesini sağlamak,

b) Üniversitenin birimlerinin bulunduğu yerleşim yerlerinin sorunlarıyla ilgili araştırmalar yapmak,

c) Çevre illerle bölgenin ortak sorunları konusunda araştırmalar yapmak veya araştırmalara katılmak,

ç) Konuyla ilgili kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarıyla birlikte ortak projeler üretmek,

d) Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeylerde projeler üretmek,

e) Girişimciliğin arttırılması, istihdam imkânlarının geliştirilmesi, küçük ve orta ölçekli işletmeler ve sektörel konularda çalışmalar yapmak,

f) Konuyla ilgili çalışmalarda bulunan diğer ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği imkânlarını araştırmak ve ortak çalışmalar yapılmasını sağlamak, araştırma sonuçlarını kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile araştırmacıların faydalanmasına sunmak,

g) Merkezin çalışma konuları ile ilgilenen bilim adamlarıyla işbirliğini sağlamak,

ğ) Projeler hazırlayarak, bu projelerin uygulanması sırasında gerekli olduğu hallerde diğer kurum ve araştırma merkezleriyle işbirliği yapmak,

h) Çalışma alanıyla ilgili süreli ve süresiz yayınlar çıkarmak, konferans, seminer ve benzeri bilimsel toplantılar düzenlemek,

ı) Rektörün belirleyeceği diğer konularda çalışmalar yapmak.

Müdür

Prof. Dr. Kadir CANATAN 

Koordinatör

Tarık Çelenk

Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Kadir CANATAN
Prof. Dr. M. Emin KÖKTAS
Prof. Dr. İbrahim Güran YUMUŞAK
Doç. Dr. Özcan HIDIR
Dr. Öğr. Üyesi Erhan İÇENER

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Kadir CANATAN
Prof. Dr. Mehmet BULUT
Prof. Dr. Muhammed HARB
Prof. Dr. Turan KOÇ
 Dr. Öğr. Üyesi Ali Emrah BOZBAYINDIR