Tamamlanan Tezler

Ad Soyad Tez Konusu
Duygu KORONCU ÖZBİLEN Kadın Akademisyenlerin Hemcinslerinin Kendilerine Uyguladıkları Psikolojik Taciz ve Örgütsel Sessizlik-Seslilik Algıları
Gürkan ÖZDEMİR Okul Yöneticilerinin Öğretmenlerin Araştırma Kültürüne ve Yansıtıcı Düşünme Düzeylerine Etkileri
Ad Soyad Tez Konusu
Mehmet Hilmi KOÇ Lise Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Değerlere İlişkin Görüşlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
Özge KARAEVLİ Sözleşmeli Okul Modelinin Türkiye'deki Eğitimcilerin Görüşlerine Göre İncelenmesi
Ad Soyad Tez Konusu
Tuncay AKINCİ Öğretmenlerin Okul Yöneticisi Ruhsal Liderlik Algılarının Öğretmen Liderliği ve Yetkinlik Algılarına Etkisi
Ad Soyad Tez Konusu
Metin IŞIK Okul Yöneticilerinin Kariyer Evrelerine Göre Profesyonel Öğrenme Düzeylerinin İncelenmesi
Mustafa ÖZGENEL Okul Yöneticilerinin Düşünme Eğilimleri ile Karar Verme Stilleri ve Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişki
Ömer YAHŞİ İlçe Milli Eğitim Müdürlerinin Kariyer Giriş Evresinde Yaşadıkları Sorunları ve Çözüm Yolları
Ad Soyad Tez Konusu
Orkun Osman BİLGİVAR Arketipsel Liderlik Eğitim Modeli (ALEM): Karma Gömülü Deneysel Çalışma
Ad Soyad Tez Konusu
Fatih KAZANCI Merkez Bankalarının Faizsiz Bankalar Üzerindeki İşlev ve Etkileri: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Örneği
Ad Soyad Tez Konusu
Muhammet Kürşat ÖZTÜRK Vekalet Yönetiminin İslami Finanstaki Yeri ve Türkiye İçin Bir Model Önerisi
Zafer DEMİR Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) Finansman Problemlerinin Çözümünde Girişim Sermayesi Fonlarının Önemi ve Rolü: Katılım Bankacılığına Yeni Bir Model Önerisi
Ad Soyad Tez Konusu
Cem KORKUT İslam Ekonomisinde Sermaye Oluşumu, Birikimi ve Yapısı: Fon Birikiminde Türkiye için Modem ve Politika Önerileri
Bülent SAYAN İslam Ekonomisi Yaklaşımıyla KOBİ’lerin Üretim ve Uluslararası Ticaretine Yönelik Bir Model Önerisi
Ad Soyad Tez Konusu
Abdulrahman Abdulaziz S BIN NAFISAH Finansal Türevlerin İslam Hukuku Açısından Denetimi
Ad Soyad Tez Konusu
Ertuğrul GÖKÇEKUYU Çatışmadan Barışa: Müslüman Kimliğinin Siyasi Kurumlara Uyumu
Ad Soyad Tez Konusu
Sena ÖKSÜZ Bilinçli Farkındalığın Sosyal Hizmet Uygulamasında Kullanımı: Üniversite Öğrencileri Arasında Bilinçli Farkındalık Çalışması
Ad Soyad Tez Konusu
Semra ÇETİNKAYA Algılanan Anne Baba Tutumlarının Ergenlerde Akıllı Telefon Bağımlılığı ile İlişkisinin İncelenmesi
Ad Soyad Tez Konusu
Rabia Rümeysa ÖZEN Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Kendini Yönetme Davranışları ile Ebeveynlerinin Mükemmeliyetçilik Düzeyleri Arasındaki İlişki
Enes ÇELİK Öğretmenlerin İnternet, Sosyal Medya Bağımlılıkları ile Evlilikte Uyum ve Aile İşlevleri Arasındaki İlişki
Çiğdem AYLIKCI Evli Bireylerin Problemli İnternet Kullanımı İle Evlilik Doyumu Arasındaki İlişki
Ad Soyad Tez Konusu
Figen EZGİN Uyum ve Davranış Problemi Gösteren Çocukların Ebeveynlerinin Değer Algılarına İlişkin Görüşleri
Ad Soyad Tez Konusu
Elif CAN ÖZTÜRK Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Aile İşlevleri ile Duygu Düzenleme Becerileri ve Bağlanma Stilleri Arasındaki İlişki
Esra YARDIM Ebeveynlerin Kişilik Özellikleri ve Ebeveynlik Tutumlarının Çocuklarının İletişim Becerileri ile İlişkisi
Zeynep KINDIROĞLU Ebeveynlerin Psikolojik İyi Oluş ve Psikolojik Dayanıklılık Düzeyleri ile Çocukların Sosyal Yetkinlik ve Davranışları Arasındaki İlişki
Hilal ERKUŞ Evli Çiftlerdeki Otomatik Düşünce Kalıplarının Evlilik Uyumu Üzerindeki Etkisi
Ad Soyad Tez Konusu
Günay GÜL Lise Öğrencilerinin Sosyal Medya Tutumları ile Ahlaki Olgunluk Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Ad Soyad Tez Konusu
Zehra DEMİRCİ Okul Öncesi Öğrencilerinin Değer Algıları ile Annelerinin Aile İlişkilerine Dair Görüşleri Üzerine Nitel Bir Araştırma
Neslihan DURSUN Evli ve Bekâr Bireylerde Maneviyat ve Yaşamın Anlamı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Elif ŞAHİN Farklı Sosyo-Kültürel Yapılardan Gelmiş Evli Bireylerin Aile Değerleri İle Aile Bütünlük Duygusu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Mehmet Sait IŞIKAY Aile Danışmanlığında Bilişsel Davranışçı Psikoterapi Uygulamalarının Ergenlerin Sınav Kaygısı ve İyi Oluş Düzeylerine Etkisine Yönelik Deneysel Bir Çalışma
Fatma KILIÇ Çocuk Evlerinde Çalışan Bakım Elemanlarında Psikolojik Sermaye Algısı, İş Doyumu ve Maneviyat Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Ahmet Burak KOYUNCU Evli Bireylerde Öznel Mutluluk ve İlişkisel Mutluluğun Evlilik Doyumuna Etkisi
Ayşe Betül NUROĞLU ÇIRPAN Aile Danışmanlığı Uygulamalarının Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Üzerindeki Etkisi: Vaka Çalışması
Rana BULDUK Grupla Psikolojik Danışma Uygulamalarının Boşanmış Ebeveyne Sahip Ergenlerin Depresif Belirtilerine Etkisinin İncelenmesi
Mehmet YILDIRIM İhsan Modeli ile Manevi Danışmanlık Uygulamalarının Psikolojik Rahatsızlıklar Üzerindeki İyileştirici Etkisi Üzerine Deneysel Bir Çalışma
Ad Soyad Tez Konusu
Selim KARAMAN Üst Kuşak Ebeveynlik Tutumlarının Kişilerin Ebeveynlik Tutumlarını Yordayıcı Etkisi
Ayşenur KILIÇ Farklı Anne-Baba Tutum Bileşenlerinin Horney'in Nevrotik Kişilik Tiplerini Yordayıcı Etkisi
Ad Soyad Tez Konusu
Derya AVŞAR Okul İkliminin İşe Yabancılaşma Düzeyine Etkisi
Ad Soyad Tez Konusu
Yeşim ARSLAN KESDEK Meslek Lisesinde Görev Yapan Meslek Öğretmenleri İle Kültür Öğretmenlerinin İş Doyumları Arasındaki Farkın İncelenmesi
Emel ÇELİK Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri ile Anadolu Liselerinde Görev Yapan Okul Müdürlerinin Öğretmenler Tarafından Algılanan Demokratik Tutum ve Davranışlarının Karşılaştırılması
Ad Soyad Tez Konusu
Tugba SANCAK Öğretmenlerin Okullardaki Mekan Düzenlemelerine İlişkin Memnuniyetleri ile Mutluluk ve Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişki
Yüksel UGAR Okul Müdürlerinin Liderlik Uygulamaları ile Öğretmenlerin Motivasyonu Arasındaki İlişki
Ad Soyad Tez Konusu
Nurettin YAZICIOĞLU Kurum İçi Etkin İletişim Ortamı ile Örgütsel Sinizm Arasındaki İlişki
Nuray TÖRNÜK Okul Öncesi Öğretmenlerinin Tükenmişlik Düzeylerinin Yordayıcısı Olarak Mesleki Sosyal Destek Algısı
Cengiz VURAL Öğretmen ve Yöneticilerin Sosyal Kulüp Çalışmalarına Yönelik Tutumları
Ad Soyad Tez Konusu
Nazım Oğuz TÜRÜDÜ Ortaöğretim Kurumlarında İş Güvenliği Kültürü ile Öğretmenlerin Okula Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki
Sultan GELMEZ İlkokul ve Ortaokul Yöneticilerinin Dönüşümcü Liderlik Özellikleri (İstanbul İli Beyoğlu İlçesi Örneği)
Ali ÇAKIR Ortaokul 5.Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Yer Alan "Küresel Bağlantılar" Öğrenme Alanının Öğretiminde Görsel Materyallerden Yararlanmanın Öğrenci Başarısı Üzerine Etkisi (İstanbul İli Esenler İlçe Örneği)
Ad Soyad Tez Konusu
Salih YAVUZ Meslek Lisesi Öğretmenlerinin Duygusal Zekalarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi.
Fatih KÖROĞLU Öğretmenlerin Sınıf İçi İstenmeyen Öğrenci Davranışlarına İlişkin Tutumları İle Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Abdullah ERÖZ Okul Müdürlerinin Mentorluk Fonksiyonlarının Öğretmenlerin İş Doyumuna Etkisi
Ad Soyad Tez Konusu
Ramazan Cem BULUT Ortaokulda Görev Yapan Öğretmenlerin İletişim Becerileri İle Örgütsel Sinizm Düzeyleri Arasındaki İlişki
Ad Soyad Tez Konusu
Hanifi UZUNPINAR İlkokul Yöneticileri ve Sınıf Öğretmenlerinin Örgütsel Bağlılık ve Mesleki Motivasyonları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Mürsel KENDİRCİ Sınıf Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Becerileri ile Motivasyonları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Ad Soyad Tez Konusu
Mustafa CANITEZ Özel ve Devlet Okulu Yöneticilerinin Örgüt Çalışanlarını Motive Etme Becerisi
Ad Soyad Tez Konusu
Emine Emel ALCAN Öğretmenlerin Örgütsel Destek, Örgütsel Özdeşme ve Örgütsel Bağlılık Algıları Arasındaki İlişki
Ad Soyad Tez Konusu
Kübra Nur ÖZERTEN Okul Yöneticilerinin Algılanan Otantik Liderlik Özelliklerinin Öğretmenlerin Mesleki Motivasyonuna Etkisi
Esma Filiz İMSAL Öğretmenlerin Kişilik Özellikleri ile Değer Tercihleri Arasındaki İlişki
Ad Soyad Tez Konusu
Cenk AYGÜN Eleştirel Liderlik Stili ile Liderlik Uygulamaları Arasındaki İlişki
Abdurrahman HIDIROĞLU Okul Müdürlerinin Öğretmenler Tarafından Algılanan Liderlik Stilleri ile Örgütsel Sinizm Arasındaki İlişki
Abdullah NAİR Okul Müdürlerinin Liderlik Stilleri ile Politik Becerileri Arasındaki İlişki
Erdal KURTUL Süreli Görevlendirme Uygulamasının Okul Yöneticilerinin Performanslarını Yordama Düzeyi
Elif KARACA Öğretmenlerin İletişim Becerileri ile Politik Becerileri Arasındaki İlişki
Engin KIYLIOĞLU Okullardaki İletişim Ortamı ile Örgütsel Güven Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Asuman BALLI Örgüt Kültürünün Öğretmenlerin Yaratıcı Düşünme Eğilimlerine Etkisi
Özkan İZKİ Öğretmenlerin İş Aile Yaşam Dengesinin Performans Algısına Etkisi
Ad Soyad Tez Konusu
Selma SAYDAM Yükseköğretimde Örgütsel İmaj ve Aidiyetin, Mesleki Sonuç Beklentisi ve Öğrenci Sadakatini Yordaması
Mustafa KOCABIYIK Öğretmenlerin örgütsel bağlılıklarının yordanmasında, okul yöneticilerinin kullandıkları güç mesafesi ve örgütsel adaletin etkisi
Ad Soyad Tez Konusu
Nuray ARSLAN Öğretmenlerin İnformal İletişim Düzeylerinin Örgütsel Sinizm ile İlişkisi
Orhan Kadir UYSAL Ortaokullarda Örgütsel Toksisitenin Kaynaklarının,Etkilerinin ve Örgütsel Toksisiteyle Başa Çıkma Stratejilerinin İncelenmesi
Ad Soyad Tez Konusu
Hidayet ASLAN Okul Yöneticilerinin Benimsedikleri Eğitim Felsefelerinin Örgüt Kültürü Üzerindeki Etkisi
Ad Soyad Tez Konusu
İbrahim KAYA Okul Yöneticileri ile Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılık ve Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişki
Semra BOYRAZ İlköğretim İkinci Kademe Öğretmenlerinin Çatışma Yönetme Stilleri İle Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Zeynep ÖZYILMAZ Okul Yöneticileri ile Öğretmenlerin Örgütsel Adalet Algıları ve Motivasyon Düzeyleri Arasındaki İlişki
Ömer KEÇELİ İlkokullarda Görev Yapan İngilizce Öğretmenlerinin Örgütsel Sessizlik Düzeylerinin İncelenmesi
Veli KELEŞ Öğretmenlerin Yetiştirilmesinde ve Değerlendirilmesinde Okul Müdürünün Rolüne İlişkin Öğretmen Algıları
Ekrem ÇETİN Öğretmenlerin Psikolojik Dayanıklılığı ile Stresle Başa Çıkma Tarzları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Mürüvvet KARTAL BAŞ Öğretmen Annelerin Meslek İçinde Karşılaştıkları Sorunlar ve Başa Çıkma Yollarına İlişkin Görüşler
Hamit ARAYICI Okullarda Gerçekleştirilen Sosyal Sorumluluk Projelerine İlişkin Okul Yöneticilerinin Görüşleri
Nihat YALÇIN Okul Yöneticilerinin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Hizmetlerinden Yararlanma Durumuna İlişkin Görüşlerin İncelenmesi
Sevgülay ÖZTÜRK Emekli Öğretmenlerin Meslek Adanmışlığının İncelenmesi
Ad Soyad Tez Konusu
Mustafa Alphan BAŞBEKLEYEN Okul yöneticilerinin dönüşümsel etkileşimsel liderlik davranışları ile iş doyumu arasındaki ilişki
Şükran ÜCE İlkokullarda Görev Yapan Öğretmenlerin Kişiler Arası Öz-Yeterlikleri ile Araş-Gereç Kullanımına Yönelik Tutumlarının İncelenmesi
Ad Soyad Tez Konusu
Muhammet KAPICIOĞLU Kuran Kursu Öğreticilerinin Yaşama Amacı ile Mutluluk ve İş Doyumu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Zeynep VAR Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersinde Akıllı Tahta Kullanımına Yönelik Öğretmenlerin Algı ve Tutumlarının İncelenmesi
Betül GENÇ YÜCEL Okul Öncesi Yöneticilerinin Liderlik Stilleri ile Öğretmenlerin İş Doyumu Arasındaki İlişki
Mustafa ÇUBUK Toplam Kalite Yönetiminin Ortaöğretimde Verimli Uygulanamayışının Sosyo-Psikolojik Nedenleri (İstanbul Beyoğlu İlçesi Örneği)
Nihan TOPYAN ÖZ Yönetici Tutumları ve Ders İmkanlarının Müzik Öğretmenlerinin Mesleki Tükenmişlikleri Üzerine Etkisi
Ad Soyad Tez Konusu
Demiray GETMEZ Okul müdürlerinin iletişim becerileri ile okul iklimi arasındaki ilişkinin incelenmesi
Abdulkadir ÇALIŞKAN Okul Yöneticilerinin Algılarına Göre İlçe Milli Eğitim Müdürlerinin Toplantı Yönetimi Becerileri
Taner TANOBA Resmi Ortaokullarda Balanced Scorecard Geliştirilmesi ve Bir Model Önerisi
Fatma Büşra ERÇETİN Özel Okullarda Stratejik Yönetim Sürecinde SWOT Analizinin Çok Kriterli Karar Verme Yöntemi ile Entegrasyonu ve Bir Uygulama
Ad Soyad Tez Konusu
Mecit KARA Okul Yöneticilerinin İnsan Kaynağını Geliştirme Rolleri (İstanbul İli Kağıthane İlçesi Örneği)
Emrah KAYA Ortaöğretimde Uygulanan Disiplin Anlayışlarının Değişimi: Cumhuriyetten Günümüze (1923-2018)
Ad Soyad Tez Konusu
Deniz ALSAÇ İlkokul Öğrencilerinde Okulda Pozitif Yaşantıların ve Okul Yaşam Kalitesinin Okul Doyumu Üzerindeki Etkisinin Araştırılması
Ad Soyad Tez Konusu
Nihat KALAYCİ Sınıf Yönetiminde "Yapılandırmacı Yaklaşımın" Etkileri
Selda ŞENOL Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarısı ile Zamanı İyi Kullanma Becerileri Arasındaki İlişki (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Örneği)
Ayçin Elanur POLAT Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Kalitenin Çocuğun Yaratıcılığına Etkisi
Elif MOĞUL Özel Okullar ve Devlet Okullarında Çalışan Ortaokul Öğretmenlerinin Örgütsel Stres Kaynaklarının Karşılaştırmalı Analizi
Ad Soyad Tez Konusu
Mehmet Ali KAÇMAZ İdareci ve Öğretmenlerin Anadilde Eğitime Bakışları
Turgut KARAKUŞ 16. Yüzyıl Osmanlı Devlet Yönetim Sisteminde Enderun Saray Mektebi'nin Yeri ve Yönetim Sistemi Üzerindeki Etkisi
Davut ÖZCAN Matematik Öğretiminde Matematik Tarihinden Yararlanılarak Anlatılan Konuların Öğrencilerin Matematik Başarılarına Etkisi ve Öğretmenin Sınıfa Hakimiyetine Etkisi
Hatice ÇİLEKAR Okul Yöneticilerinin Liderlik Stilleriyle Okullardaki Gelişimsel Rehberlik Uygulamaları Arasındaki İlişki
Sibel ŞENTÜRK Eğitim Kurumlarında Örgütsel Bütünleşme ve Mesleki Körlük Arasındaki İlişki
Şeyma BAYCAN Okul Yöneticilerinin Teknolojik Yeterlikleriyle İletişim Biçimleri Arasındaki İlişki
Sinem TUNCER Okul Yöneticilerinin Teknolojik Liderlikleri ile Öğretmenlerin Dijital Pedagojik Alan Bilgisi Arasındaki İlişki
Ayşe IŞIK Yöneticilerin ve Öğretmenlerin Bireycilik ve Toplulukçuluk Düzeyleri
Mehmet GÖGEBAKAN Liselerde Sosyal Kulüp Etkinliklerinin İncelenmesi
Erkan DEMİR Okul Yöneticilerinin İletişim Becerileri ile Yönetsel Davranışları Arasındaki İlişki
Esin METLILO Öğretmen ve Veli Görüşlerine Göre Ailelerin Eğitime Katılımı; Kosova Örneği
Kasım ŞENGÖNÜL Güvenli Okul Oluşturulmasında Mülki İdare ve Yerel Yönetimlerin Etkisi
Elif BAYRAKTAR Öğretmenlerin Özerklik Algıları ile Örgütsel Bağlılık Algıları Arasındaki İlişki
Ayşe ATEŞ Öğretmenlerin Mizaçları ile Güç Mesafesi Algıları Arasındaki İlişki
Emre BAYIR Üniversitelerde İdari Personele Göre Algılanan Güç Mesafesi ve İş Yaşam Dengesi Arasındaki İlişki
İlker YILMAZ Okul Yöneticilerinin Kriz Yönetim Tutumları İle Duygusal Zekaları Arasındaki İlişki
Elif SINMAZ ÇOBAN Yönetici ve Öğretmenlerin Kişilikleri ile Konuşma Öz Yeterlikleri Arasındaki İlişki
Ad Soyad Tez Konusu
Bertan AŞIK Ortaokul Branş Öğretmenlerinin Mobinge Maruz kalma Düzeyleri İle Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Küçükçekmece İlçesi Örneği
Ad Soyad Tez Konusu
Hacer ERGÜL DÜZ Kadın Müfettişlerin Cam Tavan Sendromuna İlişkin Görüşleri
Mecit IRMAK İlkokul ve Ortaokul Öğretmenlerinin Mesleki Benlik Saygılarının Belirlenmesi
Tanju DEMİR Meslek Lisesi Öğretmenlerinin İş Yaşam Kalitesine İlişkin Algıları ile Örgütsel Bağlılık Düzeyleri Arasındaki İlişki
Gülay YILMAZ Lise Öğretmenlerinin Örgütsel Vatandaşlık Davranışlarının ve Nedenlerinin İncelenmesi
Elif MERT İlkokul ve Ortaokul Öğretmenlerinin Örgütsel Bağlılıklarının İncelenmesi
Gökçe KAP Sağlıkla İlgili Bölümleri Olan Özel Liselerin Mevcut Sorunlarına Yönelik Öğrenci ve Öğretmen Görüşleri
Miray KABAR Öğretmenlerin İşe Bağlılık Düzeyleri İle Duygusal Zeka Düzeyleri Arasındaki İlişki
Güler ÖNAL Öğretmenlerin Duygusal Emek Düzeyleriyle Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Arasındaki İlişki
Sümerya BALIKCI ERGÜL Ortaöğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Algıladıkları Örgütsel Destek Düzeyleri İle Örgütsel Adalet Algıları Arasındaki İlişki
Serkan KADIOĞLU Eğitim Kurumlarında Okul Kültürünün Öğretmenlerin İş Doyumuna Etkisi
Burcu UYAR BULUT Öğretmenlerin Örgütsel Güven Ve Örgütsel Sinizm Düzeyleri Arasındaki İlişki
Sibel GİRGİN Öğretmenlerin Örgütsel Sessizlik Düzeyleri ile Okul Yöneticilerinin Kullandıkları Güç Kaynakları Arasındaki İlişki
Can Yiğit TUNÇMAN Okul Yöneticilerinin Psikolojik Sermayelerinin İşe Bağlılık Üzerindeki Etkisi
Ad Soyad Tez Konusu
Leyla ÜNSAL Okul Öncesi ve İlkokul Yöneticilerinin Kodlama Eğitimine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi
Kadir ÜNSAL Ortaokul ve Lise Okul Yöneticilerinin Kodlama Eğitimine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi
Ad Soyad Tez Konusu
Rafet KAYRETLİ Eğitimde Ezber Yöntemi
Erkan DEMİR Okul Yöneticileri ve Öğretmenlerin Mesleki Örgütlenmeye Bakış Açıları (Esenyurt Örneği)
Mustafa KILINÇ Eğitim Sistemindeki Değişikliklerin Öğretmenler Üzerindeki Etkisi
Suna UYSAL Türkiye'de Montessori Uygulamalarının Öğretmenlere ve Velilere Göre Etkililik Düzeyinin incelenmesi
Yücel KORKMAZ Liselerde Akıllı Tahta ve Tablet Kullanımının Ders Başarısına Katkılarının İncelenmesi (İstanbul İli Fatih İlçesi Örneği olarak değiştirilmiştir.
Gökhan BAŞ Okul Yöneticiliğine İlk Defa Görevlendirilen Öğretmenlerin Yeni Görevlerine Uyum Süreçlerinde Okul Müdürlerinin Mentorlük Fonksiyonlarının İncelenmesi Tekirdağ Örneği
Mehmet DEMİRCİ Organize Sanayi Bölgelerinde Açılan Resmi ve Özel Meslek Liselerinin Eğitim İstihdam Açısından İncelenmesi
Fahrettin KARAMAN Okul Müdürlerinin Eğitim Liderliği Konusundaki Durumlarının İncelenmesi Tekirdağ İli Çerkezköy İlçesi Örneği
Fahri OLUK Eğitim Yöneticilerinin Okullarda Bulunan Sağlık ve Güvenlik Risklerine İlişkin Algıları: Çankırı İli Örneği
Ümit TÜRKAN Öğretmenlerin Zaman Yönetimi Becerilerinin İncelenmesi: İstanbul İli Küçükçekmece İlçesi Örneği
Ad Soyad Tez Konusu
Zekeriya YILDIRIM İlkokul Müdürlerinin Dönüşümcü Liderlik Davranışları ile Öğretmenlerin Motivasyonu Arasındaki İlişki
Ad Soyad Tez Konusu
Mustafa KÜÇÜK İmam Hatip Orta Okullarında Farklılıkların Yönetimine Dair Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi
Rahime KULOĞLU Yönetici Görüşlerine Göre İmam Hatip Ortaokullarındaki Hafızlık Projesinin Değerlendirilmesi
Ad Soyad Tez Konusu
Zeki BOZDOĞAN 1973-2018 Yılları Arasında Türkiye'de İlköğretimde Kaliteye Yönelik Düzenlemelerin İncelenmesi
Şehmuz TURAN Enderun Eğitim Sisteminin Türk Eğitim Sisteminde Uygulanabilirliği Üzerine Bir Araştırma
Nihal KÖYSU YAZICI Türkiye'de Suriyeli Sığınmacıların Eğitim Hakkı Uygulamalarının İncelenmesi (İstanbul Başakşehir TOKİ Celalettin ÖKTEN Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Örneği)
Ad Soyad Tez Konusu
İsa YÜCE Okul Yöneticilerinin Seçilmesi ve Çalışma Koşullarının İncelenmesi
Çetin AKMEŞE Ortaöğretim Kurumlarında Görev Yapan Öğretmenlerin Yönetici Görevlendirme Ölçütlerine İlişkin Görüşleri: Beyoğlu İlçesi Örneği
Çiğdem DERVİŞOĞLU Okul Yöneticilerinin Algılanan Yönetim Becerileri ile Örgütsel Sessizlik Arasındaki İlişki: 'Beyoğlu Örneği'
Ayhan OKUMUŞ Resmi ve Özel Ortaöğretim Kurum Müdürlerinin Yönetim Biçimlerinin Değerlendirilmesi İstanbul-Bakırköy Örneği
Ömer ÇAĞTAŞ Okul Yöneticilerinin Bilgi Teknolojileri Kullanım Özyeterliliklerinin İncelenmesi
Gizem UÇAR Öğretmenleri Yönetici Olmaya Karar Vermeden Etkileyen Faktörler (İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi Örneği)
Ad Soyad Tez Konusu
Perihan YILMAZ İlkokul Öğretmenleri ve Yöneticilerinin İş Motivasyon Düzeylerinin İncelenmesi
Özkan ALTIPARMAK Özel Eğitim Öğretmenlerinin Hesap Verebilirlik Algılarının İncelenmesi
Ad Soyad Tez Konusu
Burcu GÜNEY Sağlık Meslek Lisesi Yöneticilerinin Liderlik Vasıfları İle Meslek Dersi Öğretmenlerinin İş Doyumu ve Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişki
Kamile Özge YILMAZ İlkokul Yöneticilerinin ve Sınıf Öğretmenlerinin Çatışma Çözme Becerileri İle Stresle Başa Çıkma Yöntemleri Arasındaki İlişki
Sinan GİRGİN Yöneticiye Duyulan Güven İle Örgütsel Adalet İlişkisinin Öğretmenler Açısından İncelenmesi
Oğuz ÇELİK İlkokul ve ortaokul öğretmenlerinin öz yeterlilikleri ile sınıf yönetimi becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi
Necati KARAKÜLÇE İlkokul Yöneticilerinin ve Sınıf Öğretmenlerinin Değerler Eğitimi ve Demokratik Tutumlarının İncelenmesi
İlker GÖKPINAR Eğitim Yöneticilerinin ve Sınıf Öğretmenlerinin Kişilik Özellikleri ile İş Stres Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Ad Soyad Tez Konusu
Mehmet CAN Türk Dünyası Birlik Yönetimini Engelleyen Alfabe ve Dil Faktörü
Murat KÜÇÜKOĞLU Üstün ve Özel Yetenekli Öğrencilerin Eğitiminde Model Olan Beyazıt Ford Otosan İlköğretim Okulu Üzerine Bir Araştırma
Yusuf SABAZ Aktif Fen Eğitim Sisteminin Öğrencilerin Özyeterlilik ve Yaratıcılık İle İlişkileri
Ali Erdem ARPAÇAY Okul Müdürlerinin Liderlik Stilleri ve İletişim Becerileri İle Öğretmenlerin Saygın ve Başarılı Okul Müdürü Algısı Arasındaki İlişki
Ad Soyad Tez Konusu
Mustafa BAYBARA Devlet ve Özel İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Teknoloji Liderliği Rollerine İlişkin Yeterlikleri (İstanbul İli, Bahçelievler İlçesi Örneği)
Ad Soyad Tez Konusu
Ebru AKTAŞ İlkokul Sınıf Öğretmenlerinin Okul Kültürü Algı Düzeylerinin İncelenmesi
Abdulhalit SAYAN Destek Eğitim Odalarında Eğitim Alan Okul Öncesi Kaynaştırma Öğrencilerinin Gelişimlerinin İncelenmesi
Fatma ÇETİNKAYA Okul Öncesi Öğretmenlerinin Öz Yeterlilik İnançları ile Öğretmen Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Türkan DEMİR BALCI Okul Öncesi Öğretmenlerinin Algılarına Göre Yöneticilerin Liderlik Stilleri ile Okul Öncesi Öğretmenlerinin Örgütsel Bağlılık Düzeylerinin İncelenmesi
Ahmet PULAT İlkokul Velilerinin Özel Okul Tercihlerine Etki Eden Faktörlerin İncelenmesi
Ad Soyad Tez Konusu
Kürşat BİLGİN Kariyer Basamakları Sistemine Göre Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılık Düzeylerinin İncelenmesi
Metin AYGÜN Öğrencilerin Yaşam Amaçları ve Gelecek Kaygısı Arasındaki İlişki
Ahmet BAYDEMİR Okul Yöneticilerinin Güç Kaynaklarını Kullanma Becerileriyle Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Ad Soyad Tez Konusu
Aydın TUNÇER Öğretmenlerin Okul Ortamında Maruz Karşılaştıkları Yıldırmanın İncelenmesi ve Öğretmen Görüşlerinin Çeşitli Değişkenlere Göre Değerlendirilmesi
Oktay YILDIRIM Okul Müdürlerinin Mesleki Yeterliliklerinin Öğretmen Motivasyonuyla İlişkisi
Yasin KARABOĞA Yönetici ve Öğretmenlerin Ortaöğretim Okullarındaki Disiplin Uygulamalarına İlişkin Görüşleri
Ayşe Neslihan ÖREN Dershane Öğretiminde İzlenen Yöntemin Öğrenmeye Etkileri
Fatmanur BAĞDATLI SARIBOĞA Okul Yöneticilerinin Çatışma Yönetimi Stilleri İle Örgüt İklimi Ararsındaki İlişki
Eren GEZER Eğitim Yöneticilerinin Yönetim ve Öğretmenleri Etkileme Becerilerinin Değerlendirilmesi (Tuzla Örneği)
Birgül LOKMAN Öğrencilerin Kültür ve Meslek Dersi Öğretmenlerine Karşı Geliştirdikleri Davranış Farklılıklarının İncelenmesi
Ad Soyad Tez Konusu
Salih Hakan ATAKAN Okul Müdürlerinin Öğretmenlerle Yaşadıkları Bireylerarası Çatışmaları Yönetme Stilleri
Hatice Büşra ÖZTÜRK Esenler İlçesi, Ortaokul 5. Sınıf Öğrencilerinde Aile İçi Şiddet ve Çizgi Film İzlemenin, Saldırganlığa ve Akademik Başarıya Etkisi
Zeynel Abidin ULUĞ Yönetici Görüşlerine Göre Meslek Liselerinin Sorunları ve Çözüm Önerileri (Esenyurt İlçesi Örneği)
Hatice ÖRS Okul Yöneticilerinde Otantik Liderlik ve Çatışma Yönetimi Stratejileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Ayça AŞIK Sınıf Öğretmenlerinin Mobinge Maruz Kalma Düzeyleri İle Tükenmişlikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Küçükçekmece İlçesi Örneği
Betül KIRHALLI GÖK İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Otantik Liderlik Düzeylerinin Yaşan Doyumları ve Aileden Algılanan Sosyal Destek Algıların Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Sevim AYDIN Özel Eğitim Kurumlarında Yaşanan Eğitsel-Yönetsel Yetersizlikler ve Çözüm Önerileri
Selçuk ÖZEL Farklı Liselerde Çalışan Yöneticilerin ve Öğretmenlerin İş Doyumlarına İlişkin Algıları ve Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişki: Tekirdağ/Çerkezköy Örneği
Cahit Nuri KOÇ İlkokul Öğretmenlerinin Çatışma Yönetimi Stratejileri ile İş Doyumları Arasındaki İlişki: Tekirdağ/Kapaklı Örneği
Ad Soyad Tez Konusu
Asuman SADIKOĞLU Zeka ve Akıl Oyunlarının Değerler Eğitimindeki Rolünün Öğretmen Görevlerine Göre Değerlendirilmesi
Ad Soyad Tez Konusu
Ayvaz ŞEN Ortaöğretim Kurumlarında Görevli Eğitim Yöneticilerinin Kurum Çalışanları İle İletişim Tarzlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
Suat YAPICI Suriyeli Öğretmen ve Veli Görüşlerine Göre Geçici Eğitim Merkezlerinin Değerlendirilmesi: Nitel Bir Araştırma
Ad Soyad Tez Konusu
Merve REFAH Farklı Meslek Gruplarında Yer Alan Bireylerin Eğitime İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi
Ad Soyad Tez Konusu
Adem Ali ŞAHİN Tanzimattan Cumhuriyete Kadar Eğitim, Eğitim Sistemi, Eğitim Yönetimi ve Denetimi
Ali İhsan ESKİBAĞ Öğretmenlerin Denetim Uygulamalarına Dönük Görüşlerinin Mesleki Doyum ve Tutum Açısından İncelenmesi
Levent KAYMAZ İlköğretim Kurumları Yöneticilerinin Karşılaştıkları İdari Sorunların İş Doyumlarına ve Mesleki Tükenmişlik Düzeylerine Etkisi
Şadıman ESKİBAĞ Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılık ve İş Doyumları ile Mesleki Performansları Arasındaki İlişkileri
Hasan ÖZDEMİR Ortaokul Kurumlarında, Stres Yaratan Belirgin Yönetici Davranışları İle Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılığı Arasındaki İlişki İstanbul İli Sultanbeyli İlçesi Örneği
Deniz ÇAYIRHAN İlkokul Öğretmenlerinin Bezdiri Yaşama Düzeyi ile Örgütsel Sinizmin Değişkenler Açısından İncelenmesi
Bera Zeyneb TÜRKMEN Öğrencilerin ve Öğretmen Tablet Kullanımına Dönük Tutumları İle Akademik, Yaratıcı, Öğretmen Öz Yeterlik ve İletişim Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Cüneyd EGİ Örgütsel Sessizlik ve Özdeşleşmenin İş Doyumuna Etkisi
Ad Soyad Tez Konusu
Uğur İsmail GİRGİN Sınıf Öğretmenlerinin ve sınıf Öğretmeni Adaylarının Kaynaştırma Eğitimi Yeterliliklerinin İncelenmesi
Meryem Gülay AYTEKİN 9. Sınıf Öğrencilerine Yönelik Geliştirilmiş Olan ‘’Akran Arabuluculuğu’’ Eğitiminin Değerlendirilmesi
Ad Soyad Tez Konusu
Şeyda YILMAZ İlk ve ortaokul öğretmenlerinin örgütsel güven düzeylerinin iş doyumuna etkisi
Sadık ASLAN
Ad Soyad Tez Konusu
Mustafa ÇAPAR 12 Yıl Zorunlu Eğitim Düzenlemesine Dair Öğretmen ve Öğrenci Algısı
Ad Soyad Tez Konusu
Gözde ŞAHİN Öğretmenlerin Algıladıkları Okul Kültürü İle Yaratıcı Kişilik ve Yaratıcı Çevre İlişkilerinin İncelenmesi
Merve GÖKÇE Okul Yöneticilerinin Liderlik Tarzları İle İşe Olan Yaratıcı Katılımları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Ad Soyad Tez Konusu
Burak ÖZDEMİR Okulların Vizyon ve Misyon İfadelerinin İncelenmesi
Hakim BİLGİN Özel Eğitim Öğretmenlerinin Algılarına Göre Okul Müdürlerinin Liderlik Özelliklerinin İncelenmesi: İstanbul Esenyurt Örneği
Ad Soyad Tez Konusu
Tülay AKMAN Öğretmenlerin Mesleki Doyumları ve Mesleki Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi
Ad Soyad Tez Konusu
Ayşe SERT Kamu ve Özel Okul Öncesi Eğitim Kurumu Yöneticilerinin İletişim Becerilerinin İncelenmesi
Ad Soyad Tez Konusu
Nurettin AYAZ Okul Müdürlerinin Liderlik Stilleri ile Okul Etkililiği Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi
Ad Soyad Tez Konusu
Menduha ARIK Eğitim Fakültelerinde Çalışan Öğretim Elemanlarının Sanal Kaytarma Düzeylerinin Yordayıcısı Olarak Örgüt İklimi: İstanbul İli Örneği
Nazan YILMAZ Liselerde Farklılıkların Yönetimi ve İş Doyumu Arasındaki İlişki
Kerem DEMİR Yöneticilerin Kullandıkları Güç Kaynakları İle Öğretmenlerin Sinizm Düzeyleri Arasındaki İlişki
Mustafa Kemal ERGEN Okul Müdürlerinin Bayrak Törenlerinde Yaptıkları Konuşmaların Çocuk Hakları Açısından İncelenmesi
Selma KARTAL Çocuk İhmal ve İstismarına Yönelik Okul Yöneticilerinin Görüşleri: İsveç ve Türkiye Karşılaştırması
Tezcan UZLU Okul Müdürlerinin İş-Aile Yaşam Çatışması Düzeyleri İle İş Doyum Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Çayhan YILDIRIM Esenyurt Liselerinde Çalışan Öğretmen ve Yöneticilerin Örgütsel Sosyalleşme Düzeylerinin Örgütsel Vatandaşlık Düzeylerine Etkisi
Şeref SARIKAYA Öğretmenlerin İş Doyumunun Yordayıcısı Olarak Örgütsel Güven ve Örgütsel Destek
Suat DAĞ Özel Okullarda İş Doyumu ve Örgütsel Güvenin Yordayıcısı Olarak Yetenek Yönetimi
Ali ÇELİK Örgütsel Yabancılaşmanın Yordayıcısı Olarak Farklılıkların Yönetimi
Tolga CAN Almanya'daki Türk Derneklerinin Çocukların Eğitimine Yönelik Etkinlikleri, Sorunları ve Beklentileri
Ramazan SÖNMEZ Yönetici ve Öğretmen Görüşlerine Göre Geçici Eğitim Merkezlerinin Sorunları ve Çözüm Önerileri
İlker AYDOĞAN Örgüt İkliminin Öğretmenlerin Psikolojik İyi Oluş Düzeylerine Etkisi
Fatih Yasin KEMAN Göreve Yeni Başlayan Okul Yöneticilerinin Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Buse ŞENTÜRK TÜYSÜZER Okul Yöneticilerinin Çocuk Haklarına Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi
Ad Soyad Tez Konusu
Nurullah BAYHAN Örgütsel Değer ve Duygusal Bağlılık Açısından Sivil Toplum Kuruluşları (İlim Yayma Vakfı Örneği)
Pınar SELMAN Devlet İlkokullarının Yöneticileri ile Özel İlkokulların Yöneticilerinin Stres Düzeylerinin Karşılaştırılması
Sibel AKSÖZ Bağımsız Anaokulu Yöneticilerinin ve İlkokul Yöneticilerinin Stres Kaynaklarının Karşılaştırılması
Hatice Zümrüt POYRAZ Okul Öncesi Öğretmenlerinin Mesleki Tükenmişlik Durumlarının İncelenmesi (İstanbul-Avcılar İlçesi Örneği)
İlknur SOLMAZTÜRK Öğretmenlerin Örgütsel Destek Algılarının Demografik Özelliklere Göre İncelenmesi: Küçükçekmece İlçesi Örneği
Reyhan KALKAN Okul Yöneticileri ile Öğretmenlerin Stres Düzeylerinin Karşılaştırılması
Meryem EMEKCİ Türkiye'deki Üniversitelerin Misyon ve Vizyon İfadelerinin Tematik Olarak İncelenmesi
Ad Soyad Tez Konusu
İrem UÇAR Okul Öncesi Eğitimde Öğretmenlerin Meslek Etiği Farkındalık Düzeyi İle İş Doyumları Arasındaki İlişki
Hüseyin KARAAĞAÇ Okul Yöneticilerinin ve Sınıf Öğretmenlerinin Bilgisayar Destekli Eğitime Yönelik Tutumları
Betül CEBECİ İlköğretim Kurumlarında Öğrencilerin İstenmeyen Davranışlarına Dair Öğretmen Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
Hayrettin AKINCI İlköğretim Kurumlarında Çalışan Kadın Yöneticilerin Duygusal Zeka Düzeyleri İle Otantik Liderlik Özellikleri Arasındaki İlişki
Hüseyin ERDOĞAN Okul Yöneticilerinin Yönetim Dilinin Öğretmenlerin İş Performanslarına Etkileri
İsa ÇETİN Anadolu İmam Hatip Liselerinde Görev Yapan Öğretmenlerin İş Doyumu Düzeylerinin Öğrencilerin Okula Uyumuna Etkisi
Gülay METLİ Ortaokul Öğrencilerinin Siber Zorbalık, Siber Mağduriyet ve İnsani Değerleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Erkan TAPTIK Ortaokul Öğretmenlerinde Yaşamın Anlamı ile Sınıf Yönetimi Davranışları Arasındaki İlişki
Ad Soyad Tez Konusu
Cebrail HAVEYDİ Okulöncesi Eğitim Kurumu Müdürlerinin Yönetim Becerileri İle Etkileme Taktikleri Arasındaki İlişkilerin Öğretmen Görüşlerine Göre İncelenmesi
Gazi BEDİR Özel Okullardaki Yöneticilerin Etik Liderlik Davranışlarının Kurum Öğretmenlerinin Motivasyon Düzeyi İle İlişkisi
Mehmet YAMAN Okul Müdürlerinin İnovasyon Yeterlilikleri ile Okul Kültürü Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Gökhan TARHAN Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde Uygulanmakta Olan İşletmelerde Beceri Eğitiminin Yönetimine İlişkin Öğretmen ve İş Veren Görüşleri
Vedat TERLEMEZ İmam Hatip Lisesi Öğrencilerinin İmam Hatiplik Algısı ve Deneyimleri
Daniye DANIŞMAN Okul Öncesi Öğretmenlerinin Görev ve Yetkinlikleri Hakkında Yönetici ve Öğretmen Algıları
Mahmut BALTA Zihinsel Engelli Bireylere Ortaöğretim Düzeyinde Verilen Mesleki Eğitimde Yaşanan Sorunlar
Kürşad KÜLTÜR Akademik ve Sosyal Başarısı ile Öne Çıkan İlkokullarda Sınıf Öğretmeni ve Yöneticilerin Kullandıkları Stratejiler
Hilal GÜRKAN Okul Müdürlerinin Teknoloji Liderliği Yeterlikleri İle Yaşam Boyu Öğrenme Yeterlikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
İbrahim ERDEM İmam Hatip Lisesi Bünyesindeki İmam Hatip Ortaokullarıyla Müstakil İmam Hatip Ortaokullarındaki Örgüt Kültürünün İncelenmesi
Muhammet ŞAHİN Öğretmenlerin Yetkinlik Algıları ile Okul Kültürü Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Pınar YILMAZ Öğretmen Algılarına Göre Okul Müdürlerinin Dönüşümcü Liderlik Davranışları ile Örgütsel İletişim Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Turgut SEÇKİN Okul Müdürü Görevlendirmelerinde Esas Alınan Kriterlere İlişkin Okul Müdürlerinin Görüşleri
Ad Soyad Tez Konusu
Mehmet KAVUNCU Lider-Üye etkileşimi ile öğretmenlerin örgütsel vatandaşlık davranışları arasındaki ilişki
Zeki ÖZKADAM İlkokul Müdürlerinin İletişim Becerileri ile Öğretmenlerin Örgütsel Sinizm Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Tufan ULUDAĞ Sınıf Öğretmenlerinin Örgütsel Adalet Algıları ile Örgütsel Sinizm Tutumları Arasındaki İlişki
Ad Soyad Tez Konusu
Dinemis Handan GÖNÜLAL Yabancı Dil Öğrencilerinin Kelime Hazinelerinin Gelişmesinde Biçimlendirici Değerlendirmenin Etkisi
İsa KAR İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Zorunlu İngilizce Hazırlık Programı Öğrencilerinin İngilizce Dili İhtiyaç Analizi
Mehmet Akın BULUT Hazırlık Okulu Sınavlarının İngilizce Öğretme ve Öğrenme Üzerindeki Geri Etkisi: Bir Vakıf Üniversitesi Örneği
Polat ERDOĞAN Dil Oyunlarının Çocukların Kelime Bilgisi Gelişimine Olan Etkileri
Ad Soyad Tez Konusu
Nuriye Feyza HARMAN ŞENSOY Yerel Kültür ve Hedef Dil Entegrasyonunun İngilizceyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Öğrencilerin Okuma ve Yazma Becerileri Üzerine Etkisi
Meltem ÖZ Ortak Dil Olarak İngilizce: Eğitmen Farkındalığı ve Öğretimsel Etkileri
Demet AK Hizmet İçi Alandaki Türk İngilizce Öğretmenlerinin Türkçe Ve İngilizce'de Kullandıkları Kibarlık Stratejilerinin Karşılaştırmalı Analizi
Nuran Murshudzada Dil Öğretme Stratejilerinin Yabancı Dil Öğrencilerinin Dil Yeterliliği Üzerine Etkisi
Ramazan Serdar KIZIL Öğretmenlerin Bilgisayar Destekli Dil Öğrenimi ve Web Tabanlı Oyunlara Yönelik Tutumuna İlişkin Bir Araştırma
Sinem BAYINDIR Sözeylemlerin Yabancı Dil İngilizce Öğrencilerine Açık Olarak Öğretiminin Edimbilismel Etkileri
Gülay GÜLER İngiliz Dili Eğitiminde Pozitif Psikoloji: Karakter Güçleri Alıştırmalarının İngilizceyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Öğrencilerin İçsel Motivasyonu Üzerinde Etkileri
Mert ATEŞ Erken Çocukluk Döneminde Psikolinguistik Gelişim ve İçerik ve Dil Bütünleşik Öğrenme Yöntemi
Duygu DOĞRUCAN Öğretmen Öğrenci Etkileşimlerinde Cinsiyet Kaynaklı Farklılıklar
Ad Soyad Tez Konusu
Esra İBAS Etkin Yabancı Dil Eğitiminde Edebi Materyallerin İşlevi
Ad Soyad Tez Konusu
Emel ERTEN Dil Öğretmenleri, Öğrenciler ve Velilerin Etkili İlkokul Yabancı Dil Öğretmeni Özellikleri Üzerine Algıları
Selda AKKAYA İlkokul 2. Sınıf ''İngilizce 2'' İngilizce Ders Kitabının Öğretmen Bakış Açısı ile Değerlendirilmesi
Ad Soyad Tez Konusu
Adama DEMBELE Küresel Para Vakfı: Müslüman Ülkelerinde Fakirliğe Karşı Bir Araç
Ad Soyad Tez Konusu
Nabil Mohamed Zoheir Hamed Albably NABIL MOHAMED ZOHEIR HAMED ALBABLY Vakfın Gelişiminde ve Sürdürülebilirliğinde Yönetişimin Rolü
Faız Alı Hasan Saleh Bankacılık İnovasyonunun İslami Finansal Ürünlerin Gelişimine Katkısı
Alhareth Nahedh Faraj AL NAISANI Vakıfların Devlete Destek Sağlaması ve Bütçe Açığını Kapatmadaki Rolü
Khaled Sayed Zeınhom Mohamed İslami Bankalarda Basel III Anlaşmasına Göre Likidite Riskinin Yönetimi (Suudi Arabistan İslam Bankaları Üzerinde Uygulamalı Bir Çalışma)
Ad Soyad Tez Konusu
Adil KASIM Anonim Şirketlerin İslam Hukukuna Uyarlanması - Alternatif Bir Model
Ad Soyad Tez Konusu
Nadıa Etayeb Elhammal Shbesh İslam Ekonomisinde Özelleştirme Sistemine Geçiş Kriterleri, Libya Cumhuriyeti Üzerine Uygulamalı Bir Çalışma
Mohamad ALSHAMI İslam Şeriati'nin Enflasyona Bakış Açısı
Omar Husen Omar Alshref Libya Altyapısı Finansmanında İslami Sukukların Rolü
Hamza Moftah Habheb Libya Para Politikasının İslam İktisadı Işığında İncelenmesi
Asma Mohammed Mahdi QAID Türkiye'deki Göçmen Arap Kadınların Ekonomik Açıdan Güçlendirilmesi
Belghasm Hasan Abolghasm Ben Krıma Elektronik Bankacılığın Performansının Değerlendirmesi (Libya Bankaları Üzerinde Uygulamalı İnceleme)
Yahya Sayedomar Uluslararası Finans ve İslam Ülkelerinin Ekonomisine Etkisi
Ad Soyad Tez Konusu
Mohamed Abdelwahab Abdelsalam Allam Mohamed Abdelwahab Abdelsalam Allam Mısır ve Türkiye Arasındaki Dış Ticaret ve Büyümesinin Keyfiyeti
Rami Mohamed Kamal Rashad Ibrahım Ibrahım RAMI MOHAMED KAMAL RASHAD IBRAHIM IBRAHIM Sukuk ve Tahvilin Finansal Maliyetinin Mukayesesi
Ad Soyad Tez Konusu
Yaser Ahmed Badr Ahmed İslam Muamelat Hukukunda Kefalet ve Taahhüd Kuralları
Mohamad Ibrahım Kattan Yusuf Efendi Zâde'nin "Necâhul Kâri fi Şerhi Sahihi Buhari" İsimli Kitabının Şirketler Bölümü Tahkik ve İnceleme
Ad Soyad Tez Konusu
Ahmed Sıfelislam Mohamed Abdelhamıd ABDELRAHMAN İslam İktisadında Yatırım ve İktisâdî Yapılanmaya Etkisi -Sudan Tecrübesi Örneği-
Reemah Salım Omar Aljıdr Vakıfların Devletin Mali Kaynaklarını Düzenlemesi Üzerindeki Etkisi -Kuveyt Örneği-
Ad Soyad Tez Konusu
Marwan Abdurrezag Omar Abuhsena İslami Bankalarda Kira Akitleri Yatırım Risklerinin Yönetimi
Mohammed Jasım Mohammed ALDHEYABI Özel Sektör Gelişiminde İslam Ekonomisinin Etkisi
Aly ABDELFATAH Zekat Yatırım Fonlarının İdaresi
Sherıf Ramadan Abbady Awad Sherıf Ramadan Abbady Awad İslami Bankalarda Makâsduş-şeria'nın Kullanılması
Abdulhakim Ahmed Abdulwaniş İslam Bankalarında Selem ve İstisna Akitleri
Adham Abdulhamıd Sahihu Buhari Şerhi Necahu'l Kari Kitabının İcare Kitabının Tahkik ve İncelenmesi
Walıd Almjrbı Çağdaş Şirket Akitleri ve Hükümleri
Osamah Nahedh Faraj AL-NAISANI Çağdaş Bir İslami Finans Kaynağı Olarak E-Ticaret Uygulamaları
Ammıra Hassan Zarouk Ben Youssaf İslami Bankalarda Yatırım Sözleşmelerinin Şer'i Kontrolleri
Ahmed Yehıa Mohamed Matar Ahmed Yehıa Mohamed Matar İslam ve modern Hukukta Şirketler ve Ortakların Bilmesi Gerekli Olan Kanunlar
Hani A. Omran ELARABİ Menfaat ve Hizmetlerin Kira Gelirleri ve Toplumsal Gelişme Üzerindeki Etkileri-Maliki Mezhebi ve Şeri Standartlar Arasında Karşılaştırmalı İnceleme
Abdulelah Mansoor Alı Al Zafenı Mudaraba Şirketi Akitleri ve Çağdaş Uygulamaları
Mahmoud Amın M Abbası Şafii Mezhebine Göre Güncel Mali İşlemlerin Hükmü
Hamza Rafıq Mohammad Nawahdh Hamza Rafıq Mohammad Nawahdh İstisnaa Maaküs
Rehab HASSAN Yusuf Efendi Zade’ye ait Sahihul Buhari Şerhi Necahul Kari Kitabının Tahkik ve İncelemesi: Buyu Kitabı Başlangıcından Köpek Ücreti Babının Sonuna Kadar
Nasser Helmy Alı Amın Nasser Helmy Alı Amın Bütüncül Bir Perspektifle Mültecilerin İktisadi Kalkınmada Rolü: 2012-2016 Yılları Türkiye Örneği
Ad Soyad Tez Konusu
Osama A. H. KHAMAYSA Filistin'deki İslami Bankaların Finans Sözleşmeleri: Bazı Örneklerin Fıkhi Analitik Yönden İncelenmesi
Ad Soyad Tez Konusu
Ahmed Hasan Alahmed Gelir ve Servetin Yeniden Dağıtımında İslam Vakıf Sisteminin Rolü
Ahmed Hasan Bakir Bakir Vakıf malları yatırımlarının yönetimi
Mohamed Abdelkader Amerika Birleşik Devletlerinde ve Avrupa Birliği Ülkelerinde Ekonomiyi Uygulama Fikrini Pazarlamak
Iman Al Ahmad Kudüs’teki Osmanlı Vakıfları ve Kudüs Halkına İktisadi Etkileri
Abeer Kamel Arafat AKRRAMAWI Vakıf Projelerinin Filistin Ailesinin Ekonomik Güçlendirilmesindeki Rolü
Razan Almasrı Kınalızade'nin El-isaf fi Ahkamil Evkaf isimli Yazma Eserinin Tahkiki
Shehab Ahmed Saeed Al-azazı Bağımsız Şer'î Müşâvirlik ve Kurumlar İçin Önemi
Garallah Abdullah Saleh AL-MALGAMI Vakıflar Bakanlığının Küçük ve Orta Ölçekli Projelerin Geliştirilmesindeki Rolü
Noureldın Mohamed Abdelhafez Elhaddad Noureldın Mohamed Abdelhafez Elhaddad İstanbul'da Bulunan Hüdayi Vakfı'nın Kuruluşu, Gelişimi ve Sunduğu Hizmetler
Amer Mohammad A.m. Amer Mohammad A.m. Abdullah Mutawa’nın Düşüncesinde Yardım Faaliyetleri Ekonomisi Tasavvurunun Temelleri
Elsayed Abdelrazek Hassan ELSHEWIHI Vakıflar ve Ekonomik Güçlenmedeki Rolleri
Osman ÖZBAKAN II. Abdülhamit Döneminde Hicaz Demiryolu Finansının İslam Ekonomisi Bakımından İncelenmesi
Suhıb Mohammad Nemer ABED İslami Bankacılık Ürünlerinin Yayılmasında Promosyonun Etkisi
Hazem Elsayed Radwan Attıa Shabka HAZEM ELSAYED RADWAN ATTIA SHABKA Cumhuriyet Dönemindeki Türk Vakıfları İlim Yayma Vakfı Örneği Işığında
Mukhammad AKBAROV Yusuf Efendi Zade "Necahü'l-Karı Şerhu Sahihi'l Buhari" İsimli Kitabının Zekat Bölümü Tahkik ve İnceleme
Ad Soyad Tez Konusu
Osamah Nasser Mohammed Al-eryanı İslam Ekonomisi Açısından Medya ve Medyanın Tüketici Davranışları ile İlişkisi
Abdulkarem Hassan Mohammed AL HUBAISHI Yemen İslam Bankalarında Elektronik Bankacılığının Gelişmesinin Önündeki Engeller
Ala Ghassan Nayef Thugan Ala Ghassan Nayef Thugan Merkezi Şer'i Denetleme Kurulunun Etkinleştirilmesi ve Bunun Filistin'deki İslami Bankalar Üzerindeki Etkisi
Emad HASSAN İslam İktisadında Eğitim Değerleri ve Tüketici Üzerindeki Etkisi: Karşılaştırmalı Bir Çalışma
Ad Soyad Tez Konusu
Mohamed Mohamed M. HEMIR-ALSWEHLI İslami Bankalarda Bir İslami Finans Aracı olarak Mudaraba Uygulamaları (Türk İslami Bankalar)
Ad Soyad Tez Konusu
Musa Alptekin ERBAŞ Bir Bakım Onarım Organizasyonunda Stok Yönetimi Optimizasyonu ve Bakım Planlaması ile Entegre Edilmesi Üzerine Bir Uygulama
Ad Soyad Tez Konusu
Engin KOÇ Türkiye Turizm Sektörünün İkincil Ekonomik Etkilerinin Çarpan ve Girdi-Çıktı Analizi Yöntemi ile İncelenmesi
Hasan Hüseyin SAVUKDURAN Ülkelerin Senyoraj Hakkını Kullanması ve Yıl İçinde Gayri Safi Milli Hasılaya Göre Para Basma Miktarının İncelenmesi
Ad Soyad Tez Konusu
İhsan HEKİMOĞLU Lise ve Üniversite evresindeki öğrencilerin kariyer çapaları ve bireysel ihtiyaçlarının değişimi ve ilişkisinin incelenmesi
Erhan KIRBAÇ Özel Okul Öğretmenlerinin Günlük Duygusal Emeklerinin Öğrencilerin Akademik Performansına Etkisi
Sevilay ORHAN Liderlerin Algılanan Cinsiyet Rolünün Algılanan Liderlik Tarzına Etkisi: Emniyet Teşkilatı Personeli, Öğretmenler ve Banka Çalışanlarının Karşılaştırmalı Analizi
Ömer KÖSE Presenteeism(İşte var olamama) ile Örgütsel Özdeşleşme ve Tükenmişlik Arasındaki İlişkinin Analizi
Emirhan GÖLCÜK Örgüt Kültürü ve İş Yeri Yalnızlığı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Ad Soyad Tez Konusu
Serpil YILMAZ Kadınların İş Hayatında Karşılaştıkları Cam Tavan Sendromu Üzerine Nitel Bir Araştırma
Abdullah ERİŞ Sosyal Medya Pazarlamasının Hazır Gıda Tüketimine Etkisi
Ad Soyad Tez Konusu
FATİH ŞİŞMAN Algılanan Örgütsel Adaletin İş Motivasyonu Üzerine Etkisi: Üniversitelerde Çalışan İdari Personel Üzerine Bir Çalışma
Kübra ANAŞ Vakıf Üniversitesi Çalışanlarında Örgütsel Sinizm Tutumunun İşe Yabancılaşma Üzerine Etkisi
Seyit Ömer GÜRLEYEN Devlet Üniversiteleri ile Vakıf Üniversitelerinin Hizmet Kalitesinin Karşılaştırılması
Ahmet BİNGÖL Konvansiyonel Bankalar ile Katılım Bankalarının Hizmet Kalitesinin Karşılaştırılması
Ayla AVCI Şirketlerde nepotim uygulamasının çalışanların iş tatmini ve tükenmişlik düzeylerine etkisi
Tural Afandıyev İnsan Kaynakları Yönetimi Açısından Fazla Çalışma Kavramı ve Çalışan Motivasyonuna Etkisi
Adem TUTAN
İlhan ARSLAN Tekstil, Hazır Giyim Türk Firmalarının Uluslararasılaşma Süreci
Gülşen Büşra SARRAFOĞLU Örgütsel Adalet ve Örgütsel Sessizliğin, İş Tatmini İşten Ayrılma Niyeti Üzerine Etkisi
Esra Nur ÇELİK Kadın Çalışanların Karşılaştıkları Cam Tavan Sendromunun Tükenmişlik Düzeylerine Etkilerinin İncelenmesi: Kamu Sektörü ve Özel Sektör İstanbul İl Örneği
Sibel DÜNDAR Kültürel Zeka ve Duygusal Zekanın Liderlik Tipleri Üzerindeki Etkileri
Faruk DURUŞ Yöneticilerin liderlik davranışlarının örgütsel bağlılık ve işten ayrılma niyeti üzerine etkisinde psikolojik sermaye düzeylerinin aracılık rolü
Gözde ŞEN Kültürel Zeka ve Kültürel Adaptasyonun Akademik Performans Üzerine Etkisi: Üniversitelerdeki Yabancı Uyruklu Öğrencilerle Yapılan Bir Araştırma
Tuğba AYDIN Türkiye’ye Gelen Yabancı Sağlık Turistlerinin Hastanelerden Bekledikleri Hizmet Kalitesi ve Müşteri Memnuniyeti Düzeyinin Belirlenmesi
Ad Soyad Tez Konusu
Vahap ERDEN Elektrik ve Elektronik İşletmelerinin Üretim Süreçlerinin ve Kaliteye Yönelik Tutum ve Uygulamalarının Analizi: Karaköy Bölgesi Örneği
Kübra EFE BIYIKLIOĞLU Kendilerini Muhafazakar Olarak Tanımlayan Üniversite Öğrencilerinin Marka Algısı: Giyim Kuşam Örneği
Murat CECO Bankacılık Sektöründe Net Faiz Gelirlerinin Belirleyicileri: Türkiye Örneği
Ad Soyad Tez Konusu
Muammer EROL Türk Hukukunda Arabuluculuk ve Teşkilatlanması
Ad Soyad Tez Konusu
Cansu GÜLSEREN Markanın Kullanılması Zorunluluğu
Ad Soyad Tez Konusu
Meltem Hayat BULGUR Karayolları Trafik Kanunu'na Göre Tehlike Sorumluluğu
Ad Soyad Tez Konusu
Zehra GÖNENÇ 15-17 Yaşlarındaki Ergenlerde Şükür ve Psikolojik İyi Oluş Arasındaki İlişkinin Araştırılması
Fatma Nur ERDOĞMUŞ Ergenlerde Kimlik Gelişimi ile Dini Başa Çıkma Yolları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Ad Soyad Tez Konusu
Zehranur AKBULUT İmago Yaklaşımına Dayalı Grupla Psikolojik Danışma Uygulamasının Evli Çiftlerde Affedicilik ve Mutluluğa Etkisi
Çağrı TİMUR Boşanmış ve tam ailede yetişen ergenlerin akran ilişkileri düzeyinin karşılaştırılması
Yakup İME Ergenlerin Çocukluk Örselenme Yaşantıları ile Öz-Anlayışları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Azmi ÇAĞLAR Ebeveynini Kaybetmiş Ergenlerde Yas Düzeyleri ve Öz-Anlayış Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Kamala Khalınbaylı Üniversite Öğrencilerinde Özgecilik ve Mükemmeliyetçilik Anlayışı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Hamza KÖKCÜ Aile İçi Dini Aktivitelerin Yaşam Doyumu Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi
Ali ÖZTOSUN Ergenlerde Algılanan Sosyal Destek ve Sosyal Dışlanma Deneyimlerinin İnternet Bağımlılığını Yordayıcılığı
Ad Soyad Tez Konusu
Semra BULUT Üniversite Öğrencilerinin Sahip Olduğu Değerler Psikolojik İyi Oluş ve Mutluluk Düzeyleri Arasındaki Yordayıcı İlişkiler
Zafer BAŞ Ergenlerin Sahip Olduğu Değerler, Öz-Anlayış ve Mizah Tarzları Arasındaki Yordayıcı İlişki
Mehmet Nurullah KIRAT Ergenlerde Sanal Zorbalık, Bedensel İmgesi ve Duygusal Zeka Arasındaki Yordayıcı İlişki
Ahmet KALAFAT Ergenlerde Kimlik Gelişim Boyutları, Başarı Amaç Yönelimi ve Bilişsel Karmaşıklık Arasındaki Yordayıcı İlişki
Ayşegül BAŞ Ergenlerin Sahip Olduğu Değerler, Öznel İyi Oluşları ve Sosyal Kaygıları Arasındaki Yordayıcı İlişki
Efendi YAVAŞOĞLU Evli Bireylerin Mutluluk Düzeyleri Özgünlük ve Değerler Arasındaki Yordayıcı İlişkiler
Zeynep TÜRKEL Ergenlerde Sosyal Medya Kullanımı. Yalnızlık ve Yaşam Doyumu Arasındaki Yordayıcı İlişkiler
Ömer YÜCESOY Üniversite Öğrencilerinin Sahip Olduğu Değerler, Sosyal Görünüş Kaygısı ve Akılcı Olmayan İnançlar Arasındaki Yordayıcı İlişkiler
Ayşe BAKIRCIALİOĞLU Evli bireylerin sahip oldukları değerler iletişim şekilleri ve evlilik uyumu arasındaki yordayıcı ilişkiler.
Emine SAKARYA Evli Bireylerin Evlilik Uyum, Yaşam Memnuniyeti ve Yaşam Bağlılıkları Arasındaki Yordayıcı İlişkiler
Serpil YILMAZ KARAGÜLLE Öğretmen Adaylarının Mizah, İletişim Becerileri ve Kişilik Özellikleri Arasındaki Yordayıcı İlişkiler
Mesut AVCI Lise öğrencilerinin olumsuz değerlendirme korkusu düzeyleri, öznel iyi oluş düzeyleri ile sanal zorbalık düzeyleri arasındaki yordayıcı ilişkiler.
Ceylan ÖZKAN Siber Zorbalığın Yordayıcıları Olarak Öznel Mutluluk Suçluluk ve Utanç
Eda Nur KOCAMAN Bir Grup Yetişkinde Umut ve Psikolojik İyi Oluş Arasındaki İlişkinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi
Mustafa YILMAZ Öğretmen Adaylarında Bilişsel Farkındalık Düzeyleri, Öznel Mutluluk ve Sıkıntıyı Tolere Etme Arasındaki Yordayıcı İlişkiler
Songül ÇAVDAR Öğretmen Adaylarının Beden İmgesi, Bilişsel Çarpıtmalar ve Psikolojik İyi Oluş Arasındaki Yordayıcı İlişkiler
Üzgü UZUN Öğretmen adaylarının öznel iyi oluş, psikolojik sağlamlılık ve yaşam kalitesi arasındaki yordayıcı ilişkiler
Betül YAVUZ Öğretmen Adaylarında Psikolojik Dayanıklılık ve Bilinçli Farkındalık Arasındaki İlişki: Manevi İyi Oluşun Rolü
Harun ASAN Öğretmen adaylarının mizah tarzları, kişilik ve iyimserlik düzeyleri arasındaki yordayıcı ilişkiler
Hümeyra KORKMAZ Üniversite Öğrencilerinin Sahip Olduğu Değerler, Psikolojik İyi Oluşları ve İnstagram Bağımlılıkları Arasındaki Yordayıcı İlişkiler
Zeyneb Funda TEZ “Yabancı Dil Öğrenme Kaygısı, Utangaçlık ve Konuşma Kaygısı Arasındaki Yordayıcı İlişkiler”
Selma DEMİR Ergenlerin Kişilerarası Problem Çözme Becerilerinin ve Empatik Eğilimlerinin Sahip Oldukları Değerler Açısından İncelenmesi
Sebahat Tuba BOYNUEĞRİ Değerler, Fonksiyonel Olmayan Tutumlar ve Otomatik Düşünceler Arasındaki Yordayıcı İlişkiler
Emrah ŞİRİN EREN Öğretmen Adaylarının Sahip Olduğu Değerler, Sosyal Kaygı ve Yalnızlık Düzeyleri Arasındaki Yordayıcı İlişkiler
Nesibe YÜCA 5. VE 6. Sınıf Öğrencilerinin Sahip Olduğu Değerler, Algıladıkları Aile İlişkileri ve Empati Düzeyi Arasındaki Yordayıcı İlişkiler
Meryem ÖZPİRİCCİ Ergenlerin Sahip Olduğu Değerler, Sağlamlık ve Yaşam Doyumları Arasındaki Yordayıcı İlişkiler
Semih TEZELLİ Öğretmen Adaylarında Duygusal Zeka, Sosyal Kaygı ve Öznel İyi Oluş Arasındaki Yordayıcı İlişki
Ad Soyad Tez Konusu
Osman SAVAŞ Üniversite Öğrencilerinde Ahlaki Olgunluk, Sosyal İyi Oluş ve Psikolojik İyi Oluş Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi
Ad Soyad Tez Konusu
Çiğdem KARAKUŞ Lise Öğrencilerinde Psikolojik Savunmalar Açısından Narsisizmin ve Benlik Saygısının Karşılaştırılması
Ad Soyad Tez Konusu
Gülsüm GÖGER Ebeveynlerin Kişilik Özellikleri İle Çocuklarının Sosyal Beceri Ve Problem Davranışları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Ad Soyad Tez Konusu
Serhat ARSLAN Ergenlerin Sanal Zorbalık ve Kendini Açma Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
Ad Soyad Tez Konusu
Aybüke YILDIRIM 6 Yaş Okul Öncesi Çocuklarına Yönelik Cesaret Temelli Değerler Eğitimi Uygulamalarının Etkililiği
Yasin YARAR Lise Öğrencilerinin İyi Oluş Düzeyleri İle Siber Zorbalık Siber Mağduriyetleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
İrfan KORBAN Psikolojik Danışmanların, Çok Kültürlü Psikolojik Danışma Yeterliklerinin Psikolojik Danışma Becerilerini Yordama Düzeyi
Serkan AKMAN İstanbul İli Pendik İlçesinde Eğitim Görmekte Olan Lise Öğrencilerinin Ergen Asiliği, Duygusal İstismar ve Psikolojik Dayanıklıkları Arasındaki İlişki
Beyza KIRCA Ergenler İçin Kapsamlı Bilinçli Farkındalık Envanterinin Türkçe Dilsel Eşdeğerlik, Geçerlilik ve Güvenilirlik çalışması
Ad Soyad Tez Konusu
Derya KARACAOĞLU Çocuklarda Bilgisayar Oyun Bağımlılığı ile Aile İlişkileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Hümeyra SEVİNÇ Üniversite Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığı ile Duyguları İfade Etme, Düşünme İhtiyacı ve Üretken Düşünce Arasındaki İlişki
İbrahim SÖYLER Ergenlerde Akıllı Telefon Bağımlılığı ile Kendilik Algısı ve Okula Bağlanma Arasındaki İlişki
Serpil SIVAKCI Tükenmişlik Sendromunun ve İş Doyumunun Yaşam Doyumu ile İlişkisi: Özel Sektör Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma
Ad Soyad Tez Konusu
Emine BALCI Yetiştirme Yurdunda Kalan Ergenlerin Saldırganlık ve Öfke Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Ad Soyad Tez Konusu
Makbule UYSAL TEPEBAŞ Gebelik dönemindeki kadınların kaygı düzeyleri ile ruh sağlığı arasındaki ilişkinin incelenmesi
Nur Hilal YILDIRIM Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medya Bağımlılığı Düzeyleri ile Evliliğe Yükledikleri Anlam ve Eş Seçme Kriterleri Arasındaki İlişki
Mehmet Latif CANDEMİR Engelli çocuğa sahip olan ve olmayan ebeveynlerin öz anlayış, kişilik ve merhamet özelliklerinin incelenmesi
Fatih ATLI Öğretmenlerin Öz-Anlayışları ile Mesleki Tükenmişlikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Ad Soyad Tez Konusu
Züleyha TELLİGÖZ İlkokul 4.Sınıf Öğrencilerinin Yaratıcı Düşünme ve Atılganlık Düzeyleri Arasındaki İlişki
Ad Soyad Tez Konusu
Özden YILMAZ Farklı Okul Türlerinde Görev Yapan Öğretmenlerin Spiritüel İyi Oluş Düzeyleri ile Mutluluk Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Ad Soyad Tez Konusu
Birol ÇELİK Öğrencilerin Zorba Davranışları ve Rehberliğe Olan İhtiyaçlarının İncelenmesi
Abdullah GÜNEŞ Okul Tükenmişliğinin Yordanmasında Psikolojik Dayanıklılık ve Problem Çözme Becerileri
Yasemin GÜNEŞ İnternet Bağımlılığının Yordanmasında Bağlanma Stilleri ve İletişim Becerileri
Veli ULU Ortaokul Öğrencilerinin Sosyal Destek Algısı, Yaşam Doyumu ve Akademik Öz-Yeterlilikleri
Navruz ALPARSLAN Anne-Babası Boşanan Ergenlerin Benlik Saygısı ve Okula Bağlılık Düzeylerinin incelenmesi
İnci YILDIRIM Akademik Kontrol Odağı ve Okula İlişkin Tutum ile Öğrenmeye Dönük Tutum Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Gufran GÜNDOĞMUŞ Yalnızlık Düzeyinin Yordanmasında Anne Baba Tutumları ve Okul Tükenmişliği
Saffet Burak BAYRAM Ergenlerin Mükemmeliyetçilik Özellikleri ve Akademik Alanda Arzuların Ertelenmesi İle Akademik Stres Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Derya ALIMCI Ortaokul Öğrencilerinin Akran Zorbalığı ve Sosyal Görünüş Kaygıları ile Kendine Saygıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Suheyb ACAR Sınav Kaygısının Yordanmasının Psikolojik Dayanıklılık ve Karar Verme Becerileri Açısından İncelenmesi
Erhan GÜNEŞ Akran Zorbalığının Yordanmasında Duygusal Özerklik ve Akıllı Telefon Bağımlılığının Etkisi
Ad Soyad Tez Konusu
Mukaddes SEVGEN "Yaratıcı Drama Yoluyla Verilen Sosyal Beceri Eğitiminin Anaokulu Çocuklarının Sosyal Gelişimine ve Yaratıcılıklarına Etkisi"
Zekiye Şeyma ASLIYÜKSEK 0-2 Yaş Bebeğe Sahip Annelerin Doğum Sonrası Bağlanmalarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
Ad Soyad Tez Konusu
Hatice BİLGER Üniversite Öğrencilerindeki Yetersizlik Duygularıyla Öğrencilerin Anne ve Babalarına Bağlanmaları Arasındaki İlişki
Zeynep DEMİREL Özel Yetenekli Ortaokul Öğrencilerinin Okul Tükenmişliğinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
Zeynep YAZGI Üstün Zekalı ve Özel Yetenekli Öğrencilerin Üst Bilişsel Farkındalık Düzeyleri ile Sosyal Duygusal Öğrenme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Ad Soyad Tez Konusu
Yasin ŞAHİN Okullarda Görev Yapan Psikolojik Danışmanların Öz Yeterlik Düzeyleri ile Bireysel Değer Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
İsmail KARATAY Özel Yetenekli Çocukların Aile İçi İlişkileri ile Benlik Algısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Hasan KÜTÜK Üniversite Öğrencilerinin Kişilik Özellikleri İle Presenteeism Davranışları Arasındaki İlişkisinin İncelenmesi
Zehra ŞAŞMAZ Öğretmen Yeterlik Ölçeği Geliştirilmesi ve Yeterliklerin Ölçülmesi: Afrika-Nijer-Niamey Örneği
Hülya MEMİŞ Manevi Danışmanlık Uygulamalarının Ergenlerin Ergenlik Sorunlarıyla Başa Çıkma Düzeylerine Etkisi
Ad Soyad Tez Konusu
Süleyman HACICAFEROĞLU İki Savaş Arası Dönemde Türkiye-İngiltere İlişkileri (1923-1939)
Ad Soyad Tez Konusu
İbrahim KARATAŞ 28 Şubat Sürecinde Muhafazakar Medyanın Tutumu: Yeni Şafak ve Zaman Gazetesi Örnekleri
Erdem EREN Balkanlarda Türk kamu diplomasisi ve faaliyet alanları.
İlyas AKTAŞ Türkiye'nin II.Dünya Savaşı Esnasındaki Dış Politika Kanunu
Ad Soyad Tez Konusu
Abdurrahman BAKILCI Koruma İhtiyacı Olan Çocuklara Yönelik Çocuk Evleri Modelinin Tarihsel Süreci ve Mutlu Yuva Derneği Örneği
Ad Soyad Tez Konusu
Derya ÜNLÜ Yaşlıların Ekonomik İstismara Maruz Kalma Durumlarının İncelenmesi; İstanbul Bahçelievler Örneği
Burak KÜSMEZ Ortaokul Öğrencilerinin Saldırganlık Eğilimleri ile Okul İklimi Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Küçükçekmece Örneği
Ad Soyad Tez Konusu
Ahmet Emin BAYSAL Koruyucu Aile Uygulamaları ve Sonuçları: İstanbul Örneği
Fatma Zehra AKTAŞ Türkiye’nin Uluslararası Sosyal Hizmetleri: Türk Kızılayı, Türkiye Diyanet Vakfı ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı
Ad Soyad Tez Konusu
Burçin AFŞAR İnsan Hakları Bağlamında Yoksul Kesimlerin Sağlık Hakkına Erişimi
Büşra ARICAN Tek Ebeveynli Ailelerin Sosyal ve Psikolojik Sorunlarla Baş Etme Yöntemleri
Ad Soyad Tez Konusu
Özge EŞGİN Sosyal Medyada Çocuk İstismarı İle İlgili Çıkan Haberler: 2013 ve 2018 Yıllarının Karşılaştırmalı Analizi ve Sosyal Hizmet Bağlamında Değerlendirilmesi
Ad Soyad Tez Konusu
Hilal İNALTEKİN Lise Öğrencilerinde Şiddet Eğilimi ve Medya Etkileşimi (İstanbul Kasımpaşa Çok Programlı Lisesi Örneği)
Serkan AKTEN Yaşlı İhmal ve İstismarında Ailenin Rolü: İstanbul Örneği
Sinem BAŞKURT Özel Huzurevlerinde Yaşanan Personel Sirkülasyonunun Yaşlılar Üzerinde Etkisi: İstanbul Örneği
Murat YILDIZ Lise Öğrencilerinde Yaşlı Ve Huzurevi Algısı: İstanbul Örneği
Ad Soyad Tez Konusu
Melisa Ferda AKPOLAT Türkiye'de Artan Yaşlı Nüfus Ve Huzurevlerinin Sürdürülebilirliği
Ad Soyad Tez Konusu
Zeynep AKYÜZ İlköğretim Öğretmenlerinde Sosyal Hizmet Algısı ve Okul Sosyal Hizmeti
Ayşe SEZER DOĞAN Yerel Yönetimlerde Yaşlı Farkındalığı: İstanbul Örneği
Ayfer DAĞCE HAFIZOĞLU Üniversite Öğrencilerinin Savunma Mekanizmaları ile Duygusal Şemaları Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
Ayşe Nur BOZ Sigara Kullanan Sosyal Hizmet Öğrencilerinin Öz-Etkililik-Yeterlik Algısının Sigara İçme Beklentileriyle İlişkisi
Ad Soyad Tez Konusu
Melike SARIKAYA Çocuk Yetiştirme Değerlerine İlişkin Ebeveyn ve Ergen Görüşleri
Timur ÇAYIR Tarihsel Sosyoloji Perspektifinden Şerif Mardin
Semra AYDIN AVŞAR Anne-Baba ve Ergen Çocukların Mahremiyet Algısındaki Farklılıkların Sosyal Medya Üzerinden Okunması
Ad Soyad Tez Konusu
Adnan İNANÇ Turgut ÖZAL Dönemi Kürt Sorununa Yaklaşımın Sosyo-Politik Analizi (1983-1993 arası)
Ad Soyad Tez Konusu
Büşra AYAZ Oryantalist Tablolarda Mimari Öğelerin Yorumlanması
Elif Janset KILIÇTAŞ 19. yüzyıl Osmanlı Sanatında Edeb
Ad Soyad Tez Konusu
Cavide PALA İstanbul'da Osmanlı Dönemi Yapı Kitabelerinin Hat Sanatı Açısından Değerlendirilmesi.
Ad Soyad Tez Konusu
Alizerduş GÜLER III.Haçlı Seferi (1189-1192)
Ad Soyad Tez Konusu
Musa BİÇKİOĞLU Fatımi Hilafetinin Sonlanması Sürecinde Selahaddin Eyyubi’nin İzlediği Yöntem
Ad Soyad Tez Konusu
Elif Merve KOÇ Ahmet Cevdet Paşa ve Osmanlı Devletinde Eğitimin Modernleşmesi
Sami CEBECİ Tarih Kaynağı Olarak Şarkî Karahisar Kadılığı 392 Numaralı Şer'iyye Sicil Defterinin Veri Analizi Yöntemiyle Değerlendirilmesi
Ad Soyad Tez Konusu
Recep Taha ENGİN Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi: Temel Esasları ve Söylevleri
Ad Soyad Tez Konusu
Şeyhmus NEBATİ Kur'an'da Tağut Kavramı
İbrahim TUNÇ Elifbâ (Kur'an) Öğretim Tekniklerinin Standardizasyonu ve Yeni Bir Elifba Önerisi
Umran KILIÇER Kur’an’da Namaz ve Çeşitleri
Ad Soyad Tez Konusu
Ahmet SABAN İslam Ceza Hukukunda Diyet ve Akile Sistemi
Ad Soyad Tez Konusu
İhsan SÜTŞURUP İbnü'l-Kabâkıbî ve "Mecma'u's-Sürûr ve Matla'u'ş-Şümûs ve'l-Büdûr" Adlı Eserinin İncelenmesi
Ad Soyad Tez Konusu
Hüsrev KASTACI Tarihi süreçte Kelami yaklaşımlar; Adudin El-ici ve Ebul- Muin En Nesefi Örnekleri
Serkan TEKİN 18 ve 20. Yüzyılları Arasında Siirt'te Yapılan İtikadi Çalışmalar
Ad Soyad Tez Konusu
Sabahaddin KURTARAN Yusuf efendizade ve Necahu'l-Kari Şerhüs-Sahihi'l Buhari adlı eserinden Kitabül-Umre bölümünün tahkiki
Ad Soyad Tez Konusu
Kübra AYVAZ Muhammed Abdullah DRAZ'ın ''La Morale Du Koran'' ''Kur'an Ahlakı'' Adlı Eserinde Ele Aldığı Nazarî Ahlak Görüşünde Kur'an Referanslarının Tahlili
Ad Soyad Tez Konusu
Iyaad MOHAMAD AMMAR Bedrüddin İbn Cemaa'nın ''el-İ'lam bi-ehâdisi'l-ahkâm'' İsimli Eserin Tahkiki
Ad Soyad Tez Konusu
Ahmet BALABAN Necmuddin Ömer b. Muhammed en-Nesefi'nin et-Teysir fi't-Tefsir İsimli Eserinin Edisyon Kritiği ve Tahlili (Ali İmran Suresi)
Yahya KARAKUŞ En'am Suresinin Kıraatlar Açısından İncelenmesi
Cemal ŞANLIBAYRAK Asım ve Diğer Kıraat İmamlarının Fatiha Suresi ile Bakara Suresinin 1-141.Ayetleri Arasındaki Okuyuş Farklılıkları
Hatice CENGİZ Umman'da, Sultan Kabus Döneminde, Mezhepler arası bir arada Yaşama Örneği
Ömer BAYOĞLU Osmanlı'da Dört Risâle Bağlamında Dâd Harfine Dair Tartışmalar
Ad Soyad Tez Konusu
Mesut YURDAYANIK VIII-XI. (XIV-XVII.) Yüzyıllarda Âcurrûmiyye Literatürü
Ad Soyad Tez Konusu
Abdullah ORHAN İmam-ı Rabbani'nin Mektubat'ındaki Hadislerin Tahriç ve Değerlendirilmesi
Hande Nuran ALPARSLAN Üç Mescid ile İlgili Rivayetler ve Değerlendirilmesi
Ad Soyad Tez Konusu
Elif Saliha LEBİT Kur’an İlimleri Bağlamında İbrahim Suresi
Ad Soyad Tez Konusu
Handan FİLİNTE Mekki Surelerde Kişilik İnşaası
Ad Soyad Tez Konusu
Mehmet TURAN Köstendilli Süleyman Şeyhi’nin Medâr-ı Sâlikân, Etvâr-ı Hâcegân İsimli Eserleri (Metin ve İnceleme)
İsmail HISIM "Cemâl-i Halvetî ve Te'vilâtü Erbaîne Hadîsen ve Şerhu Erbaîne Hadîsen Kudsiyyen" Adlı Eserlerinin Tahkik ve İncelemesi
Ad Soyad Tez Konusu
Nurettin ADIN Aile Alanında Şeyhülislam İbn Teymiyye'nin Dört Mezhepten Ayrıldığı Fıkhı Meseleler
Ad Soyad Tez Konusu
Emrullah CÜRE İslami Bankacılıkta Uygulanan Bireysel Murabaha İşlemleri: Türkiye Örneği
Nuri AKSOY İslam’da Mudaraba ve Katılım Bankacılığında Uygulama Potansiyeli
Ad Soyad Tez Konusu
Talip TOSUN Küresel Ekonomik Krizler ve Katılım Bankacılığı
Fatıma GÜNEŞ Konvansiyonel ve İslam Ekonomisinde Devletin Rolü
Ad Soyad Tez Konusu
Temel HAZIROĞLU KATILIM EKONOMİSİ VE KATILIM BANKACILIĞI
Vahdettin ÇILGIN İnsani Gelişmişlik Endeksinin OECD Ülkelerine Uygulanması (2000-2007 Arası Dönem)
Mehmet KILIÇARSLAN Ulusal Varlık Fonu'nun Türkiye'de İslami Finansın Gelişimi Üzerine Etkileri
Ferhat ARSLAN Kamunun Katılım Bankacılığına Girmesinin Katılım Bankacılığına Olan Muhtemel Etkileri
Bilge BALABAN YANİÇ Mersin Serbest Bölgesi ve Bölgede Faaliyet Gösteren Suriyeli Şirketlerin Bölge Ekonomisindeki Yeri
Ad Soyad Tez Konusu
Baboucarr Mbowe Banka Ve Yatırım Seçimi Gambiya'da Perakende Banka Müşterilerinin Dini Hassasiyeti Ölçmesi
Ad Soyad Tez Konusu
Ömer Faruk ALEMDAR İslami Finansman Yöntemlerinin Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Gelişmesindeki Etkileri
Ad Soyad Tez Konusu
Meltem YAVUZ Katılım Bankalarında Kurumsal Sosyal Sorumluluk
Emel BAYRAK Katılım Bankalarında Hizmet İçi Eğitimin İş Tatmini Üzerine Etkileri Katılım Bankalarında Çalışan Personel Üzerinde Bir Uygulama
Betül BUĞDAY Marka ve Reklamın Bilinirlik Üzerinde Etkisi; Katılım Bankaları Üzerine Bir Çalışma
Serhat BALABAN Katılım Bankalarının Kurumsal İtibarı İle Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Arasındaki İlişki
Ad Soyad Tez Konusu
Zeynep Yasemin TEKŞEN ALTAŞ Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının islâm iktisadı açısından incelenmesi
İbrahim ADIGÜZEL Türkiye'de Sukuk Piyasası, Tarihsel Gelişim, Mevcut Durum ve Geleceğe Yönelik Öneriler
Ad Soyad Tez Konusu
Aslıhan KARAKUŞ Katılım Bankacılığında Dış Ticaret Finansman ve Ürünleri
Bilal BÜYÜKTAŞ Bankalarca Kredi Tahsisi Yapılacak Firmaların Mali Verilerinde Yapılabilecek Aktarma Arındırma İşlemleri
Vedat AYDEMİR İş Sürekliliği Yönetim Sistemi ve Bankacılık Sektöründe Bir Vaka Analizi Kuveyt Türk
Ad Soyad Tez Konusu
Gökhan ÇAKMAKCI Kobilerin Finansmanında Risk Sermayesi Modeli ve Bu Modelin Yatırımcı ve Firma Bazında Uygulanabilirliği