Diller Okulu

Arapça Birimi

Amaç: 

Arapça, Kur’an ve Hadis’e doğrudan ulaşmanın bir aracı olduğu gibi başta İslam Hukuku, Kelam ve Tefsir olmak üzere bütün din bilimleri açısından da gerekli olan bir ilimdir. Arapça ne kadar iyi bilinirse din ilimlerine nüfuz etmek o ölçüde kolaylaşacaktır. Yine, Din ve İlahiyat ilimleri alanında derin ve kapsamlı yorumlar geliştirmek de büyük ölçüde Arapça bilmeye bağlıdır. Bu bakımdan, öğrencilerimize yeterli düzeyde Arapça öğretmek, Fakültemizin önde gelen amaçları arasında yer alır.

Hedef:

Arapça, Temel İslami İlimler başta olmak üzere, İslam Tarihi ve Sanatları ile genel din bilimleri açısından da temel teşkil eden bir ilim dalıdır. Bu bakımdan, Arapça hazırlık sınıfı programlarında öğrencilerimizin Kur’an, Hadis ve Arapça yazılmış ana kaynakları rahatlıkla okuyup anlayacak, onlardan gereği gibi yararlanacak ve çağdaş Arapça literatürü takip edebilecek düzeyde Arapça bilgisine sahip olmaları hedef alınmıştır.

KAYIT KABUL

 1. Üniversitenin zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı olan lisans diploma programlarına yerleştirilen öğrencilerin kayıtları öncelikle yabancı dil hazırlık sınıfına yapılır.

 2. Üniversitenin zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı olmayan lisans diploma programlarına kayıt yaptıran öğrencilerden isteyenlere kontenjan dâhilinde bir yıl süreli yabancı dil hazırlık programı uygulanır. Yabancı dil hazırlık programı süresi, normal öğretim süresine dâhil değildir ve ücretlidir.

MODÜLER SİSTEM

Yabancı dil hazırlık sınıfı eğitim-öğretim programları

 1. Yabancı dil hazırlık programında, Avrupa Birliği Ortak Çerçeve Programına –Common European Framework (CEF) uyumlu;

  A1: (Başlangıç),
  A2: (Orta Altı), 
  B1: (Orta Öncesi), 
  B1+: (Orta),
  B2: (Orta Üstü) olmak üzere,
  beş farklı seviyeden oluşan modül sistemi uygulanır.

 2. B2 modülünü yarıyıl içerisinde başarı ile tamamlayan, ancak kayıtlı olduğu diploma programında derslere başlayamayan öğrenciler için ileri seviyede (C1 veya özel amaçlı) sınıflar açılabilir.

 3. Yabancı dil hazırlık programı, Senato tarafından belirlenen akademik takvime göre bir akademik yılda beş çeyrek olarak uygulanır. Her çeyrek, modül içi ve sonu sınavlarıyla birlikte 210 saatten az olmamak üzere en az 7 hafta olarak programlanır.

 4. Yabancı dil hazırlık sınıfında her modül için haftada 30 ders saatinden az olmamak üzere eğitim - öğretim yapılan yoğun bir yabancı dil programı uygulanır. Bu program akademik yılın başında ilgili yabancı dil Hazırlık Birim Koordinatörü tarafından belirlenen ve Avrupa Birliği Ortak Çerçeve Programı standartlarını karşılayan bir kaynak kitap serisinin ek materyallerle desteklenmesi suretiyle yürütülür.

 5. Modüllerin haftalık ders programları ve saatleri akademik yıl başlangıcında, Yabancı Diller Koordinatörü ve Hazırlık Programı Birim Koordinatörlerinin ortaklaşa çalışmaları ile belirlenir ve ilan edilir.

HAZIRLIKTAN MUAFİYET

Muafiyet şartları, başvuru usul ve esasları

 1. Üniversitenin zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı olan lisans diploma programlarına ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler, akademik takvimde ilan edilen tarihte yapılan yabancı dil yeterlilik sınavından başarılı olursa, zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfından muaf sayılır ve doğrudan kayıt olduğu lisans diploma programına devam eder.

 2. Öğrencilerden, ulusal veya uluslararası sınavlardan ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan “Avrupa Ortak Dil Çerçevesi Seviyeleri”nde gösterilen “B2” Seviyesine eşdeğer puan alanlar, bu belgelerin orijinallerini kayıt süresi içinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na teslim ederek, zorunlu Arapça hazırlık sınıfından muaf tutulur ve doğrudan kayıt oldukları lisans diploma programına devam eder.

 3. En az son üç yılında, öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadili olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp, ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamlayanlar, ilgili zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfından muaf tutularak kayıt oldukları lisans diploma programına devam ederler.

 4. Üniversitede zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı muafiyeti için kabul edilen ulusal ve uluslararası sınavların geçerlilik süresi 2 (iki) yıldır.

 5. Üniversiteye ilk defa kayıt olan öğrencinin başka bir üniversitenin yabancı dil hazırlık sınıfından almış olduğu başarı durumunu gösteren belgesine istinaden, zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı muafiyeti, ilgili Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.

 6. Yabancı Dil Sınavı, “Seviye Belirleme Sınavı” ve “Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı” olmak üzere iki aşamada yürütülür.

Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı Soru Örnekleri

»»» Arapça Dil Yeterlilik Sınavı Soru Örnekleri (PDF)
»»» Arapça Dil seviye Belirleme Sınavı Soru Örnekleri (PDF)

SINAVLAR VE BAŞARI DEĞERLENDİRMESİ

Seviye Belirleme Sınavı

 1. Üniversiteye yeni kayıt olan öğrencilerin yabancı dil seviyeleri, Üniversiteye kayıt yaptırdıkları akademik yılın başında Hazırlık Birim Koordinatörü tarafından yapılan Seviye Belirleme Sınavı ile belirlenir.

 2. Seviye Belirleme Sınavı sonucuna göre seviyesi B2 veya üzerinde çıkanlar, Yabancı Dil Yeterlilik Sınavına girmeye hak kazanırlar.

 3. Öğrencilerin yabancı dil hazırlık programında hangi modüle yerleştirilecekleri, Seviye Belirleme Sınav sonuçlarına göre Hazırlık Birim Koordinatörü tarafından belirlenir.

 4. Seviye Belirleme Sınavına girmeyen öğrenciler yabancı dil hazırlık sınıfında A1 (Başlangıç) modülüne yerleştirilir.

 5. Seviye Belirleme Sınavına girmeyen öğrenciler için mazeret sınavı yapılmaz.

Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı

 1. Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı; öğrencilerin, dinlediğini anlama, kelime ve dil bilgisi, okuduğunu anlama, yazılı ifade ve sözlü ifade bakımından dil beceri ve yeterliliğini ölçer.

 2. Bu Yönerge hükümlerince belirlenen şartları taşıyan yabancı dil hazırlık sınıfı öğrencileri, Hazırlık Birim Koordinatörü tarafından akademik yılın başında yapılan Yabancı Dil Yeterlilik Sınavına alınırlar.

 3. Yabancı Dil Yeterlilik Sınavından 100 üzerinden en az 70 puan alan öğrenciler, zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfından muaf tutularak kabul edildikleri lisans diploma programlarına başlamaya hak kazanırlar.

 4. Yabancı Dil Yeterlilik Sınav sonuçları, sınavdan sonra en geç üç gün içinde ilan edilir.

 5. Yabancı Dil Yeterlilik Sınavının geçerlik süresi sınavın yapıldığı tarihten itibaren iki yıldır.

 6. Yabancı Dil Yeterlilik Sınavının tarihleri akademik takvimde belirlenir ve önceden ilan edilir.

Sınav Türleri

 1. Öğrencinin akademik yıl içinde dil becerisinin gelişiminin takibi ve ölçülmesine yönelik olarak kısa sınavlar ile bir üst modüle geçme şartını sağlamak ve modül yeterliğini belirlemek için “Modül Sonu Sınavı” yapılır.

 2. Sınavlar, kâğıt üzerinde ve/veya bilgisayar ortamında, yazılı, sözlü veya hem yazılı hem de sözlü olabilir.

Kısa Sınavlar

 1. Kısa sınavlar her modülde her dersten (yazma, okuma, dinleme, konuşma, gramer) toplamda en az 2 (iki) adet olmak üzere, Hazırlık Birim Koordinatörü yönetiminde, dersleri veren öğretim elemanları tarafından hazırlanır, uygulanır ve değerlendirilir.

 2. Kısa sınavların programı önceden ilan edilmez; herhangi bir gün ve herhangi bir ders saati içinde uygulanır.

 3. Kısa sınava giremeyen öğrenci için telafi sınavı ve/veya mazeret sınavı yapılmaz.

Modül Sonu Sınavı

 1. Modül Sonu Sınavı, her modül için bir kere olmak üzere, akademik takvimde önceden ilan edilen tarihlerde, Hazırlık Birim Koordinatörü başkanlığında o modülde ders veren öğretim elemanlarından oluşan Sınav Komisyonu tarafından yapılır.

 2. Modül Sonu Sınavları, dinlediğini anlama, dilbilgisi ve kelime bilgisi, okuduğunu anlama, yazılı ve/veya sözlü ifade bölümlerinden oluşur.

 3. Devam şartını yerine getirmeyen öğrenci, o modülün sonunda yapılan Modül Sonu Sınavına giremez.

 4. Modül Sonu Sınavları, sınavdan sonra en geç 5 (beş) gün içinde ilan panosunda, öğrenci otomasyon sisteminde ve/veya Üniversitenin web sayfasında duyurulur.”

Başarı ve Değerlendirme

 1. Yabancı dil hazırlık sınıfı dil öğretiminde modül sonu değerlendirme esasına göre başarı ölçümü yapılır. Modül sonu değerlendirmeye girebilmesi için öğrencilerin her modül bitiminde yapılan Modül Sonu Sınavı’nda 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan almaları gerekir. Bu şartı yerine getirerek değerlendirmeye alınan öğrencilerin modül sonu başarı notu; Modül Sonu Sınavının %50’si (yüzde elli) ve Kısa Sınavların ortalamasının %34’i (yüzde otuz dört) ile ödev, ders içi etkinlik ve/veya portfolyo çalışması not ortalamasının %16’i (yüzde on altı) toplanmak suretiyle hesaplanır. Modül sonu başarı notu alt sınırı 70’dir (yetmiş). Modül sonu başarı notu 70 (yetmiş) ve üstünde olan öğrenciler o modülü başarıyla tamamlamış olur ve bir üst modüle geçer.

 2. “B2” modülünü başarı ile tamamlayan öğrenciler yabancı dil hazırlık sınıfını başarı ile tamamlamış sayılır ve kayıt yaptırdıkları lisans diploma programına devam etmeye hak kazanırlar.

Başarısızlık Durumu

 1. Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfına devam edip, birinci yılın sonunda başarı şartını yerine getiremeyen öğrenciler talep etmeleri durumunda, üniversitede öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt yaptırabilirler. Bu öğrenciler, üniversitede eşdeğer program bulunmaması halinde talep etmeleri durumunda ÖSYM Başkanlığı tarafından bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırıldığı yıl itibariyle, öğrencinin üniversiteye giriş puanının, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puandan düşük olmaması şartıyla öğretim dili Türkçe olan programlardan birine merkezi olarak yerleştirilebilirler.

 2. Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfında ikinci yılın sonunda başarı şartını yerine getiremeyen öğrencinin üniversite ile ilişiği kesilir.

Sınavlarda mazeret hali, sınav sonuçlarının ilanı ve sonuçlara itiraz

 1. Haklı ve geçerli sebeplerle Modül Sonu Sınavına giremeyen öğrenciler, mazeretlerini sınav tarihini takip eden 5 (beş) gün içerisinde Yabancı Diller Koordinatörlüğüne yazılı olarak bildirir. Mazeretleri, danışmanı ve Hazırlık Birim Koordinatörü tarafından kabul edilenler, sınav hakkını Hazırlık Programı Birim Koordinatörlüğünce belirlenen mazeret sınav döneminde kullanırlar.

 2. Sınav Komisyonu, mazeret sınav sonuçlarını sınav tarihinden itibaren 5 (beş) gün içerisinde, Yabancı Diller Koordinatörlüğüne teslim eder.

 3. Öğrenciler, sınav sonuçlarına, sınav sonuçlarının ilanından itibaren 5 (beş) gün içinde Hazırlık Programı Birim Koordinatörlüğüne dilekçe vererek maddi hata yönünden itiraz edebilirler. Daha sonra yapılan itirazlar kabul edilmez. İtiraz üzerine sınav kâğıdı Hazırlık Birim Koordinatörü tarafından görevlendirilecek en az 2 öğretim elemanından oluşan bir değerlendirme komisyonu tarafından, en geç 5 (beş) gün içinde incelenir ve sonuç yazılı olarak Hazırlık Programı Birim Koordinatörlüğüne bildirilir.

YOKLAMA VE DERSLERE KATILIM

Derslere devam zorunluluğu

 1. Yabancı dil hazırlık sınıfında derslere devam ve her türlü ders faaliyetlerine (ödev, proje vb.) katılmak zorunludur.

 2. Bir modülde, %85 oranında derse devam zorunluluğu vardır. Sağlık kurumlarından alınan rapor veya diğer benzeri belgelere dayalı devamsızlıklar %15 oranındaki mazeret içinde değerlendirilir.

 3. Herhangi bir modülde %15 oranından fazla derse mazeretli ve/veya mazeretsiz olarak devam etmeyen veya edemeyen öğrenci, “devamsız” sayılarak “başarısız” olur ve ilgili modülü, devam eden modülde tekrar eder.

 4. Öğretim elemanları, her derste öğrencilere imza attırmak ve/veya elektronik kayıt suretiyle derslere devamı takip ve kontrol eder. Öğrencilerin derse devam kayıtları haftalık olarak dersin hocası tarafından öğrenci otomasyon programına işlenir.

YAZ ÖĞRETİMİ

 1. Yabancı dil hazırlık sınıfında yaz öğretimi, yoğunlaştırılmış bir modül programı şeklinde uygulanır.

 2. Yaz öğretimi, yıllık eğitim-öğretim ücreti dışında ayrıca ücrete tabidir.

 3. Yabancı dil hazırlık sınıfı yaz öğretimi modülü, modül içi ve sonu sınavlarıyla birlikte 210 ders saatinden ve 7 haftadan az olamaz.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Modüler Sistem Nedir?

Modüler sistem, yedi haftalık beş ayrı seviyeden oluşmakta ve yedi haftalık eğitimin ardından 8. haftada öğrencilerimize modül sonu sınavı uygulanmaktadır.

Yabancı dil hazırlık programında, Avrupa Birliği Ortak Çerçeve Programına–Common European Framework (CEF) uyumlu;

A1: (Başlangıç),
A2: (Orta Altı), 
B1: (Orta Öncesi), 
B1+: (Orta),
B2: (Orta Üstü) olmak üzere,
beş farklı seviyeden oluşan modül sistemi uygulanır.

B2 modülünü yarıyıl içerisinde başarı ile tamamlayan, ancak kayıtlı olduğu diploma programında derslere başlayamayan öğrenciler için ileri seviyede (C1 veya özel amaçlı) sınıflar açılabilir.

Hazırlık Programına başladığımda Arapça dil seviyem nasıl ölçülür?

Üniversiteye yeni kaydolan öğrencilerin yabancı dil seviyeleri, üniversiteye kayıt yaptırdıkları akademik yılın başında Hazırlık Birim Koordinatörü tarafından yapılan Seviye Belirleme Sınavı ile belirlenir. Seviye Belirleme Sınavı sonucuna göre seviyesi B2 veya üzerinde çıkanlar, Yabancı Dil Yeterlilik Sınavına girmeye hak kazanırlar. Öğrencilerin yabancı dil hazırlık programında hangi modüle yerleştirilecekleri, Seviye Belirleme Sınav sonuçlarına göre Hazırlık Birim Koordinatörü tarafından belirlenir. Seviye Belirleme Sınavına girmeyen öğrenciler yabancı dil hazırlık sınıfında A1 (Başlangıç) modülüne yerleştirilir. Seviye Belirleme Sınavına girmeyen öğrenciler için mazeret sınavı yapılmaz.

Bölüme geçiş nasıl yapılmaktadır?

Arapça Hazırlık programından Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi esasları doğrultusunda Yabancı Dil Hazırlık öğreniminde muaf olan veya B2 seviyesinde öğrenimini başarıyla tamamlayan öğrenciler, akademik yıl veya yarı yıl başlangıcında bölümlerine kayıt yaptırabilirler.

Derslere devam zorunluğu var mı?

Yabancı dil hazırlık sınıfında derslere devam ve her türlü ders faaliyetlerine (ödev, proje vb.) katılmak zorunludur. Her modülde, %85 oranında derse devam zorunluluğu vardır. Sağlık kurumlarından alınan rapor veya diğer benzeri belgelere dayalı devamsızlıklar %15 oranındaki mazeret içinde değerlendirilir. Herhangi bir modülde %15 oranından fazla derse mazeretli ve/veya mazeretsiz olarak devam etmeyen veya edemeyen öğrenci, “devamsız” sayılarak “başarısız” olur ve ilgili modülü, devam eden modülde tekrar eder. Öğretim elemanları, her derste öğrencilere imza attırmak ve/veya elektronik kayıt suretiyle derslere devamı takip ve kontrol eder. Öğrencilerin derse devam kayıtları haftalık olarak dersin hocası tarafından öğrenci otomasyon programına işlenir.

Programda sınav sistemi ve aralıkları nasıl olmaktadır?

Öğrencinin akademik yıl içinde dil becerisinin gelişiminin takibi ve ölçülmesine yönelik olarak kısa sınavlar ile bir üst modüle geçme şartını sağlamak ve modül yeterliğini belirlemek için “Modül Sonu Sınavı” yapılır. Modül Sonu Sınavı, her modül için bir kere olmak üzere, akademik takvimde önceden ilan edilen tarihlerde, Hazırlık Birim Koordinatörü başkanlığında o modülde ders veren öğretim elemanlarından oluşan Sınav Komisyonu tarafından yapılır. Modül Sonu Sınavları, dinlediğini anlama, dilbilgisi ve kelime bilgisi, okuduğunu anlama, yazılı ve/veya sözlü ifade bölümlerinden oluşur. Devam şartını yerine getirmeyen öğrenci, o modülün sonunda yapılan Modül Sonu Sınavına giremez.

Ayrıca kısa sınavlar her modülde her dersten (yazma, okuma, dinleme, konuşma, gramer) toplamda en az 2 (iki) adet olmak üzere, Hazırlık Birim Koordinatörü yönetiminde, dersleri veren öğretim elemanları tarafından hazırlanır, uygulanır ve değerlendirilir. Kısa sınavlar; internet tabanlı sınıf üzerinden test olarak, modül içi okuma ödevleri, sınıf içi okuma konuları üzerine yazma vb. şeklinde de yapılabilir. Kısa sınava giremeyen öğrenci için telafi sınavı ve/veya mazeret sınavı yapılmaz.

Sınav sonuçlarına itiraz edebilir miyim?

Öğrenciler, sınav sonuçlarına, sınav sonuçlarının ilanından itibaren 5 (beş) gün içinde Hazırlık Programı Birim Koordinatörlüğüne dilekçe vererek maddi hata yönünden itiraz edebilirler. Daha sonra yapılan itirazlar kabul edilmez.

Sınavlara giremediğim zaman ne yapmam gerekir?

Haklı ve geçerli sebeplerle Modül Sonu Sınavına giremeyen öğrenciler, mazeretlerini sınav tarihini takip eden 5 (beş) gün içerisinde Yabancı Diller Koordinatörlüğüne yazılı olarak bildirir. Mazeretleri, danışmanı ve Hazırlık Birim Koordinatörü tarafından kabul edilenler, sınav hakkını Hazırlık Programı Birim Koordinatörlüğünce belirlenen mazeret sınav döneminde kullanırlar.

Sınav Komisyonu, mazeret sınav sonuçlarını sınav tarihinden itibaren 5 (beş) gün içerisinde, Yabancı Diller Koordinatörlüğüne teslim eder.

Öğrenciler, sınav sonuçlarına, sınav sonuçlarının ilanından itibaren 5 (beş) gün içinde Hazırlık Programı Birim Koordinatörlüğüne dilekçe vererek maddi hata yönünden itiraz edebilirler. Daha sonra yapılan itirazlar kabul edilmez. İtiraz üzerine sınav kâğıdı Hazırlık Birim Koordinatörü tarafından görevlendirilecek en az 2 öğretim elemanından oluşan bir değerlendirme komisyonu tarafından, en geç 5 (beş) gün içinde incelenir ve sonuç yazılı olarak Hazırlık Programı Birim Koordinatörlüğüne bildirilir.

Yaz okulu ücretli mi?

Evet, yaz okulu ücreti her yıl değişen şartlara göre farklılık gösterebilmektedir.

Okumadığım modüllerin para iadesi yapılır mı?

Böyle bir durumda mali işlere dilekçe vermek gerekir. Dilekçe verildikten sonra mali işler gerekli hesaplamayı yapar ve okunmayan modülün ücreti, bir sonraki akademik dönemin ücretinden düşülür.

Seviye belirleme sınavına girmek zorunlumu?

Zorunlu değil. Seviye belirleme sınavına girmeyen öğrenciler A1 seviyesinde öğrenime başlayacaklardır.

İLETİŞİM

Şeyma DEDE,
Hazırlık Birim Sekreteri
Telefon: 0 (212) 692 89 91
E-posta: seyma.dede@izu.edu.tr

İyat ERBAKAN,
Arapça Hazırlık Birimi Koordinatör Yardımcısı
Telefon: 0 (212) 692 87 93
E-posta:iyat.erbakan@izu.edu.tr