Devam Eden Tezler

Ad Soyad Tez Konusu
Nihal MERT GEDİK
Nuray BORA
Pınar MERT
Muhammet BAHADIR Okul Örgütünde Çeşitli Değişkenler Aracılığıyla Sinizmin Öncü ve Sonuçlarının İncelenmesi
Ad Soyad Tez Konusu
Meral TOPAL
Ad Soyad Tez Konusu
Abdurrahman KARDAŞ
Esin METLILO
Ad Soyad Tez Konusu
Çağrı AKSEL ÇİFTÇİ
Şebnem YAZICI Öğretmenlerin Öğrenme Çevikliği, Değişime Hazır Olma Durumları ve Performansları Arasındaki İlişkiler Örüntüsü
Ad Soyad Tez Konusu
Derya Ülhatun BOZKURT
Fatih BAYDAR
Duygu ŞALLI
Hanifi ÜKER
Baran Barış YİLDİZ Okul Yöneticilerin Açık Liderlik Öz Yeterlik Algılarının Örgütsel Adalet ve Örgütsel Erdem Bağlamında İncelenmesi
Harun TÜYSÜZ Örgütsel Desteğin ve Örgütsel Hafızanın Yenilikçi İş Davranışına Etkisinin İncelenmesi
Ahmet ALİREİSOĞLU Liderlik Özelliklerinin ve Liderlik Yoğunluğunun Örgüt Kültürüne Etkisinin İncelenmesi
Erol SÜZÜK
Ad Soyad Tez Konusu
Kurtuluş ÖZTÜRK II. Meşrutiyet Dönemi Eğitimcilerinin Modern Birey Tasavvuru ve Dönemin Eğitim Politikalarına Yansımaları
Ad Soyad Tez Konusu
Mehmed Esad DEMİRCİ
Ad Soyad Tez Konusu
Azize BOŞNAK
Ad Soyad Tez Konusu
Nayeb Ghodrat Gojar
Cem CEYHAN
Ad Soyad Tez Konusu
Mustafa DERECİ
Feyzullah ORMAN
Ad Soyad Tez Konusu
Ahmet BİÇER
Ad Soyad Tez Konusu
Murat KORKMAZ İktisadi Mağduriyetleri Gidermede Akile Kurumu: Rizikoyu Paylaşmaya Yönelik Yeni Bir Yaklaşım
Ersin DEMİRTAŞ Kobilerin Yaşadıkları Sorunlar Bağlamında Kobi Katılım Kooperatifi
Murat HAŞİMOĞLU
Hasan ÇEVİK İslam Ekonomisinde Üretimi ve Kredilendirme Yöntemi Olarak Selem: Yeni Bir Yaklaşım
Mustafa Afşın SANCAR Yoksulluğun ve İşsizliğin Çözümünde Karz-ı Hasen Müessesesi: Mikro Kredileşmeye Yönelik Yeni Bir Öneri.
Cevdet KAYA İşsizlik Sorununu Çözmeye Yönelik Yeni Bir Yaklaşım: Emek Kredisi
Bengü DURAN
Ad Soyad Tez Konusu
Mahan Mansoorı Bir Stokastik Endojen Büyüme Modelinde Enerji Kaynaklarının Makroekonomik Değişkenlere Etkileri: Türkiye Vaka Çalışması
Ad Soyad Tez Konusu
Ahmet Cüneyt MEHMETOĞLU Türkiye ve Dünyada İslami ve Konvansiyonel Bireysel Emeklilik Sistemi Fonları, Yapay Zeka Uygulamalı Varlık Dağılımı Stratejileri ve Performansı
Furkan OKUMUŞ Yapay Zeka Yöntemleri İle Finansal Varlık Seçimi ve Oynaklık İncelenmesi
Ad Soyad Tez Konusu
Ayhan KARACA
Mustafa KOCAİZMİRLİ Elektronik Para Sistemlerinin İslam Ekonomisi Yönünden Analizi ve Kripto Paralar Üzerine Bir Değerlendirme: Bitcoin Örneği
Eşref YILDIZ
İbrahim GÖKBURUN
Ahmed Cemaleddin GÜLENAY
Serhat BALABAN
Eyüp ASKER Türkiye’de Katılım Bankacılığının Gelişiminde İslami Finans Standartlarının Önemi ve Katılım Bankalarının AAOIFI Standarlarına Uygun Finansal Raporlama Uygulamaları
İlhan DENİZ Faizin Fiyatlar Genel Seviyesine Olan Etkisi: Türkiye Üzerine Bir Uygulama
Numan ÇELİK
Mehmet ÇELİKPENÇE Katılım Bankacılığı Personeline Yönelik İslam Ekonomisi ve Finansı Eğitiminin Şube Performansına Etkisi: Örnek Bir Uygulama
Ersin OKUMUŞ
Muhammed Hadin ÖNER Katılım Bankalarının Takipteki Kredi Oranını Etkileyen Faktörler ve Mevduat Bankaları İle Karşılaştırmalı Analizi
Ahmet LÖKÇE Yapay Zeka Temelli Teknolojilerin Faizsiz Finans Sektörüne Uygulanması: Yeni Bir Yaklaşım
Ahmet MERCİMEK
Yakup BULUT Konvansiyonel Bir Bankanın Faizsiz Bir Bankaya Dönüştürülmesi ve Türkiye Üzerine Bir Model Önerisi
Ad Soyad Tez Konusu
Selim ŞAFAKLIOĞLU
Mecit SALLAUKA
Waqar Badshah İslami Kurulsam Yönetim ve Sürdürülebilir Finansal Performans: Fenomenolojik Bir Çalışma
Aydın GÜNDOĞDU Katılım Bankacılığında Kar Dağıtım Sisteminin Analizi ve Türkiye Uygulaması İçin Yeni Bir Öneri
Harun ÇELİK Türkiye'de Tarımsal Finansman için İslami Araçlar: Konya Örneği
Mehmet BEROOĞLU
Sevgi TURAN
Serkan ÖDEMİŞ
Ömer KORKMAZ
Serkan NURAL Para Olarak Altın ve Ekonomik İstikrarda Oynayacağı Rol
Hüseyin SATICI İmam Serahsi’nin İktisadi Görüşleri
Mustafa ÖZSOY
Nejdet ASLAN XVI. Yüzyıl Osmanlı Alimi Dede Cöngi'nin İktisadi Görüşleri
Yunus Emre AYDINBAŞ
Cuma ÇELİK Finansal Kriz Dönemlerinde Katılım Bankalarının Tutumu ve Müşteri Memnuniyeti: Türkiye Üzerine Bir Uygulama
Ad Soyad Tez Konusu
Maha M M BAHLOOL
Ad Soyad Tez Konusu
Hamit KÜTÜK
Namık KHALILOV İslami Finans Perspektifinden Finans Mühendisliği
Mehmet CEBECİ
Ümit AKKAYA Özel Amaçlı Kurum Uygulamalarının İslam İktisadı Açısından Değerlendirilmesi
Nazlı ÖZGEN Dış Ticaret Finansmanı Uygulamalarının İslam İktisadı Açısından İncelenmesi
Ad Soyad Tez Konusu
Burhan TUNÇ Altyapı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları (AGYO) ve Gayrimenkul Yatırım Fonlarının (GYF) Faizsiz Finansal Model Olarak Uygulamaları
Fikri KAPLAN Altyapı Projelerinin Finansmanında İslami Finans Modelleri
Ad Soyad Tez Konusu
Abedalhaleem H A Alabadla ABEDALHALEEM H A ALABADLA
Wiam Abulgasim Abdullah ELBADSHA Üretici Sermayesinin Finansında İslam Finans Modelleri Libya Cumhuriyet Bankası ve Libya Ticaret Bankası Örnekleri
Ahmed Yehıa Mohamed Matar Ahmed Yehıa Mohamed Matar
Ali Meloud Ahmad ABODRNA Cuâle ve Modern Uygulamaları (Petrol Üzerinde bir Araştırma)
Ad Soyad Tez Konusu
Marwan Mohammad Rıad Khaled Abdalla
Ad Soyad Tez Konusu
Nadya Abdullah Moqbel AL-AKHRAM İslam-Hukuk ve Gelenek Bağlamında Yemen Kadınını Ekonomik Hayata Kazandırma –Karşılaştırmalı Bir Çalışma-
Mılad Muftah Mohamed Jarushı Libya Sermaye Piyasası İçin Önerilmiş İslami Vizyon
Derhem Hasan Ahmed Alsabrı
Emad Ghazi Atta Elbatanony EMAD GHAZI ATTA ELBATANONY Kalkınma Sukuku Başarılı Tecrübelerin Analitik İncelemesi ve Türkiye'de Bunun Kullanımının Geliştirilmesi İçin Teklifler
Gamal Shoeıb Solıman Morshed Gamal Shoeıb Solıman Morshed İslami Gayrimenkul Fonu Değerlendirme Çalışması
Ahmet FARAGOĞLU Franchise-Yasal (Şer'i Kanuna) Uygunluk ve Ekonomik Etkileri
Abdou REFAEI Dijital Sistemsel Dönüşümün Suudi İslami Bankaların Performans Kalitesi Üzerindeki Etkisi
Fadı Mahmoud Husnı Abudyak İslami Bankalarda Finans İşlemleri Riskleri: Filistin Örneği
Fakhereddın A. Mohamed ELSAHBI İslami Bankacılık Tecrübesi “Gerçeklik ve Kısıtlamalar” (Libya'da Faaliyet Gösteren Bankalar Üzerine Uygulamalı Bir Çalışma)
Ekhlas Sultan Hamid ALI Dini ve Ekonomik Açıdan Sanal Para
Mohamed Hisham HATAHET İslami Bankalar Arasındaki Rekabetin Güçlendirilmesinde Şer'i Denetim Sisteminin Rolü
Mahmadali MUDINOV
Mourad Aouadja Şeriat Standartları ve Bankacılık Gereksinimleri Arasındaki İslami Bankalardaki Şeriat Denetimi
Mustafa Jmalı Hizmet Pazarlaması Karmasının İslami Bankaların Performansı Üzerindeki Etkisi
Hamed ABUSENENH Siret-i Nebeviyye'de Ekonomik Bağımsızlık ve Muasır Uygulamaları
Muftah Abdusalam Elaılısh Libya'da Ekonomik ve Toplumsal Gelişmede Vakıfların Rolü "Karşılaştırmalı Çalışma"
Abdullahı Nur Alı Abdullahı Nur Alı İslam Ekonomisinin Perspektifine Göre Para Politikasının Yönetimi (Somali'de Karşılaştırmalı ve Pratik Bir Çalışma)
Sharifullah İBRAHİMİ İslam Bankalarında Şer'i Denetim Yönetimi (Afganistan Örneği)
Mustafa Mohammed Hasan Ali AL-WUSAABY Yemen'deki Altyapı Projelerinin Finansmanında İslami Sukuk Rolü
Abdulkarem Hassan Mohammed AL HUBAISHI İslam İktisadında Mali Politika ve Devletin Genel Bütçe Açığının Çözümündeki Rolü
Abdullah Mohammed Ahsan BADI Siyasi İhtilafların Yemen’deki İslami Bankalarda Finansman Kararına Etkileri ve Yansımaları
Jamal Mohamed Omar DHANA
Ali A. Hassen ALSAEH
Sami Omar Ali SASI
Abdulla Alsadeg Juma HARRUS
Abdallah ERHIMA
Khaled Mahmoud Ahmed Mohamed Shahın Shahın İlham Veren Liderlik ve İş Yaşamındaki Tükenmişlik Sendromuna Etkisi: Türkiye'deki Katılım Bankaları Üzerine Uygulamalı Bir Çalışma
Altohami Ahmed Omar ABUZAYAN Libya'daki Ticari Bankalardaki Finansman Sözleşmelerinin İslami Bankalara Dönüştürüldükten Sonra İslam Hukuku Bağlamında Sonuçları
Khalıd Abduljaleel Abubaker Abujnah Libya'da İslami Bankacılığa Geçiş Deneyiminin Değerlendirilmesi
Hatem OWIDA Düşük Gelirli Ailelerin Gelirlerinin Arttırılmasında Tekaful Sigortanın Rolü
Mohammed Saıf Ahmed Alfaqeeh
Mohamed Eltaher ABULGASEM İslam Yatırım Fonlarının Küçük ve Orta Ölçekli İşletme Finansmanındaki Rolü
Ad Soyad Tez Konusu
Ahmad TARABLSI
Ad Soyad Tez Konusu
Dima ABU ALSOUD Filistin İslam Bankalarında Şer'i Mudarebe Kıstaslarına Uymanın Boyutları
Ali Mustafa ELDERRAT İktisadi Suçlarda İslami Bankaların Sorumluluğu
Naser Yacoub Yaseen ABUALSUOD İslam Şeriatının Işığında Vakıf Müesselerindeki İdari Esasların Geliştirilmesi -Türkiye Yeni Dünya Vakfı Örneği-
Garallah Abdullah Saleh AL-MALGAMI
İsmail BUAK İslam İktisadının Kur'an-ı Kerimdeki Ana Prensipleri
Muath Abdallah Ibrahım Saleh Muath Abdallah Ibrahım Saleh
Mahmoud Khader Ismaıl Salloum Mahmoud Khader Ismaıl Salloum
Ad Soyad Tez Konusu
Fathi Ahmed Omar DARHOBI
Rehab HASSAN
Ibrahım Saleh Hasan Hasan Ibrahım Saleh Hasan Hasan
Ad Soyad Tez Konusu
Hamza Rafıq Mohammad Nawahdh Hamza Rafıq Mohammad Nawahdh
Akram F. M HAMDAN
Abdulelah Mansoor Alı Al Zafenı
Amer Mohammad A.m. Amer Mohammad A.m.
Muhammed HAMŞOĞLU Finansal İşlemlerde: Af Hükümleri ve Kontrolleri
Ad Soyad Tez Konusu
Ruba Tayseer Ragab ALZA'TARY Sivil Toplum Kurumlarının İslami Bakış Açısıyla Sürdürülebilir Kalkınmayı Gerçekleştirmedeki Rolü: Filistin'deki Sivil Toplum Kuruluşları Örneği
Hawa Omar SAFAR Libya'da Ekonomik Kalkınma ve Yeniden Yapılandırma Koşulları
Ali ALABADLA Filistin'de Yerli Üreticiyi Destekleme Politikaları
Mohammed Meelad Saeid SALIM
Ad Soyad Tez Konusu
Rami Mohamed Kamal Rashad Ibrahım Ibrahım RAMI MOHAMED KAMAL RASHAD IBRAHIM IBRAHIM Vakıfların ve Sürdürülebilir Kalkınmanın Eğitim Sektöründeki Rolü: Karşılaştırmalı Olarak Harvard ve Kahire Üniversiteleri
Abdullah (Saleh Mohammed) S. ABUIMSAMEH İslam İktisadının Medya Teorisi "Yenilikçi Bir Model ve Pratik Çerçeve"
Sharıf Fuad Abdualdaım Al Yousefı
Zhrah Abdalla Ali KLEFAH Üniversite Vakıflarının Gelişiminde Bilinçli Yönetimin Etkisi - Ezher Üniversitesi/Cambridge Üniversitesi Arasında bir Mukayese
Ad Soyad Tez Konusu
Fathia Haweel Suliman SALEM Kalite Yönetimi Uygulamalarının Yenilik Teknoloji Üzerindeki Etkisi: Libya'da Faaliyet Gösteren bir Banka Üzerine Uygulamalı Çalışma
Ali Ahmed Omar HABBERRIH
Emad Abdulsalam Alı Mohammed İslam Ekonomisinde Para Politikası Libya'nın Para Politikası İçin Önerilen Bir Model
Abdulmunem Miftah Mohammed ALI Libya'da Tarımsal Finansman Mekanizmalarının Geliştirilmesinde Alternatif Konvansiyonel Enstrümanlar
Hasan AL ULEIWI Çağdaş Mali İşlemlerde Tahkîkü'l Menât'ın Etkisi: (Teorik ve Uygulamalı bir Çalışma)
Zaid Ahmed Mohammed AL AZAKI Bankacılık Riskinin Körfez İşbirliği Konseyi Ülkelerindeki İslami Bankalarda Kârlılığa Etkisi
Ad Soyad Tez Konusu
Emad HASSAN
Ismaıl Mukhtar Abdallha Hasuna Libya İslami Bankalarında Dış Şer'i Denetim İşleyişinin Gelişiminde Etkili Olan Faktörler
Alban BULLARI Engelli İnsanların Bakımının Sağlanmasında Vakıfların Katkısı - Arnavutluk için Araştırma ve Öneri -
Salem Moftah Salem ELSALHI Libya'daki İslami Finans Kurumlarında Şer'i Denetimi: Uygulamalar, Zorluklar ve Çözümler
Abubaker Abdalla Mansour Ben Belgasem İslam Bankalarının İşlemlerinde Makasidi İçtihadın Kuralları
Mahmoud Hamdallah Ahmad ALSWEILEMEEN İslam İktisadında Menfaatler Teorisi
Basem BADER Filistin'de ki İslami Bankalarda Şüpheli Alacakların İncelenmesi
Motasem Mahmoud Numan Iskafı Motasem Mahmoud Numan Iskafı Filistin İslami Bankaların Performansının Finansal, Sosyal ve Sosyo Ekonomik Açısından Değerlendirilmesi (2009-2018)
Amer HAJAL İslam Ekonomisinde Şer'i Denetim Teorisine Doğru
Mohamed Abdelwahab Abdelsalam Allam Mohamed Abdelwahab Abdelsalam Allam Günümüz Müslüman Devletlerinde Zekat Kurumunun Unsurları: Bir Araştırma Önerisi
Hayatullah ATID
Mehrabudin HAMIDI
Abdallah Ahmad Mousa KAN'AN İslami Bankalarda İslami Finans Standartları ve Şeriat Prensiplerine Uyumları (Katar'da İslami Bankaların Vaka Çalışması)
Ad Soyad Tez Konusu
Anwer Mohamed Ahmed SOWESSI
Mustafa. B. M. Abdalla Libya'da Bankacılık İşlemlerin Şer'i Kontrolü Tecrübe ve Zorluklar
Ahamad Mohamed ABU SHAALA
Mohamed Abdoulkhaleg Mohamed ELGHERIANI İslami Finansal Kiralamanın Küçük ve Orta Ölçekli Ekonomik Projelerin Finansmanında ki Rolü
Ad Soyad Tez Konusu
Mehmet DEDEOĞLU
Ömer Salih KÖSEOĞLU
Nurdan ERDOĞAN
Muhammed YİĞİT
Mohammed ÖZKAM
Şerafettin BAŞ
Ad Soyad Tez Konusu
Enes EMİNOĞLU
Muaz EMİNOĞLU
Mevlüt Serhat ALTAŞ
Çağatay ÖZÜER
Muhammed Safa ARIKAN
Ali Ramazan TEZCAN
Süleyman ÖZTEL
İsa DEMİR
Zouhair ATTOUF
Mehmet Murat GÜNSAY
Şenol ATAKUL
Deniz ÇINAR
Ad Soyad Tez Konusu
Havva ÖZBEK Tüketici Benlik ve Marka İmajı Uyumu, Algılanan Marka Kalitesi ve Algılanan Marka Şeffaflığın Reklamın Başarısı Üzerindeki Etkisi: Türkiye'de ve Amerika'da Z Kuşağı Üzerine Bir Araştırma
Muhammed Talha NARCI
Seda YILMAZ İslam Etik ve Ahlak Kurallarının Modern Banka Pazarlamasına Uyarlanması
Ayla AVCI
Ad Soyad Tez Konusu
Hüseyin Hayri NUROĞLU İletişim Teknolojileri Kapasitesinin Franchising Ağ Yönetişim Yapısına Olan Etkisi
Ad Soyad Tez Konusu
Ramazan Özcan YILDIRIM Yerel Yönetimlerde Sürdürülebilir Kurumsal Yönetim Yaklaşımı
Ad Soyad Tez Konusu
Fatih KARAMAN
Ad Soyad Tez Konusu
Esma AYSAL
Gulmıra Samenova
Serdar ERYILMAZ
Fatih ÇEVİK
Tuncay PEKTAŞ
Ad Soyad Tez Konusu
Murat Yalçın KIRCA
Abdullah PAKSOY
Erdem SEZER
Abdullah ERİŞ
Ertuğrul TÜRKER
Eren ERBALCI
Muhammed Emre BULUT
Orhan PARALI
Mehmet Zahid POYRAZ
Ad Soyad Tez Konusu
Metin KAYA
Erdem TAKIŞ
Ad Soyad Tez Konusu
Hasan Hüseyin DENİZ Türkiye'de Hane Halklarının Altın Mevduat Miktarını Etkileyen Faktörler
Evren YAŞAR BİST Sanayi Endeksinde Yer Alan Dış Ticaret Yapan Firmaların Kur Riski ve Türev Ürün Kullanımı Üzerine Bir Çalışma
Ad Soyad Tez Konusu
Hüseyin ÖZDEMİR
Ad Soyad Tez Konusu
Ömer Furkan KESİKBAŞ
Ad Soyad Tez Konusu
Hüseyin ÖZBAY
Ad Soyad Tez Konusu
Kadir DUVAN Suriye'de Hibrit Çatışmalar ve Türkiye'ye Etkileri
Mustafa Salih ÖZET
Serhat ORAKÇI Sudan’da Etnik ve Dini Aidiyetlerin Yükselişi ve Ulusal Bütünleşme Sorunu
Ad Soyad Tez Konusu
Asım DOĞAN Çin Tarzı Hegemonya: Haraç Sisteminden Yol ve Kuşak İnsiyatifine
Calvince Omondi BARACK Güç Paylaşımı Düzenlemesi Yoluyla Barışı Sağlamak: İmzaların Taahhüdü ve Kenya Ulusal Birlik Hükümeti 2008-2013
İbrahim KARATAŞ Katar'ın Dış Politikasında Yumuşak Gücün Rolü
Ad Soyad Tez Konusu
Tuğçe Şehnaz BİNGÖL Amerika Birleşik Devletleri'nin Dış Politikasında Yaptırımlar: Kuzey Kore Örneği
Mahmut Abuzer ELMAS İslam Devrimi Sonrası İran Dış Politikası: Devrim İhracı ve Bölgesel Güç Mücadelesi
Ad Soyad Tez Konusu
Hiba Nur KARADAĞ
Ensar Sezer KÜÇÜKALTAN Çin Halk Cumhuriyeti'nin Doğu Afrika'daki Yumuşak Güç Politikaları: Kenya, Tanzanya ve Uganda Örnekleri
Orhan ALBAYRAK Parti Üyelerinin Siyasal Katılımı - İstanbul AK Parti ve CHP Örneği
Mohammad Rahim Rahimi
Angelo Francesco Carluccı Türkiye'de Dini Cemaatler ve Siyaset: 2000 Sonrası Dönemde Menzil Örneği
Recep ŞEHİTOĞLU
Akif ÇARKÇI Milliyetçilik ve Ümmetçilik Arasında Bir Aydın Portresi: Mehmet Akif
Fatma İlknur AKGÜL Ege Bölgesi Roman Kadınlarında Toplumsal Cinsiyet ve Katılım: İzmir Örneği
Ömer AKPINAR Moldova'da Ulus Kimlik İnşası ve Eğitim: Sovyetlerden Sovyet Sonrası Döneme Müfredat Analizi
Ad Soyad Tez Konusu
Hüseyin AVCI
Ad Soyad Tez Konusu
Rukiye KARAKÖSE Yaşlı Refahına Yönelik Manevi Sosyal Hizmetler: Darülaceze Okmeydanı Örneği
Elvan ALBAYRAK
Elif MOĞUL
Umut Nadir YALINIZ
Atakan TAPTIK
Abdulaziz YILMAZ
Ad Soyad Tez Konusu
Selda MEYDAN
Aslı OFLUOĞLU
Ad Soyad Tez Konusu
Ahmet AKAN
Ad Soyad Tez Konusu
Mehmet ARSLAN Ortaöğretim Öğrencilerinin Sosyal Yardımlardan Yararlanma Durumlarının Akademik Başarıları Üzerindeki Etkisi
Ad Soyad Tez Konusu
Rafet KAYRETLİ
Feyza BEKİ Maneviyat Odaklı Sosyal Hizmet Uygulamaları ve Türkiye İçin Öneriler
Şennur ÇAĞLAR
Ad Soyad Tez Konusu
Elvan YAVUZ
Hatice Hale YURTTABİR
Musa GÜREL
Abdulhamıd Gunda
Hilal ŞAHİNARSLAN
Ruşen AYATA Feminist Sosyal Hizmet Yaklaşımı Çerçevesinde Kadın Hükümlülerin Toplumsal Cinsiyet Algıları ve Yaşam Öyküleri
Ad Soyad Tez Konusu
Aylin YILDIRIM AYKURT Sosyal Çalışmanın Medya Yansımaları: Türkiye-Amerika
Ad Soyad Tez Konusu
Melike BOZTİLKİ Türkiye'de Kadınların Bekar Ebeveynlik Deneyimlerinin Sosyal Politika ve Sosyal Hizmetler Açısından İncelenmesi
Ad Soyad Tez Konusu
Esin TÜCCAR
Yücel KORKMAZ
Mehmet YURTTUTAN
Mehmet Şeref ASLAN
Roza SÜLEYMANOĞLU DİNÇER Sosyal Hizmet Perspektifinden Çocuk Hükümlüler: Tahliye Sonrası Sorunları, Gereksinimleri ve Beklentileri
Müşerref KÜÇÜK
Kemal GÜDEK
Özgür AKTÜKÜN
Osman BAŞ
Ad Soyad Tez Konusu
Sema SAĞLIK
Ad Soyad Tez Konusu
Ahmed Burhan Rohingya Mülteci Arka Planında İnsanlarla Doğrudan Sosyal Çalışma Uygulamasının Yaşanmış Deneyimi
Ad Soyad Tez Konusu
Arzu TOKGÖZ
Dilek SAÇLI
Cemil MEMİŞ
Adem Ali ŞAHİN
Dilek MALİK
Yasemin ŞAHİN Mülteci Öğrencilere Çözüm Odaklı Grupla Çalışma Müdahalesinin Sosyal Hizmet Açısından Değerlendirilmesi
Irmak ARSLAN Bilinçli Farkındalık Temelli Grup Çalışmalarının Yaşam Doyumu, Stres ve Umut Düzeylerine Etkisi: Bir Çocuk Evleri Sitesi Örneği
Ad Soyad Tez Konusu
Ökkaş ARI Tarikat, Cemaat ve Medreselerde Dini Aktörlerin Toplumsal Rolleri:Güneydoğu Anadolu Örneği
Ali CAN Genç Kimliğinin Oluşmasında İslami Sivil Toplum Kuruluşlarının Yeri: İlim Yayma Cemiyeti, Ensar Vakfı, Türkiye Gençlik Vakfı
Ad Soyad Tez Konusu
Leyla YILDIRIM
Fatma ŞENCAN Göç ve Kentleşme Sürecinde Ergenleri Madde Kullanımına Yönelten Sosyal Bağlamının Analizi
Ad Soyad Tez Konusu
Mustafa KILINÇ
Mahir SARIÇAYIR
Ad Soyad Tez Konusu
Özgen GÜNEŞ
Ad Soyad Tez Konusu
Ekaterına Sheremeteva
Alptekin KESKİN Güney Kore K-Pop Popüler Kültürü ve Türkiye'deki Yansımaları: Sosyolojik Bir İnceleme
Ad Soyad Tez Konusu
Eyyup OTHAN Şii Tarih Yazımında İlerlemeci Tarih Anlayışının Yeri
Yaşar DESTANOGLU İstanbul Aksaray’da Kaybolan Osmanlı Eserleri (1923-1950)
Ad Soyad Tez Konusu
Mehmet Zakir SARIKAYA Bir Popülist Siyaset Örneği Olarak Genç Parti
Ad Soyad Tez Konusu
Faruk AYDIN İmam Hatip Liselerinde Okutulan İslam Kültür ve Medeniyeti Dersi Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre İncelenmesi
Ad Soyad Tez Konusu
Mehmet Edip BEKİ İslamcılar İçerisinde Said Halim Paşa'nın Yeri
Ad Soyad Tez Konusu
Mehmet CAN
Ad Soyad Tez Konusu
Mehmet TUĞRUL Osmanlı Avrupa'sında Şehir ve Medeniyet: Selanik ve Sofya Vakıfları.
Ad Soyad Tez Konusu
Amar Mahmoud Alı ELHOSSARY Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi'nin Mısır'daki Çağdaş Dini Tecdid Düşüncesi ile Mücadelesi
Ad Soyad Tez Konusu
Sema GÜMÜŞ Tanzimat'tan Cumhuriyet'e (1839-1923) Osmanlı Kadınının Durumu Üzerine Bir İnceleme
Halit BEKİROĞLU İmam Hatiplilik Kimliğinin Oluşumu ve Değişimi (Tohum Dergisi Çerçevesinde Bir İnceleme)
Muhammet ALTINTAŞ Hat Sanatının Toplumsal Yansımaları ve İsmek Örneği (Cumhuriyet'in Kuruluşundan Günümüze)
Ad Soyad Tez Konusu
Tunay KARAKÖK Menakıpnameler Işığında Selçukludan Osmanlı'ya Anadolu'da Toplum Yapısı ve Hayatı (XII-XIV. Yüzyıllar Arası Dönem)
Müzeyyen Melike ESİN
Yılmaz FARAŞOĞLU
Ad Soyad Tez Konusu
Muhammet UYSAL Kutbüddin Şirazi ve İslam Bilim Tarihindeki Yeri (Tıp Alanı)
Ad Soyad Tez Konusu
Necmettin AZAK Pîrîzâde'nin Umdetü Zevi'l-Basâir Li-Halli Mühimmâti'l-Eşbâh Ve'n-Nezâir Adlı Eserinin Tahkik ve Tahlili
Ad Soyad Tez Konusu
Sinan TUNÇ Mekki B. Ebi Talib ve Kur'an-ı Yorumlama Yöntemi
Umran KILIÇER Kur'ân-ı Kerîm'de Bağımlılıklar ve Tedavi Yolları
Şeyhmus NEBATİ
Ömer Faruk DEMİREŞİK Selçuklular Devri Müfessirleri (XI-XIV.YY)
Mahmud Samıh Yunıs Chakmakchı 20.Y.Y. Kuzey Batı Afrika'da Islahatçı Tefsir Hareketi
Ad Soyad Tez Konusu
Ali YÜKSEL
Ad Soyad Tez Konusu
Selcan NEBİOĞLU
Ad Soyad Tez Konusu
Hasip ARKAVİ Fıkıh ve Modern Hukukta Hileli İflas
Ad Soyad Tez Konusu
Şerif Ömer AYRIK
Hasan YAKUT İslam Ceza Hukuku Açısından Trafik Kazalarının Sonuçları
Ahmet SABAN İslam Hukukunda Mal Kavramı
İdris DALMA
Nihat ÖZDEMİR Zâhirü'r-Rivâyede Geçen Usul Konuları
Mustafa KÖSEOĞLU Din İşleri Yüksek Kurulu Fetva Usûlü ve Fetvada Değişim
Ad Soyad Tez Konusu
Emin ŞEKERCİ
Sebahattin UÇAR
Bakhtiyar TURABOV
Ad Soyad Tez Konusu
Ferman AKINCI Siyasetnamelerde Kullanılan Hadislerin Değerlendirilmesi
Erhan TURAN
Abdullah ORHAN
Zehra AKMAN Tasnif Dönemi Sonrasında Hadis Edebiyatı
Ad Soyad Tez Konusu
Gülten YILMAZ İzz Bin Abdüsselam'ın Tasavvuf Anlayışı
Iyaad MOHAMAD AMMAR
Hatice GARGU Ebû Abdirrahmân Es-Sülemî'nin Hayatı ve Görüşleri
Ad Soyad Tez Konusu
Anıl İzzet UYSAL Üniversite Öğrencilerinin Mizah Tarzları ile Aile Aidiyeti Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Fatma KOTAN Evli Çiftlerin Dindarlık Düzeyleri ile Mutlulukları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Ad Soyad Tez Konusu
Deniz ESEN Anne-Baba Tutumunun Çocuğun Beden Algısına ve Beslenme Şekline Etkisi
Sümeyra KARAKUŞ Eşlerin Ebeynlerine Bağlanma Stilleri ile Birbirleriyle Olan Bağlanma Stilleri Arasındaki İlişki
Edanur UYSAL Sosyal Hizmet Kurumu Çalışanlarının Algıladıkları Stres Düzeyi ile Evlilik Uyum ve Aile İşlevleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Ad Soyad Tez Konusu
Ezgi AKIL Ebeveynlerin evlilik çatışması, çatışma çözüm stilleri ve çocuklarının algıladıkları kaygı düzeyleri arasındaki ilişki.
Ad Soyad Tez Konusu
Ayhan ÇATAN
Gülşen KAYA Okul Öncesi Çocuklarda Ayrılık Kaygısı İle Ebeveyn Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Gökşen Selmin ARIKAN
Eda Hatice AKINCI
Leyla BAHÇECİ Evlilik Öncesi İlişki Geliştirme Programının Çift İlişkileri Üzerindeki Etkisi
Ad Soyad Tez Konusu
Beyhan TUNCER
Hatice Kübra YILDIZ
Kerem GÜMÜŞ Türkiye'de Yaşayan Evli Mültecilerin Depresyon Durumu, Benlik Saygısı ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Ad Soyad Tez Konusu
Emel KÖSEOĞLU
Aslıhan ALP
Ad Soyad Tez Konusu
Betül Sena OSMANLI
Ad Soyad Tez Konusu
Melike Serra ÖZGEDİK
Tuğba Nur AVCİL
Merve MANTAŞ
Kıymet ŞAHİN
Tuğba ÖNCÜ
Selime TURHAN
Fatma DEMİRTAŞ
Hatice Betül KARADEMİR
Yasin Taha ERİŞGEN
Elif ERİŞGEN
Büşra KAZAN YÜKSEL
Ad Soyad Tez Konusu
Ayşenur ZENGİN
Zelal Farahat
Gizem GÜMÜŞ Ortaokul Öğrencilerinin Anneye Bağlanma Stilleri ile Beslenme Alışkanlıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Fatih KONYALI Yardımcı Üreme Tedavisi Gören Bireylerin Evlilik Uyumlarının Maneviyatın Başa Çıkmadaki Etkisinin İncelenmesi (Nitel)
Abdülkemal BIYIKLI Gençlerin Sosyal Medya Bağımlılık Düzeylerinin Dini Yönelimleri Üzerindeki Etkisi
Şerafettin POLAT Kişilik Tipleri ile Aile Değerleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Fatmanur Burcu BOZİK Evli Çiftlerin Enneagram Kişilik Tipleriyle Evlilik Uyumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Esra Sare VELİ Montessori Yönetiminin Okul Öncesi (36-66 Ay) Çocuklarının Günlük Yaşam Becerilerine ve Ebeveyn Tutumlarına Etkisinin İncelenmesi
İsmail AK Hemşirelik Mesleğinde Çalışan Kadınların İş Doyumları İle Evlilik Doyumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Ramazan ÖZOĞUL Erken çocukluk döneminde çocuğa sahip ebeveynlerin dini tutumları ile fonksiyonel olmayan tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi.
Ecem Emine GİRGİN Ergenlerin Algıladıkları Ebeveyn Tutumu ile Öfke Kontrolü Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Gizem Deniz ÇİMEN Batıl İnançların Eşler Arasındaki İlişkiye Etkisi
Ahmet KORKULU Anne Baba Tutumunun Eş Seçiminde Sınırlandırıcı İnançlar ile İlişkisi
Bünyamin AKBULUT Yoksul Aile Bireylerinin Yoksulluğa İlişkin Nedensel Atıfları ile Spiritüel İyi Oluşları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Ad Soyad Tez Konusu
Saliha Fatma BAL
Kerime ÇETİNKAYA
Ayşegül YILMAZ
İbrahim PALA
Meryem DURGUN
Seray NARIN
Hodan Jama Bulshale Hodan Jama Bulshale
Ad Soyad Tez Konusu
Abdullah YILDIZ Çocuk Evleri Sitelerinde Bakın Tedbiri Altında Bulunan Erkek Ergenlerin Psikolojik Bozukluklar Bağlanma Stilleri Duyu Düzenleme ve Akran İlişkilerinin İncelenmesi
Ad Soyad Tez Konusu
Elif TOPCU Lise Yöneticilerinin Hizmetkar Liderlik Stili ile Öğretmenlerin Örgütsel Destek Algıları Arasındaki İlişki
Ad Soyad Tez Konusu
Müslüm YAVUZ Eğitim Örgütlerinde Dedikodunun Nedenleri ve Etkilerine Yönelik Öğretmen Görüşleri
Aykut KARAGÖZ Öğretmen Algılarına Göre Okul Müdürlerinin Liderlik Stilleri ile Toplantı Yönetimi Yeterlilikleri Arasındaki İlişki
Volkan GÖKÇE Okullarda Şeffaflık ile Örgütsel Sinizm Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Öğretmen Algılarına Göre İncelenmesi
Durmuş BOZKURT Öğretmenlerde Psikolojik Dayanıklılık ve Mesleki Tükenmişlik Arasındaki İlişki
Hasan ELÜSTÜ Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna Bağlı Yetiştirme Yurtlarının Yönetim Sürecine İlişkin Yönetici, Öğretmen ve Pskilolog Görüşleri
Hatice TERZİ Okul Müdürlerinin Kaynaştırma Uygulamalarındaki Rolüne İlişkin Öğretmen Görüşleri
Elif KOÇ
Burçin DOLAŞIR Okul Yöneticilerinin Toksik Liderlik Davranışları ile Öğretmenlerin Psikolojik Şiddet Algı Düzeyleri Arasındaki İlişki
Ekrem ESER Eğitimde Gelecek Senaryolarına İlişkin Okul Yöneticilerinin Görüşleri
Nasuh Mevlüt DALGIÇ
Ad Soyad Tez Konusu
Mustuk MARAŞ
Ad Soyad Tez Konusu
Merve ALGAN Eğitimin Dijitalleşmesi ve Eğitimcilerin Dijital Uygulamalara Olan Uyumu
Enes ÇİL Göçlerin Eğitim ve Eğitim Yönetimine Etkisi (İstanbul İli Fatih İlçesi Örneği)
Özkan DEMİR
Recep BİRKAN
Emre DEMİRCAN Aday Öğretmen Yetiştirmede Uygulanan Programların Etkililikleri Açısından İncelenmesi
Murat AŞAN Özel Eğitim Kurumlarında Sosyal Sermayenin Öğretmen Performansına Etkisi
Büşra Nur SARIKAYA Özel Lise Öğretmenlerinin Örgütsel Adalet Algılarının İş Tatmin Düzeylerine Etkisinin İncelenmesi
Kübra ODA DEMİÇ İlkokul Eğitiminde Okul-Aile İşbirliğinin Akademik Başarı Üzerindeki Etkisi
Zehra GÖRGÜLÜ
Tuğba ÖZDEMİR Kazım Karabekir'in Çocuklara Yönelik Çalışmalarının Eğitim Açısından İncelenmesi
Elif Kübra GARİP Havacılık Sektöründe Uzaktan Eğitim Yönetim Sistemi: Türk Hava Yolları Örneği
Ayşe IRMAK YÜKSEL Türkiye'de İlköğretimin Gelişmesinde Yabancı Uzman Raporlarının İncelenmesi
Burak SAYGILI
Eda ŞUGÜNEŞ Tanzimat'tan II. Meşrutiyet'e Osmanlı'da Değişen Kadın Olgusu
Taha EMEN İbni Haldun'un Toplumsal Görüşleri Açısından Küreselleşme Olgusunun Değerlendirilmesi
Serpil ÖZALP Eğitim Yöneticisi Olarak Tevfik İleri ve Türk Eğitim Sistemine Getirdiği Yenilikler
Sevilay CANAN Okul Yöneticilerinin Öğretimsel Liderlik Özelliklerinin Matematik Öğretmenlerinin Motivasyonları Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi
Ad Soyad Tez Konusu
Elif VELİOĞLU
Rabia SEVİLMİŞ
Ferah ÖZDEN Mülteci Öğrencilerin Okula Uyum Süreçlerine Yönelik Bir Eylem Araştırması
Ad Soyad Tez Konusu
Elif ÖZEN DÖLDÖŞ Okul Yönetiminde Yeni Bir Yaklaşım; Ferasetli (Firasetli) Yönetici
Ad Soyad Tez Konusu
Enes YEŞİLKIR Lise Öğrencilerinin Sorumluluk Düzeyi İle Okuldaki Başarı Arasındaki İlişkinin Karşılaşması
Abdurrahman DURSUN Kırsal ve Kentsel Bölgede Yaşayan Boşanmış ve Aile Çocuklarının Uyum Düzeylerinin Karşılaştırılması
Yavuz ABİDİNOĞLU İlkokul ve Ortaokullarda Görev Yapan Öğretmenlerin, Okul İdaresinde Görev Alma İstekleri
Ad Soyad Tez Konusu
Ceylan HAZAR
Naciye Nur SUCU
Bekir ŞİŞMEN
Nurşen YANARDAĞ
Nurgül TURGUT
Uğur TONKAZ
Kader DURSUN Yöneticilerin Kullandıkları Güç Türleri ile Örgütsel Adalet ve Örgütsel Sinizm Arasındaki Yordayıcı İlişkiler
Eray KOÇAK
Zafer DEMİRCİ
Neslihan AYDIN Öğretmenlerin Örgütsel Destek ve Sinizm Algıları ile Motivasyonel Kararlılıkları Arasındaki İlişki
Hakan ÇELEBİ
Ad Soyad Tez Konusu
Özgen BAYKONDU
Döne Feyza CANKAL Duygusal Emek, Psikolojik İyi Oluş, Lider Üye Etkileşimi ve İşe Bağlılık Arasındaki İlişki: Öğretmenler Üzerine Bir Araştırma
Seda BALOĞLU
Hamide UZUN Okul Yöneticilerinin Liderlik Stilleri ile Öğretmenlerinin Duygusal Emek Düzeyleri Arasındaki İlişki
Beşire TOKGÖZ Lise Öğretmenlerinin iş yaşamında yalnızlık düzeyleriyle örgütsel sessizlik düzeyleri arasındaki ilişki.
Eser DANAKIRAN Öğretmenlerin Pozitif Psikolojik Sermaye Algıları ile Örgütsel Vatandaşlıkları Arasındaki İlişki
Sedefnur BALCI Öğretmenlerin İş-Yaşam Dengesi ile Örgütsel Bağlılık Düzeyleri Arasındaki İlişki
Alparslan AKBULUT Öğretmenlerin Örgütsel Adalet ve Örgütsel Destek Algıları ile Örgütsel Sinizme Yönelik Tutumlarının İncelenmesi
Mehmet HACIOĞLU Okullarda Örgütsel Mutluluğun Yordayıcısı Olarak Örgüt Kültürü
Bilal ARSLAN
Hayrullah BIÇAKÇILAR Pozitif Okul Yönetimiyle Öğretmen Motivasyonu Arasındaki İlişki
Adem KEVEN Örgütsel Bağlılığın Yordayıcısı Olarak Okul Müdürlerinin Kullandıkları Güç Kaynakları
Nuri BAŞER Öğrenen Okulun Yordayıcısı Olarak İklimi
Nimet KAYA ÖZEN Okul Yöneticilerinin Liderlik Stillerinin Öğretmenlerin İş Yaşam Kalitesine Etkisi
Elif Nur Seriyye ÖÇAL
Ad Soyad Tez Konusu
Ahmet YAKUPOĞLU İlköğretim Kurumlarında Görev Yapan Öğretmenlerin İş Tatmin Düzeylerinin Çalışma Performanslarına Etkisi: İstanbul İli Avcılar İlçesi Örneği
Ad Soyad Tez Konusu
Selahattin YILDIZ Okul Yöneticilerinin Ruhsal Liderliklerinin Öğretmenlerin Örgüt İklimine Olan Etkisi.
Ad Soyad Tez Konusu
Erdi DEMİR Yönetim Süreçleri Bağlamında Bilgievlerinin İncelenmesi: Küçükçekmece Belediyesi Örneği
Muhammet Fatih KILIÇ
Murat Memiş ALAY İlkokul Müdürlerinin Öğretimsel Liderlik Davranışlarına İlişkin Öğretmen Algıları
Şule CANPOLAT Ortaokul Müdürlerinin Yenilik Yönetimi Yeterlik Düzeylerinin Öğretmenlerin Yenilikçi İş Davranışlarına Etkisi
Emrah KEÇELİ
Kemal DEMİREL
Veysel Murat ÖZYAVUZ
Muhammed Musab ERGÜN
Ad Soyad Tez Konusu
Burak ŞAHİN Okul Yöneticilerinin Dönüşümcü Liderlik Davranışları ile Öğretmenlerin Örgütsel Adanmışlık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Metin ÇELİKTEN 'Değerler Eğitimi' Kavramının Yönetişim Açısından Değerlendirilmesi
Oğuz GÜVEN Öğretmen Algılarına Göre Okul Yöneticilerinin Sosyal İletişim Becerileri İle Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılığı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Arnavutköy Örneği)
Ad Soyad Tez Konusu
Elif KALFA Okul Öncesi Öğretmenlerinin Çatışma Yönetimi Stratejilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
Furkan Ali YÜRÜK
Ad Soyad Tez Konusu
Şahin RIZVANOĞLU Üstün Yetenekli Öğrencilerin Üstün Yetenekliler Eğitim Programları Hakkındaki Görüşlerinin Sosyal Geçerliliği: Beşiktaş Sanat Merkezi Örneği
Nurettin ÇARBUĞA Ortaokullarda Görev Yapan Türkçe Öğretmenlerinin Mesleki Tükenmişlik Düzeyleri (İstanbul İli Küçükçekmece İlçesi Örneği)
Ad Soyad Tez Konusu
Buket METİN
Hatice Sevdenur SELÇUK
Yasemin YILDIRIM
Yeliz ÇAKAN İmam Hatip Liseleri ve Ortaokullarında Çalışan Öğretmenlerin Örgüt Kültürü Algılarının İncelenmesi
Feriha ULUDAĞ Ortaokul Öğrencilerinin Problem Çözme Becerileri ve Stem Tutumları ile Teknoloji - Tasarım Dersi Başarısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Selman MACİT
Muhammet Ali ŞİŞMAN
Ensar DUMLU
İbrahim SARIASLAN Okul Öncesi Öğretmenlerinin Mesleki İmajının İş Tatminine Etkisinin İncelenmesi
İsmail YILMAZ
Şenay DAĞ
Hatice AHRAZ
Yusuf CEYLAN
Tarık BİLGEN
Elif YALÇIN İngilizce Ağırlıklı Eğitim Gören Ortaokul Öğrencilerinin Yabancı Dil Kaygı ve Tutumlarının, Normal İngilizce Müfredatını Takip Eden Ortaokul Öğrencileri ile Karşılaştırılması
Fatih KURTARAN
Cihan TOMAN
Nebi YILDIRIM
Ad Soyad Tez Konusu
Özlem DURAK Sınıf Öğretmenlerinin Tükenmişlik Algıları İle İş Doyumları ve Okuldan Ayrılma Niyetleri Arasındaki İlişki
Fatma KAYA Özel Okullarda Çalışan Öğretmenlerin İş Güvencesi Algısının Örgütsel Bağlılık ve Motivasyonlarına Etkisi
Merve SARIER Öğretmenlerin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları ile İş Yaşam Dengesi ve Motivasyonları Arasındaki İlişki
Büşra YÜCE Sınıf Öğretmenlerinin Eleştirel ve Yaratıcı Düşünme Eğilimleri Arasındaki İlişki
Ömer ŞAKA
Ersen ALAGÖZ İlkokullardaki Öğretmenlerin Adalet Algıları ile Örgütsel Sessizlik ve Örgütsel Güven Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Ömer Faruk ERDOĞAN Ortaokullardaki Okul Yöneticilerinin İletişim Becerileri ile Öğretmenlerin Motivasyonları ve Okul İklimi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Recep Serkan GÜRSEL Okul Yöneticilerinin Teknoloji Liderliği Yeterlilikleri ile Medya ve Teknoloji Kullanımı ve Tutumları Arasındaki İlişki
Zehra Münire YALÇIN Öğrenme Organizasyonunun Okullara Uyarlanmasında Kurum Kültürünün Oluşumuna Etkileri
Selvi ÖZKAN Öğretmenlerin Düşünme Stillerinin Sosyal Beşeri ve Karar Verme Stratejilerine Etkileri
Ad Soyad Tez Konusu
Çağlar ŞİRİN
Mücahit BAYLU
Halil ALPHAN
Ad Soyad Tez Konusu
Serhan DİNÇEL
Ad Soyad Tez Konusu
Mustafa KARACA Okul Yöneticilerinin Dönüşümcü Liderlik Özellikleri Yönünden Öğretmenlerle Çatışma ve Uzlaşma Alanları
Ad Soyad Tez Konusu
Muhammed Mustafa KIZILKAYA
Ad Soyad Tez Konusu
Büşra DEMİR Okul Öncesi Öğretmenlerinin Kişilik Özellikleri İle Mesleğe Yabancılaşma Düzeyleri Arasındaki İlişki (Küçükçekmece Örneği)
Ad Soyad Tez Konusu
Rahman ÇETİNER Öğrenci Algılarına Göre Okul İkliminin Akran Zorbalığına Etkisi
Fatih ZEHİR Okul İkliminin Ortaokul Öğrencilerinin Demokrasi Algılarına Etkisi
Harun CEYLAN Okul Kültürünün, Öğrencilerin Okula Bağlılığına Etkisi
Bülent ŞAHİN Okul Müdürlerinin Liderlik Stillerinin Okul Mutluluğunu Yordama Düzeyi
Yasemin GÜL BİÇER Okul Yöneticilerinin Epistemolojik İnançları ile Politik Becerileri Arasındaki İlişki
Büşra Nur BOZKURT Okul Mutluluğunda Önemli Bir Aktör: Öğretmenlerin Politik Becerileri
Ayşe KAZAN Okul Müdürlerinin Karizmatik Liderlik Özelliklerinin Okul Gelişimine Etkisi
Özlem KOÇTÜRK BAHAT Cam Tavan Sendromu: Kadın Yöneticilerin Yönetsel Becerilerini Yordama Düzeyi
Esra ATMACA
Şahin YILDIRIM Okul Müdürlerinin Liderlik Stilleri ile Örgütsel Sinerji Arasındaki İlişki: "Etkili Lider Sinerjik Okul"
Çayan AKIN Tarih Dizilerinin Ortaöğretim Öğrencilerinin Tarih Dersine Yönelik Tutumlarına Etkisi
Osman Emre ARSLAN
Hüseyin Onur CANSIZ Öğretmenlerin Mesleki İmajlarının İş Doyumlarına Etkisi
Nergiz ÇELİK Öğretmenlerin Kişilik Tipleri ile Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki
Fahri YALÇIN Okul Müdürlerinin Karizmatik Liderlik Stili ve Sinizm Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Çağatay ÖCAL
Neşat HACIİBRAHİMOĞLU
Abdussamet AKTAŞ Okul Müdürlerinin Otokratik, Demokratik, İşbirlikçi ve Serbest Bırakıcı Liderlik Stillerinin Öğretmen Performansına Etkisi
Fatma Betül TUNÇER
Abdullah DURSUN
İsmail ATAÇ Öğretmenleri Denetim Odakları ile Mesleki Bağlılıkları Arasındaki İlişki
Oğuz UĞURLU Türkiye'de Eğitim Fakültesi Dergilerinde Yayımlanan Ölçek Geliştirme Çalışmalarının Geçerlik ve Güvenirlik Yönünden İncelenmesi (2013-2018)
Yaşar CEYLAN
Burak BUZKAN
Ensar TOSUN Farklı Okul ve Branş Türlerinde Görev Yapan Öğretmenlerin Öğretmenlik Mesleğini Seçme Nedenleri ve Beklentilerinin Karşılanma Düzeyi: Bir Durum Çalışması
Rüstem EKER Okul Müdürlerinin Liderlik Stilleri ile Öğretmenlerin Düşünme Stilleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Umut İsmail KARABACAK Öğretmenlerin Örgütsel Adalet Algılarının Mesleki Bağlılıklarına Etkisi
Hüseyin KAYACI Okul Yöneticilerinin Mesleki Bağlılıkları ile Okul İklimi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Şendoğan İMANCI Ortaokul Öğrencilerinin Sosyal Medya Bağımlılığının Akademik Başarılarına ve İletişim Becerilerine Etkisi
Oğuz İPEK
Mehmet TÜRKDOĞAN Öğretmenlerin Yaratıcı Düşünme Eğilimleri İle Okul İklimi Arasındaki İlişki
İlyas DİL Okul Yöneticilerinin Öğretimsel Liderlik Davranışlarının Öğretmen Motivasyonuna Etkisi
Samet ANKARALIOĞLU Farklı Okul Tür ve Kademelerinde Görev Yapan Öğretmenlerin Algılarına Göre Yöneticilerin Ruhsal Liderlik Stilinin Okul Kültürüne Etkisi
Sevinç SAY
Bahadır PEHLİVAN Farklı Türdeki Ortaöğretim Kurumlarındaki Öğrencilerin Okul İklimi Algıları ile Okula Bağlılıkları ve Akademik Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Ahmet KAYA
İsmail Eray DURSUN Yöneticilerin Paternalist Liderlik Davranışlarının Okul Kültürüne Olan Etkisinin İncelenmesi
Ayşenur DENİZ Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutum, Akademik Öz-Yeterlik ve Akademik Güdülenme Düzeylerinin İncelenmesi: Bir Vakıf Üniversitesi Örneği
Bayram AKSAKAL
Bilal Habeş AÇILAN Öğretmen Yakınlık Davranışlarının Öğrencilerin Okula Bağlılık Düzeylerine Etkisi: Lise ve Ortaokul Karşılaştırması
Tuğba AKAR
Hülya İŞLEK
Ad Soyad Tez Konusu
Tuğba ERDEN Okul Müdürlerinin Liderlik Stilleri İle Örgütsel Sosyalleşmenin Örgütsel Adanmışlığı Yordanması
Aytaç KUZU
Ad Soyad Tez Konusu
Şebnem DÜLGER
Ad Soyad Tez Konusu
Muammer BALCI Ücretli Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılık Düzeylerinin İş Doyumuna Etkisi
Hakan ALGAN
Mehmed Yasin YENİYURT
Ad Soyad Tez Konusu
Tahsin SARAY Öğretmen, Öğrenci ve Okul Yöneticilerinin Görüşlerine Göre Geleceğin Öğretmen ve Okul Yöneticilerinde Olması Gereken Özellikler
Ayşe YILMAZ Okulun Öğretmen ve Öğrenci Görüşlerine Göre Öğrencilere Duyuşsal Özellikleri Kazandırabilme Durumu:Durum Çalışması
Enes SÖKMEN
Ad Soyad Tez Konusu
Hatice SÜLEK
Gülşah ERİKEL GARGIN Bağımsız Anaokullarında Yapılan Kurul Toplantılarının, Zümre Toplantılarının ve Okulların Vizyon ve Misyonlarının Çocuk Hakları Açısından İncelenmesi
Abdurrahim BEYGİRCİ
Ad Soyad Tez Konusu
İlknur ERKAN İlkokul Sınıf Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Sitilleri ile Enneagram Kişilik Tipleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Seval GÜREL ERDOGDU Öğretmenlerin Değişime Direnç Göstermelerinde Örgütsel Adanmışlığın ve Bağlanma Stillerinin Etkisi
Ad Soyad Tez Konusu
Veli AKTAŞ Beş Yıllık Kalkınma Planlarının Eğitime Etkisi
Ad Soyad Tez Konusu
Salih GÜVEN Sağlık Meslek Yüksekokullarındaki Öğretim Elemanlarının Algılarına Göre Yöneticilerin Mesleki Yetkinlik ve Temel Erdem Düzeylerinin İncelenmesi
Çınar TOZANLI Öğretmenlerin Örgütsel Vatandaşlık ve Yabancılaşma Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Pınar AKINCI Özel yeteneklilerin eğitiminde görev alan öğretmenlerin hizmet içinde yetiştirilmesi
Fatma POLAT Öğretmen Adaylarının Eğitim Liderliği Üzerine Görüşlerinin İncelenmesi
Kevser YUSUFOĞLU Osmanlı Devleti Enderun Mektebinde Öğretmen Yetiştirme Sisteminin İncelenmesi
Mehmet YAPAR Sınıf Öğretmenlerinin Yer Değiştirmesine İlişkin Veli Görüşlerinin İncelenmesi
Seçil METİN SARIAL İlkokul Yöneticilerinin Liderlik Tarzları İle Öğretmenlerin İş Doyumu Arasındaki İlişki
Emrah SATILMIŞ
Saliha AĞCA Öğretmenlerin Eğitim Hukukuna İlişkin Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi
Derya ŞENYUVA
Sevil KOCA Liselerde Uygulanan Özdeğerlendirme Çalışmalarına İlişkin Okul Yöneticisi ve Öğretmen Görüşleri
Sultan SIĞINÇ Okul-Sanayi İşbirliğinin Geliştirilmesinde Okul Yöneticilerinin Rolü
Ülkü ÇETİNKAYA Kadın Okul Yöneticilerinin Öğretmenler Tarafından Algılanan Kişilik Özellikleri ve Liderlik Davranışları Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
Seda TEZCAN PISA Sınavına İlişkin Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi
Ad Soyad Tez Konusu
Binnaz BİÇER Ergenlerin özyeterlilikleri ile kişilik özellikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi
Necip Fazıl POYRAZ Necip Fazıl'ın eğitime dair görüşlerinin Türk Eğitim Sisteminin hedefleri açısından incelenmesi
Alpay TÜRKKAN Halk eğitimi merkezi yöneticilerinin hayat boyu öğrenme algısı
Ad Soyad Tez Konusu
Eda YANIK
Hatice Kübra KÜÇÜKAYDIN DİB Kur'an Kursları Öğretim Programı (4-6 Yaş Grubu) İle MEB Okul Öncesi Eğitim Programlarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi
Hatice YILMAZ MEB Okul Öncesi Eğitim Programları İle DİB Kur'an Kursları Öğretim Programları (4-6 yaş grupları)nın Değerler Eğitimi Açısından İncelenmesi
Ad Soyad Tez Konusu
İsmail YURTSEVER İmam Hatip Ortaokullarında Okul ve Velilerin Birbirlerinden Beklentilerinin Karşılıklı Olarak Belirlenmesi
Halil PARLAK İmam Hatip Ortaokullarında Öğretmen Görüşlerine Göre İstenmeyen Öğrenci Davranışları ve Bunlarla Başa Çıkmada Kullandıkları Yöntemlerin İncelenmesi
Mahmut Şevket BÜYÜKBAKKAL Okuldan Uzaklaştırma Disiplin Cezası ve Öğrenciler Üzerindeki Etkileri
Mutlu AYDIN Eğitim yöneticilerinin yenilikçilik algılarının incelenmesi.
İbrahim SARIIŞIK
Nurettin ALTUN Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Eleştirel Düşünme Becerilerinin İncelenmesi
Oktay COŞKUN
Serkan TURAN Okul Yöneticilerinin Kayırmacılık Davranışları ile Öğretmenlerin Örgütsel Sinizm Düzeyleri Arasındaki İlişki
İbrahim Ethem BOZGÖZ Okul Yöneticilerinin Kullandıkları Makamsal Güç Kaynakları ile Öğretmenlerin Örgütsel Sessizlik Davranışları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Ekrem YUMLU Okul Yöneticilerinin Sahip Oldukları Teknolojik Liderlik Yeterlilikleri ile Okul Etkinliği Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Muhammed Emin ERGÜN
Recep PASLANMAZ
Yunus Vehbi KARAASLAN
Ad Soyad Tez Konusu
Fikriye ULUSOY
Ad Soyad Tez Konusu
Şirin Şükran AYDINLIOĞLU Genel Liselerden, Meslek Liselerine Dönüşen Okulların Yaşadığı Sorunların Yönetici - Öğretmen Boyutlarıyla İncelenmesi
Ad Soyad Tez Konusu
Bediha Gökçen AYKOL Öğretmen ve Veli Görüşlerine Göre Ailenin Eğitime Katılımı
Sevil İMERT Özel Eğitim Kurumlarındaki Yöneticilerin Öğretmenlerle İletişim Biçimleri İle Etik Liderlik Uygulamaları Arasındaki İlişki
Rıdvan TOPKARA
Gül Saide BAYRAM Okul Yöneticilerinin Beş Faktör Kişilik Özellikleriyle Yönetsel Davranışları Arasındaki İlişki
Seda YILDIZ Ortaokul ve Liselerde Sosyal Sermaye Düzeyi ile Bilgi Paylaşımı Düzeyi Arasındaki İlişki
Hale KÜLEKÇİ Okulların Mimari Yapısı ve Tarihi İle Yönetici ve Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılığı Arasındaki İlişki
Harun YAPICI Okul Yöneticilerinin Kullandıkları Güç Türleri ile Öğretmenlerin Motivasyonu Arasındaki İlişki
Dilara YERLİOĞLU Öğretim Elemanlarının Öznel İyi Oluş ve İş-Yaşam Dengelerinin İncelenmesi
Zeynep KAYA BAYDAR
Ad Soyad Tez Konusu
Müjdat DÜLGAR Okul Yöneticilerinin Teknoloji Liderliği Öz-Yeterlikleri Üzerine Bir Çalışma
Ad Soyad Tez Konusu
Mehmet Emin AYTEK Öğretmenlerin İşe İlişkin Duyuşsal İyilik Algıları ile Okul Kültürü Arasındaki İlişki
Aygül SEZER KESKİN Ortaokul Öğretmenlerinin Duygusal Emek Düzeyleri ile iş Doyumları Arasındaki İlişki
Özge MUŞTU Ortaokul Yöneticilerinin Kullandıkları Örgütsel Güç Kaynakları İle Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılık Düzeyleri Arasındaki İlişki
Yavuz BÜTÜN Öğretmen Özerkliğinin, Örgütsel Vatandaşlık Davranışına Etkisi: Mesleki Saygı Algısının Aracılık Rolü
Ad Soyad Tez Konusu
Ertuğrul TOY Eğitim Yöneticilerinin Liderlik Stilleri ile Kullandıkları Değişim Yönetimi Stratejileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Mine UYSAL KARA Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Çalışan Öğretmenlerin EğitimdeTeknoloji Kullanım Tutumları ve Bireysel Yenilikçilik Düzeylerinin İncelenmesi (Küçükçekmece Örneği)
Ad Soyad Tez Konusu
Mehmet Sinan KARABULUT
Ad Soyad Tez Konusu
Hakan BAŞ Öğretmen Yetiştirme Programında Okul Deneyimi Hakkında Öğretmen Görüşleri
Şengül DEMİR
Ad Soyad Tez Konusu
Sevgi ÇALIK
Çağla KORKMAZ Okullarda Beden Eğitimi Müfredatının Olimpik Sporlarla İlişkisinin İncelenmesi
Oktay HAFUZ HALİL Türkiye'de lisans düzeyinde eğitim gören Batı Trakyalı öğrencilerin kurum ve STK'lar nezdinde karşılaştığı genel sorunların araştırılması ve tespiti (Tekirdağ, Kırklareli, Edirne ve Çanakkale örneği)
Mehmet Fatih AKMAN Okullarda Değişim Yönetimi Çalışmalarında Örgütsel İletişim ve Öğretmenlerin Kararlara Katılım Davranışları Arasındaki İlişkileri
İsmail Mustafa AKÇAY Suriyeli öğrencilerin Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunda yaşanan sorunlar
Ad Soyad Tez Konusu
Fatma Sıhhat MUTLU Okul Yöneticilerinin ve Öğretmenlerin İşe Bağlılık ve Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi
Ad Soyad Tez Konusu
İsmail KARAGÖZ
Yasir İBİLİ
Ad Soyad Tez Konusu
Fatih YAŞAR İlkokul Yöneticilerinin İletişim Becerileri İle Sınıf Öğretmenlerinin İş Doyumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Yasir Bünyamin KURŞUNOĞLU
Ad Soyad Tez Konusu
Kenan AKSOY
Mahmut UYGAR Yöneticilerin ve Öğretmenlerin Empatik Eğilimleri ile Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişki
Adem GÜNGÖR
Ad Soyad Tez Konusu
Ayşe AKSAKAL Eğitim Yöneticilerinin Yetiştirilmesi İçin Hazırlanmış Hizmet İçi Eğitim Programlarının Değerlendirilmesi
Hüseyin BERK
Fatih KARKIN
Zeynep EKİNCİ Onamsız Öğrenme Ortamlarının 4. ve 5. Sınıf Öğrencilerinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersindeki Başarı ve Tutum Düzeylerine Etkisi
Ebru ERCAN Onamsız Öğrenme Ortamlarının 2. ve 3.Sınıf Öğrencilerinin Hayat Bilgisi Dersindeki Başarı ve Hatırlama Düzeylerine Etkisi
Gülsüm KÜTÜKCÜ Yenilikçi Bir Modelin "Kagan Yapılarının" 1.Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Gelişim ve Özgüven Düzeylerine Etkisi
Nermin YILMAZ İlkokul ve Ortaokul Öğrencilerinin Stem Tutumları ve Stem Dersleri Başarı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Ayşe KAHRAMAN
Ad Soyad Tez Konusu
Şakir Burak YILMAZ Öğrencilerin Yaşam Amaçları İle Okula Bağlılıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Ad Soyad Tez Konusu
Zehra Miray COŞKUN Eğitim Örgütlerinde Yöneticilerin Liderlik Stilleri İle Öğretmenlerin Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Arasındaki İlişki
Ad Soyad Tez Konusu
Mert OLTULU Ortaokul Yöneticilerinin Öğretmenler Tarafından Algılanan Liderlik Davranışları ve Öğretmenlerin Örgütsel Adanmışlık Düzeylerinin İncelenmesi
Mustafa AKBEZ Okul Yöneticilerinin Öğretmen ve Velilerle iletişim Biçimleri
Hüseyin HOCAOĞLU
Büşra Yasemin ZORLU Dil Öğretme Amacı Taşımayan İngilizce Hikaye Kitaplarına Yönelik Öğretmen ve Öğrenci Görüşlerinin İncelenmesi
Ad Soyad Tez Konusu
Serdar Recep ŞENEL Öğretmenlerin Kişisel Özellikleri ile Örgütssel Sessizlik ve Mesleki Doyum İlişkisi
Ad Soyad Tez Konusu
Yavuz Hamdi BİNGÖL Eğitim Yöneticilerinin Liderlik Becerilerinin Öğretmenlerin Motivasyonuna Etkileri
Abdullah ÖZBEK İlk ve Ortaokulda Görevli Öğretmenlerin Eğitim Teknolojilerini Kullanma Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
Hakan AYHAN Stajyer Öğretmenlerin Değerlendirilmesinin Öğretmenler Üzerindeki Etkisi
Ad Soyad Tez Konusu
Murat KARAMAN Okul Yöneticilerinin Paternalist Liderliğe Bakış Açılarının İncelenmesi
Fatih GÖKÇE
Tuğba YILDIZ Özel Okullarda Kurumsal Aidiyetin İş Tatminine Etkisi
Nurbeyza GÜNEŞ
Ad Soyad Tez Konusu
Özlem GÜNGÖR Güzel ve Etkili Konuşmanın Yönetim Süreçleri ile İlişkisi
Ad Soyad Tez Konusu
Yunus Emre ÇIVAK Zorbalık Davranış Eğilimleri ile Sosyal Medyaya Yönelik Tutumların Çeşitli Sosyo Demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi
Ad Soyad Tez Konusu
Elif EBCİM Öğretmen Görüşlerine Göre Okul Müdürlerinin Öğretimsel Liderlik Davranışlarının İncelenmesi
Ali AKKUŞ
Orhan BAYRAKTAR Z Kuşağına İlişkin Ortaokul Öğretmenlerinin Görüşleri ve Beklentileri
Zehra SAYAR
Ad Soyad Tez Konusu
Erkan YEŞİL Okul Müdürlerinin Problem Çözme Becerilerinin Öğretmenlerin Örgütsel Sadakatine Etkileri
Süleyman ÇAKIR Eğitim Alanında Hizmet Veren Sivil Toplum Kuruluşlarında Gönüllü Yönetimi
Mehmet ORMAN Öğrencilerin Bilgi Evlerinin İmajına Yönelik Algıları ve Aidiyet Düzeyleri
Ad Soyad Tez Konusu
Hasan Yasin PUSMAZ Öğretmenlerin Örgütsel Atalet Düzeylerinin Yordayıcısı Olarak Örgütsel Adalet Algısı
Ad Soyad Tez Konusu
Fatma Nur DEMİRTAŞ Ortaokul Öğrencilerinin Yaratıcı Düşünme Becerilerine İlişkin Karşılaştırmalı Bir Araştırma: İstanbul - Prizren
Hasan Agah DÜZCE Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Demokratik Algı ve Tutumları ile Ahlaki Olgunlukları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Ad Soyad Tez Konusu
Taner AYDIN Kamu ve Özel Eğitim Kurumlarındaki Müdürlerin Liderlik Anlayışlarının Karşılaştırılması
Furkan DÜNDAR
İbrahim ÇELİK
Songül YAMAN Bilim Sanat Merkezleri'nde öğrencilere sunulan eğitim ve etkinliklerin yönetiminde karşılaşılan sorunlar
Bilal DURAN 2000'li Yıllarda Eğitim Sendikacılığının Değişimi - Eğitim Bir Sen Örneği
Yavuz OSMANOĞLU Ortaokul Müdürlerine Göre Kaynaştırma Uygulamalarında Okul Müdürlerinin Rolü
Serpil BAŞARAN Okul Müdürlerinin Algılanan Dönüşümcü Liderlik Davranışlarının Öğretmenlerin Örgütsel Sinizm Düzeyine Etkisi
Serap TETİK KORKMAZ İlkokullarda Eğitim Ritüellerinin Değişimine İlişkin Öğretmen Görüşleri
Ad Soyad Tez Konusu
Selim DEMİRAY Sınıf Öğretmenlerinin Güç Mesafesi Düzeyleri İle Dağıtılmış Liderlik Algıları Arasındaki İlişki
Ad Soyad Tez Konusu
Musa Talha ALTUN Devlet ve Vakıf Üniversitelerinin Hazırlık Sınıfı Öğrencilerinin Hazırlık Sınıflarına Yaklaşımları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma
Arif GENÇ Türkiye'deki Devlet ve Özel Üniversitelerin Hazırlık Okullarındaki Farklı Motivasyon Seviyelerinin Nedenlerinin Karşılaştırılması
Ferhat KAPLAN Türkiye'deki Anadolu Liselerindeki İngilizce Konuşma İsteksizliklerinin Nedenleri
Serpil KILIÇARSLAN
Osman ŞAHİN
Ayşenur GÖKTEPE Yabancı Dilde İletişim Kurma İstekliliği
Ad Soyad Tez Konusu
Betül DEMİR Yabancı dil eğitiminde Bilgisayar Destekli Dil Eğitiminin uygulanması ve öğrenci motivasyonu üzerindeki etkileri.
Kübra UĞURLU Yabancı Dil Sınıflarında Cinsiyet ve Duygusal Zekanın Konuşmaya İstekliliğe Etkisi ve İlişkisi
Mustafa KARARMIŞ Türkiye'de İlköğretim Okullarındaki İngilizce Eğitiminin Eksikleri Ve Çözüm Önerileri
Beyza KARA İkinci Dil Öğretimi Ve Öğreniminde Mecazi Dil Kullanımı
Tuğçe KOÇ GÖÇMEN Interchange İngilizce Ders Kitabının İletişimsel Öğeler Açısından Verimliliğinin İncelenmesi
Muhammet Furkan ALPAT Flipped Learning Destekli Eleştirel Düşünme Eğitiminin İngilizceyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Türk Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Eğilim Seviyelerine ve İngilizce Yazma Becerilerine Etkileri
Kevser SEVÜK Interchange İngilizce Ders Kitabının Cinsiyet Temsil Açısından İncelenmesi
Serbest DULUTEN İngilizce Dil Öğreniminde Kelime Öğrenme Stratejileri.
İpek MENEKŞE İngiliz Dilinin Türkiye Vakıf Üniversitelerindeki Yolculuğu: Hazırlık Okullarında Nasıl Öğretiliyor, Fakültelerde Nasıl Uygulanıyor?
Nadide AYBAR Kadın ve Erkek Söylevi Arasındaki Biçimsel Farklılıklar
Fadime ÇAĞLAR Altyazılı Film İzlemenin Kelime Gelişimi ve Film Kavrayışı Üzerindeki Etkileri
Ad Soyad Tez Konusu
Şeyma ÖZBİLEN Türkiye'de İngilizce Eğitiminde İncelik Kuramının Uygulanması
Yusuf CİHAN Ölçmede İngilizce Varyasyonları Etkisi
Bahadır AYKUT Doğu ve Batı Toplumlarındaki Etnik Gruplar Tarafından Kullanılan Öğrenme Stratejilerinin Farkları ve Etkileri
Ad Soyad Tez Konusu
Ayşegül HÜRMÜZLÜ
Seda YAZICIOĞLU Interchange Ders Kitaplarının Öğrenci Merkezli Öğretim Kriterine Dayanarak Değerlendirilmesi: Eğitmenlerin Bakış Açısı
Enes ATAY Kelime Öğrenmede MALL'nin (Mobil Destekli Dil Öğrenimi) Verimliliği
Selim KAPANCI
Aziz Ünsal KARAMAN
Tolga SARICA Yabancı Dil Öğretimi Yapılan Sınıflarda Anadilin Öğretmenler ve Öğrenciler Tarafından Kullanılma Eğilimi (Havsa Atatürk Ortaokullu Örneği)
Ad Soyad Tez Konusu
Ertuğrul Emiralp GÜLBAHAR
Ad Soyad Tez Konusu
Nagihan KILIÇ
Ad Soyad Tez Konusu
Esma VATANDAŞ
Ayşe Mine OVALE
Ad Soyad Tez Konusu
Abdulkarım Mohamed Mılad Alkhdashı Libya Sosyal Dayanışma Fonu'nun Yoksullukla Mücadeledeki Rolü
Abdulmajeed Saad Alı Saleh Akrot Küçük Orta Ölçekli İşletmelerde Yemen İslam Bankalarının Rolü: Tadamun Bankası (2000-2010)
Ahmed Mohamed Omer Abuwden Libya Merkez Bankasının Libya'daki İslami Bankalar Üzerindeki Kontrol Mekanizmaları: İslam Cumhuriyeti Bankası Üzerinde Uygulamalı Bir Çalışma
Mohammed Tareq Abed Alsamırey İslam'da Devletin Ekonomik Faaliyetlere Müdahalesi
Maged Abdulwahab Ahmed Al-daoos Şeri Kuralların İhlaliyle Oluşacak Riskleri Azaltmada Şeri Denetim Sisteminin Önemi (Yemen 'Sebe' ve 'Tedamun' Bankaları Örneği)
Remzi BOUFEDJI İslam Ekonomisi Düşüncesinin Gelişiminde Görsel Medya’nın Rolü
Mamadou BASSOUM Batı Afrikada Vakıf Tarih Tecrübesi ve İhya Çabası(Senegal Örneği)
Esmail Hamid Ahmed MUGAHED Vakıf ve Birleşmiş Milletler 2030'un Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini Gerçekleştirmesinde Katkısı
Alı Mustafa Alı Esmıow Geleneksel Bankaların İslami Bankalara Dönüşmesinin Önündeki Engeller
Ahmed Mohammed Ahmed Idhıreej Libya'da İslami Bankacılığının Oluşumunu Geciktiren Sebepler
Sadoun Khalıl Mohammed Elmahaıshı
Ahmed Abdelhay Abdelsalam Eldaly Türk Katılım Bankalarında Yatırım Yöntemleri
Asharaf Mohammed Ahmed Fanan Vakıflar Yatırımının Hükümet Kararları ve Piyasa Ortamını Etkinleştirme Yöntemleri Işığında Yönetimi
Ameur Ouahab Yurt İçi İşletmelerin Finansmanında Zekat Fonunun Rolü Setif Eyaleti / Cezayir Modeli
Mahieddine KECHACHA Malik b. Nebi'de İktisat Düşüncesi
Manal Anees Mıftah Ighamusı Vakfın Toplumsal Dayanışmanın Gerçekleştirilmesindeki Rolü ve Libya'da Fakirlik ve İşsizliğin Çözümündeki Etkisi
Husseıny Ahmed Mohammed Elsunhawy Husseıny Ahmed Mohammed Elsunhawy Yeni Medyanın İslami Bankaların Operasyonlarının Teşvikindeki Rolü
Ad Soyad Tez Konusu
Abdulhanon Saıdov İslami Bankalarda İstisna-i Teoriden Pratiğe
Abdusalam M. Ahmed Saad İslami Bankalarda Şüpheli Alacaklar
Aly Elsayed Elsayed Aly Elbaksawy
Abdelfatah M.ahmed Youseıf
Nesrin Alomar Teori ve Pratik Arasında Sukuk (Kira Sertifikaları) Yatırımı (Türkiye Modeli)
Safıa Abdulatıf A Elmaas
Rıma Annanı
Mohammad Adeeb Darweesh IBRAHIM Türkiye’nin İktisadi Tecrübesinin Stratejik Derinliği
Ad Soyad Tez Konusu
Bahaa ALNAJJAR Sahih Buhari Şerhi Necahul-Kari Kitabının "Kitâbü'l - Büyû" (519-529) Bölümünün Tahkik ve İncelenmesi.
Halil ÇELİK İslam Bankalarında Mudarebe Finansmanının Önündeki Engeller ve Çözüm Yolları
Ad Soyad Tez Konusu
Eman Almasrı Osmanlı Döneminde Şam'daki Vakıf Okulları Geliştirme İmkanları ve İktisadi Sonuçları
Eiman BADRAN
Mohamed Elhamy Mohamed Abdelkarım Mohamed Elhamy Mohamed Abdelkarım İslam Ekonomisinde Doğal Kaynakların Korunması ve Gelişimi
Hasan Faruk SAĞIR Türkiye'de Borç ve Borcun Geciktirilmesine Yönelik Cezaların Uygulamalı Örneklerle İslam İktisadı Açısından İncelenmesi
Mohammed Alsahhar Hasan el-Hüseyni ve el-Fetava'l-Hasaniyyetü'l-Hüseyniyyetu ve'l-Furu'l Munakkahat'ul-Fıkhiyyetü'l Vakiatu fi'd-Diyari'l-Kudsiyye Adlı Eserinin Tahkiki
Khalıd Abdullah A Alqefarı
Fareed Abdulhamıd Hamad Abdurabbah Libya Merkez Bankası'nın Libya'daki İslami Bankacılık ile İlişkisi
Ad Soyad Tez Konusu
Ahmed Mohamed Essadq Boker İslami İktisadi Açısından Paranın Aklanması -Libya Örneği-
Ad Soyad Tez Konusu
Ameen Maarof Abdulghaith FEED
Ad Soyad Tez Konusu
Mohamad Mustafa ALTURH
Ad Soyad Tez Konusu
Maimaitirexiati TUERHONG Çin ve Türkiye Arasındaki Ekonomik İlişkiler
Mohamed Gamal Elsaıd Helal Mohamed Gamal Elsaıd Helal Görsel Medya ve Ülke Ekonomisi Arasındaki İlişki (Mısır Örneği)
Alı Mohammed Zaın BIN SUMAIT İmam Berzenci'nin ''Tahsilu'l Emel bi Tafsili'l Emuâl ve Târifu'l Ummâl bi Tasrifi Beyti'l Mâl'' İsimli Kitabının Tahkik Edilmesi
Ibrahım A. Y. Barham Ibrahım A. Y. Barham Göstermelik Sözleşme: Teverruk Örneği
Asma Masoud M. KHALIFA İslami Bankalarda İslami Finans Sözleşmelerinde İslami Kontroller Sudan Deneyimi Bir Model
Hanadı Ezzaldeen Serag Sudan'da Fakirlikle Mücadelede Vakıf Fonlarının Rolü
Ad Soyad Tez Konusu
Mohd Mostafa Ahed Alnubanı Ticari Değişim Mekanizması Olarak Takas Sistemi Modelleri
Nadra Al Rabtı Yabancı Sermaye Yatırımlarının Hukuki ve Fıkhi Açıdan İncelenmesi: Libya Örneği
Bashır Mohamed Basheer Abohjar
Hamza LAHJOUJI İslami Finans Sözleşmeleri ve Bunların Maliki Mezhebine Göre Fas'daki Uygulamaları
Ad Soyad Tez Konusu
Bashayer Aybar L. Albarghouthi BASHAYER AYBAR L. ALBARGHOUTHI Gecikmiş Borçların Ticari ve Katılım Bankalarında İşlenmesinin Karşılaştırılması: Ürdün
Mohamad Anas KORFANOĞLU
Ad Soyad Tez Konusu
Hanady Ahmad Mahmoud Alaarag Vakıflar ve Sürdürülebilir Kalkınmaya Katkıları (Osmanlı Vakıfları Örneği)
Mohamed ELBASUONY Eğitim Vakıflarına Yatırım
Mohamed Fakhry Gadelkarım Saıd Mohamed Fakhry Gadelkarım Saıd İslami Model ile Batı Modeli Arasındaki Bilimsel Bağışlar
Aisha Abdalla ELMEZUGHI
Khadıdja Seba İslam Vakfı Hükümlerini Yasalaştırma: 1946 Tarihli Mısır Vakfı Yasasına Kıyasla Muhammed Kadri Paşa’nın Adl ve İnsaf Kitabının Analitik İncelenmesi
Abdulhalim ZEIDAN NASSER Vakıf Müfredatının Eğitimini Modernize Etme-Prototip Model
Abdullatıf Salah Ibrahım A. Alhemmalı Zekat Aktivasyonu ve Ekonomik Faaliyetin Gelişimi Üzerindeki Etkisi (Misurata Kenti Libya Modeli)
Amına Mohamed E. Almahjoub
Ad Soyad Tez Konusu
Sanaa H.M. Shikhaleid Sanaa H.M. Shikhaleid Gazze bölgesindeki vakıflar ve iktisadi gelişimin gerçekleşmesindeki yeri.
Ad Soyad Tez Konusu
Ghıas Razouk Şafii Mezhebinde Örfün Mali Uygulamalara Etkisi (Özgürlük ve Uygulamalı Bir Çalışma)
Ismail Mohammad Hasan Habazi ISMAIL MOHAMMAD HASAN HABAZI Para Vakıflarının Önemi, Yönetimi ve Geliştirme Yolları - Mukayaseli bir Çalışma -
Ahmed Ahmed Mohammed Al-ansı İslami bankalarda şeri risklerin yönetimi
Abdulsattar KATTAN Fıkhi Bakış Açısından Şirket Hisseleri ve Bunun Etkileri
Wisam Mahdi Saleh SALEH
Ad Soyad Tez Konusu
Mohamed Hamoud ABDI
Oğuz Han GÜN
İsmail EVLEK
Awaluddın Ramadhan
Hashem Ahmed Moqbel Abdullah
Issa SALEH SENOUSSI
Ad Soyad Tez Konusu
Dayanat Muradov Azerbaycan'da Tüketicilerin Özel Marka Tercih Ettiği Kategoriler ve Özel Marka Tercihini Etkileyen Faktörler
Muhammet ÖZTÜRK Helal Gıda Sertifikasyonunun Tüketicilerin Marka Tercihinin Üzerindeki Etkisi
Hasan GÜNEY
Mehmet Yusuf BAKAN
Ad Soyad Tez Konusu
İdris SOYLU
Ad Soyad Tez Konusu
Ahmet AKÇAY
Burak GÖNÜL
Hawa Ndıaye
Müçteba ÇALIŞIR
Muhammed Mesut YAŞAR
Ad Soyad Tez Konusu
Cafer ALBAYRAK Türkiye Afet Lojistiği Yönetim Yaklaşımı: Karşılaştırmalı Analizi
Ayhan YILMAZ
Gökhan ÇATAK
Fatih Kürşat TOPLU Süreçlerin dijital platforma taşınması, geliştirilmesi ve yönetimi
Ad Soyad Tez Konusu
Mahmut BEKMEZ
Ad Soyad Tez Konusu
Abdul Hayee Mahmood
Gonca YÜCE
Nilay Arzu DEVRİMCİ
Caner KARAGÖZ
Faik Sabri ÇAVUŞOĞLU
Üsame MİSİR
Kader KURNAZ
Musab CEYLAN
Mücahit Ahmet AKDAŞ
Ayşe Nur GÖKÇE
Ad Soyad Tez Konusu
Ömer Faruk ATEŞ
Mahmut Sami CEYLAN TMS 24 İlişkili Taraf Açıklamaları ve Bir Uygulama
Enes AKTAŞ
Ad Soyad Tez Konusu
Gentjan Ulaj Uluslararası Markalaşmada Pazarlara Giriş Kararlarının Önemi
Ad Soyad Tez Konusu
Feyzullah DAŞTAN Kobilerde Başarı Göstergeleri ve E-Ticaretin Bu Başarı Göstergelerine Etkileri
Mahmut Emin YALÇINKAYA
Muhammet Emin OKUR
Sadullah GÜLER
İlham CANDAN
Onur DOĞAN Türkiye'de Yenilenebilir Enerji Kaynakları Kullanımının Cari Açık Üzerine Etkileri
Ömer Faruk BABAVATAN
Ahmet Necip DEMİR Katılım Bankalarında KOBİ Müşterilerine Sunulan Ürünler ve Bu Ürünlerin Kullanımı Neticesinde Ülke Ekonomisine Sağlanan Katkılar
Rıfgı Buğra BAĞCI Yabancı Doğrudan Yatırımların Türkiye'deki Endüstriyel Gelişmeye Etkisi: Otomotiv Sektörü Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme
Salihanur AYKAN DARFILAL Arap Baharı Sonucu Ekonomik Değişim ve Doğrudan Yabancı Yatırımlar Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Cezayir Örneği
Abdulkadir KURT
Aşkın DÜNDAR
Ramazan YILMAZ Petrol Fiyatlarının Reel Sektör Üzerindeki Etkileri
Ad Soyad Tez Konusu
Fatih İLHAN İstanbul'daki Kent İçi Raylı Sistem Hatlarında Yer Altında Çalışan Personellerin İşyeri Yalnızlığı, Yabancılaşma ve Fiziksel ve Zihinsel Yorgunluk Seviyeleri Arasındaki İlişkinin Analizi
Ad Soyad Tez Konusu
Serhat AKDENİZ
Gülay KAYA Çalışanların Benlik Durumları ile Yaratıcı Davranış Düzeyleri Arasındaki İlişki:Gümrük Çalışanları Üzerine Bir Araştırma
Betül Büşra DERELİ Yöneticilerin Sosyal Görünüş Kaygısı Düzeyleri İle Kullandıkları Güç Kaynakları Düzeylerinin İlişkisi
Seval ABA Psikolojik Sözleşme İhlalinin Üretim Karşıtı Davranışa Etkisi
Ayşe AKYÜZ
İlyas AKTAŞ
Abdulcebar HOROZ
Uğur MEMİŞ Mülakatlarda Değerlendirici Duygu Durumunun Değerlendirme Sonuçlarına Etkisi
Mehmet GENÇ
Assadullah HASHİMİ Eminönü Bölgesi Turizm Sektörü Çalışanlarının Politik Beceri ve Kültürel Zeka Seviyeleri Arasındaki İlişki
Yasin Batuhan YÜKSELEN
Nihat Emre MEMİK Kişiliğin Psikolojik Sahiplenme ve Örgütsel Sessizlik İlişkisi Üzerindeki Şartlı Değişken Etkisinin Analizi
Atik AKYOL İşkoliklik ve İşe Cezbolma İle İşyeri Yalnızlığı Arasındaki İlişkilerin Analizi.
Ahmet BEKİROĞLU İşyerinde Sıkılma, İşyeri Yalnızlığı, Stres, Pozitif ve Negatif Duygunun Sanal Kaytarma Davranışına Etkisi
Yaşar UZUN Türkiye'deki Ticari Havayolu Pilotlarında Kültürel Zeka ve İşten Ayrılma Niyeti İlişkisi Üzerinde İş Yeri Yalnızlığının Ara Değişken Rolü
Muhammed Mustafa BALÇİÇEK Yurtdışında Çalışan Türk Personelin Kültür Uyumlarının Mutluluk Düzeyleri İle İlişkisi ve Kültürel Zekanın Moderatör Etkisi
Ayşegül ÖZTÜRK Zaman Perspektifinin Proaktif Davranış Üzerindeki Etkisi
Sema YAZICI Örgüt Kültürü İle Proaktif Davranış İlişkisinin İncelenmesi
Mehmethan KARAOĞLU Erkek Kabin Memurlarının Toplumsal Cinsiyet Rolü Streslerinin İşten Ayrılma Niyeti ve Üretim Karşıtı Davranış ile İlişkisi
Tülay KISAK
Ad Soyad Tez Konusu
Gamat KARIMOV
Ad Soyad Tez Konusu
Mustafa Said OKUDAN
Yusuf TÜRKMEN
Aliihsan ATASOY
Yüşa SIĞLAN
Cemal Batuhan ELBİR
Ad Soyad Tez Konusu
Merve Betül ARDA
Burak ERDEM
Recep TAŞĞIN
Yunus BAYRAM
Kübra TOPUZ
Ercan BOYNUKARA
Fatih YAVUZ
Şerafettin Cemil ŞAHİN
Vahyeddin ŞENGEL
İbrahim Furkan KAHRAMAN
Elif YAFEZ
Ahmet Yağız KARAİSMAİL
Emre Yavuz KARAİSMAİL
Ad Soyad Tez Konusu
İsmail AKTAŞ
Ad Soyad Tez Konusu
Ecem ALTUN Örgütsel İmajın Örgütsel Bağlılık ve Performansa Etkisi: Üniversite Çalışanları Üzerine Bir İnceleme
Ad Soyad Tez Konusu
Ahmet Selim TÜRKYILMAZ Organizasyonların Yalınlaştırılması ve Liderlik Modeli İlişkisi
Ad Soyad Tez Konusu
Rabia ÇEKMEZ
Fatih DUYMAZ
Selim GENÇAL Sivil Toplum Kuruluşlarında Hizmet Kalitesinin Ölçümü: Türk Kızılay Üzerine Bir Araştırma
Sezer SEVİM
Mehmet Oğuzhan ALTUNTAŞ
Merve İKİNCİ Örgütsel Adalet ve İş Tatmininin Üretim Karşıtı İş Davranışı Üzerine Etkisi
Gülfem AYDOĞ Kişilik Özelliklerinin Üretim Karşıtı İş Davranışı ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerine Etkisi
Ad Soyad Tez Konusu
Berat Can CİVAN Sıfır Kaldıraç Politikasını Etkileyen Faktörler: BIST Firmaları Üzerinde Bir İnceleme
Orhan ARSLAN
Selim KILIÇ
Musa METİN
Ebubekir TİVNİKLİ
Osman Abulkalam Fazal Ahmed
Sema TURAN
Cemil Serdar ÖZÇELİK Türkiye'de Kurulan Lojistik Köylerinin Ekonomik Büyümeye Etkisi
Ad Soyad Tez Konusu
Bilal İKBAL Kamu Özel İşbirliği(KÖİ) Projeleri ve Türkiye İçin Durum Analizi
Hasan Fatih TOPDEMİR Alternatif Bir Ticaret Modeli Olarak Takasın Kullanımı ve İstanbul'da ki İnşaat Firmaları Üzerine Uygulama
Ad Soyad Tez Konusu
Haydar Tarık KIRBAŞ
Cihan SÜRÜ
Ad Soyad Tez Konusu
Koraç KUDAY BİST'te İşlem Gören Ticari Bankacılık Sektöründeki İşletmelerin, Sermaye Finanslama Politikalarının Finansal Performansa Etkisinin İncelenmesi
Mehmet Fatih SUNAGİL Türkiye'de Hisse Senedi Alım Satımının İslami Finans Açısından İncelenmesi
Ad Soyad Tez Konusu
Yusuf AŞKIN
Mustafa Egemen AŞKIN
Erdinç ÖZTÜRK
Selman Sacid ERTÜRK Rasyonel Tercih Teorisi
Ad Soyad Tez Konusu
Ali Erkam MIDIKHAN Türk Ceza Hukukunda Çocukların Cinsel İstismarı
Hüseyin ZEYTİNCİ
Türkşad Kunthan UÇUK Türk Ceza Hukuku'nda İrtikap Suçu
Selim AKÇAM
Tuğberk CİN Gizli Soruşturmacı Görevlendirilmesi ve Soruşturmacının Eylemlerinin Hukuki Niteliği
Tayfun BUDAK
Yavuz GÜLER
Sedat CAN Ceza Muhakemesi Hukukunda Bilirkişilik
Ad Soyad Tez Konusu
Hakan İŞLEYEN
Adalet CANLI AKBAŞ Kripto Para Basımı ve Devlet Otoritesi
Aybüke EKİCİ 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununda Düzenlenen Mülteci Statülerinin Tanımı ve Karşılaştırması
Eyüp ATEŞYAKAR
Ad Soyad Tez Konusu
Sezer BAYLAN
Ad Soyad Tez Konusu
Ali METİN Milli Görüş Partilerinin Kapatılması
Turgut ÇALIK
Yavuz ÇAKIR Kamulaştırmasız El Atmanın Mülkiyet Hakkı Bakımından Anayasal İncelenmesi
Ali ÇELENK Sağlık Hizmetlerinin Yürütülmesinde Doktor Hatalarından Doğan İdari Sorumluluk
Ad Soyad Tez Konusu
Aslıhan MAZLUM
İrem NAK
İrem Kadriye SORKUN
Nazife Sena ŞAHİN
Ad Soyad Tez Konusu
Hümeyra ÖNER
Ayşenur KABLAN
Hatice BİNGÖL
Tuğçe KIRTI Duygusal Yeme, Duygusal Zorlanmaya Toleranssızlık ve Bilişsel Duygu Düzenleme Stratejileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Karşılaştırmalı Bir Çalışma
Ad Soyad Tez Konusu
Öznur SARIKAŞ Ergenlerde Obsesif Kompulsif Bozukluk Belirtilerinin Üstbiliş, Şema ve Ebeveynlik Biçimi Çerçevesinde İncelenmesi
Sümeyye SÜRENOĞLU Imago Grup Çalışmasının Evlilik Uyumu, Yetişkin Bağlanması ve Kendilik Algısına Yönelik Etkililiği: Deneysel Bir Çalışma
Nisa REİS
Burcu BÜGE
Fatma Saliha ATABAY GAZİOĞLU
Rabia YILMAZ
Ayşenur YÜKSEL
Ad Soyad Tez Konusu
Gülnur İLK Ergenlerde Kişilik Bozukluklarının Görülme Sıklığı ve Erken Dönem Uyumsuz Şemaların Kişilik Bozukluklarını Yordayıcı Etkilerinin İncelenmesi
Ayşenur MALATYALI Kişilik Bozukluklarında Benlik Algısının İçgörü ve Öz-şefkat Değişkenleri Açısından İncelenmesi
Merve DURMAZ Erken Dönem Uyumsuz Şemaların Madde Bağımlılığı Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi
İlkem İNCE Erken Dönem Uyumsuz Şemaların ve Ebeveynlik Biçimlerinin Büyüklenmeci ve Kırılgan Narsisizmle İlişkilerinin İncelenmesi
Melike KALKAN
Ayşenur YORULMAZ
Ceren ÖZKAN
Beyza BİÇER
Fatma CANATAR
Zeynep KILIÇ
Asiye DURMUŞ
Ad Soyad Tez Konusu
Mehmet EKİCİ Türk iş Kanunu'nun 24. ve 25. maddelerine göre haklı fesih kavramı
Ad Soyad Tez Konusu
Hasan DAĞ
Shahriyar ASKAROV
Hacer Begüm MENTEŞ Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (CISG) Kapsamında Ayıplı Mal Kavramı ve Satıcının Ayıba Karşı Sorumluluğu
Volkan ÖZDEMİR Türkiye ve Güney Kore'de Hakem Kararlarının İptali Sebeplerinin Mukayeseli İncelenmesi
Safa YAZICIOĞLU
Abdullah YAZICI Arabuluculuk Süreçleri ve Taraf Vekilliği
Ad Soyad Tez Konusu
Mehmet Emin KAYA Anonim Ortaklıkta Yönetim Kurulu’nun Temsil Yetkisinin Devri
Ad Soyad Tez Konusu
Gülsüm Şeyma ÇİMEN
Ömer ÇİFTÇİ Türk Hukukunda Ortak Eser Sahipliği
İbrahim Hulusi KÜLAHCI Elektronik Veri Tabanlarının Fikir ve Sanat Hukuku Kapsamında Korunması
Ezgi ESNİK GÜNAY Eser Sahibinin Manevi Hakları
Ozan ÖZ Rekabet Hukuku Kapsamında Üç Kat Tazminat
Tamer YILMAZ Fikir ve Sanat Eserleri Üzerindeki Haklara Tecavüzün Ref'i
Betül SELAMET TÜTÜNCÜ
Bekir Kağan KAYA Dava Zamanaşımı Üzerine Özel Hukuk ve Ceza Hukuku Perspektifinden Bir Değerlendirme
Mehmet Fatih UŞAK
Ad Soyad Tez Konusu
Ali Fuat YILDIRIM Konut ve Çatılı İşyeri Kiralarında Sözleşmenin Kiraya Verenden Kaynaklanan Sebeplerle Sona Ermesi
Ad Soyad Tez Konusu
Sıdıka Serenay AYDOĞAN Okulöncesinde davranış sorunu olan ve olmayan çocukların yaratıcı düşünme düzeylerinin karşılaştırılması
Areen Natsheh Filistin'de Kadınları Seks İşçiliğine Yönlendiren Nedenler ve Seks İşçiliğinin Bu Kadınlar Üzerindeki Psikolojik ve Sosyal Etkileri
Sena Nur METİN
Ad Soyad Tez Konusu
Mustafa AYDEMİR
Ad Soyad Tez Konusu
Mustafa Necati ÜNAL
Büşra ÇELİK Yüksek ve Düşük Düzeyde Hayır Diyebilme Özelliklerine Sahip Olan Öğrencilerin Anksiyete ve Oyun Bağımlılığı Açısından Karşılaştırılması
Osman ŞEREMET Avukatlık ve Öğretmenlik Meslek Mensuplarının Kariyer Uyumluluğunun Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi
Seda SAKA
Aydın ERDİNÇ
Tarık KOÇ
Sedat ATEŞ
Dilan YAVCİK Mültecilerde Stres Belirtileri ile Mutluluğu Arttırma Stratejileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Gülistan YAVCİK Stres Belirtileri ile Mutluluğu Arttırma Stratejileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Ad Soyad Tez Konusu
Esma Hümeyra YILMAZ
Saliha Nur GÜÇ Umut ve Sosyal Sermaye Kavramlarının Kent ve Metropol Kesimde Yaşayan Bireyler Açısından Karşılaştırılması
Ahmet SEZGİN
Eda ERTÜRK Beliren Yetişkinlik Dönemindeki Bireylerin Çocukluk Çağı Travma Düzeylerinin Teknoloji Bağımlılık Eğilim Düzeyine Etkisi
Talip TEPE
Deniz Tuğçe URFA Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Gelişim Düzeyleri Üzerinde Akıllı Telefon/Tablet Kullanım Alışkanlıklarının ve Buna Yönelik Anne Baba Tutumlarının Rolü
Ad Soyad Tez Konusu
Servet ŞEN Kamu ve Özel Kurumlarda Çalışan Öğretmenlerin Öznel İyi Oluş ve İş Doyumu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
İlkin Çağla ŞAHİN Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Anlamı ile Psikolojik İyi Oluş Başa Çıkma Yeterliği Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Ercan GÜR Boşanmış ve Evli Ebeveynlere Sahip Ergenlerin Siber Zorbalık Sosyal Dışlanma ve Umutsuzluk Düzeyleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi
Kübranur YILAR Boşanmış ve Boşanmamış Ailede Yetişen Ergenlerin Bağlanma ve Karar Verme Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Betül ŞİRİN Ergenlerin Problem Çözme Becerileri ile Benlik İmgesi Arasındaki İlişki
Fatma Betül GÖNÜL Evli Bireylerde Eş Tükenmişliği ve İlişkilerde Yükleme İlişkisinin İncelenmesi
Elif KABAK Ergenlerin Algıladığı Anne Baba Tutumu ve Gelecek Beklentileri Arasındaki İlişkiler Düzeyinin İncelenmesi
Gamze TAŞDEMİR 14-18 Yaş Arası Lise Öğrencilerinde Algılanan Ebeveyn Tutumunun Bireyin Kişilik Yapısı ve Akademik Kendini Engelleme Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Nezahat KARAKÖSELİ Ortaokul Öğrencilerinin Ders Çalışma Becerileri ile Sınav Kaygıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Feyat EREN 18-30 Yaş Arasındaki Bireylerin Sosyal Medya Bağımlılığı ve Yaşam Doyumu Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Birsen DEMİROĞLU Yetişkinlerin Maneviyat ve Sosyal Medya Bağımlılık Düzeyleri Arasındaki ilişkinin İncelenmesi
Ad Soyad Tez Konusu
Yasemin UYGUR Ergenlerin internet bağımlılığı, uyum düzeyleri ve öznel iyi oluş düzeyleri arasındaki yordayıcı ilişkiler
Enes TÜRKGELDİ Öğretmen Adaylarının Sahip Olduğu Değerler Manevi İyi Oluş ve Sabır Arasındaki Yordayıcı İlişkiler
Şerife ALTUNBEZER Savaş Görmüş Ergenlerde Gelecek Beklentisi ile Öznel İyi Oluşları Arasındaki İlişkide Manevi İyi Oluşun Rolü
Elif ŞAHİNTEKİN Yetişkinlerde Belirsizliğe Tahammülsüzlük ve Psikolojik İyi Olma Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Kadriye Nur TOSUN Evli Bireylerin Sahip Olduğu Değerler, Bağlanma ve Görünüş Kaygısı Arasındaki Yordayıcı İlişkiler
Ad Soyad Tez Konusu
Ahmad ALSAYED Akıllı oyunların ve CORT programının 4. ve 5. sınıftaki öğrencilerin zekalarını, yaratıcı düşüncelerini, aile ilişkilerini ve internet bağımlılığından kurtulmayı etkilerini incelemek
Ad Soyad Tez Konusu
Nur Buse YILDIRIM
Murat SAKA
Fatma Nur BİRİNCİOĞLU Alışveriş Bağımlılığı ile Kişilik Tipleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Buket DENİZ Ebeveynlerin Çocukluk Yaşantılarının Aile Uyumlarına Evlilik Yaşamları ve Çocuk Yetiştirme Tutumları ile İlişkisinin İncelenmesi
Ad Soyad Tez Konusu
Azbiye Nur EREL Örgütsel Özdeşlemenin Duygusal Emek Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi
Duygu AKA CESUR Ebeveynlerin Duygusal Zeka Düzeyleri ile Ebeveyn Olarak Erişebilirlik Düzeyleri Arasındaki İlişki Üzerine Bir İnceleme
Ramazan Mert ÖGE
Sümeyye KARTAL Çatışma Çözme Becerilerinin Evlilik Doyumu Üzerindeki Etkisinde Cinsel Yaşam Doyumunun Aracılık Rolü
Kübra ESKİCİ
Zeynep FİDAN
Burak ÇEBİ
Emre TURAN
Nusret ERDEMİR
Halil İbrahim GÖZCÜ
Ayşe Rukiye YAYLA
Zehra KOÇDAŞ
Muhammed Adem KILIÇ
Arzu ERDİNÇ
Tuğba SÖĞÜNMEZ
Zehra LÖKÇE
Ad Soyad Tez Konusu
Saffet SÖZÜGÜZEL
Ayşe TURANLI
Büşra Nur GÜVENÇ
Tuba CAN Ebeveynlerin Duygu Düzenleme Güçlüğü ve Öz Duyarlılık Düzeyleri İle Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Sosyal Yetkinlik ve Davranışları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Buşra ATAYETER Ebeveynlerin Bilişsel Esneklik ve Mükemmeliyetçilik Düzeyleri ile Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Mizaç Özellikleri Arasındaki İlişki
Memduha YAVAŞ Montessori, Waldorf ve MEB Okul Öncesi Eğitim Programında Eğitim Gören Çocukların Değer Düzeyleri, Sosyal Yetkinlik ve Davranışlarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi
Kadriye GÜNDOĞDU
Esra ORAK
Elif KALA Ergenlerin Dijital Oyun Bağımlılık Düzeyleri ile Sosyal Dışlanma Düzeyleri ve Yeterlik Algıları Arasındaki İlişki
Emine TÜRKADI
Nurten GÖZEN
Ayşenur GÖNÜLTAŞ
Ad Soyad Tez Konusu
Nurten İfakat EFE Çözüm Odaklı ve Bilişsel Davranışçı Grup Rehberliğinin Sınav Kaygısı Yaşayan 8. Sınıf Öğrencilerinin Kaygıları Üzerindeki Etkilerinin Karşılaştırılması
Özkan AKSOY
Ad Soyad Tez Konusu
Zehra AKTAN
Melek TÜRK Üniversite Öğrencilerinde Bağlana Stillerinin Yaşam Doyumu ve Kaygı Düzeyleri ile İlişkisinde Maneviyatın Rolü
Hatice Vildan YILDIZ
Davut KOCA Üstün Yetenekli Ergenlerde Öz Yeterlik ve İyi Oluş: Duygu Düzenlemenin Aracı Rolü
Ayşegül TÜRK Algılanan Helikopter Ebeveyn Tutumlarının Kız Ergenlerde Duygusal Yeme ve Beden İmgesinin Yaşam Niteliğine Etkisi
Demet ALTIPARMAK Öğretmenlerin Yaşam Amacı ve Anlamı Düzeyleri ve İyi Oluşları Arasındaki İlişkide Öz-Duyarlık Değişkeninin Aracı Rolü
Tuğba AYTEK PLATİN
Nurefşan GÖNDER İnstagram Bağımlılığı ve Mükemmeliyetçilik Düzeyleri Arasındaki İlişkide Duygusal Zekanın Aracı Rolünün İncelenmesi
Sümeyra KAKIZ Hayatın Anlamı ve Amacı ile Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkide Maneviyatın ve Dini Başa Çıkmanın Aracı Rolünün İncelenmesi
Buşra Nur KAZANCI
Zehra ÇAKMAK Manevi Yönelimli Bilişsel Davranışçı Grupla Psikolojik Danışmanlığın Ergenlerin Depresyon Düzeylerine Etkisi
Zeynep Merve DEMİR UZUN Bağlanma Stilleri İlişki Bağımlılığı ve Sosyal Medya Bağımlılığı Arasındaki İlişkide Özyeterliliğin Aracı Rolü
Zeynep ÇAKMAK Şema Terapi Yaklaşımına Dayalı Grupla Psikolojik Danışmanlığın Ergenlerin Sosyal Medya Bağımlılık Düzeylerine Etkisi
Mesrure Hatice GÖREN
Ad Soyad Tez Konusu
Emre KARAGÖZ Öğrencilerin Rehberlik İhtiyaçları: Esenyurt İlçesi Örneği
Ad Soyad Tez Konusu
Esra TÜRK
Tuğba ÖZBEK
Ad Soyad Tez Konusu
Canan AKÇAKAYA KONUKCU
Ali Ekber ŞAHİN
Ersin CİGERCİ
Büşra COŞKAN
Muhammet Raşit ZENGİN
Ad Soyad Tez Konusu
Sümeyra AKTAŞ Kişilik Özellikleri,Öz Yeterlilik ve Çatışma Çözme Becerileri Arasındaki İlişki
Demet BOZOK
Ayşenur BAYSAL Ergenlerin Sosyal Medya Bağımlılığı ile Algılanan Sosyal Destek ve Bağlanma Stilleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Zehra GÜNEŞ Lise Öğrencilerinde Sosyal Medya Bağımlılığı ile Özyeterlilik ve Sosyal Onay İhtiyacı Arasındaki İlişki
Yusuf CUMA Ergenlerde Sosyal Medya Bağımlılığı, Ruhsal Sorunlar ve Sosyal Beceri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Serap DÖNMEZ Üniversite Öğrencilerinde Sosyal Medya Bağımlılığı ile Değerler Arasındaki İlişki
İbrahim Halil ŞİMŞEK Ergenlerde Aile Yaşam Doyumu, Oyun Bağımlılığı ve Akademik Kendini Engelleme Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Mesut OVA Üniversite Öğrencilerinin Kültürleri ile Eş Seçim Kriterleri Arasındaki İlişki
İlker AKPINAR Oyun Bağımlılığının, Ergenlerin Kimlik Gelişimlerine Etkisi
Gözde BÜYÜKÇAVUŞOĞLU Ergenlerde Akran Zorbalığı ile Anksiyete Arasındaki İlişki
Adem NURKAN
Mustafa YILDIZ Ortaokul Öğrencilerinde Dijital Oyun Bağımlılığı ile Akademik Erteleme ve Ders Motivasyonu Arasındaki İlişki
Büşra Sümeyye ERMİŞ Lise Öğrencilerinin Bağlanma Stilleri, Aile Yaşam Doyumları ve Duygusal Özerklik Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Zeynep CAVGA Lise Öğrencilerinin Psikolojik Sağlamlığı, Aile Yaşam Doyumları ve Sosyal Medya Kullanım Bozukluğu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Elif Sena TÜRK
Zeliha PALA Ergenlerde Şiddet Eğilimi ile Akademik Kendini Engelleme ve Psikolojik İyi Oluş Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Ayşe ARSLAN
Ahsen GENÇTOSUN KILINÇARSLAN
Meliha İŞLEYEN
Ferhan YILDIZ
Merve EKŞİ Üniversite Öğrencilerinin Öz Anlayış Düzeyleri ile Duygusal Zeka ve Aleksitimi Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Ayşe ÇETİNTAŞ Ergenlerde Aile Yaşam Doyumu ile Psikolojik Sağlamlık ve Duygusal Özerklik Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Emine NURKAN
Sabire Handan ALPAR
Fatih Salih Mehmet KOCABIYIK
Ad Soyad Tez Konusu
Melike TOPUK Motivasyon ve Okula Karşı Tutumun İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Okul Başarılarına Etkisinin İncelenmesi
Rabia ÇETİNEL
Yıldırım GENE
Fatih SARIAHMET
Zeynep KIROĞLU
Ad Soyad Tez Konusu
Merve DEMİR
Esra Nur SALİH Çalışan Kadınlarda Aile Uyumu ile Özgüven Arasında İlişkinin İncelenmesi
Hanifi ÇEKİM
Ad Soyad Tez Konusu
Abdurrahman Kasım PAKİŞ Farklı Branş Öğretmenlerinin Duygusal Zeka Yeteneklerinin Akademik İyimserlik ve Psikolojik Dayanıklılık Üzerine Etkisi
Kaan DEMİROĞLU
Şeyma ÖNDER Farklı Merhamet Düzeyine Sahip Lise Öğrencilerinde Mutluluk ve Empatinin İncelenmesi
Göksu ERDOĞDU
Şuayip KÜTÜK Ergenlerde Oyun Bağımlılığı ve Saldırgan Davranışlar Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Abdullah TUNÇ Ergenlik Döneminde Duygusal Zeka Özelliklerinin ve Benlik Saygısının Teknoloji Bağımlılığı ile İlişkisinin İncelenmesi
Oğuzhan KILIÇ
Ahmet Faruk ÇOPUR Çeşitli gruplarda engelli çocuğa sahip olan ebeveynlerin merhamet ve öfke ifade tarzları arasındaki ilişkinin incelenmesi
Emrah GERÇEK
Selim TOY
Ad Soyad Tez Konusu
Felek ARSLAN Ortaokul Öğrencilerinde Kardeş Kıskançlığının Akran Zorbalığı Eğilimlerini Yordama Gücü
Canan CAN
Ad Soyad Tez Konusu
Selamettin TUNÇ Öğretmenleri Yaşam Memnuniyetleri İle İş Doyumu Arasındaki İlişki
Gülcan BULUT Yetişkinlerde Sosyal Zeka Seviyesi ile Psikolojik Sağlamlık ve Kişilerarası Duyarlılık Düzeyinin Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Meryem FETA Farklı Lise Türlerindeki Öğrencilerin Sınav Kaygısı ile Mutluluk Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Leyla YILDIZ Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Duygusal ve Ruhsal Zeka Türleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Ad Soyad Tez Konusu
Sezin GELMEZ
Aslı KARAKURT
Merve SİNOP Psikolojik Dayanıklılığın Yordayıcısı Olarak Kendini Sevme ve Öz Yeterliliğin Etkisi
Abdurrahman AKDOĞAN
Yusuf İslam DOĞRUÖZ
Adem ATEŞ Lise Öğrencilerinin Özgüven Sorumluluk ve Başarıları Arasındaki İlişki
Gamze KARAKOYUNLU Ortaokul Öğrencilerinde Psikolojik Dayanıklılık ve Okul Tükenmişliği Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Büşra ERGÜT Öğrencilerin Yalnızlık Düzeyinin Yordanmasında Olumsuz Değerlendirilme Korkusu ile İnternet Bağımlılığının Rolü
Selim KAN
Sümeyra AĞAOĞLU SÜSLÜ
Ad Soyad Tez Konusu
Hilmi Tunahan GÖK Lise Düzeyinde Eğitim Gören Öğrencilerde Duygusal Öz Yeterlik ve Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Mustafa DEMİR Lise Öğrencilerinin Problem Çözme Becerileri, Algılanan Stres ve Yaşam Doyumu Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Hilal ALKAN Lise Öğrencilerinin Sosyal Başarı Hedefleri ve Akran Zorbalığı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Ad Soyad Tez Konusu
Gülşen ÖZDEMİR Türkiye'de Eğitim Alanında Otizm Üzerine Yapılmış Tezlerin İncelenmesi
Hatice AKTÜRK Lise Öğrencilerinin Anne Baba Bağlanma Düzeyi ile İnternet Bağımlılığı Arasındaki İlişki
Yunus AYKAN
Uğur LERMİ Ortaokul Öğrencilerinde Algılanan Sosyal Destek ile Bilgisayar Oyun Bağımlılığı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Eyüpsultan Örneği)
Ömer BATAL
Nurefşan EKUKLU Yaşam Doyumunun Yordanmasında Öz Farkındalık ve Sosyal İlişkiler
Hürrem NAYIN ARICA
Mürşide Miraç Hayrunnisa PAMUK İlkokula Başlama Yaşı ve Okul Olgunluğunun Özgüven Gelişimine Etkisi
Mehmet SARI
Ad Soyad Tez Konusu
Ebru YAYMAN Ergenlerdeki Sosyal Medya ve Oyun Bağımlılığının Aile İşlevlerine Olan Etkisi
Gönül AKIN Ergenlerde Mükemmeliyetçilik ve Affetmenin Bilişsel Esneklik Üzerine Etkisinin İncelenmesi
Ayşenur AŞKIN
Setenay Gizem BERÇİK Ergenlerde Dijital Oyun Bağımlılığının Bilişsel Esneklik ve Saldırganlık Üzerindeki Etkisi
Ayşe Sümeyye BOSTANCI
Hanife Sena ULAŞ
Öner Hakkan ÖLÇER
Gulara Rzayeva
Mehmet SABAZ Ergenlerde İnternet Bağımlılığının Çeşitli Değişkenlerle İncelenmesi
Ad Soyad Tez Konusu
Oğuzhan VARLI Öğretmenlerin Psikolojik Sermayeleri İle Spiritüel İyi Oluş ve Pozitif Algıları Arasındaki İlişkinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
Mehmet Fatih ASLAN Manevi danışmanlık uygulamalarının ergenlerin öznel iyi oluş düzeyine etkisi
Kemal Eftal KABAOĞLU
Ad Soyad Tez Konusu
Nihal SARIDİKEN Sağlık Profesyonellerinin İş Yükü, Tükenmişlik, Örgütsel Bağlılıkları ve Motivasyonlarının Bilgi Uçurma Üzerine Etkisi
Muhammed AKMAN Karanlık Liderliğin Sağlık Profesyonellerinin Stres Düzeyleri ve Çalışma Performansları Üzerine Etkisi
Uğur BİÇER
Ad Soyad Tez Konusu
Hazan SOYKAN
Emrah ÖZ Sağlıkta Şiddetin Öncüllerinin Belirlenmesi ve Çözüm Önerileri Meta Analizi
Serap KALIN Hemşirelerin İş Yaşam Kalitesi Algılarının Tükenmişlik Durumları Üzerine Etkisi
Ad Soyad Tez Konusu
Büşra Nur GÜNDOĞDU
Ad Soyad Tez Konusu
Selami DOĞAN Türk Dış Politikası'nda Ahmet DAVUTOĞLU Etkisi: Stratejik Derinlik, Neo-Osmanlıcılık ve Yumuşak Güç Tartışmaları
Kenan TATAR
Gökhan ADIGÜZEL
Ad Soyad Tez Konusu
Ali AKTAŞ
Enes YAŞAR
Ad Soyad Tez Konusu
Tugay ÇİÇEK
Halit GÜR
Burcu Hatun ŞAHİNCİ
Mustafa GÜVENÇ
İsmail Hakkı MÜMİN
Ad Soyad Tez Konusu
Mine ÇAHA ETİL
Ad Soyad Tez Konusu
Ömer Faruk KOÇYİĞİT
Ad Soyad Tez Konusu
Yasin MASLAK
Ömer ÇELİK
Muhammed GÜZEL
Ad Soyad Tez Konusu
Yusuf CEYLAN Türkiye'nin Göç Politikasının İstanbul Üzerindeki Sosyokültürel ve Demografik Etkileri
Ad Soyad Tez Konusu
Kevser ÇELİK İsrail'de Siyasi Partiler: Likud Partisi ve Siyasal İdeolojisi
Mohamud Mohamed SHEİKH ALİ Somali'nin Siyasal Yapısı
Talha BAYEZİT Osmanlı Modernleşmesinde Siyasal Partiler: İttihadı Muhammedi Fırkası Örneği
Tuğba VONA
Ad Soyad Tez Konusu
Ahmet Şenol DENİZ Dayton Barış Antlaşmasının Bosna Hersek Bürokrasisine Etkileri
Ad Soyad Tez Konusu
Vıctor Sullay Kamara
Yusuf Mugoya Türkiye'nin Afrika Açılımı Bağlamında Türkiye-Uganda İlişkileri
Ad Soyad Tez Konusu
Salih Şehabettin KÖMÜRCÜ 11 Eylül Sonrası Dönemde Pakistan'ın Bölgesel ve Küresel Güvenlik Politikalarının Analizi
Emrah AKSU Barack Obama Döneminde Amerikan Dış Politika Aktörlerinin Türk-Amerikan İlişkileri Üzerindeki Etkileri
Ad Soyad Tez Konusu
Merve AKTAŞ AK Parti Dönemi Türkiye-Mısır İlişkileri
Kübra SADIKOĞLU Güvenlik Çerçevesinde 2000 Sonrası Dönemde Rusya'nın Askeri Doktirini
Melek LİKOĞLU Türkiye'de Siyaset ve Edebiyat: Necip Fazıl ve Nazım Hikmet Örnekleri
Ad Soyad Tez Konusu
Mehmet AKGÖZ Liberal Siyaset Teorisinde Kuşaklararası Adalet Sorunu
Mahmut EKŞİ
Adem GEYİK Bir Sivil Toplum Oluşumu Olarak Belediyelerin Gençlik Meclisleri
Ibrahım Mohamed Mohamud Türkiye'nin Afrika Açılımı Politikasında Türk-Afrika Boyunuzu Ülkeleri İlişkileri
Muhammed Enes ARSLAN
Ad Soyad Tez Konusu
Ferhat YALÇIN Realist Kuram Bağlamında Ahmet Davutoğlu'nun Stratejik Derinlik Kitabının İncelenmesi.
Ad Soyad Tez Konusu
Orhan TAŞKIR Çocuklara Yönelik Kurumsal Sosyal Hizmetler
Ömer AKPINAR
Bilal Ömer YIKIM Türkiye'de Sosyal Yardım Bağlamında Gıda Bankacılığı Sistemi ve Sosyal Market Uygulaması (İstanbul İl Örneği)
Feyyaz KALKAN
Serkan AKIN Düvel-i Ecnebiye defterlerine göre Osmanlı'da gayri Müslimlere yapılan ayni ve nakdi sosyal yardımlar
Bekir CENİKLİ Sosyal Destek Algısının Başarı Üzerine Etkisi Sultangazi Şehit Teğmen Ali Yılmaz Ortaokul 8. Sınıflar Örneklemi.
Ad Soyad Tez Konusu
Rabia Leyla SARIGÜL
Erkan ŞABANO
Ercivan ÖZEN Denetimli Serbestlik Yasasından Yararlanan Madde Bağımlısı Yükümlülerin Sosyal İşlevsellik ve Benlik Saygısı
Meryem ÇAKIR Multiple Skleroz Hastalığının Bireylerin Sosyal Yaşama Katılımları Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi
Rıdvan POLAT
Mahmut ÇİFTÇİ
Merve BARAN Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında Görev Yapan Meslek Elemanlarının Sosyo-Demografik Özelliklerine Göre İş Doyumu ile Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: İstanbul İli Örneği
Nuri Cihan KOCABACAK Lise Öğrencilerinde Problemli İnternet Kullanımı ile Sosyal Kaygı Arasındaki İlişki ve Okul Sosyal Hizmeti: Zonguldak/Çaycuma İlçesi Örneği
Ad Soyad Tez Konusu
Hayri SARI Yoksullukla Mücadelede Gıda Bankacılığı Uygulamalarının Değerlendirilmesi: Boğaziçi Vakfı Örneği
Ad Soyad Tez Konusu
Nur Seda ÇAYMAN Sosyal Hizmet Perspektifinden Kadın Hemodiyaliz Hastalarının Hastalığını Değerlendirmeleri Üzerine Bir Araştırma
Atilla Sergen ÇALBAŞ
Ad Soyad Tez Konusu
Ayşe KARAGÖZOĞLU Dünyada ve Türkiye'de Tek Ebeveynli Aile Olgusu
Merve DAĞ Yaşlıların Kendi Memleketlerine Göç Etme veya Etmeme Nedenleri: Başakşehir Örneği
Selin KAYGISIZ
Ad Soyad Tez Konusu
Hediye YILMAZ Kronik Hastalığa Sahip Çocukların Hastane ve Ev Ortamında Sosyal Yaşantılarının İncelenmesi: İstanbul İli Örneği
Yasemin BOYRAZ
Elif KÜREKÇİ
Abdullah KÖSE
Kübra Nur AYDIN Yerel Yönetimlerde Engelli Farkındalığı: İstanbul Örneği
Sabri SOYSAL Yetişkin Onkoloji Hastalarının Yaşadığı Sosyal Sorunlar ve Sosyal Hizmet Yaklaşımı
Tuğba MERT Omurilik Yaralanmalı Hastaların Umutsuzluk Halleri ve Yaşam Doyumları Üzerine İnceleme