Fakülteler

Eğitim Fakültesi

Eğitim Fakültelerinin değeri ve önemi her geçen gün daha da artmakta, görevleri de sürekli çoğalmaktadır. Biz de bunun bilincinde olarak, her geçen gün bu görevimizi daha iyi bir şekilde yerine getirmenin çabası ve gayreti içerisindeyiz. Fakültemiz, özgüveni olan, düşünen, üretken, yorum yapabilen ve geleceğimizi teminat altına alacak bireyleri yetiştirmek üzere, akademik ve teknolojik altyapısını geliştirme çalışmalarını sürdürmektedir.

Hukuk Fakültesi

Hukuk fakültemizin amacı, öğrencilerimize hukuki düşünme yeteneğini, mevcut ve gelecekte ortaya çıkabilecek hukuki konulara adil çözümler getirebilme kabiliyetini ve topluma hizmet bilincini kazandırmaktır. Bir araştırma üniversitesi olma gayesiyle yola çıkan Üniversitemizin bu hedefi ile uyumlu olarak İZÜ Hukuk Fakültemiz bir eğitim-öğretim, araştırma merkezi olarak adaletin her alanda te’sisini hedeflemektedir.

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

Fakültemizde öğretimi yapılan tüm bölümlerde, öğrencilerin ilgi alanlarına göre geniş bir seçimlik ders yelpazesi sunulmaktadır. Üniversite seçmeli derslerin yanı sıra bölüm seçmeli ve genel seçmeli olarak 8 yarıyıllık programın yaklaşık yarısı seçimlik derslerden oluşmaktadır. Bunun öğrenciler için en önemli avantajı, tüm dersleri kendi bölümlerinden almaları durumunda derin bir uzmanlaşmaya sahip olabilecekleri gibi fakülte içi veya dışında ilgi duydukları bölümlerden ders aldıklarında ise kolaylıkla yan dal ve çift ana dal yapma imkânına sahip olmalarıdır.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

2011–2012 Akademik yılında eğitime başlayan, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi “Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi’nin amacı; küreselleşen dünyaya ayak uydurabilecek, ulusal ve uluslararası pazarlarda rekabet edebilecek, yüksek kalite ve teknolojiye dayalı girişimlere temel teşkil edebilen bilimsel ve teknik uzmanlık becerilerine sahip mühendisler yetiştirmektir.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

İnsan ve Toplum Bilimleri, insanı, toplumsal, siyasal ve kültürel hayatın farklı yönlerini ve boyutlarını ilgi ve inceleme alanına alan bir çatı kavramdır. İnsanın psikolojik yapısı, sosyo-kültürel eylem ve ilişkileri ile toplumsal, siyasal ve kültürel hayat birçok bilimsel disiplin tarafından araştırma ve inceleme konusu yapılmaktadır. İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, bünyesinde yer alan bölümlerde disiplinler arası bakış açısıyla insan, toplum ve siyaseti ilgilendiren konularda eğitim vermek ve araştırma yapmak üzere kurulmuştur. Programlarda öğrenci merkezli olmaya özel önem verilmiştir.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sağlık Bilimleri Fakültesinin amacı; bireyin ve toplumun sağlığının korunması ve geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi, tedavisi ve rehabilitasyonunda disiplinler arası ekip çalışması yapan, yasal, etik ve mesleki değerlere saygılı, sağlık hizmetlerindeki güncel eğilimleri ve gereksinimleri analiz ederek teori ve araştırmayı uygulamaya aktarabilen, insanlığa ve ülkesine karşı sorumluluklarını bilen sağlık profesyonelleri yetiştirmek için, gençlerimize, güncel bilgi ve çağdaş teknolojiler ışığında, eğitim-öğretim olanakları sağlamaktır.

 

İslami İlimler Fakültesi

Kalıcı ve evrensel dinî/İslami ve kültürel değerleri yaşadığımız tecrübeler üzerinden yeni bir ifadeye kavuşturmak, insanın anlam arayışı sürecinde karşılaştığı problemleri anlama, açıklama ve güvenilir insanî çözümler üretme konusunda bu problemleri yakından gören bir dil ve söylem geliştirmek fakültemizin temel amaçları arasında yer alır. Fakültemiz insana, tabiata ve genel olarak varlığa olgu-değer ayrımını gözetmeyen bütüncül bir bakış açısıyla yaklaşır.

spor 

Spor Bilimleri Fakültesi

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, 2019-2020 Akademik yılında Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü ile eğitim öğretime başlamıştır. Bölüm ülkemizde eğitim alanında faaliyet gösteren kamu ve özel sektörün ihtiyaçlarını karşılayabilecek bireysel ve mesleki ahlaka ve donanıma sahip, spor biliminin İnterdisipliner alanlarına hakim, nitelikli Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin yetiştirilmesini amaçlamıştır. 

lisansustu 

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, öğrencinin çalışma konusunda uzman bir kişi olabilmesi için derinlemesine (dikey) bir anlayış, kritik-analitik düşünme becerisi ve bireysel araştırma yapabilme yetisini kazandırmaya çalışır. Örneğin, iyi bir yüksek lisans programı, her biri belirli bir çalışma alanına uygulanabilen kritik-analitik düşünebilme becerisi, yaratıcılık, problem çözme, yazma, sözlü sunum, iletişim kurabilmeyi, işbirliği yapabilmeyi ve teknoloji kullanabilme gibi alanlarda ileri derecede beceriler öğretir. Bu kazanılan beceriler, hem kendi kurumumuzun ve diğer yükseköğretim kurumlarının ihtiyaç duyduğu öğretim elemanlarının yetiştirilmesine hem de özel sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücüne katkı sağlayacaktır.