izulogo

İZUÇEM - Özel Yetenekli Çocuklar Eğitim, AUM Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE – 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan İZU Özel Yetenekli Çocuklar Eğitim ve Araştırma Merkezinin çalışmalarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul esasları düzenlemektir.

 

Kapsam

 

MADDE – 2 (1) Bu yönetmelik, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İZU Özel Yetenekli Çocuklar Eğitim ve Araştırma Merkezinin amaçları, çalışmaları, yönetim organları, yönetim organlarının görevleri ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

 

Dayanak

 

MADDE – 3 (1) Bu yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili hükümlerine dayanarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

 

 MADDE – 4 (1) Bu yönetmelikte geçen;

 

a)      Merkez: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İZU Özel Yetenekli Çocuklar Eğitim ve Araştırma Merkezini,

 

b)      Müdür: Merkezin Müdürünü,

 

c)      Proje Grupları: Merkezin Proje grupları

 

d)     Rektör: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörünü,

 

e)      Üniversite: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesini

 

f)       Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

 

Merkezin Amacı

 

MADDE – 5 (1) Merkezin amacı, aileler ile öğretmenleri özel yetenekli çocukların özellikleri konusunda bilgilendirmek, özel yetenekli olarak tanılanmalarına yönelik testler uygulamak, özel yetenekli olarak tanılanmış bu çocukların akademik, sosyal ve duyuşsal alanlarda gelişimlerini desteklemek için kendileri, aileleri ve öğretmenlerine yönelik programlar düzenlemek, ilgili alanla telif ve çeviri eserler yayınlamaktır.

 

Merkezin Faaliyet Alanları

 

MADDE – 6 (1) Merkez, bu yönetmeliğin 5. Maddesinde belirtilen amaçlar doğrultusunda aşağıdaki alanlarda faaliyette bulunur:

 

a)      Üniversitenin bulunduğu bölge başta olmak üzere diğer bölgelerdeki çocukların aile ve öğretmenlerini özel yetenekli bireyin özellikleri bireyin özellikleri konusunda bilgilendirmek,

 

b)      Özel yetenekli olarak tanılanmış çocukların akademik, sosyal ve duyuşsal alanlarda gelişimlerin desteklemek doğrultusunda kendileri, aileleri ve öğretmenlerine yönelik programlar düzenlemek,

 

c)      Çocukların üst düzey düşünme becerilerini tespit ederek bu becerilerini geliştirmeye yönelik programlar uygulamak,

 

d)     Merkezin amacına yönelik çalışmaları takip ederek, konferans, seminer ve benzeri bilimsel toplantılar düzenlemek,

 

e)      Özel yetenekli öğrencilerin öğretmenlerine farklılaştırılmış öğretim programı hazırlama eğitimleri vermek,

 

f)       Merkezin çalışma konuları ile ilgili bilim adamları ve kurumlarla işbirliği yapmak,

 

g)      Konu ile ilgili telif ve çeviri eserler yayınlamak.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

Merkezin Yönetim Organları, Proje Grupları ve Görevleri

 

Merkezin Yönetim Organları

 

MADDE – 7 (1) Merkezin yönetim organları şunlardır;

 

a)      Yönetim Kurulu,

 

b)      Müdür,

 

c)      Proje Grupları.

 

Yönetim Kurulu ve Görevleri

 

MADDE – 8 (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile birlikte beş kişiden oluşur. Müdür haricindeki diğer üyeler Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi dolan üye aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi sona ermeden görevinden ayrılan Yönetim Kurulu üyesinin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

 

(2) Yönetim Kurulu olağan olarak ayda bir kez toplanır. Müdür gerekli gördüğü durumlarda Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu, üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde sağlanmış sayılır.

 

(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır;

 

a)      Merkezin yönetimi ve çalışmaları ile ilgili kararları almak,

 

b)      Müdür ve Yönetim Kurulu üyelerinin önerilerini görüşmek ve karar bağlamak,

 

c)      Proje grupları ve benzeri alt birimlerin oluşturulmasına ilişkin kararları almak,

 

d)     Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla yapılacak ortak çalışmalar için işbirliği esaslarını belirlemek, hazırlanan protokolleri incelemek ve karara bağlamak,

 

e)      Yıllık çalışma programını ve bütçeyi Rektörün onayına sunmak.

 

f)       Proje gruplarının ve Merkezin personel ihtiyacını belirlemek ve Rektörün onayına sunmak,

 

g)      İhtiyaç halinde Üniversite dışından uzman çalıştırma kararını almak Rektörün onayına sunmak.

 

Müdür ve Görevleri

 

MADDE – 9 (1) Müdür, Üniversitenin aylıklı öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi dolan Müdür aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

 

(2) Müdür, kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri arasında en çok iki kişiyi müdür yardımcısı olarak seçer. Müdür yardımcıları, Müdür tarafından en çok üç yıl için görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının görevi kendiliğinden sona erer. Müdüre, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından birisi vekalet eder. Müdürlük görevine vekalet altı ayı aştığında bu yönetmelikte belirtilen usulle Merkeze yeni bir Müdür atanır.

 

(3) Müdürün görevleri şunlardır;

 

a)      Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi oluşturmak, toplantıya başkanlık etmek, Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

 

b)      Merkezin bu yönetmelikle belirlenen amaçları doğrultusunda gerekli düzenlemeleri yapmak ve idari işleri yürütmek,

 

c)      Merkezin çalışmalarıyla ilgili olarak Yönetim Kurulunun görüşü doğrultusunda, bir önceki yılın faaliyet raporunu ve gelecek yılın çalışma programını hazırlamak,

 

d)     Her yıl sonunda ve istendiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkında Rektöre rapor vermek,

 

e)      Merkezin yıllık plan ve programına göre ödenek kadro ihtiyaçlarını gerekçeli olarak tespit etmek ve merkezin bütçesini Yönetim Kuruluna sunmak,

 

f)       Merkezi temsil etmek.

 

Proje Grupları ve Görevleri

 

MADDE – 10 (1) Merkezin çalışmalarını yürütmek için Yönetim Kurulu kararıyla proje grupları oluşturulur. Proje gruplarının kurulması, çalışma usul ve esasları, proje grupları arasında koordinasyon ve işbirliğinin sağlanması Yönetim Kurulunca belirlenir. Proje grubu proje hakkındaki raporları, projenin süresine bağlı olarak müdür tarafından belirlenen zaman aralıklarında Yönetim Kuruluna sunar. Raporlarına göre projeler gerekçeli olarak sonlandırılabilir, devam ettirilebilir veya devam eden başkan bir proje ile birleştirilebilir.

 

(2) Projeyle ilgili ortaya çıkan her türlü problem proje yöneticisi tarafından giderilir. Proje yöneticisi tarafından giderilemeyen problemler, Müdür tarafından çözümlenir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Personel İhtiyacı

 

MADDE – 11 (1) Müdürün talebi üzerine Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı Rektörlük tarafından, Üniversite bünyesinden veya Üniversite dışından karşılanır.

 

Mali Hükümler

 

MADDE – 12 (1) Rektör, Yönetim Kurulu tarafından kendisine sunulan Merkez bütçesini onaylar ve bütçe onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.

 

(2) Merkezin gelirler; Üniversite bütçesinden ayrılan paylar, düzenlenen kurs, seminer gibi faaliyetlerle testlerden sağlanan gelirler ve diğer gelirlerdir.

 

(3) Merkezin giderleri; Merkezde kullanılan her türlü ekipman, yayın-araştırma ve kırtasiye giderleri, personel maaşları, eğiticilere yapılan ödemeler, bilimsel toplantı, panel, kurs, seminer ve benzeri diğer harcamalardır.

 

Değerlendirici ve Eğitmenlerin Ödemeleri

 

MADDE – 13 (1) Merkezin düzenlediği eğitim ve uyguladığı testlerden gelir elde edilmesi durumunda eğitimi veren veya testleri değerlendiren kişilere yapılacak ödeme ve oranı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

 

Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller

 

MADDE – 14 (1) Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

 

Yürürlük

 

MADDE – 15 (1) Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

 

MADDE – 16 (1) Bu yönetmelik hükümlerini İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü yürütür.