izulogo

Yönetim Kurulu

Kuruluş ve İşleyişi

Üniversite Yönetim Kurulu; Rektörün başkanlığında dekanlardan, Üniversiteye bağlı değişik öğretim birim ve alanlarını temsil edecek şekilde Senato tarafından dört yıllığına seçilecek üç profesörden oluşur. Rektör, gerekli durumlarda Yönetim Kurulunu toplantıya çağırır. 
Rektör yardımcıları, oy hakkı olmaksızın, Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilirler.

Görevleri

Üniversite Yönetim Kurulu, idari faaliyetlerde Rektöre yardımcı bir organ olup görevleri şunlardır: 
Yükseköğretim üst kuruluşları ile Senato kararlarının uygulanmasında, belirlenen plan ve programlar doğrultusunda Rektöre yardım etmek,
Faaliyet plan ve programlarının uygulanmasını sağlamak; üniversiteye bağlı birimlerin önerilerini dikkate alarak yatırım programını, bütçe tasarısı taslağını incelemek ve kendi önerileri ile birlikte Rektörlüğe sunmak,
Üniversite yönetimi ile ilgili Rektörün getireceği konularda karar almak,
Fakülte, enstitü ve yüksekokul yönetim kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek kesin karara bağlamak,
Kanun ile verilen diğer görevleri yapmak,
 
 

Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Mehmet BULUT            

Rektör/Başkan

 

Prof. Dr. İbrahim GÜNEY           

Dekan

 

Prof. Dr. İsmail KÜÇÜK               

Dekan

 

Prof. Dr. Mehmet Emin KÖKTAŞ

Dekan

 

Prof. Dr. Mustafa ATEŞ 

Dekan

 

Prof. Dr. İbrahim Güran YUMUŞAK         

Dekan

 

Prof. Dr. Kadir CANATAN            

Dekan

 

Prof. Dr. Turan KOÇ       

Dekan

 

Prof. Dr. Nizamettin ERDURAN 

Profesör Temsilcisi

 

Prof. Dr. Mümin YAMANKARADENİZ     

Profesör Temsilcisi

 

Prof. Dr. İbrahim YILGÖR             

Profesör Temsilcisi