Konkordato Komiserliği Temel Eğitimi Programı
Kimler Katılabilir

"Konkordato Komiserinin Nitelikleri" başlığımızı inceleyebilirsiniz.


Eğitim Süresi

36 saat


Son Başvuru Tarihi

24 Şubat 2020


Eğitim Gün ve Saatleri

07-08, 14-15 Mart 2020
Cumartesi / Pazar

Eğitim toplam 4 gün ve 36 saatten oluşmaktadır. 


Eğitim Ücreti

1.000 ₺


Eğitimin Amacı

Konkordato Komiserliği Temel Eğitimi yetkili eğitim kuruluşu olarak, Bilirkişilik Daire Başkanlığının 26/06/2019 tarihli Konkordato Komiserliği Temel Eğitimi Usul ve Esaslarına uygun olarak eğitimi gerçekleştirmek. 

Konkordato Komiseri Nitelikleri:

Konkordato Komiserliği Ve Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmeliğe göre:

MADDE 4 – (1) Komiserde aşağıdaki nitelikler aranır:

a) Türk vatandaşı olmak.

b) Tam ehliyetli olmak.

c) En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak ve beş yıldan az olmamak üzere mesleki tecrübeye sahip bulunmak.

ç) İflas etmemiş olmak.

d) Son üç yıl içinde görevin gerektirdiği özen yükümlülüğüne uymadığından dolayı komiserlik görevine son verilmemiş olmak.

e) Disiplin yönünden meslekten veya memuriyetten çıkarılmamış olmak, sanat icrasından veya mesleki faaliyetten yasaklı bulunmamak.

f) Kamu hizmetinden yasaklı olmamak.

g) Fiilen yürütmekte olduğu mesleğinin ilgili mevzuatında, komiserliği yürütmesine engel bir hüküm bulunmamak.

ğ) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından mahkûm olmamak.

h) Terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olmamak.

ı) Bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla komiserlik eğitimini tamamlamış olmak.Eğitim Yeri :

İZÜ Altunizade Yerleşkesi


Eğitim İçeriği :

  1. İcra ve İflas Hukukuna İlişkin Temel Kavramlar ve Konkordato Hukuku
  2. Muhasebe, Finans ve İşletme Yönetimi


Eğitmen :

Dr. Öğr. Üyesi Murat Serhat Sarısözen
Dr. Öğr. Üyesi Gülçin Yıldırım


Sertifika / Katılım Belgesi :

Program sonunda katılımcılar İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından onaylı sertifika almaya hak kazanırlar.


Devam Zorunluluğu :

Eğitim kuruluşlarınca, adayların derslere devam durumunu gösteren çizelge düzenlenir ve kabul edilebilir haklı bir mazereti bulunmaksızın derslerin 1/12’sine devam etmeyenlerin eğitim programıyla ilişiği kesilir. (Konkordato Komiserliği Temel Eğitimi Usul ve Esasları Genelge: 171)Gerekli Belgeler :

Nüfus Cüzdanı Ön Yüz Fotokopisi
Lisans Mezuniyet Belgesi İletişim Bilgileri :

0 212 692 97 82
0 212 692 89 47
0 212 692 97 94
izusem@izu.edu.tr


Notlar :
  • Gruplar Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından onaylandıktan sonra ÜCRET iadesi mümkün değildir.

  • İZÜSEM, programların duyuru ve uygulama aşamalarında gerekli gördüğü her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir.

  • Hafta içi - Hafta sonu eğitim grupları kesin kayıt döneminde katılımcı sayısına göre belirlenecektir.Ön Kayıt İçin Tıklayınız